Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 63/2018 (17.7.2018.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1301

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 27. sjednici održanoj 3. srpnja 2018. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sadrži popis lijekova koji se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovom Odlukom utvrđuje se i Osnovna lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-
-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama za definiranu dnevnu dozu (bez i sa PDV-om), način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« i »RS«.

Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba zavoda ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

Osnovna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om), te oznaku »R« ili »RS«.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 14/18, 20/18, 42/18 i 47/18).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2018. godine.

Klasa: 025-04/18-01/140

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 3. srpnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Osnovna lista lijekova

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka -INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A01AA01 151 
natrij-fluorid1,1 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A01AB12 451DSheksetidin 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A01AD11 261DSpolivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101 
 
 
LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsGelclairgel oralni konc., vreć. 3x15 ml21,3722,4464,1067,31 
A01AD11 262DSpolivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101 
 
 
LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsGelclairgel oralni konc., vreć. 21x15 ml19,5520,53410,55431,08 
A01AD11 263 
polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101 
 
 
LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsGelclairgel oralni konc., boč. 1x180 ml226,65237,98226,65237,98RSRA01
A02BA02 051DSranitidin0,3 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A02BA02 101 
ranitidin0,3 g2,032,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Peptorantbl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 111 
ranitidin0,3 g2,032,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 113 
ranitidin0,3 g2,032,14OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x150 mg1,021,0730,5032,03R
A02BA02 114 
ranitidin0,3 g1,811,90OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x300 mg1,811,9054,2056,91R
A02BA02 115 
ranitidin0,3 g2,032,13OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 116 
ranitidin0,3 g1,811,90OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x300 mg1,811,9054,2056,91R
A02BA02 117 
ranitidin0,3 g2,032,14OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x150 mg1,021,0730,5032,03R
A02BA02 118 
ranitidin0,3 g2,032,13OFarmal d.d.Farmal d.d.Rantintbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA03 131 
famotidin40 mg1,982,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulfamidtbl. 20x20 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA03 132 
famotidin40 mg1,811,90OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulfamidtbl. 10x40 mg1,811,9018,0718,97R
A02BA03 141 
famotidin40 mg1,982,08OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 20x20 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA03 142 
famotidin40 mg1,811,90OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 10x40 mg1,811,9018,0718,97R
A02BC01 111 
omeprazol20 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 14x20 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC01 112 
omeprazol20 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 116 
omeprazol20 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 118 
omeprazol20 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 131 
omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x20 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC01 132 
omeprazol20 mg1,501,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultop Scaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 134 
omeprazol20 mg0,870,91OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x40 mg1,731,8248,5350,96RRA02
A02BC01 135 
omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 142 
omeprazol20 mg1,501,58OFarmal d.d.Farmal d.d.Omezolcaps. žel. otp. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 011DSpantoprazolNA20140 mg18,0418,94PBelupo d.d.BelupoZoltexpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg18,0418,9418,0418,94 
A02BC02 021DSpantoprazolNA20140 mg24,7425,98PSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipanpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg24,7425,9824,7425,98 
A02BC02 022DSpantoprazolNA20140 mg16,2417,05PSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipanpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg16,2417,05162,36170,48 
A02BC02 030DSpantoprazolNA20140 mg27,4928,86PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolpazapraš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg27,4928,8627,4928,86 
A02BC02 071DSpantoprazolNA20140 mg14,6115,34PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg14,6115,3414,6115,34 
A02BC02 072DSpantoprazolNA20140 mg14,6115,34PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg14,6115,34146,12153,43 
A02BC02 101 
pantoprazol40 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 102 
pantoprazol40 mg0,981,03OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 103 
pantoprazol40 mg1,151,20OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 104 
pantoprazol40 mg1,011,06OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 111 
pantoprazol40 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 112 
pantoprazol40 mg2,252,36OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 113 
pantoprazol40 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 114 
pantoprazol40 mg1,491,56OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 121 
pantoprazol40 mg1,051,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 122 
pantoprazol40 mg0,981,03OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 123 
pantoprazol40 mg1,151,20OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 124 
pantoprazol40 mg1,011,06OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 126 
pantoprazol40 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 127 
pantoprazol40 mg0,981,03OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 128 
pantoprazol40 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 129 
pantoprazol40 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x40 mg1,011,0656,6259,45RRA02
A02BC02 131 
pantoprazol40 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 132 
pantoprazol40 mg0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 133 
pantoprazol40 mg1,201,26OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg0,520,5515,6816,46RRA02
A02BC02 134 
pantoprazol40 mg1,241,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg0,490,5229,5231,00RRA02
A02BC02 135 
pantoprazol40 mg1,151,20OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 136 
pantoprazol40 mg1,011,06OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 137 
pantoprazol40 mg1,051,10OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 138 
pantoprazol40 mg0,981,03OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x40 mg0,981,0327,4428,81RRA02
A02BC02 141 
pantoprazol40 mg1,101,16OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 142 
pantoprazol40 mg0,860,90OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 56x20 mg0,430,4524,0425,24RRA02
A02BC02 144 
pantoprazol40 mg0,890,94OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg0,890,9425,0426,29RRA02
A02BC02 146 
pantoprazol40 mg1,051,10OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Protizoletbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 147 
pantoprazol40 mg0,981,03OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Protizoletbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 148 
pantoprazol40 mg1,151,20OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Protizoletbl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 149 
pantoprazol40 mg1,011,06OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Protizoletbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 162 
pantoprazol40 mg1,011,06OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 171 
pantoprazol40 mg1,201,26OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 30x20 mg0,520,5515,6816,46RRA02
A02BC02 172 
pantoprazol40 mg1,231,30OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 60x20 mg0,490,5229,5231,00RRA02
A02BC02 173 
pantoprazol40 mg1,161,22OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 15x40 mg1,011,0615,1715,93RRA02
A02BC02 174 
pantoprazol40 mg1,061,12OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 30x40 mg1,011,0630,3331,85RRA02
A02BC02 181 
pantoprazol40 mg0,940,99OFarmal d.d.mibe GmbHApazol Atbl. žel. otp. 28x20 mg0,470,4913,1713,83RRA02
A02BC02 182 
pantoprazol40 mg0,890,93OFarmal d.d.mibe GmbHApazol Atbl. žel. otp. 56x20 mg0,440,4724,8026,04RRA02
A02BC02 183 
pantoprazol40 mg0,910,96OFarmal d.d.mibe GmbHApazol Atbl. žel. otp. 28x40 mg0,910,9625,4826,75RRA02
A02BC03 104 
lanzoprazol30 mg1,501,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lansoprazol Plivacaps. žel. otp. tvrde 28x30mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC03 111 
lanzoprazol30 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 112 
lanzoprazol30 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC03 131 
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 14x30 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC03 132 
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzul Scaps. 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 133 
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC05 021DSesomeprazolNA20130 mg19,4020,37PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEsomeprazol Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x40 mg25,8627,1525,8627,15 
A02BC05 061DSesomeprazolNA20130 mg22,8323,97PAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumboč. 10x40 mg30,4431,96304,37319,59 
A02BC05 131 
esomeprazol30 mg1,942,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x20 mg0,700,739,7510,24RRA02
A02BC05 132 
esomeprazol30 mg1,881,97OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BC05 133 
esomeprazol30 mg1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x40 mg1,351,4218,8719,81RRA02
A02BC05 134 
esomeprazol30 mg1,591,67OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x40 mg1,351,4237,7539,64RRA02
A02BC05 147 
esomeprazol30 mg1,041,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Esomeprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,700,7319,4920,46RRA02
A02BC05 149 
esomeprazol30 mg0,670,71OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Esomeprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg1,351,4137,7339,62RRA02
A02BC05 163 
esomeprazol30 mg1,501,58OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumtbl. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BX05 131 
bizmut oksid0,48 g4,044,24OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulcamedtbl. film obl. 56x120 mg1,011,0656,5659,39RRA16
A03BA01 051PRatropin1,5 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03BB01 051DShioscin-butilbromid60 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03BB01 551 
hioscin-butilbromid60 mg 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
R
A03BB01 563DShioscin-butilbromid60 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03FA01 051PRmetoklopramid30 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03FA01 111 
metoklopramid30 mg1,351,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Metoprantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 142 
metoklopramid30 mg1,351,42OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 241 
metoklopramid30 mg2,482,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglanotop. oral. 120 ml (5mg/5ml)9,9210,429,9210,42R
A04AA01 003DSondansetronNA40116 mg125,52131,80PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Setrononamp. 5x2 ml (2mg/ml)31,3832,95156,90164,75 
A04AA01 004DSondansetronNA40116 mg92,6597,28PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Setrononamp. 5x4 ml (2mg/ml)46,3348,64231,63243,21 
A04AA01 021DSondansetronNA40116 mg85,8290,11PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantorotop. za inj. ili konc. za otop. za inf. boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)21,4622,53107,28112,64 
A04AA01 022DSondansetronNA40116 mg80,8984,93PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantorotop. za inj. ili konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)40,4542,47202,23212,34 
A04AA01 067DSondansetronNA40116 mg105,43110,70PNovartis Hrvatska d.o.o.GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.Zofranamp. 5x2 ml (2mg/ml)26,3627,68131,79138,38 
A04AA01 068DSondansetronNA40116 mg92,6597,28PNovartis Hrvatska d.o.o.GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.Zofranamp. 5x4 ml (2mg/ml)46,3348,64231,63243,21 
A04AA01 071DSondansetronNA40116 mg95,36100,13PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)23,8425,03119,20125,16 
A04AA01 072DSondansetronNA40116 mg89,8894,37PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)44,9447,19224,70235,94 
A04AA01 122DSondansetronNA40116 mg31,8033,39OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantortbl. film obl. 10x8 mg15,9016,70159,00166,95 
A04AA02 001DSgranisetronNA4013 mg74,8178,55PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oGraftorkonc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/1 ml24,9426,19124,68130,91 
A04AA02 002DSgranisetronNA4013 mg39,4741,44PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oGraftorkonc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml39,4741,44197,35207,22 
A04AA02 061DSgranisetronNA4013 mg67,3370,69PB. Braun Adria d.o.o.Hameln Pharmaceuticals GmbH, B. Braun Medical S.A.Granizetron B. Braun 1 mg/mlotop. za inj., 1 mg/ml, amp. 5x1 ml22,4423,56112,21117,82 
A04AA02 062DSgranisetronNA4013 mg35,5237,30PB. Braun Adria d.o.o.Hameln Pharmaceuticals GmbH, B. Braun Medical S.A.Granizetron B. Braun 1 mg/mlotop. za inj., 1 mg/ml, amp. 5x3 ml35,5237,30177,60186,48 
A04AA02 084DSgranisetronNA4013 mg83,1287,28PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranisetron Kabikonc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/ml27,7129,10138,53145,46 
A04AA02 085DSgranisetronNA4013 mg43,8646,05PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranisetron Kabikonc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml43,8646,05219,28230,24 
A04AA02 086DSgranisetronNA4013 mg83,1287,28PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x1 mg/ml27,7129,10138,53145,46 
A04AA02 087DSgranisetronNA4013 mg43,8646,05PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x3 mg/3 ml43,8646,05219,28230,24 
A04AA05 001DSpalonosetronNA4020,25 mg363,64381,82PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Palonozetron Plivaotop. za inj. boč. 1x250 mcg/5 ml363,64381,82363,64381,82 
A04AA05 021DSpalonosetronNA4020,25 mg265,10278,36PSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbHPalonozetron Sandozotop. za inj., boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml265,10278,36265,10278,36 
A04AA05 041DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdPalonosetron Accordotop. za inj. boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28 
A04AA05 061DSpalonosetronNA4020,25 mg429,97451,47PHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsAloxiotop. za inj. boč., 1x250 mcg/5 ml429,97451,47429,97451,47 
A04AA05 071DSpalonosetronNA4020,25 mg327,28343,64PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 1x250 mcg/5 ml327,28343,64327,28343,64 
A04AA05 072DSpalonosetronNA4020,25 mg327,28343,64PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 5x250 mcg/5 ml327,28343,641.636,401.718,22 
A04AA05 081DSpalonosetronNA4020,25 mg238,59250,52PAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Haupt Pharma Wolfrathausen GmbHPalonozetron Alvogenotop. za inj., boč. 1x250 mcg/5 ml238,59250,52238,59250,52 
A04AA05 091DSpalonosetronNA4020,25 mg214,73225,47PEdicta Pharm d.o.o.Genepharm S.A., Pharmadox Healthcare LimitedLotebexotop. za inj., boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml214,73225,47214,73225,47 
A04AA55 131DSnetupitant + palonozetronNA403 
 
 
 
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Akynzeocaps. tvrda 1x(300 mg + 0,5 mg)563,89592,08563,89592,08 
A04AD12 161DSaprepitantNA40295 mg309,87325,36OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg407,72428,11407,72428,11 
A04AD12 162DSaprepitantNA40295 mg92,9697,61OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 5x125 mg122,32128,44611,60642,18 
A05AA02 161 
ursodeoksikolna kiselina0,75 g6,456,77OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaUrsofalkcaps. 100x250 mg2,152,26215,17225,93RSRA03
A06AD11 361 
laktuloza6,7 g0,570,60OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphalac sirupboč. plast. s čaš. mjern. plast. 1x500 ml (66,7 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75RRA12
A06AD11 365 
laktuloza6,7 g0,580,61OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHLactulose-MIP sirupboč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75RRA12
A07AA12 161DSfidaksomicinNA7000,4 g1.113,491.169,17OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Dificlirtbl. film obl. 20x200 mg556,75584,5811.134,9311.691,68 
A07BA01 111DSaktivni (medicinski) ugljen5 g30,5632,08OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedtbl. 30x150 mg0,920,9627,5028,88 
A07BA01 312DSaktivni (medicinski) ugljen5 g12,8313,47OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedgranule 1x50 g (19,25 g u 50 g)49,4051,8749,4051,87 
A07CA01 351 
natrij-klorid + kalij-klorid + natrij-citrat 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
A07EC01 131 
sulfasalazin2 g2,642,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Sulfasalazin Krka ENtbl. žel. otp. 50x500 mg0,660,6932,9434,59R
A07EC01 182 
sulfasalazin2 g2,642,77OPfizer Croatia d.o.o.KemwellSalazopyrintbl. 100x500 mg0,660,6965,8769,16R
A09AA02 172 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,760,8075,9379,73RSRA15
A09AA02 173 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.2,022,12202,00212,10RSRA15
A09AA02 174 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 40.000caps. 50x1 kom.3,643,82182,00191,10RSRA15
A09AA02 182 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGPangrol 10 000caps. tvrde žel. otp. 100x1 kom.0,530,5653,1555,81RSRA15
A09AA02 183 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGPangrol 25 000caps. tvrde žel. otp. 100x1 kom.1,411,48141,40148,47RSRA15
A10AB01 061 
inzulin40 i.j.4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Rotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml), susp.33,3435,01166,70175,04R
A10AB01 072 
inzulin40 i.j.3,513,68PNovo Nordisk A/SNovo NordiskActrapid HMotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 i.j./ml)87,6492,0287,6492,02R
A10AB04 083 
inzulin lispro40 i.j.5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)44,2046,41221,00232,05RRA06
A10AB04 084 
inzulin lispro40 i.j.6,737,06PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)50,4652,98252,30264,92RRA06
A10AB04 085 
inzulin lispro40 i.j.6,596,92PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (200 IU/ml)98,79103,73493,95518,65RRA06
A10AB05 071 
inzulin aspart40 i.j.6,837,17PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)51,2553,81256,23269,04RRA06
A10AB05 072 
inzulin aspart40 i.j.5,896,18PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 i.j./ml)44,2046,41221,00232,05RRA06
A10AB06 061 
inzulin glulizin40 i.j.6,086,38PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHApidraotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 i.j./ml)45,5847,85227,88239,27RRA06
A10AC01 066 
inzulin40 i.j.4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Nsusp. za inj. uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AC01 077 
inzulin human40 i.j.4,955,20PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutchland GmbHInsuman Basalsusp. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 IU/ml)37,1138,97185,57194,85R
A10AD01 083 
inzulin40 i.j.4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin M3susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AD04 081 
inzulin lispro40 i.j.5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)44,2046,41221,00232,05RRA07
A10AD04 083 
inzulin lispro40 i.j.5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)44,2046,41221,00232,05RRA07
A10AD04 085 
inzulin lispro40 i.j.6,717,05PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., brizg, napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)50,3452,85251,68264,26RRA07
A10AD04 086 
inzulin lispro40 i.j.6,717,05PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)50,3452,85251,68264,26RRA07
A10AD05 073 
inzulin aspart40 i.j.6,867,21PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)51,4954,06257,43270,30RRA07
A10AD05 075 
inzulin aspart40 i.j.6,666,99PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 50susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)49,9552,45249,75262,24RRA07
A10AE04 061 
inzulin glargin40 i.j.9,309,77PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 i.j./ml)69,7473,23348,70366,14RRA08
A10AE04 062 
inzulin glargin40 i.j.9,309,77PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)69,7473,23348,70366,14RRA08
A10AE04 071 
inzulin glargin40 i.j.9,279,73PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)104,29109,50312,86328,50RRA08
A10AE04 082 
inzulin glargin40 i.j.7,908,30PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)59,2862,24296,39311,21RRA08
A10AE04 091 
inzulin glargin40 i.j.7,117,47PMylan S.A.SMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)53,3556,02266,75280,09RRA08
A10AE05 071 
inzulin detemir40 i.j.9,9510,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)74,6078,33373,00391,65RRA08
A10BA02 101 
metformin2 g0,720,75OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x850 mg0,300,3224,3325,55R
A10BA02 102 
metformin2 g0,750,79OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x1000 mg0,340,3526,8328,17R
A10BA02 103 
metformin2 g0,710,74OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x850 mg0,300,329,009,45R
A10BA02 104 
metformin2 g0,720,76OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x1000 mg0,360,3810,8011,34R
A10BA02 111 
metformin2 g0,710,75OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 112 
metformin2 g0,710,75OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x850 mg0,300,329,009,45R
A10BA02 113 
metformin2 g0,720,76OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x1000 mg0,360,3810,8011,34R
A10BA02 114 
metformin2 g0,720,76OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x850 mg0,300,3236,5038,33R
A10BA02 115 
metformin2 g0,670,70OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BA02 121 
metformin2 g0,650,68OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 30x500 mg0,160,174,865,10R
A10BA02 122 
metformin2 g0,720,76OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 123 
metformin2 g0,710,74OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 30x850 mg0,300,329,009,45R
A10BA02 124 
metformin2 g0,660,69OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x850 mg0,280,3033,7535,44R
A10BA02 125 
metformin2 g0,670,70OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BA02 173 
metformin2 g0,750,78OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 174 
metformin2 g0,720,75OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x850 mg0,300,3230,4231,94R
A10BA02 175 
metformin2 g0,750,79OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 60x1000 mg0,340,3520,1221,13R
A10BA02 181 
metformin2 g0,750,78OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 500tbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 182 
metformin2 g0,720,75OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 850tbl. film obl. 120x850 mg0,300,3236,5038,33R
A10BA02 183 
metformin2 g0,750,79OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 1000tbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BB01 161 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg1,051,10OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 30x3,5 mg0,530,5515,7516,54R
A10BB01 162 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg0,961,01OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 120x3,5 mg0,480,5057,4660,33R
A10BB09 102 
gliklazid60 mg0,620,65OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHDiglical MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg0,620,6518,4519,37R
A10BB09 111 
gliklazid60 mg0,760,80OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 112 
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,550,5816,6117,44R
A10BB09 113 
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,550,5833,2234,88R
A10BB09 114 
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 90x60 mg0,550,5849,8352,32R
A10BB09 131 
gliklazid60 mg0,760,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 132 
gliklazid60 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,620,6518,7019,64R
A10BB09 133 
gliklazid60 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,620,6537,1038,96R
A10BB09 134 
gliklazid60 mg0,500,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 30x90 mg0,740,7822,2823,39R
A10BB09 182 
gliklazid60 mg0,690,72OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,340,3620,6221,65R
A10BB09 183 
gliklazid60 mg0,620,65OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 120x30 mg0,310,3237,1238,98R
A10BB12 111 
glimepirid2 mg0,620,65OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x2 mg0,620,6518,7019,64R
A10BB12 112 
glimepirid2 mg0,560,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 116 
glimepirid2 mg0,850,89OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x1 mg0,420,4512,7213,36R
A10BB12 117 
glimepirid2 mg0,620,65OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x2 mg0,620,6518,6019,53R
A10BB12 118 
glimepirid2 mg0,560,59OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 121 
glimepirid2 mg0,610,64OSandoz d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x2 mg0,610,6418,4019,32R
A10BB12 122 
glimepirid2 mg0,560,59OSandoz d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 125 
glimepirid2 mg0,760,79OBosnalijek d.o.o.JGL d.d.Melpamidtbl. 30x1 mg0,380,4011,3411,91R
A10BB12 126 
glimepirid2 mg0,550,58OBosnalijek d.o.o.JGL d.d.Melpamidtbl. 30x2 mg0,550,5816,4717,29R
A10BB12 127 
glimepirid2 mg0,500,53OBosnalijek d.o.o.JGL d.d.Melpamidtbl. 30x3 mg0,760,7922,6823,81R
A10BB12 131 
glimepirid2 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x1 mg0,420,4512,7213,36R
A10BB12 132 
glimepirid2 mg0,870,91OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x1 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB12 133 
glimepirid2 mg0,610,64OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x2 mg0,610,6418,4019,32R
A10BB12 134 
glimepirid2 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x2 mg0,620,6537,1038,96R
A10BB12 135 
glimepirid2 mg0,560,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 136 
glimepirid2 mg0,560,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x3 mg0,850,8950,8353,37R
A10BB12 137 
glimepirid2 mg0,460,48OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x4 mg0,920,9727,7029,09R
A10BB12 138 
glimepirid2 mg0,450,47OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x4 mg0,900,9554,0056,70R
A10BB12 145 
glimepirid2 mg0,610,64OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x2 mg0,610,6418,4019,32R
A10BB12 146 
glimepirid2 mg0,620,65OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x2 mg0,620,6537,1038,96R
A10BB12 147 
glimepirid2 mg0,560,59OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 148 
glimepirid2 mg0,560,59OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x3 mg0,850,8950,8353,37R
A10BB12 161 
glimepirid2 mg0,620,65OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x2 mg0,620,6518,7019,64R
A10BB12 162 
glimepirid2 mg0,560,59OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbHSanofi-Aventis S.p.A.Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BD02 171 
metformin + glibenklamid2 tbl.0,000,00OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 5 mg)0,630,6618,7519,69R
A10BD02 172 
metformin + glibenklamid2 tbl.1,241,30OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 2,5 mg)0,620,6518,4519,37R
A10BD05 161 
pioglitazon + metformin 
 
 
OTakeda Pharma A/STakedaCompetacttbl. film obl. 56x(15 mg + 850 mg)2,502,62139,86146,85R
A10BD08 171 
vildagliptin + metformin 
 
 
OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Daltextbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,471,5488,1492,55R
A10BG03 101 
pioglitazon30 mg4,875,11OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 15 mgtbl. 30x15 mg2,442,5673,0576,70R
A10BG03 102 
pioglitazon30 mg3,663,84OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 30 mgtbl. 30x30 mg3,663,84109,70115,19R
A10BG03 133 
pioglitazon30 mg3,663,84OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyPioglitazon Tevatbl. 28x45 mg5,495,76153,59161,27R
A10BG03 181 
pioglitazon30 mg4,875,11OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x15 mg2,442,5668,1871,59R
A10BG03 182 
pioglitazon30 mg3,663,84OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x30 mg3,663,84102,39107,51R
A10BH02 111 
vildagliptin0,1 g2,642,77OBelupo d.d.Belupo d.d.Agnistbl. 60x50 mg1,321,3979,2283,18R
A10BH02 131 
vildagliptin0,1 g2,382,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhGlypvilotbl. 60x50 mg1,191,2571,2874,84R
A10BH02 171 
vildagliptin0,1 g2,933,08OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Dalmevintbl. 60x50 mg1,471,5488,0292,42R
A10BJ01 061 
eksenatid15 mcg26,4727,80PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brzig. napunj. 1x1,2 ml, 5 mcg/20 mcl (0,25 mg/ml)529,47555,94529,47555,94RSRA11
A10BJ01 062 
eksenatid15 mcg17,7518,64PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BJ03 061 
liksisenatid20 mcg177,49186,37Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)266,24279,55266,24279,55RSRA11
A10BJ03 062 
liksisenatid20 mcg88,7593,18Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)266,24279,55532,48559,10RSRA11
A10BX02 103 
repaglinid4 mg0,971,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x2 mg0,480,5043,5045,68RRA10
A10BX02 111 
repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x0,5 mg0,120,1310,8811,42RRA10
A10BX02 112 
repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x1 mg0,240,2521,7522,84RRA10
A10BX02 113 
repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x2 mg0,480,5043,5045,68RRA10
A10BX02 127 
repaglinid4 mg0,920,96OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x2 mg0,460,4841,2143,27RRA10
A10BX02 181 
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x0,5 mg0,110,119,7910,28RRA10
A10BX02 182 
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x1 mg0,220,2319,5820,56RRA10
A10BX02 183 
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x2 mg0,440,4639,1541,11RRA10
A11CC02 251 
dihidrotahisterol1 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
A11CC04 051DSkalcitriol1 mcg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A11CC05 201 
kolekalciferol20 mcg 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivit D3boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml)16,7317,5716,7317,57R
A11CC05 261 
kolekalciferol20 mcg 
0,00OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiOleovit D3oralne kapi, boč. 1x12,5 ml (14400 i.j./ml)52,7055,3452,7055,34R
A11CC05 271 
kolekalciferol20 mcg0,210,22OPROXIMUM d.o.o.SMB Technology S.A.D-VITALoralna otop., amp. 4x0,625 mg/ml (25000 i.j./ml)6,596,9226,3527,67R
A11EA01 051DSvitamini B kompleksa 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A11HA03 052DStokoferolNA9010,2 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12AA02 051PRkalcij-glukobionat 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12AA04 131 
kalcij-karbonat3 g2,782,92OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kalcijev karbonattbl. 50x1 g0,930,9746,3348,65R
A12BA01 111 
kalij-klorid3 g4,564,79OBelupo d.d.BelupoKalijev klorid Belupotbl. za oral. otop. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA01 112 
kalij-klorid3 g4,564,79OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev klorid Jadrantbl. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA02 321 
kalijev citrat 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev citrat JGLpraš. za oral. otop., vreć. 15x1 (20,5 mg/ml)1,801,8927,0028,35R
A12BA30 161 
kalij-citrat + kalij-hidrogenkarbonat 
 
 
ODESMA d.o.o.Nordmark Arzneimittel GmbHKalinortbl. šum. 15x1 tbl. (2,17 g + 2 g/tbl.)2,002,1030,0031,50R
A16AA01 051DSlevokarnitinNA9022 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A16AA01 151KLlevokarnitinNA9022 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A16AB02 062KLimiglucerazaNA903300 j.8.238,438.650,35PGenzyme Europe B.V.GenzymeCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.10.984,5711.533,8010.984,5711.533,80 
A16AB03 062KLagalzidaza alfaNA9041 mg3.536,193.713,00PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml12.376,6512.995,4812.376,6512.995,48 
A16AB04 061KLagalzidaza betaNA9045 mg3.501,843.676,93PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg24.512,8625.738,5024.512,8625.738,50 
A16AB04 062KLagalzidaza betaNA9045 mg3.630,963.812,51PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg3.630,963.812,513.630,963.812,51 
A16AB05 061KLlaronidazaNA9061 T j.9.809,1810.299,64PGenzyme Europe B.V.GenzymeAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)4.904,595.149,824.904,595.149,82 
A16AB07 061KLalglukozidaza alfaNA9070,1 g7.658,568.041,49PGenzyme Europe B.V.GenzymeMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg3.829,284.020,743.829,284.020,74 
A16AB08 061KLgalsulfazaNA908 
 
 
PBioMarin Europe Ltd.CatalentNaglazymekonc. otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml10.402,4310.922,5510.402,4310.922,55 
A16AB09 071KLidursulfaza NA909 
 
 
PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)20.405,5121.425,7920.405,5121.425,79 
A16AB10 061KLvelagluceraza alfaNA903300 U8.238,438.650,35PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire HGTVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)10.984,5711.533,8010.984,5711.533,80 
A16AX04 151KLnitizinonNA90520 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A16AX10 161KLeliglustatNA910 
 
 
OGenzyme Europe B.V.Genzyme Ireland Ltd.Cerdelgacaps. tvrda 56x84 mg2.745,942.883,24153.772,64161.461,27 
A16AX14 161KLmigalastatNA911 
 
 
OAmicus Therapeutics UK LimitedAlmac Pharma Services LimitedGalafoldcaps. tvrde 14x123 mg7.809,298.199,75109.330,00114.796,50 
B01AA03 162 
varfarin7,5 mg0,750,79OMedis Adria d.o.o.OrionMartefarintbl. 100x3 mg0,300,3229,6631,14R
B01AB01 011DSheparin10 T i.j.11,6812,26PBelupo d.d.BelupoHeparin Belupootop. za inj., lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml29,2030,66292,00306,60 
B01AB01 061DSheparinnatrij10 T i.j.8,188,58PPanpharmaRotexmedica GmbH ArzneimittelwerkHeparin Panpharmaotop. za inj. ili inf., 5.000 i.j./ml (10x5 ml)20,4421,46204,40214,62 
B01AB02 061DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHKyberninlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25 
B01AB02 071DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PJana Pharm d.o.o.OctapharmaATenativlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25 
B01AB02 081DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PAgmar d.o.o.BaxterAnithrombin III Immuno 500 i.j.lio. praš. i otap. inj. ili inf. 1x500 i.j./10 ml945,00992,25945,00992,25 
B01AB02 082DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PAgmar d.o.o.Baxter AGAntithrombin III Baxter 50 IU/mlpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x10 ml (50 IU/ml)945,00992,25945,00992,25 
B01AB04 071DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.10,7711,31PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x2.500 i.j./0,2ml10,7711,31107,69113,07 
B01AB04 072DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.9,9810,48PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x5.000 i.j./0,2ml19,9520,95199,53209,51 
B01AB04 073DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.8,338,75PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x7.500 i.j./0,3ml25,0026,25249,97262,47 
B01AB04 074DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.7,768,15PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminamp.10x10.000 i.j./1 ml31,0332,58310,25325,76 
B01AB04 080 
dalteparin2.5 T i.j.10,3110,82PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x10.000 i.j./0,4 ml41,2343,30206,17216,48RSRB10
B01AB04 081 
dalteparin2.5 T i.j.10,3710,89PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x12.500 i.j./0,5 ml51,8554,45259,27272,23RSRB10
B01AB04 082 
dalteparin2.5 T i.j.10,0310,53PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x15.000 i.j./0,6 ml60,1963,20300,93315,98RSRB10
B01AB05 085DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,311,38PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x20 mg/0,2 ml13,1413,79131,37137,94 
B01AB05 086DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,241,30PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x40 mg/0,4 ml24,7325,97247,30259,67 
B01AB05 087DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,091,15PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x60 mg/0,6 ml32,7734,41327,70344,09 
B01AB05 088DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.9,6710,15PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x80 mg/0,8 ml38,6940,62386,91406,26 
B01AB05 089DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.7,928,32PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x100 mg/1 ml39,5941,57395,91415,71 
B01AB06 021DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.11,5012,08PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml11,5012,08115,00120,75 
B01AB06 022DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,199,65PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml18,3819,30183,81193,00 
B01AB06 023DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,399,86PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml25,0426,29250,35262,87 
B01AB06 024DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,499,96PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml12,6513,28126,49132,81 
B01AC04 102 
klopidogrel75 mg2,302,42OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oAngiclodtbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 111 
klopidogrel75 mg2,302,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Pigreltbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 115 
klopidogrel75 mg2,302,42OBelupo d.d.BelupoKlopidextbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 125 
klopidogrel75 mg2,302,42OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 126 
klopidogrel75 mg1,992,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 60x75 mg1,992,09119,20125,16RSRB01
B01AC04 131 
klopidogrel75 mg2,302,42OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 132 
klopidogrel75 mg1,992,09OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 56x75 mg1,992,09111,25116,81RSRB01
B01AC04 135 
klopidogrel75 mg2,302,42OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Klopidogrel Mylantbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 145 
klopidogrel75 mg2,282,39OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Klopidogrel PharmaStbl. film obl. 28x75 mg2,282,3963,8066,99RSRB01
B01AC04 163DSklopidogrelNB10375 mg3,423,59OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop IndustriePlavixtbl. film obl. 30x300 mg13,6814,36410,40430,92 
B01AC06 151DSacetilsalicilna kiselina100 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
B01AC07 051DSdipiridamolNB1040,2 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B01AC11 062KSiloprostNB1050,15 mg1.419,231.490,19IBayer AGBerlimed S.A.Ventavisotop. za atomizator, amp. stakl. 90x2 ml (10 mcg/ml)189,23198,6917.030,7017.882,24 
B01AC16 061DSeptifibatidNB106 
 
 
PGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Schering-Plough Labo N.V.Integrilinboč. 1x10 ml (2 mg/ml)136,58143,41136,58143,41 
B01AC16 062DSeptifibatidNB106 
 
 
PGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Schering-Plough Labo N.V.Integrilinboč. 1x100 ml (0,75 mg/ml)420,24441,25420,24441,25 
B01AC16 071DSeptifibatidNB106 
 
 
PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (2 mg/ml)95,61100,3995,61100,39 
B01AC16 072DSeptifibatidNB106 
 
 
PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (0,75 mg/ml)301,05316,10301,05316,10 
B01AC24 961 
tikagrelor0,18 g16,3417,15OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg8,178,58457,40480,27RS RB02
B01AD02 061DSalteplazaNB1070,1 g6.210,306.520,82PBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimActilyselio boč. 1x50 mg3.105,153.260,413.105,153.260,41 
B01AE07 162DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g24,6725,90OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x75 mg8,418,83252,30264,92 
B01AE07 164DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g16,8217,66OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x110 mg8,418,83252,30264,92 
B01AF01 161DSrivaroksaban 21NB10810 mg16,8217,66OBayer AGBayer Schering Pharma AGXareltotbl. film obl. 10x10 mg16,8217,66168,20176,61 
B01AF01 162DSrivaroksaban 21NB10810 mg16,7717,61OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg16,7717,61503,00528,15 
B01AF02 161DSapiksabanNB1085 mg15,1415,89OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 20x2,5 mg7,577,95151,38158,95 
B01AX05 061DSfondaparinuksNB1092,5 mg32,5334,16PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionArixtraotop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml32,5334,16325,33341,60 
B02AA01 052DSaminokapronska kiselina16 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02AA02 051DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02AA02 151DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02AB01 051DSaprotinin NB202500 T i.j. 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02BA01 062PRfitomenadion20 mg7,768,15PRoche d.o.o.RocheKonakionamp. 5x10 mg/ml3,884,0719,4020,37 
B02BA01 151 
fitomenadion20 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
B02BB01 051DSfibrinogen (humani)5 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02BC30 962DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 9,5 cm x 4,8 cm1.866,181.959,491.866,181.959,49 
B02BC30 963DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 3,0 cm x 2,5 cm355,62373,40355,62373,40 
B02BC30 964DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.270,441.333,962.540,882.667,92 
B02BC30 965DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil1 prethodno zarolana matrica tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.589,311.668,781.589,311.668,78 
B02BD01 071DSljudski protrombinski kompleksNB203350 i.j.1.568,001.646,40PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctaplex 500 IUpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos (igla za filtraciju i dvostrana igla)2.240,002.352,002.240,002.352,00 
B02BD02 001DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,042.654,44PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.264,021.327,221.264,021.327,22 
B02BD02 002DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,052.654,45PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.528,052.654,452.528,052.654,45 
B02BD02 003DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,052.654,46PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j.3.792,083.981,683.792,083.981,68 
B02BD02 004DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,052.654,45PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.056,105.308,915.056,105.308,91 
B02BD02 005DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,052.654,45PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.7.584,157.963,367.584,157.963,36 
B02BD02 006DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,052.654,45PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.10.112,2010.617,8110.112,2010.617,81 
B02BD02 007DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,052.654,45PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.15.168,3115.926,7315.168,3115.926,73 
B02BD02 031DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.379,182.498,14PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07 
B02BD02 033DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01 
B02BD02 034DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.307,922.423,32PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.500 i.j.6.923,777.269,966.923,777.269,96 
B02BD02 035DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03 
B02BD02 036DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.307,922.423,32PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3.000 i.j.13.847,5414.539,9213.847,5414.539,92 
B02BD02 061DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.284,881.349,12PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)1.284,881.349,121.284,881.349,12 
B02BD02 062DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.186,751.246,09PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)2.373,502.492,182.373,502.492,18 
B02BD02 071DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.318,601.384,53PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 250 i.j.659,30692,27659,30692,27 
B02BD02 072DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.427,651.499,03PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 500 i.j.1.427,651.499,031.427,651.499,03 
B02BD02 073DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.318,621.384,55PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 1.000 i.j.2.637,232.769,092.637,232.769,09 
B02BD02 078DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.686,182.820,49PBaxter AGBaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.343,091.410,241.343,091.410,24 
B02BD02 079DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.555,522.683,30PBaxter AGBaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.555,522.683,302.555,522.683,30 
B02BD02 080DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.621,652.752,73PBaxter AGBaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.5.243,295.505,455.243,295.505,45 
B02BD02 081DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.581,332.710,40PBayer AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 500 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 i.j. + štrc. napunj. s 2,5 ml vode za inj. + Bio-Set2.581,332.710,402.581,332.710,40 
B02BD02 082DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.428,482.549,90PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.214,241.274,951.214,241.274,95 
B02BD02 083DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.299,972.414,97PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.299,972.414,972.299,972.414,97 
B02BD02 084DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.383,642.502,82PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.767,275.005,634.767,275.005,63 
B02BD02 085DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.383,642.502,82PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.534,5410.011,279.534,5410.011,27 
B02BD02 086DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.379,182.498,14POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07 
B02BD02 087DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.253,282.365,94POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.253,282.365,942.253,282.365,94 
B02BD02 088DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01 
B02BD02 089DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03 
B02BD02 090DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.569,142.697,60PBayer AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 1000 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1000 i.j. + boč. s otap. 2,5 ml + Bio-Set5.138,285.395,195.138,285.395,19 
B02BD03 061DSaktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaNB204350 i.j.2.240,002.352,00PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFeiba 25 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 25 U/ml (500 U/20 ml)3.200,003.360,003.200,003.360,00 
B02BD04 063DSčimbenik IX NB204350 i.j.980,901.029,95PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. + 5 ml otap. + set1.401,291.471,351.401,291.471,35 
B02BD04 064DSčimbenik IX NB204350 i.j.841,73883,82PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j. + 10 ml otap. + set2.404,932.525,182.404,932.525,18 
B02BD04 072DSčimbenik IX NB204350 i.j.933,92980,62PAgmar d.o.o.BaxterImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 600 IU/5 ml1.601,001.681,051.601,001.681,05 
B02BD04 073DSčimbenik IX NB204350 i.j.729,17765,63PAgmar d.o.o.BaxterImmunine 1200 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x1200 IU/10 ml2.500,002.625,002.500,002.625,00 
B02BD06 075KLkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB2067.2 T i.j15.276,7416.040,58PJana Pharm d.o.o.OctapharmaWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU2.121,772.227,862.121,772.227,86 
B02BD06 076DSkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomNB2047.2 T i.j.22.334,4023.451,12PAgmar d.o.o.BaxterImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF1.551,001.628,551.551,001.628,55 
B02BD07 051DSčimbenik ugrušavanja krvi XIIINB2043.5 T i.j. 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02BD08 084DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB2046 T i.j.569,34597,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)4.744,544.981,774.744,544.981,77 
B02BD08 088DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB2046 T i.j.569,34597,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)9.489,089.963,539.489,089.963,53 
B02BD08 089DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB2046 T i.j.569,34597,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)23.722,7024.908,8423.722,7024.908,84 
B02BD09 061DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.891,19935,75891,19935,75 
B02BD09 062DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.1.782,381.871,501.782,381.871,50 
B02BD09 063DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.3.564,763.743,003.564,763.743,00 
B02BD09 064DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.7.129,527.486,007.129,527.486,00 
B02BX04 063KLromiplostimNB50430 mcg494,28519,00PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V., Amgen Technology IrelandNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg4.119,024.324,974.119,024.324,97 
B02BX04 064KLromiplostimNB50430 mcg500,06525,07PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V., Amgen Technology IrelandNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg8.334,408.751,128.334,408.751,12 
B02BX05 161KLeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x25 mg242,41254,536.787,567.126,94 
B02BX05 162KLeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x50 mg484,83509,0713.575,1314.253,89 
B03AA02 141 
željezo II -fumarat0,2 g0,490,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidHeferolcaps. 30x350 mg0,860,9025,8227,11R
B03AC01 021DSželjezo karboksimaltoza 
 
 
PVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x10 ml (50 mg/ml)745,21782,47745,21782,47 
B03AC02 051DSželjezo III-oksid saharat100 mg44,3646,58P 
 
 
1x100 mg 
 
 
 
 
B03AC05 051POželjezo III-sorbitol glukonska kiselina 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B03AC06 061DSželjezov (III) izomaltozid 1000 
 
 
PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x1 ml (100 mg/ml)149,04156,49745,21782,47 
B03AC06 062DSželjezov (III) izomaltozid 1000 
 
 
PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x5 ml (100 mg/ml)745,21782,473.726,053.912,35 
B03BA01 051PRcijanokobalamin20 mcg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B03BB01 112 
folatna kiselina10 mg2,332,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Folacintbl. 30x5 mg1,171,2234,9836,73R
B03XA01 001DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8539,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml75,6979,47454,16476,87 
B03XA01 002DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8239,71Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml113,46119,13680,74714,78 
B03XA01 003DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,5139,39Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj. štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml150,05157,55900,28945,29 
B03XA01 004DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.34,9936,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml349,89367,382.099,362.204,33 
B03XA01 005DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.38,0539,95Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml760,92798,97760,92798,97 
B03XA01 021DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0635,76PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/ml68,1271,53408,74429,18 
B03XA01 022DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0435,74PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j/0,3 ml102,11107,22612,67643,30 
B03XA01 023DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.33,7635,45PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml135,04141,79810,25850,76 
B03XA01 075DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.34,2235,93PRoche Registration LimitedRocheNeoRecormonšprica 6x2.000 i.j/0,3 ml68,4471,86410,64431,17 
B03XA01 077DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.33,2634,92PRoche Registration LimitedRocheNeoRecormonšprica 6x4.000 i.j/0,3 ml133,02139,67798,12838,03 
B03XA01 078DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.32,7234,36PRoche Registration LimitedRocheNeoRecormonšprica 6x10.000 i.j/0,6 ml327,22343,581.963,342.061,51 
B03XA01 081DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,8539,74PHospira UK LimitedSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/0,6 ml75,6979,47454,16476,87 
B03XA01 082DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,5139,39PHospira UK LimitedSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml150,05157,55900,28945,29 
B03XA01 083DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.33,4935,16PHospira UK LimitedSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml334,89351,642.009,362.109,83 
B03XA02 061DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg52,9855,63PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)117,73123,62117,73123,62 
B03XA02 062DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,6554,23PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml)344,30361,52344,30361,52 
B03XA02 063DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)230,93242,48230,93242,48 
B03XA02 064DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)461,84484,93461,84484,93 
B03XA02 065DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)577,30606,17577,30606,17 
B03XA02 066DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)692,76727,40692,76727,40 
B03XA02 067DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)923,68969,86923,68969,86 
B03XA03 061DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg46,4648,79PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x30 mcg/0,3 ml348,47365,89348,47365,89 
B03XA03 062DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg46,4648,79PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x50 mcg/0,3 ml580,79609,83580,79609,83 
B03XA03 063DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x75 mcg/0,3 ml854,19896,90854,19896,90 
B03XA03 064DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,3ml1.138,911.195,861.138,911.195,86 
B03XA03 065DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml1.366,691.435,021.366,691.435,02 
B03XA03 066DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml1.708,361.793,781.708,361.793,78 
B03XA03 067DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj. štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml2.277,822.391,712.277,822.391,71 
B03XA03 068DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg/0,3ml2.847,282.989,642.847,282.989,64 
B05AA01 011DSljudski albumin 5%NB501 
 
 
PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin ljudski 50 g/lotop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00270,90258,00270,90 
B05AA01 012DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 013DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 061DSljudski albumin 5%NB501 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 5%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml123,50129,68123,50129,68 
B05AA01 064DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 065DSljudski albumin 5%NB501 
 
 
PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00270,90258,00270,90 
B05AA01 066DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 075DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x50 ml (200 g/l)200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 076DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x100 ml (200 g/l)408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 081DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHHumani albumin 20%boč. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 083DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 084DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije200,77210,814.818,485.059,40 
B05AA01 085DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije200,77210,814.818,485.059,40 
B05AA01 086DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 087DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije408,59429,024.903,085.148,23 
B05AA01 088DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija408,59429,024.903,085.148,23 
B05AA02 061DSproteini ljudske plazmeNV701 
 
 
POCTAPHARMA (IP) LimitedOctapharma Pharmazeutika Produktionsges .m.b.H., Octapharma ABoctaplasLGotop. za inf., vreć. 1x200 ml (45-70 mg/ml)704,57739,80704,57739,80 
B05AA05 002PRdekstran 40 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Soludeks 40otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)42,6544,78426,50447,83 
B05AA06 051DSželatina 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B05AA07 063DShidroksietil škrob 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%boca 10x500 ml49,4151,88494,10518,81 
B05AA07 064DShidroksietil škrob 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%vreć. plast. 20x500 ml49,4151,88988,201.037,61 
B05AA07 071DShidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob) 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunTetraspanotop. za inf., boca plast. polietil. 10x500 ml (60 mg/ml)44,4746,69444,69466,92 
B05AA07 072DShidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob) 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunTetraspanotop. za inf., vreć. plast. polietil. 20x500 ml (60 mg/ml)44,4746,69889,38933,85 
B05AA07 073DShidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob) 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunTetraspanotop. za inf., boca plast. polietil. 10x500 ml (100 mg/ml)47,0349,38470,25493,76 
B05AA07 081DShidroksietil škrob (poli-o-2-hidroksietil škrob) 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVolulyte 6%otop. za inf., vreć. poliolef. 20x500 ml40,0242,02800,44840,46 
B05BA01 081DSinfuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin) 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiDipeptivenboč. 10x100 ml233,94245,642.339,362.456,33 
B05BA02 065DSotopine masti i masnih kiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x100 ml35,2437,00352,40370,02 
B05BA02 066DSotopine masti i masnih kiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x500 ml93,7798,46937,70984,59 
B05BA03 008POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93 
B05BA03 010POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03 
B05BA03 012DSglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (100 mg/ml)7,597,9775,9079,70 
B05BA03 021POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93 
B05BA03 022PRglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml)6,206,5162,0065,10 
B05BA03 023DSglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml)5,866,15117,20123,06 
B05BA03 024POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03 
B05BA03 026DSglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (100 mg/ml)6,476,79129,40135,87 
B05BA03 061DSglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 50x100 ml6,536,86326,50342,83 
B05BA03 062PRglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 30x250 ml6,937,28207,90218,30 
B05BA03 063POglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65 
B05BA03 064DSglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 10x1000 ml14,5415,27145,35152,62 
B05BA03 065DSglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 50x50 ml5,896,18294,50309,23 
B05BA03 071DSglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml5,886,17117,54123,42 
B05BA03 072PRglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,246,5562,3765,49 
B05BA03 073POglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,897,2368,8572,29 
B05BA03 074DSglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,9212,51119,17125,13 
B05BA03 075POglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml8,899,3388,9093,35 
B05BA03 076DSglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,3312,94123,28129,44 
B05BA03 077DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 40x100 ml5,295,55211,60222,18 
B05BA03 078POglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 10%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml8,008,4080,0084,00 
B05BA03 079PRglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 20x250 ml5,625,90112,32117,94 
B05BA03 080POglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,206,5161,9765,07 
B05BA03 081DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml5,305,57318,06333,96 
B05BA03 082DSglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml, (100 mg/ml)6,606,93198,00207,90 
B05BA03 083DSglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 36x250 ml, (100 mg/ml)6,606,93237,60249,48 
B05BA03 084POglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10%Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (100 mg/ml)7,207,56144,00151,20 
B05BA03 085POglukoza 
 
 
PAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 24x500 ml (100 mg/ml)7,207,56172,80181,44 
B05BA03 086DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml5,886,17293,85308,54 
B05BA03 087PRglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml6,246,55187,11196,47 
B05BA03 088POglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml6,897,23137,70144,59 
B05BA03 089DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,0813,74130,82137,36 
B05BA10 031DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x625 ml111,78117,37558,90586,85 
B05BA10 032DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml193,14202,80965,701.013,99 
B05BA10 033DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml263,65276,831.318,251.384,16 
B05BA10 034DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml321,22337,281.606,081.686,38 
B05BA10 035DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml158,21166,12791,05830,60 
B05BA10 036DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml179,79188,78898,95943,90 
B05BA10 037DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml215,35226,121.076,751.130,59 
B05BA10 038DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml223,58234,761.117,901.173,80 
B05BA10 039DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml233,97245,671.169,851.228,34 
B05BA10 040DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml280,44294,461.402,201.472,31 
B05BA10 041DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml151,08158,63755,40793,17 
B05BA10 042DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml253,92266,621.269,601.333,08 
B05BA10 043DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml304,28319,491.521,401.597,47 
B05BA10 044DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml165,64173,92828,20869,61 
B05BA10 045DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml226,17237,481.130,851.187,39 
B05BA10 046DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml290,00304,501.450,001.522,50 
B05BA10 060DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml669,30702,772.677,202.811,06 
B05BA10 061DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N4-550Evreć. plast. 6x1000 ml161,16169,21966,931.015,28 
B05BA10 062DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N4-550Evreć. plast. 4x2000 ml219,43230,40877,70921,59 
B05BA10 064DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N7-1000Evreć. plast. 6x1000 ml169,27177,731.015,621.066,40 
B05BA10 065DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N7-1000Evreć. plast. 4x2000 ml253,52266,201.014,091.064,79 
B05BA10 066DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1026 ml167,84176,23671,37704,94 
B05BA10 067DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1540 ml185,78195,07743,11780,27 
B05BA10 068DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1440 ml184,07193,27736,28773,09 
B05BA10 069DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1920 ml194,88204,62779,52818,50 
B05BA10 070DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml501,73526,822.006,922.107,27 
B05BA10 075DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven Infant 10%boč. 10x250 ml55,5558,33555,50583,28 
B05BA10 076DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminosteril N hepa 8%boca 1x500 ml69,7673,2569,7673,25 
B05BA10 078DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven 10%boca 1x500 ml56,3559,1756,3559,17 
B05BA10 080DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml669,30702,772.677,202.811,06 
B05BA10 081DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunAminoplasmal B. Braun 5% Eotop. za inf., boca 10x500 ml35,1736,93351,70369,29 
B05BA10 082DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunAminoplasmal B. Braun 10% Eotop. za inf., boca 10x500 ml48,1150,51481,05505,10 
B05BA10 084DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterPeriolimel N4Evreć. plast. 6x1000 ml285,00299,251.710,001.795,50 
B05BA10 085DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterPeriolimel N4Evreć. plast. 4x2000 ml367,31385,681.469,241.542,70 
B05BA10 086DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterOlimel N7Evreć. plast. 4x2000 ml380,00399,001.520,001.596,00 
B05BA10 087DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterOlimel N9Evreć. plast. 6x1000 ml330,52347,051.983,142.082,30 
B05BA10 088DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterOlimel N9Evreć. plast. 4x2000 ml411,70432,291.646,801.729,14 
B05BA10 090DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml501,73526,822.006,922.107,27 
B05BA10 091DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNephrotect 10%boč. 10x500 ml110,85116,391.108,501.163,93 
B05BA10 092DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml211,35221,92845,40887,67 
B05BA10 093DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml227,39238,76909,56955,04 
B05BA10 094DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml247,76260,15991,041.040,59 
B05BA10 095DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven bez elektrolitaemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49 
B05BA10 096DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49 
B05BA10 097DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1477 ml232,80244,44931,20977,76 
B05BA10 098DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1970 ml290,97305,521.163,881.222,07 
B05BA10 099DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 3x2463 ml338,16355,071.014,481.065,20 
B05BB01 014POnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)7,607,9876,0079,80 
B05BB01 018PRnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)6,606,9366,0069,30 
B05BB01 029POnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)7,628,00152,40160,02 
B05BB01 031DSnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (9 mg/ml)6,406,72128,00134,40 
B05BB01 032DSnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 10% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf. 10%, boč. stakl. 40x50 ml (100 mg/ml)7,087,43283,20297,36 
B05BB01 033DSnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 12x1000 ml12,4013,02148,80156,24 
B05BB01 034DSnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 6x2000 ml19,8320,82118,98124,93 
B05BB01 041DSnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 50x100 ml6,436,75321,50337,58 
B05BB01 042PRnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 30x250 ml6,656,98199,50209,48 
B05BB01 043POnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65 
B05BB01 044DSnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69 
B05BB01 045DSnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 50x50 ml5,806,09290,00304,50 
B05BB01 051DSnatrij-klorid 
 
 
P 
 
 
amp. 10%, 1x10 ml 
 
 
 
 
B05BB01 061DSnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 50x100 ml6,436,75321,50337,58 
B05BB01 062PRnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 30x250 ml6,656,98199,50209,48 
B05BB01 063POnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65 
B05BB01 064DSnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69 
B05BB01 067DSnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 50x50 ml5,806,09290,00304,50 
B05BB01 071DSnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml6,436,75128,60135,03 
B05BB01 072PRnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,656,9866,5069,83 
B05BB01 073POnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,658,0376,5080,33 
B05BB01 074DSnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69 
B05BB01 078DSnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml (9 mg/ml)5,796,08289,35303,82 
B05BB01 079PRnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (9 mg/ml)5,996,28179,55188,53 
B05BB01 081DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., vreć. plast. 20x250 ml8,058,45161,00169,05 
B05BB01 082DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml10,1910,70203,80213,99 
B05BB01 083DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml12,5413,17125,41131,68 
B05BB01 084DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml8,058,4580,5084,53 
B05BB01 085DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml10,1910,70101,90107,00 
B05BB01 086DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,5413,17125,41131,68 
B05BB01 087DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml9,179,63183,42192,59 
B05BB01 088DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml11,2911,85112,87118,51 
B05BB01 091DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. 20x500 ml11,3311,90226,60237,93 
B05BB01 092DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. 10x1000 ml13,9414,64139,40146,37 
B05BB01 093POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (9 mg/ml)6,897,23137,70144,59 
B05BB01 094DSnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml (9 mg/ml)5,225,48313,20328,86 
B05BB01 095DSnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 40x100 ml (9 mg/ml)5,796,08231,48243,05 
B05BB01 096PRnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 20x250 ml (9 mg/ml)5,996,29119,70125,69 
B05BB01 097POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (9 mg/ml)6,897,2368,8572,29 
B05BB01 098DSnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml (9 mg/ml)11,1611,72111,60117,18 
B05BB01 099DSnatrij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 75x50 ml5,225,48391,50411,08 
B05BB02 021DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)8,769,2087,6091,98 
B05BB02 022DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)7,748,1377,4081,27 
B05BB02 024DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (25 mg/ml + 4,5 mg/ml)9,209,6692,0096,60 
B05BB02 061DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)7,888,2778,8082,74 
B05BB02 062DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., boca plast. 10x1000 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)13,7514,44137,50144,38 
B05BC01 006DSmanitol + natrij-klorid + natrij-acetat 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol 10% + elektroliti HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml + 2,6 mg/ml + 2,7 mg/ml)13,5214,19135,18141,94 
B05BC01 007DSmanitol 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol HZTM 20% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)13,2313,89132,30138,92 
B05CX10 961DSotopine za ispiranje mokraćnog mjehura 
 
 
LFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiPurisole SMvreć. plast. 1x3000 ml55,7958,5855,7958,58 
B05CX10 963DSotopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvata 
 
 
LB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSorbitol/Manitol 3% B. Braunecobag/ecobag Click 4x3.000 ml50,2152,72200,84210,88 
B05CX10 964DSotopina za ispiranje 
 
 
LAgmar d.o.o.Baxter S.A.Manitol i sorbitolotop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml45,1847,44180,72189,76 
B05XA01 027DSkalij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf., boč. stakl. 40x50 ml (74,5 mg/ml)8,619,04344,40361,62 
B05XA01 061DSkalij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGKalijev klorid 74,5 mg/ml B. Braunkonc. za otop. za inf., 74,5 mg/ml, boč. stakl. 20x100 ml15,4916,26309,80325,29 
B05XA02 052DSnatrij-hidrogenkarbonat 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B05XA05 051DSmagnezij-sulfat 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B05XA07 017DSkalcij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Kalcijev klorid 100 mg/ml (10%) HZTM otopina za injekcijuotop. za inj., boč. stakl. 40x30 ml (100 mg/ml)8,028,42320,80336,84 
B05XA30 001DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopina HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,34 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01 
B05XA30 002DSnatrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid + magnezij klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Infusolotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml + 5,305 mg/ml + 0,56 mg/ml + 0,294 mg/ml + 0,372 mg/ml + 0,305 mg/ml))8,659,0886,5090,83 
B05XA30 011DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopinaotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,33 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01 
B05XA30 061DSnatrij-klorid + kalij- klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerov laktat Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,106,4161,0064,05 
B05XA30 065DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterRingerova otopina Viaflovreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65 
B05XA30 066DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PAgmar d.o.o.BaxterRingerova otopina Viaflovreć. plast. 10x1000 ml11,8512,44118,50124,43 
B05XA30 075DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,658,0376,5080,33 
B05XA30 076DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B.Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,8512,44118,50124,43 
B05XA30 077DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina)otop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,787,1267,8471,23 
B05XA30 078DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina) otopina za infuzijuotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml9,479,9594,7299,46 
B05XA30 091DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRinger Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,897,2368,8572,29 
B06AC02 061DSikatibantNB50530 mg11.845,7812.438,07PShire Orphan Therapies GmbHShireFirazyrštrc. napunj. 1x30 mg11.845,7812.438,0711.845,7812.438,07 
B06AC04 061DSkonestat alfaNB5053,5 TU9,8710,37PPharming Group N.V.Pharming Technologies B.V.Ruconestpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U5.922,896.219,035.922,896.219,03 
C01AA08 051PRmetildigoksin0,2 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01AA08 101 
metildigoksin0,2 mg0,991,04OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lanitoptbl. 50x0,1 mg0,500,5224,7525,99R
C01BB01 051PRlidokain3 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01BC03 073PRpropafenon0,3 g33,8135,50PMylan Hrvatska d.o.o.Famar Health Care Services Madrid S.A.U.Rytmonormamp. 5x70 mg/20 ml7,898,2839,4441,41 
C01BC03 142 
propafenon0,3 g0,991,04OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropafenon Alkaloidtbl. 50x150 mg0,490,5124,7025,94R
C01BD01 022DSamjodaron0,2 g11,8312,42PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaroneamp. 6x150 mg/3 ml8,879,3153,2055,86 
C01BD01 112 
amjodaron0,2 g1,221,28OBelupo d.d.BelupoAmiodaron Belupotbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 121 
amjodaron0,2 g1,221,28OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaronetbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 133 
amjodaron0,2 g1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Amiokordintbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01CA01 052DSetiladrianolNC10150 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA01 151DSetiladrianolNC10150 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA03 051PRnoradrenalin (norepinefrin)6 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA04 061DSdopamin0,5 g175,36184,13PMedicuspharma d.o.o.Wuelfing PharmaDopamin Admedaamp. 5x50 mg/5 ml17,5418,4287,6892,06 
C01CA07 051DSdobutamin0,5 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA24 051PRadrenalin (epinefrin)0,5 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA24 071 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg130,07136,57PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPen Jrotop. za inj., autoinjektor 1x1 mg/2 ml (doza 0,15 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CA24 072 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg65,0468,29PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPenotop. za inj., autoinjektor 1x2 mg/2 ml (doza 0,3 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CX08 061DSlevosimendanNC10211 mg5.090,145.344,65POrion CorporationOrionSimdaxkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)5.784,256.073,465.784,256.073,46 
C01DA02 764 
gliceriltrinitrat2,5 mg1,151,21OMedis Adria d.o.o.G. Pohl-BoskampNitrolingualrasprš. oral. boč. 1x12,2 ml (0,4 mg/doza, 200 doza)36,7338,5736,7338,57R
C01DA08 101 
izosorbid-dinitrat20 mg0,680,71SLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tinidiltbl. sublingv. 40x5 mg0,170,186,857,19R
C01DA14 111 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 40caps. retard 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 112 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 60caps. retard 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 113 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OFarmal d.d.Farmal d.d.Cardox retardtbl. retard 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 115 
izosorbid mononitrat40 mg0,630,66OBelupo d.d.BelupoIsocard 40 mgtbl. s prod. oslob. 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 116 
izosorbid mononitrat40 mg0,630,66OBelupo d.d.BelupoIsocard 60 mgtbl. s prod. osl. 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 121 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 20tbl. 60x20 mg0,320,3419,0119,96R
C01DA14 122 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 40tbl. 60x40 mg0,630,6638,0339,93R
C01DA14 161 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,67OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x20 mg0,320,3319,0119,96R
C01DA14 162 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,67OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x40 mg0,630,6738,0339,93R
C01EA01 061DSalprostadilNC1030,5 mg304,28319,49PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin VRamp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)304,28319,491.521,391.597,46 
C01EB15 145 
trimetazidin40 mg0,480,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trimetazidin PharmaStbl. s prilag. oslob. 60x35 mg0,420,4425,2326,49RSpc01
C02AB01 151 
l-metildopa1g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
C02AC05 112 
moksonidin0,3 mg1,401,47OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 113 
moksonidin0,3 mg1,241,30OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 121 
moksonidin0,3 mg1,401,47OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 122 
moksonidin0,3 mg1,241,30OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 162 
moksonidin0,3 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 163 
moksonidin0,3 mg1,401,47OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51RRC07
C02AC05 164 
moksonidin0,3 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02CA04 111 
doksazosin4 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 112 
doksazosin4 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x4 mg1,501,5830,0031,50R
C02CA04 123 
doksazosin4 mg2,012,11OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 124 
doksazosin4 mg2,002,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x4 mg1,501,5845,0047,25R
C02CA04 131 
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 132 
doksazosin4 mg1,671,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 133 
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 90x2 mg0,750,7967,4770,84R
C02CA04 134 
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x4 mg1,501,5830,0031,50R
C02CA04 135 
doksazosin4 mg1,721,81OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 30x4 mg1,501,5845,0047,25R
C02CA04 136 
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 90x4 mg1,501,58134,95141,70R
C02CA04 137 
doksazosin4 mg1,761,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 30x4 mg1,761,8552,8055,44R
C02CA04 138 
doksazosin4 mg1,751,84OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 60x4 mg1,751,84105,20110,46R
C02CA06 064PRurapidil50 mg33,5635,24PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x50 mg/10 ml33,5635,23167,78176,17 
C02CA06 065PRurapidil50 mg46,1848,49PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x25 mg/5 ml23,0924,24115,45121,22 
C02DA01 051DSdiazoksid0,3g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C02DC01 151DSminoksidilNC99120 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
RSRC91
C02DD01 051DSnitroprusid-natrij50 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C02KX01 131KLbosentanNC2010,25 g458,23481,14OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x62,5 mg114,56120,296.415,206.735,96 
C02KX01 132KLbosentanNC2010,25 g272,57286,19OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x125 mg136,28143,107.631,828.013,41 
C02KX01 141KLbosentanNC2010,25 g509,14534,60OCipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x62,5 mg127,29133,657.128,007.484,40 
C02KX01 142KLbosentanNC2010,25 g302,85317,99OCipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg151,43159,008.479,808.903,79 
C02KX01 163KLbosentanNC2010,25 g556,40584,22OMarklas Nederland B.V.Haupt Pharma Wülfing GmbHStayveertbl. film obl. 56x62,5 mg139,10146,067.789,608.179,08 
C02KX01 164KLbosentanNC2010,25 g343,79360,98OMarklas Nederland B.V.Haupt Pharma Wülfing GmbHStayveertbl. film obl. 56x125 mg171,90180,499.626,2110.107,52 
C02KX01 171KLbosentanNC2010,25 g556,40584,22OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x62,5 mg139,10146,067.789,608.179,08 
C02KX01 172KLbosentanNC2010,25 g336,50353,33OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x125 mg168,25176,669.422,009.893,10 
C02KX01 181KLbosentanNC2010,25 g412,41433,03OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x62,5 mg103,10108,265.773,686.062,36 
C02KX01 182KLbosentanNC2010,25 g245,31257,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x125 mg122,65128,796.868,647.212,07 
C02KX02 061KLambrisentanNC2017,5 mg858,08900,98OGlaxo Group LimitedAspen Bad OldesloeVolibris 5 mgtbl. film obl. 30x5 mg572,05600,6517.161,5718.019,65 
C02KX02 062KLambrisentanNC2017,5 mg429,04450,49OGlaxo Group LimitedAspen Bad OldesloeVolibris 10 mgtbl. film obl. 30x10 mg572,05600,6517.161,5718.019,65 
C03BA04 101 
klortalidon25 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Hygrotontbl. 20x25 mg0,480,509,6010,08R
C03BA11 101 
indapamid2,5 mg1,261,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Indapamid SR Plivadrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 111 
indapamid2,5 mg1,131,19OBelupo d.d.BelupoIndamid SRdrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 131 
indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 132 
indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 60x1,5 mg0,680,7140,8242,86R
C03BA11 145 
indapamid2,5 mg0,910,95OFarmal d.d.Farmal d.d.Dipam retardtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,540,5716,3117,13R
C03BA11 147 
indapamid2,5 mg0,910,95OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tond SRtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,540,5716,3117,13R
C03BA11 172 
indapamid2,5 mg1,261,32OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmTertensif SRtbl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03CA01 014PRfurosemid40 mg5,375,64PBelupo d.d.BelupoFursemidamp. 5x20 mg/2 ml2,692,8213,4314,10 
C03CA01 022PRfurosemid 
 
 
PSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid forteamp. 5x250 mg/10 ml7,728,1138,6240,55 
C03CA01 023PRfurosemid40 mg4,094,29PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEdemidotop. za inj., amp. 5x40 mg/4 ml4,094,2920,4321,45 
C03CA01 112 
furosemid40 mg 
 
OBelupo d.d.BelupoFursemid fortetbl. 20x500 mg2,802,9455,9858,78R
C03CA01 122 
furosemid40 mg 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid fortetbl. 30x500 mg2,802,9483,9788,17R
C03CA01 171 
furosemid40 mg0,440,46OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop IndustrieLasixtbl. 20x40 mg0,440,468,809,24R
C04AB01 051DSfentolamin1 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C05BA01 403DSheparin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin Pliva gelgel 30 g (250 i.j./g)28,0629,4628,0629,46 
C05BA01 404DSheparin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin kremakrema 30g (250 i.j./g)28,0629,4628,0629,46 
C05BA01 411DSheparin 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Hepan gel 50.000gel 1x50 g (500 i.j./g)29,5030,9829,5030,98 
C05BA01 421DSheparin 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Hepan krema 50.000krema 1x50 g (500 i.j./g)29,5030,9829,5030,98 
C07AA05 121 
propranolol0,16 g1,671,75OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPropranolol Sandoztbl. 50x40 mg0,420,4420,8921,93R
C07AA05 270 
propranolol0,16 g458,21481,12OPierre Fabre DermatologieFarmea, PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION – CHATEAURENARDHemangioloral. otop., boca 1x120 ml (3,75 mg/ml)1.288,711.353,151.288,711.353,15RSRC10
C07AB02 163 
metoprolol150 mg1,261,32OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x100 mg0,840,8823,4324,60R
C07AB03 101 
atenolol75 mg0,650,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atenololtbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 112 
atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 113 
atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 28x100 mg0,860,9124,1625,37R
C07AB07 101 
bisoprolol10 mg1,922,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 102 
bisoprolol10 mg1,511,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 103 
bisoprolol10 mg0,830,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 111 
bisoprolol10 mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 112 
bisoprolol10 mg0,670,70OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 114 
bisoprolol10 mg0,830,87OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x5 mg0,410,4324,8426,08R
C07AB07 115 
bisoprolol10 mg0,830,87OFarmal d.d.Farmal d.d.Biproltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 117 
bisoprolol10 mg1,681,76OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 118 
bisoprolol10 mg1,511,59OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x2,5 mg0,380,4022,6623,79R
C07AB07 119 
bisoprolol10 mg1,511,59OFarmal d.d.Farmal d.d.Biproltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 121 
bisoprolol10 mg0,920,97OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 122 
bisoprolol10 mg0,600,63OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 125 
bisoprolol10 mg1,681,76OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 126 
bisoprolol10 mg1,511,59OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 50x2,5 mg0,380,4018,8819,82R
C07AB07 127 
bisoprolol10 mg1,761,85OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x1,25 mg0,220,236,606,93R
C07AB07 128 
bisoprolol10 mg0,830,87OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 60x5 mg0,410,4324,8426,08R
C07AB07 136 
bisoprolol10 mg1,511,59OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 137 
bisoprolol10 mg0,830,87OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 138 
bisoprolol10 mg0,540,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 141 
bisoprolol10 mg2,082,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 142 
bisoprolol10 mg1,511,59OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 143 
bisoprolol10 mg1,161,22OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x3,75 mg0,440,4613,0513,70R
C07AB07 144 
bisoprolol10 mg0,830,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 163 
bisoprolol10 mg0,930,97OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x10 mg0,930,9727,8029,19R
C07AB07 174 
bisoprolol10 mg0,600,63OSTADA d.o.o.STADATensectbl. film obl. 30x10 mg0,600,6318,0018,90R
C07AB07 181 
bisoprolol10 mg1,511,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 182 
bisoprolol10 mg0,830,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 183 
bisoprolol10 mg0,540,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 184 
bisoprolol10 mg1,361,43OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x2,5 mg0,340,3620,3921,41R
C07AB07 185 
bisoprolol10 mg0,750,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x5 mg0,370,3922,3623,48R
C07AB07 186 
bisoprolol10 mg0,490,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x10 mg0,490,5129,1630,62R
C07AB12 101 
nebivolol5 mg1,161,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Nebivolol Plivatbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 111 
nebivolol5 mg0,900,94OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 14x5 mg0,900,9412,5513,18R
C07AB12 112 
nebivolol5 mg0,940,99OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 121 
nebivolol5 mg0,930,98OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 30x5 mg0,930,9827,9029,30R
C07AB12 122 
nebivolol5 mg0,840,88OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 60x5 mg0,840,8850,5453,07R
C07AB12 141 
nebivolol5 mg0,840,88OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Massidotbl. 28x5 mg0,840,8823,4424,61R
C07AG02 101 
karvedilol37,5 mg1,791,88OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C07AG02 102 
karvedilol37,5 mg2,132,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x12,5mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 103 
karvedilol37,5 mg4,564,79OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 104 
karvedilol37,5 mg3,603,78OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 114 
karvedilol37,5 mg4,885,12OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x3,125 mg0,300,329,009,45R
C07AG02 115 
karvedilol37,5 mg4,224,43OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x6,25 mg0,580,6017,2618,12R
C07AG02 116 
karvedilol37,5 mg2,132,24OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x12,5 mg0,620,6518,7119,65R
C07AG02 117 
karvedilol37,5 mg1,671,75OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x25 mg0,940,9828,0729,47R
C07AG02 123 
karvedilol37,5 mg4,564,79OFarmal d.d.Farmal d.d.Cadiltbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 131 
karvedilol37,5 mg3,603,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 132 
karvedilol37,5 mg3,453,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 133 
karvedilol37,5 mg1,871,96OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x12,5 mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 134 
karvedilol37,5 mg1,401,47OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C07BB07 121 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol HLtbl. film obl. 30x(5 mg + 12,5 mg)0,410,4312,4213,04R
C07BB07 122 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol HLtbl. film obl. 50x(5 mg + 12,5 mg)0,410,4320,7021,74R
C07BB07 124 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Htbl. film obl. 50x(10 mg + 25 mg)0,840,8842,0044,10R
C08CA01 101 
amlodipin5 mg0,480,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 102 
amlodipin5 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 111 
amlodipin5 mg0,480,51OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 112 
amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 113 
amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 114 
amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 115 
amlodipin5 mg0,330,35OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 116 
amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 123 
amlodipin5 mg0,480,51OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 124 
amlodipin5 mg0,360,38OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 125 
amlodipin5 mg0,450,47OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 126 
amlodipin5 mg0,290,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 127 
amlodipin5 mg0,270,28OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 128 
amlodipin5 mg0,330,34OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 131 
amlodipin5 mg0,480,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 132 
amlodipin5 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 133 
amlodipin5 mg0,360,38OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 134 
amlodipin5 mg0,270,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 135 
amlodipin5 mg0,480,51OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Leonistbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 136 
amlodipin5 mg0,360,38OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Leonistbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 137 
amlodipin5 mg0,290,30OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Leonistbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 138 
amlodipin5 mg0,270,28OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Leonistbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 141 
amlodipin5 mg0,480,51OFarmal d.d.Farmal d.d.Lopintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 142 
amlodipin5 mg0,380,40OFarmal d.d.Farmal d.d.Lopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 143 
amlodipin5 mg0,270,28OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x10 mg0,540,5716,1816,99R
C08CA01 145 
amlodipin5 mg0,450,47OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x5 mg0,450,4713,4914,16R
C08CA01 146 
amlodipin5 mg0,350,36OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x5 mg0,350,3620,7921,83R
C08CA01 147 
amlodipin5 mg0,480,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 148 
amlodipin5 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 149 
amlodipin5 mg0,240,26OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x10 mg0,490,5129,2130,67R
C08CA01 161 
amlodipin5 mg0,480,51OJadran – Galenski Laboratorij d.d.CiplaAlmirintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 162 
amlodipin5 mg0,290,30OJadran – Galenski Laboratorij d.d.CiplaAlmirintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 171 
amlodipin5 mg0,480,51OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 172 
amlodipin5 mg0,460,49OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 175 
amlodipin5 mg0,480,51OSTADA d.o.o.HemofarmDoremistbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 176 
amlodipin5 mg0,300,31OSTADA d.o.o.HemofarmDoremistbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 181 
amlodipin5 mg0,430,46OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x5 mg0,430,4613,0013,65R
C08CA01 182 
amlodipin5 mg0,250,27OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x10 mg0,510,5315,2516,01R
C08CA01 183 
amlodipin5 mg0,320,34OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x5 mg0,320,3429,1630,62R
C08CA01 184 
amlodipin5 mg0,240,26OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x10 mg0,490,5143,7445,93R
C08CA01 191 
amlodipin5 mg0,430,46OCipla Croatia d.o.o.Cipla (EU) LimitedAmlodipin Ciplatbl. 30x5 mg0,430,4613,0013,65R
C08CA01 192 
amlodipin5 mg0,250,27OCipla Croatia d.o.o.Cipla (EU) LimitedAmlodipin Ciplatbl. 30x10 mg0,510,5315,2516,01R
C08CA05 131 
nifedipin srednje dugodjelujući30 mg0,710,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin Rtbl. 30x20 mg0,470,4914,1114,82R
C08CA05 132 
nifedipin dugodjelujući30 mg0,760,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin XLtbl. 20x40 mg1,011,0620,2021,21R
C08CA06 041DSnimodipinNC80150 mg427,60448,98PBayer d.o.o.Bayer HealthCare AGNimotop Sboč. inf. 1x10 mg/50 ml85,5289,8085,5289,80 
C08CA09 111 
lacidipin4 mg0,480,51OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x4 mg0,480,5113,5714,25R
C08CA09 171 
lacidipin4 mg0,440,46ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x4 mg0,440,4612,2912,90R
C08CA13 101 
lerkanidipin10 mg0,480,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oBrunoqtbl. film obl. 30x10 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA13 102 
lerkanidipin10 mg0,360,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oBrunoqtbl. film obl. 60x10 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA13 103 
lerkanidipin10 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oBrunoqtbl. film obl. 30x20 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA13 111 
lerkanidipin10 mg0,480,51OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 28x10 mg0,480,5113,5714,25R
C08CA13 112 
lerkanidipin10 mg0,360,38OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 56x10 mg0,360,3820,1621,17R
C08CA13 141 
lerkanidipin10 mg0,470,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,470,5013,2113,87R
C08CA13 142 
lerkanidipin10 mg0,350,37OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg0,350,3719,5920,57R
C08DB01 141 
diltiazem0,24 g2,152,26OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x60 mg0,540,5616,1216,93R
C09AA02 131 
enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x5 mg0,200,214,004,20R
C09AA02 132 
enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x10 mg0,350,377,007,35R
C09AA03 101 
lizinopril10 mg0,380,40OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x5 mg0,190,205,705,99R
C09AA03 102 
lizinopril10 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 103 
lizinopril10 mg0,320,33OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 104 
lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 113 
lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 114 
lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 115 
lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 116 
lizinopril10 mg0,320,33OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 117 
lizinopril10 mg0,480,50OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 118 
lizinopril10 mg0,340,35OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x10 mg0,340,3510,0510,55R
C09AA03 119 
lizinopril10 mg0,320,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 120 
lizinopril10 mg0,480,50OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 124 
lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 125 
lizinopril10 mg0,300,31OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA03 126 
lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 127 
lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 128 
lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 129 
lizinopril10 mg0,320,33OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 130 
lizinopril10 mg0,300,31OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA03 132 
lizinopril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x2,5 mg0,120,137,217,57R
C09AA03 134 
lizinopril10 mg0,380,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x5 mg0,190,205,705,99R
C09AA03 137 
lizinopril10 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 138 
lizinopril10 mg0,350,37OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 140 
lizinopril10 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 141 
lizinopril10 mg0,300,31OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA03 143 
lizinopril10 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 144 
lizinopril10 mg0,320,33OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 165 
lizinopril10 mg0,350,37OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 166 
lizinopril10 mg0,300,31OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x20 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA03 185 
lizinopril10 mg0,400,42OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Lizinopril Mylantbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 186 
lizinopril10 mg0,400,42OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Lizinopril Mylantbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 187 
lizinopril10 mg0,290,30OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Lizinopril Mylantbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 188 
lizinopril10 mg0,350,37OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Lizinopril Mylantbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA04 101 
perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x2,5 mg0,300,329,029,47R
C09AA04 102 
perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x5 mg0,600,6318,0418,94R
C09AA04 103 
perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x10 mg1,201,2635,9137,71R
C09AA04 130 
perindopril4 mg0,400,42OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x2 mg0,200,216,006,30R
C09AA04 131 
perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x4 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA04 132 
perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x4 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA04 133 
perindopril4 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x8 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 104 
ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 105 
ramipril2,5 mg0,320,33OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 106 
ramipril2,5 mg0,250,26OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x10 mg0,991,0429,7031,19R
C09AA05 107 
ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 108 
ramipril2,5 mg0,300,31OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x5 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA05 109 
ramipril2,5 mg0,250,26OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x10 mg1,001,0560,0063,00R
C09AA05 111 
ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 112 
ramipril2,5 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 113 
ramipril2,5 mg0,320,33OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 114 
ramipril2,5 mg0,250,26OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x10 mg1,001,0528,0029,40R
C09AA05 115 
ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x2,5 mg0,350,3719,6020,58R
C09AA05 116 
ramipril2,5 mg0,300,31OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x5 mg0,590,6233,0434,69R
C09AA05 117 
ramipril2,5 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 118 
ramipril2,5 mg0,320,33OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 119 
ramipril2,5 mg0,250,26OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x10 mg1,001,0528,0029,40R
C09AA05 121 
ramipril2,5 mg0,400,42OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 122 
ramipril2,5 mg0,420,44OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 123 
ramipril2,5 mg0,470,49OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x2,5 mg0,350,3717,5018,38R
C09AA05 124 
ramipril2,5 mg0,320,33OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 125 
ramipril2,5 mg0,300,31OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x5 mg0,590,6229,5030,98R
C09AA05 126 
ramipril2,5 mg0,250,26OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x10 mg1,001,0528,0029,40R
C09AA05 127 
ramipril2,5 mg0,250,26OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x10 mg0,991,0449,5051,98R
C09AA05 131 
ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x1,25 mg0,200,216,006,30R
C09AA05 132 
ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x1,25 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA05 133 
ramipril2,5 mg0,420,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 134 
ramipril2,5 mg0,470,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 135 
ramipril2,5 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 136 
ramipril2,5 mg0,300,31OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x5 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA05 137 
ramipril2,5 mg0,250,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x10 mg0,991,0429,7031,19R
C09AA05 138 
ramipril2,5 mg0,250,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x10 mg1,001,0560,0063,00R
C09AA05 141 
ramipril2,5 mg0,430,45OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril Farmaltbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 142 
ramipril2,5 mg0,320,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril Farmaltbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 143 
ramipril2,5 mg0,250,26OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril Farmaltbl. 28x10 mg1,001,0528,0029,40R
C09AA05 147 
ramipril2,5 mg0,320,33OGENERA d.d.Genera d.d.Ramipril Generatbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 164 
ramipril2,5 mg0,250,26OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x10 mg1,001,0528,0029,40R
C09AA05 172 
ramipril2,5 mg0,320,33OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 173 
ramipril2,5 mg0,250,26OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x10 mg0,991,0429,7031,19R
C09AA05 174 
ramipril2,5 mg0,320,33OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x2,5 mg0,320,3328,3529,77R
C09AA05 175 
ramipril2,5 mg0,300,31OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x5 mg0,590,6253,1055,76R
C09AA05 176 
ramipril2,5 mg0,250,26OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x10 mg1,001,0590,0094,50R
C09AA08 133 
cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA08 134 
cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09BA01 132 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap Htbl. 20x(10 mg + 25 mg)0,600,6312,0012,60R
C09BA03 101 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimon Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 112 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 113 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 114 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA03 115 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7140,4042,42R
C09BA03 116 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 25 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA03 117 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 25 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA03 118 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril H Generatbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,2020,16R
C09BA03 119 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril H Generatbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 121 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(10 mg + 12,5 mg)0,650,6813,0013,65R
C09BA03 122 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9718,5319,46R
C09BA03 123 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,650,6819,5020,48R
C09BA03 124 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 131 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 132 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 134 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 135 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 137 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 30x(20 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 138 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 60x(20 mg + 25 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA03 141 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Htbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,2020,16R
C09BA03 142 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Htbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 145 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 146 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA03 161 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmePrinzidetbl. 28x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA03 165 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 166 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 167 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 168 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA04 102 
perindopril + indapamid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oCo-Articeltbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)0,830,8724,8126,05R
C09BA04 104 
perindopril + indapamid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Merckle GmbHCo-Articeltbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)1,912,0157,3960,26R
C09BA04 131 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3520,2221,23R
C09BA04 132 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA04 133 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7140,4242,44R
C09BA04 134 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA04 135 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA04 136 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3510,1110,62R
C09BA05 103 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6819,5020,48R
C09BA05 104 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 105 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6839,0040,95R
C09BA05 106 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA05 111 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,670,7118,8619,80R
C09BA05 112 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(5 mg + 25 mg)1,091,1530,5732,10R
C09BA05 113 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6836,4038,22R
C09BA05 114 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(5 mg + 25 mg) mg0,870,9148,5350,96R
C09BA05 121 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil HLtbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6818,2019,11R
C09BA05 123 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil Htbl. 28x(5mg + 25 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA05 128 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,560,5915,6216,40R
C09BA05 129 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,910,9525,4526,72R
C09BA05 131 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6819,5020,48R
C09BA05 132 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6839,0040,95R
C09BA05 133 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 134 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA05 141 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril H Farmaltbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6818,2019,11R
C09BA05 142 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril H Farmaltbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA05 171 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,620,6518,6019,53R
C09BA05 172 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 173 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 90x(2,5 mg + 12,5 mg)0,610,6454,5757,30R
C09BA05 174 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 90x(5 mg + 25 mg)0,870,9177,9981,89R
C09BA08 131 
cilazapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 30x(5 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA08 132 
cilazapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 60x(5 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BB04 101 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,081,1332,4034,02R
C09BB04 102 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,4037,17R
C09BB04 103 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 5 mg)1,681,7650,4052,92R
C09BB04 104 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 10 mg)1,781,8753,4056,07R
C09BB04 131 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 132 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 133 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 5 mg)1,111,1733,3034,97R
C09BB04 134 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 101 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 102 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,951,0057,0059,85R
C09BB07 103 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 104 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)1,061,1163,5866,76R
C09BB07 105 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 106 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 110 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 10 mg)1,021,0761,1364,19R
C09BB07 111 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(2,5 mg + 5 mg)0,710,7421,1522,21R
C09BB07 112 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(2,5 mg + 5 mg)0,630,6738,0739,97R
C09BB07 113 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 114 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 115 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 116 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 117 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 118 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 5 mg)1,021,0761,1364,19R
C09BB07 119 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 122 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 123 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 124 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 125 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 131 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,061,1131,7933,38R
C09BB07 132 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,061,1131,7933,38R
C09BB07 133 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,261,3237,7339,62R
C09BB07 134 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,261,3237,7339,62R
C09BX01 131 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OHCS bvbaKrka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 5 mg)0,830,8724,8526,09R
C09BX01 132 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OHCS bvbaKrka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 10 mg)0,880,9326,5027,83R
C09BX01 133 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OHCS bvbaKrka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 5 mg)1,651,7349,3951,86R
C09BX01 134 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OHCS bvbaKrka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 10 mg)1,701,7951,0553,60R
C09CA01 101 
losartan50 mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartictbl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 121 
losartan50 mg0,730,77OFarmal d.d.Farmal d.d.Lotantbl. film obl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 125 
losartan50 mg0,550,58OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x50 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA01 126 
losartan50 mg0,590,62OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x100 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09CA01 131 
losartan50 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28 x 50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 132 
losartan50 mg0,590,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28x100 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA01 135 
losartan50 mg0,550,58OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Losartan Mylantbl. film obl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 111 
valsartan80 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 112 
valsartan80 mg0,590,62OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x160 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA03 113 
valsartan80 mg0,740,78OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x80 mg0,550,5830,8032,34RRC02
C09CA03 114 
valsartan80 mg0,590,62OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x160 mg1,191,2566,4569,77RRC02
C09CA03 121 
valsartan80 mg0,550,58OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x80 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA03 122 
valsartan80 mg0,590,62OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x160 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09CA03 123 
valsartan80 mg0,540,57OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x320 mg2,172,2865,2468,50RRC02
C09CA03 124 
valsartan80 mg0,530,56OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x80 mg0,530,5614,8015,54RRC02
C09CA03 125 
valsartan80 mg0,590,62OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x160 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA03 131 
valsartan80 mg0,820,86OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x40 mg0,410,4311,4812,05RRC02
C09CA03 132 
valsartan80 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 133 
valsartan80 mg0,590,62OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x160 mg1,191,2533,2334,89RRC02
C09CA03 134 
valsartan80 mg0,580,61OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 28x320 mg2,332,4565,2468,50RRC02
C09CA03 135 
valsartan80 mg0,790,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 56x320 mg2,332,45130,48137,00RRC02
C09CA03 148 
valsartan80 mg0,590,62OAlkaloid d.o.o.AlkaloidWalzeratbl. film obl. 30x160 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09CA06 122 
kandesartan8 mg0,590,62OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x16 mg1,191,2533,2334,89Rpc04
C09CA07 101 
telmisartan40 mg0,820,86OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Osantbl. 30x40 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA07 102 
telmisartan40 mg0,590,62OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Osantbl. 30x80 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09CA07 131 
telmisartan40 mg0,690,72OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x40 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA07 132 
telmisartan40 mg0,590,62OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x80 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09DA01 101 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartic plustbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 121 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OFarmal d.d.Farmal d.d.Lotan Htbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 131 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 132 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 30x(100 mg + 25 mg)1,171,2335,2036,96RRC02
C09DA01 133 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 60x(100 mg + 25 mg)1,171,2370,4073,92RRC02
C09DA01 134 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,271,3335,5637,34RRC02
C09DA01 135 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Losartan H Mylantbl. film obl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 161 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93Rpc04
C09DA01 162 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeFortzaartbl. 28x(100 mg + 25 mg)1,331,4037,3339,20RRC02
C09DA01 163 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,271,3335,5637,34RRC02
C09DA03 111 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA03 112 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 113 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0053,2055,86RRC02
C09DA03 114 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,922,02107,53112,91RRC02
C09DA03 121 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0028,5029,93RRC02
C09DA03 122 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA03 123 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8681,7085,79RRC02
C09DA03 124 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 25 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA03 125 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(320 mg + 25 mg)2,722,8681,7085,79RRC02
C09DA03 131 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA03 132 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0053,2055,86RRC02
C09DA03 133 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 134 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,922,02107,53112,91RRC02
C09DA03 135 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 136 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 25 mg)1,361,4376,1679,97RRC02
C09DA03 137 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA03 138 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 56x(320 mg + 12,5 mg)2,722,86152,50160,13RRC02
C09DA03 139 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA03 164 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA06 121 
kandesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandepres Plustbl. 28x(16 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98Rpc04
C09DA07 131 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(40 mg + 12,5 mg)0,951,0028,5029,93RRC02
C09DA07 132 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 12,5 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA07 133 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 25 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA07 134 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(40 mg + 12,5 mg)0,930,9755,7158,50RRC02
C09DA07 135 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 12,5 mg)1,581,6694,8099,54RRC02
C09DA07 136 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 25 mg)1,751,84105,00110,25RRC02
C09DB01 101 
amlodipin + valsartan 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Amlodipin/valsartan Plivatbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,610,6417,1518,01Rpc04
C09DB01 102 
amlodipin + valsartan 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Amlodipin/valsartan Plivatbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 103 
amlodipin + valsartan 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Amlodipin/valsartan Plivatbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 121 
amlodipin + valsartan 
 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,610,6417,1518,01Rpc04
C09DB01 122 
amlodipin + valsartan 
 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 123 
amlodipin + valsartan 
 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 131 
amlodipin + valsartan 
 
 
OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,610,6417,1518,01Rpc04
C09DB01 132 
amlodipin + valsartan 
 
 
OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 133 
amlodipin + valsartan 
 
 
OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 141 
amlodipin + valsartan 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
C09DB01 142 
amlodipin + valsartan 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
C09DB01 143 
amlodipin + valsartan 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhWamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 80 mg)0,550,5816,4717,29Rpc04
C10AA01 106 
simvastatin30 mg1,141,20OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 108 
simvastatin30 mg1,041,09OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 109 
simvastatin30 mg1,041,09OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 112 
simvastatin30 mg1,141,20OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 114 
simvastatin30 mg1,041,09OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 116 
simvastatin30 mg1,041,09OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 122 
simvastatin30 mg1,171,23OFarmal d.d.Farmal d.d.Astaxtbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 124 
simvastatin30 mg1,041,09OFarmal d.d.Farmal d.d.Astaxtbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 125 
simvastatin30 mg1,041,09OFarmal d.d.Farmal d.d.Astaxtbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 126 
simvastatin30 mg1,141,20OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Simvastatin Mylantbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 127 
simvastatin30 mg1,021,07OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Simvastatin Mylantbl. film obl. 28x20 mg0,680,7119,0019,95RRC03
C10AA01 128 
simvastatin30 mg1,041,09OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Simvastatin Mylantbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 131 
simvastatin30 mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x10 mg0,380,407,607,98RRC03
C10AA01 132 
simvastatin30 mg1,141,20OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 133 
simvastatin30 mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x20 mg0,690,7313,8614,55RRC03
C10AA01 134 
simvastatin30 mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 135 
simvastatin30 mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 136 
simvastatin30 mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x10 mg0,380,4022,8023,94RRC03
C10AA01 137 
simvastatin30 mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x20 mg0,690,7341,5743,65RRC03
C10AA01 138 
simvastatin30 mg0,780,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x40 mg1,051,1062,8065,94RRC03
C10AA01 141 
simvastatin30 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 142 
simvastatin30 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 143 
simvastatin30 mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 144 
simvastatin30 mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 56x20 mg0,690,7338,8040,74RRC03
C10AA01 146 
simvastatin30 mg1,011,06OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x20 mg0,670,7118,8919,83RRC03
C10AA01 148 
simvastatin30 mg1,011,06OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x40 mg1,351,4137,6739,55RRC03
C10AA01 164 
simvastatin30 mg1,041,09OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 165 
simvastatin30 mg1,041,09OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 166 
simvastatin30 mg1,041,09OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,690,7320,7921,83RRC03
C10AA01 167 
simvastatin30 mg0,950,99OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg1,261,3337,9039,80RRC03
C10AA01 181 
simvastatin30 mg1,141,20OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasSimvastatin Sandoztbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA05 101 
atorvastatin20 mg1,101,15OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 102 
atorvastatin20 mg1,211,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 103 
atorvastatin20 mg1,151,21OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 104 
atorvastatin20 mg1,241,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 105 
atorvastatin20 mg0,961,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 106 
atorvastatin20 mg1,041,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 107 
atorvastatin20 mg0,930,98OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x80 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA05 111 
atorvastatin20 mg1,211,27OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 112 
atorvastatin20 mg1,261,32OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 113 
atorvastatin20 mg1,271,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 114 
atorvastatin20 mg1,281,34OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 115 
atorvastatin20 mg1,031,09OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 116 
atorvastatin20 mg1,101,15OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 121 
atorvastatin20 mg1,071,13OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 122 
atorvastatin20 mg1,151,21OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 123 
atorvastatin20 mg1,211,27OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 124 
atorvastatin20 mg1,241,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 125 
atorvastatin20 mg0,961,01OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 126 
atorvastatin20 mg1,041,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 127 
atorvastatin20 mg1,071,13OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Synordiatbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 128 
atorvastatin20 mg1,211,27OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Synordiatbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 129 
atorvastatin20 mg1,151,21OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Synordiatbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 130 
atorvastatin20 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Synordiatbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 131 
atorvastatin20 mg1,071,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 132 
atorvastatin20 mg1,151,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.,KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 133 
atorvastatin20 mg0,961,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 134 
atorvastatin20 mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 135 
atorvastatin20 mg0,640,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 90x40 mg1,281,35115,50121,28RRC03
C10AA05 136 
atorvastatin20 mg1,211,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 137 
atorvastatin20 mg1,241,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 138 
atorvastatin20 mg0,961,01OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Synordiatbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 139 
atorvastatin20 mg0,940,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x80 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA05 140 
atorvastatin20 mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x80 mg2,642,77158,53166,46RRC03
C10AA05 141 
atorvastatin20 mg1,411,48OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 142 
atorvastatin20 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 143 
atorvastatin20 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 144 
atorvastatin20 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 145 
atorvastatin20 mg1,151,21OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 146 
atorvastatin20 mg1,151,21OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 171 
atorvastatin20 mg1,001,05OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 172 
atorvastatin20 mg1,051,10OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 173 
atorvastatin20 mg0,870,91OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 174 
atorvastatin20 mg0,620,65OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x80 mg2,472,5974,0377,73RRC03
C10AA05 175 
atorvastatin20 mg1,071,12OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x10 mg0,530,5615,9916,79RRC03
C10AA05 176 
atorvastatin20 mg1,421,49OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 177 
atorvastatin20 mg1,061,12OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x20 mg1,061,1231,9133,51RRC03
C10AA05 178 
atorvastatin20 mg1,101,15OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x20 mg1,101,1565,8769,16RRC03
C10AA05 179 
atorvastatin20 mg0,920,97OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x40 mg1,841,9455,3058,07RRC03
C10AA05 180 
atorvastatin20 mg0,930,97OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x40 mg1,851,94111,11116,67RRC03
C10AA05 181 
atorvastatin20 mg1,071,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x10 mg0,540,5615,0215,77RRC03
C10AA05 182 
atorvastatin20 mg1,071,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x10 mg0,540,5630,0331,53RRC03
C10AA05 183 
atorvastatin20 mg1,121,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x20 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA05 184 
atorvastatin20 mg1,121,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x20 mg1,121,1862,8065,94RRC03
C10AA05 185 
atorvastatin20 mg0,930,97OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x40 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA05 191 
atorvastatin20 mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x30 mg1,541,6246,1748,48RRC03
C10AA05 192 
atorvastatin20 mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x30 mg1,541,6292,3496,96RRC03
C10AA05 193 
atorvastatin20 mg0,730,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x60 mg2,202,3165,8869,17RRC03
C10AA05 195 
atorvastatin20 mg1,071,13OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 196 
atorvastatin20 mg1,151,21OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 197 
atorvastatin20 mg0,961,01OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 198 
atorvastatin20 mg0,930,98OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x80 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA07 105 
rosuvastatin10 mg1,031,08OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x15 mg1,541,6246,1748,48RRC03
C10AA07 106 
rosuvastatin10 mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x30 mg2,202,3165,8869,17RRC03
C10AA07 107 
rosuvastatin10 mg1,111,17OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x5 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA07 108 
rosuvastatin10 mg1,121,18OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x10 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA07 109 
rosuvastatin10 mg0,930,97OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x20 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA07 110 
rosuvastatin10 mg0,660,69OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x40 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA07 112 
rosuvastatin10 mg1,121,18OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 113 
rosuvastatin10 mg0,930,97OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x20 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA07 114 
rosuvastatin10 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x40 mg2,642,7773,9877,68RRC03
C10AA07 121 
rosuvastatin10 mg1,151,21OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 122 
rosuvastatin10 mg0,951,00OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x20 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA07 123 
rosuvastatin10 mg0,680,71OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x40 mg2,642,7773,9877,68RRC03
C10AA07 131 
rosuvastatin10 mg1,111,17OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x5 mg0,540,5615,0215,77RRC03
C10AA07 132 
rosuvastatin10 mg1,121,18OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 133 
rosuvastatin10 mg0,930,97OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x20 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA07 134 
rosuvastatin10 mg0,660,69OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x40 mg2,642,7773,9877,68RRC03
C10AA07 135 
rosuvastatin10 mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x15 mg1,541,6243,0945,24RRC03
C10AA07 136 
rosuvastatin10 mg0,730,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x30 mg2,202,3161,4964,56RRC03
C10AA07 141 
rosuvastatin10 mg0,830,88OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,671,7550,0252,52RRC03
C10AA07 142 
rosuvastatin10 mg1,011,06OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,011,0630,2831,79RRC03
C10AA07 143 
rosuvastatin10 mg0,590,62OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg2,382,5071,3374,90RRC03
C10AB05 101 
fenofibrat200 mg1,481,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp.z.o.o.Zigotrigtbl. film obl. 30x160 mg1,181,2435,4837,25RRC04
C10AB05 141 
fenofibrat200 mg1,471,54OAlkaloid d.o.o.AlkaloidZigliptbl. 30x145 mg1,061,1231,9333,53RRC04
C10AB05 171 
fenofibrat200 mg1,481,55OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSMB Technology S.A.Fenolipcaps. 30x160 mg1,181,2435,4837,25RRC04
C10AB05 181 
fenofibrat200 mg1,311,38OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineLipidiltbl. film obl. 30x160 mg1,051,1031,5033,08RRC04
C10AC01 354 
kolestiramin14 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
C10AX06 101 
etilni esteri omega-3 kiselina 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Corprotectcaps. meka 30x1000 mg2,172,2865,0768,32RRC05
C10AX06 162 
etilni esteri omega-3 kiselina 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDualtiscaps. meka 28x1000 mg2,172,2860,7363,77RRC05
C10AX09 121 
ezetimib10 mg3,984,17OSandoz d.o.o.SandozElanixtbl. 28x10 mg3,984,17111,31116,88RSRC08
C10AX14 061DSalirokumabNC9925,4 mg114,76120,50Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (75 mg/ml)1.593,901.673,603.187,803.347,19 
C10AX14 062DSalirokumabNC9925,4 mg57,3860,25Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (150 mg/ml)1.593,901.673,603.187,803.347,19 
C10BA06 101 
ezetimib + rosuvastatin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(10 mg + 10 mg)4,494,72134,73141,47RSpc08
C10BA06 102 
ezetimib + rosuvastatin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(10 mg + 20 mg)5,095,34152,55160,18RSpc08
C10BX03 131 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 132 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(5 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
C10BX03 133 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 134 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(10 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
D01AC08 432DSketokonazol 
 
 
LJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenOronazol 2%šampon 2% 1x100 ml64,4967,7164,4967,71 
D01BA02 111 
terbinafin0,25 g4,644,87OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23RRD01
D01BA02 112 
terbinafin0,25 g4,644,87OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 42x250 mg4,644,87194,94204,69RRD01
D01BA02 121 
terbinafin0,25 g4,644,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Terbinafin JGLtbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23RRD01
D01BA02 162 
terbinafin0,25 g4,644,87ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLamisiltbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23Rpd01
D04AB01 411DSlidokain 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Dolokain gelgel 1x25 g (20 mg/1 g)43,1345,2943,1345,29 
D05BA02 151DSmetoksalen (metoksipsoralen)ND99110 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
D05BB02 161 
acitretin35 mg10,2810,79OACTAVIS GROUP PTC ehfCenexiNeotigasoncaps. 30x10 mg2,943,0888,1092,51RSpd03
D05BB02 162 
acitretin35 mg9,029,47OACTAVIS GROUP PTC ehfCenexiNeotigasoncaps. 30x25 mg6,446,76193,20202,86RSpd03
D06AX01 461 
fusidatna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Fusicutankrema 15 g (20 mg/g)20,9522,0020,9522,00R
D06AX01 462 
fusidatna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Fusicutanmast 15 g (20 mg/g)22,2023,3122,2023,31R
D06AX02 451DSkloramfenikol 
 
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
D06AX09 402 
mupirocin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betrionmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 411 
mupirocin 
 
 
LBelupo d.d.BelupoMirobactmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 415 
mupirocin 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Mupironmast 1x15 g (20 mg/1g)29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 461 
mupirocin 
 
 
LGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK LimitedBactrobanmast 1x15 g (20 mg/g)26,1327,4426,1327,44R
D06AX30 721DSneomicin + bacitracin 
 
 
LSandoz d.o.o.Sandoz-LekBivacynboč. rasprš. 1x150 ml47,9150,3147,9150,31 
D06BA01 422DSsulfadiazin-srebro 
 
 
LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x250 g88,3392,7588,3392,75 
D07AB10 411 
alklometazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermmast 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 413 
alklometazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 414 
alklometazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x40 g (0,5 mg/g)41,8043,8941,8043,89R
D07AC01 412 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 414 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 418 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBeloderm losionboč. polietil. 1x50 ml (0,5 mg/1g)33,2134,8733,2134,87R
D07AC01 431 
betametazon 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07AC01 432 
betametazon 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonmast 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07CC01 401 
betametazon + gentamicin 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentmast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 402 
betametazon + gentamicin 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentkrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 461 
betametazon + gentamicin 
 
 
LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentakrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 462 
betametazon + gentamicin 
 
 
LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentamast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07XC01 411 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosalicmast 1x30 g (0,5 mg/g + 30 mg/g)28,9630,4128,9630,41R
D07XC01 712 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x100 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)87,7592,1487,7592,14R
D07XC01 761 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x50 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)39,4941,4639,4941,46R
D07XC01 762 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x100 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)78,9882,9378,9882,93R
D08AC02 901DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x500 ml56,8759,7156,8759,71 
D08AC02 902DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept glukonat 5%boca 1x1000 ml61,8164,9061,8164,90 
D08AC02 903DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x3.000 ml223,42234,59223,42234,59 
D08AC02 905DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x200 ml18,4019,3218,4019,32 
D08AC02 906DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x500 ml27,6028,9827,6028,98 
D08AC02 907DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x3.000 ml110,40115,92110,40115,92 
D08AC02 909DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x1.000 ml29,9031,4029,9031,40 
D08AC02 910DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x3.000 ml82,8086,9482,8086,94 
D08AG02 943 
povidon-jod 
 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x100 ml22,0523,1522,0523,15R
D08AG02 944DSpovidon-jod 
 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x1000 ml62,0465,1462,0465,14 
D08AG02 946DSpovidon-jod 
 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 7,5%, 1x1000 ml59,9862,9859,9862,98 
D08AJ57 961DSoktenidin + fenoksietanol 
 
 
LSchülke & Mayr GmbHSchulkeOctenisept otopinaboca plast. 1x1000 ml (0,1% + 2%)57,4060,2757,4060,27 
D08AX08 963DSetanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x500 ml21,7422,8321,7422,83 
D08AX08 964DSetanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x1000 ml39,5141,4939,5141,49 
D08AX08 965DSetanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman purekanister 1x5000 ml137,66144,54137,66144,54 
D08AX53 961DSizopropanol + propanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeKodan forte bezbojniboca plast. 1x1000 ml (45% + 10% + 0,2%)32,3233,9432,3233,94 
D08AX53 962DSizopropanol + propanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeKodan forte obojeniboca plast. 1x1000 ml (45% + 10% + 0,2%)39,9241,9239,9241,92 
D08AX54 901DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboč. 1x150 ml13,6014,2813,6014,28 
D08AX54 902DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboca 1x500 ml26,9928,3426,9928,34 
D08AX54 903DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfukanister 1x5 L179,50188,48179,50188,48 
D08AX54 904DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboč. rasprš. 1x200 ml25,9027,2025,9027,20 
D08AX54 905DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboca 1x1000 ml49,9052,4049,9052,40 
D08AX54 906DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboč. rasprš. 1x200 ml24,9026,1524,9026,15 
D08AX54 907DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboca 1x1000 ml39,9041,9039,9041,90 
D08AX54 911DSizopropanol + etanol 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x200 ml18,1419,0518,1419,05 
D08AX54 912DSizopropanol + etanol 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x500 ml24,2925,5024,2925,50 
D08AX54 913DSizopropanol + etanol 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x3000 ml107,70113,09107,70113,09 
G01AA01 651 
nistatin0,1 M i.j. 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
R
G02AB01 051PRmetilergometrin0,2 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G02AB01 251 
metilergometrin0,2 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
G02AB03 051PRergometrin0,2 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G02AD02 061DSdinoproston 
 
 
PPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnProstin E2amp. 1x0,75 mg/0,75 ml103,25108,41103,25108,41 
G02AD02 664DSdinoproston0,5 mg68,3171,73VPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin E2vag. gel 1x2 mg/3 g273,23286,89273,23286,89 
G02AD02 665DSdinoproston0,5 mg127,99134,39VPfizer Croatia d.o.o.PfizerPrepidilgel 1x0,5 mg/3 g127,99134,39127,99134,39 
G02AD04 066DSkarboprost2,5 mg1.104,801.160,04PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin 15Mamp. 1x0,25 mg/ml110,48116,00110,48116,00 
G02CA03 051DSfenoterol 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G02CX01 061DSatosibanNG201165 mg4.686,734.921,07PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x6,75 mg/0,9 ml (7,5 mg/ml)191,73201,32191,73201,32 
G02CX01 062DSatosibanNG201165 mg2.681,802.815,89PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x37,5 mg/5 ml (7,5 mg /ml)609,50639,98609,50639,98 
G03AC03 861POlevonorgestrelNG301 
 
 
VBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma OyMirenasustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)842,01884,11842,01884,11 
G03BA03 052PRtestosteron18 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03BA03 071POtestosteronNG30218 mg13,3213,98PBayer d.o.o.Bayer AGNebidootop. za inj., boč.1x1000 mg/4 ml739,93776,93739,93776,93 
G03BA03 151 
testosteron0,12 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
G03BA03 961 
testosteron50 mg10,8611,41TDBesins Healthcare S.A.Besins Manufacturing BelgiumAndrogel gelvreć. 30x50 mg/5 g10,8611,41325,90342,20RSRG01
G03CA03 051DSestradiol1 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03CA03 171 
estradiol2 mg0,961,01ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/2 mg0,961,0126,8828,22R
G03CA03 172 
estradiol2 mg2,112,22ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/1 mg1,051,1029,5030,98R
G03DA02 161 
medroksiprogesteron5 mg0,520,55OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 24x5 mg0,520,5512,4213,04R
G03DA02 162 
medroksiprogesteron5 mg0,520,55OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 30x10 mg1,041,0931,0532,60R
G03DA04 051DSprogesteron5 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03DA04 161 
progesteron0,3 g3,994,19OBesins Healthcare S.A.Cyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestancaps. 30x100 mg1,331,4039,9041,90R
G03DA04 861 
progesteron90 mg20,2021,21VMERCK d.o.o.Central PharmaCrinonegel za rodnicu 8%, aplik. plast. napunj. 15x1 doza (90 mg/1,125g)20,2021,21303,03318,18R
G03DA04 871 
progesteron90 mg1,982,08VACTAVIS GROUP PTC ehfActavis UK LimitedCyclogestvag. 15x400 mg8,809,24132,00138,60R
G03GA01 051DSkoriogonadotropinNG303250 i.j. 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03GA02 063DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.152,10159,71PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1200 IU2.433,672.555,352.433,672.555,35 
G03GA02 064DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.130,33136,85PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 10x75 IU130,33136,851.303,301.368,47 
G03GA05 001DSfolitropin alfaNG30475 i.j.165,35173,61PTeva Pharma B.V.Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml661,39694,46661,39694,46 
G03GA05 002DSfolitropin alfaNG30475 i.j.163,90172,10PTeva Pharma B.V.Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml983,411.032,58983,411.032,58 
G03GA05 003DSfolitropin alfaNG30475 i.j.169,98178,48PTeva Pharma B.V.Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.039,782.141,772.039,782.141,77 
G03GA05 071DSfolitropin alfaNG30475 i.j.185,55194,83PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-famp. 1x75 i.j.185,55194,83185,55194,83 
G03GA05 072DSfolitropin alfaNG30475 i.j.173,23181,89PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml692,92727,57692,92727,57 
G03GA05 073DSfolitropin alfaNG30475 i.j.171,60180,18PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml1.029,591.081,071.029,591.081,07 
G03GA05 074DSfolitropin alfaNG30475 i.j.177,33186,19PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.127,932.234,332.127,932.234,33 
G03GA05 081DSfolitropin alfaNG30475 i.j.157,72165,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml157,72165,61157,72165,61 
G03GA05 082DSfolitropin alfaNG30475 i.j.159,60167,58PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml319,20335,16319,20335,16 
G03GA05 083DSfolitropin alfaNG30475 i.j.158,38166,30PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml475,14498,90475,14498,90 
G03GA05 084DSfolitropin alfaNG30475 i.j.165,35173,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml661,39694,46661,39694,46 
G03GA05 085DSfolitropin alfaNG30475 i.j.163,90172,10PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml983,411.032,58983,411.032,58 
G03GA06 075DSfolitropin betaNG30475 i.j.184,02193,22PMerck Sharp & Dohme Ltd.N.V. OrganonPuregonotop. za inj., boč. 5x0,5 ml (50 IU/0,5 ml)122,68128,81613,42644,09 
G03GA06 076DSfolitropin betaNG30475 i.j.183,94193,14PMerck Sharp & Dohme Ltd.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. 1x300 IU/0,36 ml, uložak i 6 igala735,76772,55735,76772,55 
G03GA06 077DSfolitropin betaNG30475 i.j.182,19191,30PMerck Sharp & Dohme Ltd.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. u ulošku i 9 igala (1 uložak, 900 IU/1,08 ml)2.186,282.295,592.186,282.295,59 
G03GA08 073DSkoriogonadotropinNG303250 mcg204,43214,65PMerck Serono Europe Ltd.SeronoOvitrelleotop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg204,43214,65204,43214,65 
G03GA09 061DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg4.804,925.045,17PMerck Sharp & Dohme Ltd.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml3.203,283.363,443.203,283.363,44 
G03GA09 062DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg3.698,363.883,28PMerck Sharp & Dohme Ltd.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml3.698,363.883,283.698,363.883,28 
G03GA10 071DSfolitropin deltaNG304 
 
 
PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x12 mcg/0,36 ml, uložak i 3 igle682,82716,96682,82716,96 
G03GA10 072DSfolitropin deltaNG304 
 
 
PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x36 mcg/1,08 ml, uložak i 6 igala2.048,472.150,892.048,472.150,89 
G03GA10 073DSfolitropin deltaNG304 
 
 
PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x72 mcg/2,16 ml, uložak i 9 igala4.096,944.301,794.096,944.301,79 
G03GA30 061DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
 
PMerck Serono Europe Ltd.Merck Serono S.p.A.Pergoverispraš. i otap. za otop. za inj., 1 x (150 IU + 75 IU)575,31604,08575,31604,08 
G03GB02 151 
klomifen9 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
G03HA01 051DSciproteron-acetat0,1 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03HA01 161 
ciproteron-acetat0,1 g7,517,89OBayer d.o.o.Delpharm Lille SAS., Schering GmbH und Co.Productions KGAndrocurtbl. 50x50 mg3,753,94187,65197,03R
G03HB01 141 
ciproteron-acetat + etinilestradiol 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Axira 35tbl. film obl. 63x(2 mg + 0,035 mg)1,061,1166,7170,05RSRG02
G03XA01 151 
danazol0,6 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
RSRG91
G03XC01 161 
raloksifen60 mg3,713,90ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,713,90103,97109,17RSRG03
G04BD04 161 
oksibutinin15 mg3,003,15OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineDriptanetbl. 60x5 mg1,001,0559,8062,79RRG04
G04BD08 101 
solifenacin5 mg3,553,73OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 102 
solifenacin5 mg2,903,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 141 
solifenacin5 mg3,553,73OFarmal d.d.Farmal d.d.Solinetbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 142 
solifenacin5 mg2,612,74OFarmal d.d.Farmal d.d.Solinetbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 143 
solifenacin5 mg3,553,73OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 144 
solifenacin5 mg2,612,74OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 171 
solifenacin5 mg3,203,36OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Folinartbl. film obl. 30x5 mg3,203,3695,98100,78RRG04
G04BD08 181 
solifenacin5 mg2,883,02OMylan S.A.SMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Dublin B.V.Solventbl. film obl. 30x5 mg2,883,0286,3890,70RRG04
G04BD08 182 
solifenacin5 mg2,352,47OMylan S.A.SMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan B.V.Solventbl. film obl. 30x10 mg4,704,94141,09148,14RRG04
G04BD09 022PRtrospij 
 
 
PSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmexamp. 50x0,2 mg/5 ml2,712,85135,50142,28 
G04BD10 171 
darifenacin hidrobromid7,5 mg3,553,73OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x7,5 mg3,553,7399,44104,41Rpg06
G04BD10 172 
darifenacin hidrobromid7,5 mg2,612,74OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x15 mg5,235,49146,32153,64RRG04
G04BD12 161 
mirabegron50 mg16,8517,69OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x25 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BD12 162 
mirabegron50 mg8,428,84OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x50 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BD13 101 
desfesoterodin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x3,5 mg2,582,7172,1975,80RRG04
G04BD13 102 
desfesoterodin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x7 mg4,234,44118,51124,44RRG04
G04BE03 101DSsildenafilNG40150 mg77,0680,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sildenafil Plivatbl. film obl. 90x20 mg30,8232,362.774,102.912,81 
G04BE03 161DSsildenafilNG40150 mg86,7191,04OPfizer Ltd.PfizerRevatiotbl. film obl. 90x20 mg34,6836,423.121,503.277,58 
G04BE03 171DSsildenafilNG40150 mg69,3572,82OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 90x20 mg27,7429,132.496,602.621,43 
G04BE03 172DSsildenafilNG40150 mg62,4265,54OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 300x20 mg24,9726,217.489,807.864,29 
G04CA02 103 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bazethamtbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 111 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoTamosincaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 121 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Modiarcaps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 122 
tamsulozin0,4 mg0,760,80OCipla Croatia d.o.o.CiplaUrimaxcaps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg0,760,8022,9024,05RSRG05
G04CA02 131 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 132 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 133 
tamsulozin0,4 mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg0,940,9928,3429,76RSRG05
G04CA02 134 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 145 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 146 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 147 
tamsulozin0,4 mg0,770,80OAlkaloid-INT d.o.o.Synthon Hispania S.L.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 30x0,4 mg0,770,8022,9524,10RSRG05
G04CA02 161 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omniccaps. s prod. otp. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 163 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 164 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,850,8985,0289,27RSRG05
G04CA02 172 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HTamsu Genericoncaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 181 
tamsulozin0,4 mg0,971,02OAlvogen d.o.o.Synthon BV, Synthon Hispania S.L.Tamsichcaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,971,0229,0230,47RSRG05
G04CA53 161 
solifenacin + tamsulozin 
 
 
OAstellas Pharma d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesomnitbl. s prilag. oslob. 30x(6 mg + 0,4 mg)9,119,57273,30286,97RSpg09
G04CB01 141 
finasterid5 mg0,880,93OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Finasterid PharmaStbl. film obl. 28x5 mg0,880,9324,7425,98RSRG06
G04CB01 161 
finasterid5 mg0,880,93OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeProscartbl. film obl. 28x5 mg0,880,9324,7425,98RSRG06
G04CB01 171 
finasterid5 mg0,860,90OCipla Croatia d.o.o.CiplaFincartbl. film obl. 28x5 mg0,860,9024,0025,20RSRG06
G04CB01 181 
finasterid5 mg0,880,93OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHFinasterid Genericontbl. film obl. 30x5 mg0,880,9326,5127,84RSRG06
H01AA02 051KLtetrakozaktid (tetracosactrin)0,25 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
H01AB01 061KLtirotropin alfaNH1010,9 mg2.716,482.852,30PGenzyme Europe B.V.GenzymeThyrogenpraš. za otop. za inj., boč. 2x0,9 mg2.716,482.852,305.432,955.704,60 
H01AC01 021DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)557,78585,67557,78585,67 
H01AC01 022DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.115,551.171,331.115,551.171,33 
H01AC01 023DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.673,331.757,001.673,331.757,00 
H01AC01 062DSsomatropinNH1022 i.j.82,6386,76PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)661,07694,123.305,353.470,62 
H01AC01 065DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,661.405,596.693,307.027,97 
H01AC01 066DSsomatropinNH1022 i.j.82,6386,76PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)661,07694,123.305,353.470,62 
H01AC01 067DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,661.405,596.693,307.027,97 
H01AC01 083DSsomatropinNH1032 i.j.132,78139,41PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)995,821.045,61995,821.045,61 
H01AC01 084DSsomatropinNH1032 i.j.144,58151,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.168,742.277,182.168,742.277,18 
H01AC01 085DSsomatropinNH1032 i.j.130,13136,64PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.927,943.074,342.927,943.074,34 
H01BA02 052PRdezmopresin4 mcg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
H01BA02 163 
dezmopresin0,4 mg29,3330,80OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x60 mcg4,404,62132,04138,64RSRH01
H01BA02 164 
dezmopresin0,4 mg29,3330,80OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x120 mcg8,809,24264,08277,28RSRH01
H01BA02 761 
dezmopresin25 mcg9,8810,37NFerring GmbHFerringMinirinrasprš. za nos 1x5 ml (0,1 mg/ml, 50 doza)197,50207,38197,50207,38RSRH02
H01BA04 071DSterlipresinNH10612 mg12.891,0013.535,55PFerring GmbHFerring GmbHGlypressinpraš. i otap. za otop. za inj. štrc. 5x1 mg1.074,251.127,961.074,251.127,96 
H01BB02 062PRoksitocin15 i.j.8,919,36PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSyntocinonamp. 100x5 i.j./ ml.2,973,12296,59311,42 
H01BB02 763PRoksitocin15 i.j.2,512,64NNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSyntocinonrasprš. 1x5 ml (40 i.j./ml)33,5035,1833,5035,18 
H01CA01 751 
gonadorelin 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
RSRH91
H01CB02 065DSoktreotidNH1040,7 mg266,49279,81PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatinamp. 5x0,10 mg38,0739,97190,35199,87 
H01CB02 066DSoktreotidNH1040,7 mg240,86252,91PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatinamp. 5x0,50 mg172,05180,65860,23903,24 
H01CB02 068DSoktreotidNH1050,7 mg232,99244,64PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatin Larboč. 1x20 mg6.656,916.989,766.656,916.989,76 
H01CB02 069DSoktreotidNH1050,7 mg198,68208,61PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatin Larboč. 1x30 mg8.514,728.940,468.514,728.940,46 
H01CC01 061DSganireliks0.25 mg256,68269,51PMerck Sharp & Dohme Ltd.OrganonOrgalutranotop. za inj., štrc. napunj. 1x0,25 mg/0,5 ml256,68269,51256,68269,51 
H01CC02 071DScetroreliks0,25 mg261,64274,72PMerck Serono Europe Ltd.BaxterCetrotidepraš. i otap. za otop. za inj. boč. 1x0,25 mg + napunj. štrc.261,64274,72261,64274,72 
H02AA02 151 
fludrokortizon0,1 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
H02AB02 021PRdeksametazon1,5 mg1,301,37PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDeksametazon Sandozotop. za inj., amp. 10x4 mg/ml3,473,6434,6536,38 
H02AB02 032PRdeksametazon1,5 mg1,751,84PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethasonamp. 25x4 mg/ml4,684,91116,92122,77 
H02AB02 131 
deksametazon1,5 mg4,444,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethasontbl. 10x0,5 mg1,481,5514,8015,54R
H02AB02 132 
deksametazon1,5 mg1,601,68OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x4 mg4,264,4785,1389,39R
H02AB02 133 
deksametazon1,5 mg1,091,14OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x20 mg14,5015,23290,00304,50RSRL91
H02AB04 064POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg5,505,77PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x40 mg/ml10,9911,5410,9911,54 
H02AB04 065DSmetilprednizolon-acetat20 mg4,494,71PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDepo Medrolamp. 1x40 mg/ml8,979,428,979,42 
H02AB04 066PRmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg3,513,69PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x125 mg/2 ml21,9523,0521,9523,05 
H02AB04 067DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,772,91PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x500 mg/8 ml69,3472,8169,3472,81 
H02AB04 068DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,522,65PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x250 mg31,5533,1331,5533,13 
H02AB04 069DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,032,13PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x1.000 mg/16 ml101,62106,70101,62106,70 
H02AB04 161 
metilprednizolon-acetat7,5 mg0,660,69OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 50x16 mg1,411,4870,5074,03R
H02AB07 172 
prednizon10 mg0,620,65OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 10x20 mg1,241,3012,4013,02R
H02AB07 174 
prednizon10 mg0,580,61OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 50x20 mg1,161,2258,0060,90R
H02AB07 551DSprednizon 
 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
H02AB09 083PRhidrokortizon30 mg2,252,36PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Cortefamp. 1x100 mg /2 ml7,507,887,507,88 
H02AB09 182 
hidrokortizon30 mg1,681,76OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnCorteftbl. 100x10 mg0,560,5956,0058,80R
H03AA01 051DSlevotiroksin0,15 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
H03AA01 171 
levotiroksin0,15 mg0,410,43OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 50tbl. 100x50 mcg0,140,1413,7414,43R
H03AA01 172 
levotiroksin0,15 mg0,290,30OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 100tbl. 100x100 mcg0,190,2018,5719,50R
H03AA02 051DSliotironin60 mcg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
H03BA02 141 
propiltiouracil0,1 g2,802,94OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropiltiouracil Alkaloidtbl. 20x50 mg1,401,4728,0029,40R
H03BA02 142 
propiltiouracil0,1 g2,802,94OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropiltiouracil Alkaloidtbl. 60x50 mg1,401,4784,0088,20R
H03BB02 051DStiamazol 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
H03BB02 111 
tiamazol10 mg1,211,27OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Athyrazoltbl. 30x10 mg1,211,2736,3038,12R
H04AA01 061PRglukagon1 mg108,00113,40PNovo Nordisk A/SNovo NordiskGlucaGen Hypokitlio boč. 1x1 mg + štrcaljka108,00113,40108,00113,40R
H05AA02 011DS/RLteriparatid20 mcg71,3074,86PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V.Teriparatid Plivaotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)2.138,982.245,932.138,982.245,93RSRM04
H05AA02 071DS/RLteriparatid20 mcg81,8985,99PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceForsteootop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)2.456,802.579,642.456,802.579,64RSRM04
H05BX01 161DSsinakalcetNH50260 mg80,1284,13OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x30 mg40,0642,061.121,681.177,76 
H05BX01 162DSsinakalcetNH50260 mg78,0781,97OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x60 mg78,0781,972.185,872.295,16 
H05BX01 171DSsinakalcetNH50260 mg56,0858,89OAccord Healthcare LtdGE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x30 mg28,0429,44785,18824,44 
H05BX01 172DSsinakalcetNH50260 mg56,0858,89OAccord Healthcare LtdGE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x60 mg56,0858,891.570,351.648,87 
H05BX01 181DSsinakalcetNH50260 mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x30 mg25,2426,50706,66741,99 
H05BX01 182DSsinakalcetNH50260 mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x60 mg50,4853,001.413,321.483,99 
H05BX01 183DSsinakalcetNH50260 mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x90 mg75,7179,502.119,982.225,98 
H05BX02 071DSparikalcitolNH5032 mcg47,3849,75PAbbVie d.o.o.AbbVie S.r.l.Zemplaramp. 5x5 mcg/ml118,46124,38592,28621,89 
H05BX02 161 
parikalcitol2 mcg41,1843,24OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough LimitedZemplarcaps. meke 28x1 mcg20,5921,62576,52605,35RSRH05
H05BX02 162 
parikalcitol2 mcg43,0445,19OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough LimitedZemplarcaps. meke 28x2 mcg43,0445,191.205,121.265,38RSRH05
H05BX04 061DSetelkalcetidNH504 
 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x2,5 mg/0,5 ml (5 mg/ml)122,81128,95736,83773,67 
H05BX04 062DSetelkalcetidNH504 
 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x5 mg/1 ml (5 mg/ml)245,12257,371.470,691.544,22 
J01AA02 101 
doksiciklin0,1 g1,001,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Hiramicincaps. 5x100 mg1,001,055,005,25R
J01AA02 111 
doksiciklin0,1 g1,171,23OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 6x100 mg1,001,056,006,30R
J01AA02 112 
doksiciklin0,1 g1,101,16OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 25x100 mg1,001,0525,0026,25R
J01AA12 061DStigeciklinNJ1010,1 g703,82739,01PPfizer Ltd.WyethTygacilpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)351,91369,513.519,123.695,08 
J01BA01 052DSkloramfenikolNJ1013 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01BA01 151 
kloramfenikolNJ1013 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01CA01 051PRampicilin2 g 
 
P 
 
 
500 mg 
 
 
 
 
J01CA01 052DSampicilin2 g 
 
P 
 
 
1 g 
 
 
 
 
J01CA04 113 
amoksicilin1 g2,672,80OBelupo d.d.BelupoAmoksicilincaps. 12x375 mg1,001,0512,0012,60RRJ01
J01CA04 115 
amoksicilin1 g1,171,23OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. film obl. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 117 
amoksicilin1 g1,171,23OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. film obl. 16x1000 mg1,171,2318,6719,60RRJ01
J01CA04 121 
amoksicilin1 g1,171,23OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOspamox bidtbl. za oral. susp. 16x1 g1,171,2318,6719,60RRJ01
J01CA04 141 
amoksicilin1g1,141,20OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacincaps. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 145 
amoksicilin1 g1,141,20OSandoz d.o.o.SandozAmoksicilin Sandoztbl. za oral. susp. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 311 
amoksicilin1 g1,691,77OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Beluposirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)8,458,878,458,87RRJ01
J01CA04 342 
amoksicilin1g1,691,77OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacinpraš. za oral susp. 100 ml (250 mg/5 ml)8,458,878,458,87RRJ01
J01CE01 051PObenzilpenicilin3,6 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01CE02 115 
fenoksimetilpenicilin2 g5,155,40OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.1,541,6246,3148,63RRJ02
J01CE02 116 
fenoksimetilpenicilin2 g5,155,40OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.2,322,4369,4772,94RRJ02
J01CE02 117 
fenoksimetilpenicilin2 g5,155,40OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.1,541,6246,3148,63RRJ02
J01CE02 118 
fenoksimetilpenicilin2 g5,155,40OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.2,322,4369,4772,94RRJ02
J01CE02 313 
fenoksimetilpenicilin2 g40,8942,93OBelupo d.d.BelupoSilapen Kpraš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)102,22107,33102,22107,33RRJ02
J01CE08 051PObenzatin benzilpenicilin3,6 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01CE09 051POprokain benzilpenicilin 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01CE10 351 
fenoksimetilpenicilin2 g 
 
O 
 
 
sirup 
 
 
 
RRJ02
J01CE30 051PObenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01CF05 061DSflukloksacilin2 g41,1343,19PAltamedics d.o.o.MITIM S.r.l.Flukloksacilin Altamedicspraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g20,5721,59205,65215,93 
J01CF05 151 
flukloksacilin2 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
RRJ03
J01CR01 051DSampicilin + sulbaktamNJ1012 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01CR02 005POamoksicilin + klavulanska kiselina3 g150,10157,61PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(500 + 100 mg)25,0226,27125,08131,33 
J01CR02 006PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g78,8282,76PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(1.000 + 200 mg)26,2727,59131,37137,94 
J01CR02 061PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g37,6639,54PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavboč. 10x(1.000 mg + 200 mg)12,5513,18125,52131,80 
J01CR02 075PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g41,8443,93PGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham PharmaceuticalsAugmentinboč. 10x (1.000 mg + 200 mg)13,9514,65139,47146,44 
J01CR02 108 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,692,83OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 111 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,062,16OFarmal d.d.Farmal d.d.Klavax bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,801,8925,2026,46RRJ04
J01CR02 115 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g3,643,82OBelupo d.d.BelupoKlavobel BIDtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 122 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,062,16OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Claviustbl. film obl. 12x1 g (875 mg + 125 mg)1,801,8921,6022,68RRJ04
J01CR02 131 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g1,851,94OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,621,7022,6823,81RRJ04
J01CR02 141 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g1,811,90OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.KlavoPhartbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,581,6622,1823,29RRJ04
J01CR02 161 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,052,16OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,801,8925,1526,41RRJ04
J01CR02 171 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,692,83OGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome Production, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.AAugmentin BDtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 209 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,094,29OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR02 212 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,014,21OFarmal d.d.Farmal d.d.Klavax bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR02 231 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g3,613,79OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavpraš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg + 57 mg/5 ml)20,2121,2220,2121,22RRJ04
J01CR02 273 
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,094,29OGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome Production, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.AAugmentinsusp. 70 ml(400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR05 001DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g227,56238,94PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Acipirinpraš. za inj. ili inf. 10x4,5 g65,0268,27650,17682,68 
J01CR05 041DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g227,56238,94PSandoz d.o.o.SandozPipertazotop. za inj. ili inf., boč. 10x4,5 g65,0268,27650,17682,68 
J01CR05 062DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g251,71264,30PPfizer Croatia d.o.o.WyethTazocinpraš. za inj. ili inf. 12x4,5 g71,9275,52863,00906,15 
J01CR05 074DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g303,56318,73PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(2,0 g + 0,25 g)/50 ml43,3745,53433,65455,33 
J01CR05 075DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g220,50231,53PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g + 0,5 g)/50 ml63,0066,15629,95661,45 
J01CR05 081DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g198,43208,35PAltamedics d.o.o.PanpharmaTazoproxpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(4,0 g + 0,5 g)56,7059,53566,95595,30 
J01DB01 103 
cefaleksin2 g5,846,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o., Farmalyse B.V., Merckle GmbHCefalintbl. film obl. 16x1 g2,923,0746,7249,06RRJ05
J01DB01 111 
cefaleksin2 g5,265,52OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupocaps. 16x500 mg1,311,3820,9622,01RRJ05
J01DB01 142 
cefaleksin2 g5,245,50OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidcaps. 16x500 mg1,311,3820,9622,01RRJ05
J01DB01 313 
cefaleksin2 g6,396,71OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupopraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)15,9816,7815,9816,78RRJ05
J01DB01 343 
cefaleksin2 g6,396,71OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)15,9816,7815,9816,78RRJ05
J01DB04 021PRcefazolin3 g24,1225,33PSandoz d.o.o.SandozCefazolin Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g/15 ml8,048,4480,4084,42 
J01DB04 061PRcefazolin3 g25,4726,74PMedochemie Ltd.Medochemie LtdZepilenpraš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x1 g/10 ml7,648,0276,4080,22 
J01DB04 071PRcefazolin3 g29,7831,27PPanpharmaPanpharma Fougeres, BiopharmaAltazolinpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g9,9310,4299,26104,22 
J01DB04 081PRcefazolin3 g24,1125,32PALPHA-MEDICAL d.o.o.PJSC SIC Borshchahivskiy CPPCefazolin-BCPPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1 g/10 ml8,048,4440,1942,20 
J01DC02 042DScefuroksimNJ1023 g53,8856,57PAlkaloid d.o.o.AlkaloidFurexapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg13,4714,1467,3570,72 
J01DC02 043DScefuroksimNJ1023 g32,1633,77PAlkaloid d.o.o.AlkaloidFurexapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1,5 g16,0816,8880,4084,42 
J01DC02 061DScefuroksim NJ1023 g26,0027,30PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x750 mg6,506,8365,0068,25 
J01DC02 062DScefuroksim NJ1023 g20,0021,00PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1,5 g10,0010,50100,00105,00 
J01DC02 081DScefuroksim NJ1023 g43,6445,82PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg10,9111,46109,11114,57 
J01DC02 082DScefuroksimNJ1023 g26,0527,35PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg13,0313,68130,25136,76 
J01DC02 083DScefuroksim NJ1023 g23,4024,57PACTAVIS GROUP PTC ehfBalkanpharma-Razgrad ADCefuroxime Actavispraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg5,856,1429,2530,71 
J01DC02 084DScefuroksimNJ1023 g18,0018,90PACTAVIS GROUP PTC ehfBalkanpharma-Razgrad ADCefuroxime Actavispraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1500 mg9,009,4545,0047,25 
J01DC02 111 
cefuroksimNJ1020,5 g2,973,12OFarmal d.d.Farmal d.d.Efoxtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 112 
cefuroksimNJ1020,5 g4,184,38OFarmal d.d.Farmal d.d.Efoxtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 113 
cefuroksimNJ1020,5 g4,184,38OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 114 
cefuroksimNJ1020,5 g2,973,12OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 122 
cefuroksimNJ1020,5 g4,184,38OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 123 
cefuroksimNJ1020,5 g2,973,12OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 124 
cefuroksimNJ1020,5 g2,973,12OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 16x500 mg2,973,1247,5249,90RRJ06
J01DC02 125 
cefuroksimNJ1020,5 g4,184,38OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefuroksim JGLtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 126 
cefuroksimNJ1020,5 g2,973,12OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefuroksim JGLtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 141 
cefuroksimNJ1020,5 g2,943,09OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Cefuroksim PharmaStbl. 10x500 mg2,943,0929,4030,87RRJ06
J01DC02 143 
cefuroksimNJ1020,5 g3,763,95OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x250 mg1,881,9726,3227,64RRJ06
J01DC02 144 
cefuroksimNJ1020,5 g2,672,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x500 mg2,672,8037,3839,25RRJ06
J01DC02 162 
cefuroksimNJ1020,5 g4,184,38OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo OperationsZinnattbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 163 
cefuroksimNJ1020,5 g2,973,12OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo OperationsZinnattbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 262 
cefuroksimNJ1020,5 g12,4013,02OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome OperationsZinnatsuspenzija 1x100 ml (125 mg/5 ml)62,0065,1062,0065,10RRJ06
J01DD01 051DScefotaksimNJ1014 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01DD02 041DSceftazidimNJ1014 g153,97161,67PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefazpraš. za otop. za inj., boč. 5x500 mg/10 ml19,2520,2196,23101,04 
J01DD02 042DSceftazidimNJ1014 g138,02144,92PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefazpraš. za otop. za inj., boč. 5x1000 mg/10 ml34,5136,23172,53181,16 
J01DD02 071DSceftazidimNJ1014 g154,00161,70PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x500 mg/10 ml19,2520,2119,2520,21 
J01DD02 072DSceftazidimNJ1014 g153,98161,67PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 10x500 mg/10 ml19,2520,21192,47202,09 
J01DD02 073DSceftazidimNJ1014 g172,88181,52PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x1000 mg/10 ml43,2245,3843,2245,38 
J01DD02 074DSceftazidimNJ1014 g164,43172,65PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 10x1000 mg/10 ml41,1143,16411,07431,62 
J01DD04 022DSceftriaksonNJ1012 g39,9441,94PSandoz d.o.o.SandozLendacinboč. 10x1 g19,9720,97199,70209,69 
J01DD04 023DSceftriaksonNJ1012 g42,0044,10PSandoz d.o.o.SandozLendacinboč. 5x2 g42,0044,10210,00220,50 
J01DD04 065DSceftriakson NJ1012 g39,9241,92PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.Ceftriaxone Kabipraš. za otop. za inj., boč 10x1 g19,9620,96199,60209,58 
J01DD04 066DSceftriaksonNJ1012 g54,0056,70PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.Ceftriaxone Kabipraš. za otop. za inj., boč 10x2 g54,0056,70540,00567,00 
J01DD04 071DSceftriaksonNJ1012 g17,0017,85PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medaxonepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1 g8,508,9385,0089,25 
J01DD04 075DSceftriaksonNJ1012 g35,9337,73PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHCeftriaxon MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g17,9618,86179,64188,62 
J01DD04 076DSceftriaksonNJ1012 g37,8039,69PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHCeftriaxon MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g37,8039,69378,00396,90 
J01DD04 077DSceftriaksonNJ1012 g34,0235,72PPanpharmaPanpharmaAltaxonpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 5x2 g34,0235,72170,10178,61 
J01DD04 081DSceftriaksonNJ1012 g54,0056,70PMakpharm d.o.o.GalenikaLongacephpraš. za otop. za inj. boč. 10x1 g27,0028,35270,00283,50 
J01DD04 082DSceftriaksonNJ1012 g29,0930,54PPanpharmaPanpharma, BiopharmaAltaxonpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g14,5415,27145,44152,71 
J01DD08 111 
cefiksim0,4 g3,723,91OBelupo d.d.BelupoCefiksim Belupotbl. film obl. 10x400 mg3,713,9037,1038,96RRJ07
J01DD08 123 
cefiksim0,4 g3,713,90OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefiksim Jadrantbl. film obl. 10x400 mg3,713,9037,1038,96RRJ07
J01DD08 141 
cefiksim0,4 g4,594,82OCLINRES FARMACIJA d.o.o.Medika d.d.Cefixim CLNtbl. film obl. 10x400 mg3,713,9037,1038,96RRJ07
J01DD08 142 
cefiksim0,4 g4,584,81OCLINRES FARMACIJA d.o.o.Medika d.d.Cefixim CLNtbl. film obl. 5x400 mg3,713,9018,5519,48RRJ07
J01DD08 222 
cefiksim0,4 g9,049,49OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefiksim Jadranpraš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)45,2047,4645,2047,46RRJ07
J01DD08 241 
cefiksim0,4 g12,4013,02OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefixim Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x60 ml (100 mg/5 ml)37,2039,0637,2039,06RRJ07
J01DD08 242 
cefiksim0,4 g12,4013,02OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefixim Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)62,0065,1062,0065,10RRJ07
J01DD13 221 
cefpodoksim0,4 g7,818,20OSandoz d.o.o.SandozTrefpodpraš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)15,6216,4015,6216,40RRJ08
J01DD13 241 
cefpodoksim0,4 g11,1611,72OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexocefpraš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)22,3223,4422,3223,44RRJ08
J01DD52 071DSceftazidim + avibaktamNJ107 
 
 
PPfizer Ireland PharmaceuticalsGlaxoSmithKline Manufacturing S.p.AZaviceftapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(2 g + 0,5 g)784,27823,487.842,688.234,81 
J01DE01 071DScefepimNJ1012 g72,9276,57PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Cefepime Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g36,4638,28364,59382,82 
J01DE01 072DScefepimNJ1012 g76,9780,82PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Cefepime Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g76,9780,82769,68808,16 
J01DH02 065DSmeropenemNJ1012 g228,24239,65PHospira UK LimitedHospira UKMeropenem Hospirapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg57,0659,91570,60599,13 
J01DH02 066DSmeropenemNJ1012 g208,32218,74PHospira UK LimitedHospira UKMeropenem Hospirapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg104,16109,371.041,601.093,68 
J01DH02 073DSmeropenemNJ1012 g121,30127,36PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg30,3231,84303,24318,40 
J01DH02 074DSmeropenemNJ1012 g110,71116,25PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg55,3658,12553,55581,23 
J01DH02 081DSmeropenemNJ1012 g205,42215,69PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.Meropenem Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg/20 ml51,3553,92513,54539,22 
J01DH02 082DSmeropenemNJ1012 g187,49196,86PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.Meropenem Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg/20 ml93,7498,43937,44984,31 
J01DH02 083DSmeropenemNJ1012 g184,88194,12PMedochemie Ltd.Medochemie LtdArchifarpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml46,2248,53462,19485,30 
J01DH02 084DSmeropenemNJ1012 g168,74177,18PMedochemie Ltd.Medochemie LtdArchifarpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/30 ml84,3788,59843,70885,89 
J01DH02 091DSmeropenemNJ1012 g134,77141,51PSandoz d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg33,6935,38336,93353,78 
J01DH02 092DSmeropenemNJ1012 g123,01129,16PSandoz d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg61,5164,58615,06645,81 
J01DH03 061DSertapenemNJ1011 g326,65342,98PMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeInvanzpraš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 1x1g/20ml326,65342,98326,65342,98 
J01DH03 071DSertapenemNJ1011 g228,66240,09PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Ertapenem Fresenius Kabipraš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 10x1g/20 ml228,66240,092.286,602.400,93 
J01DH03 072DSertapenemNJ1011 g205,79216,08PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Ertapenem AptaPharmapraš. za konc.za otop. za inf., boč. 10x1g205,79216,082.057,942.160,84 
J01DH51 065DSimipenem + cilastatinNJ1012 g170,20178,71PACTAVIS GROUP PTC ehfFacta FarmaceuticiImipenem/Cilastatin Actavispraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x(500 mg + 500 mg)42,5544,6842,5544,68 
J01DH51 066DSimipenem + cilastatinNJ1012 g153,18160,84PACTAVIS GROUP PTC ehfFacta FarmaceuticiImipenem/Cilastatin Actavispraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(500 mg + 500 mg)38,3040,22382,95402,10 
J01DH51 068DSimipenem + cilastatinNJ1012 g137,86144,75PFresenius Kabi d.o.o.Facta FarmaceuticiImipenem/Cilastatin Kabipraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(500 mg + 500 mg)34,4736,19344,66361,89 
J01DH51 071DSimipenem + cilastatinNJ1012 g124,00130,20PHospira UK LimitedHospira UKImipenem/Cilastatin Hospirapraš. za otop. za inf., boč. 5x(500 mg + 500 mg)31,0032,55155,00162,75 
J01DH51 072DSimipenem + cilastatinNJ1012 g111,20116,76PApta Medica International d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Imipenem/cilastatin AptaPharmapraš. za otop. za inf., boč. 10x(500 mg + 500 mg)27,8029,19278,00291,90 
J01DI02 061DSceftarolin fosamilNJ1081,2 g813,12853,78PPfizer Ireland PharmaceuticalsFacta Farmaceutici S.p.AZinforopraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x600 mg406,56426,894.065,614.268,89 
J01DI54 061DSceftolozan + tazobaktamNJ712 
 
 
PMerck Sharp & Dohme Ltd.Cubist Pharmaceuticals Italia s.r.l.Zerbaxapraš. za konc. za otop. za inf., boč. 10x1 g/0,5 g690,85725,406.908,537.253,96 
J01EA01 151 
trimetoprim0,4 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
J01EE01 051DSsulfametoksazol + trimetoprim 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01EE01 111 
sulfametoksazol + trimetoprim 
 
 
OBelupo d.d.BelupoSulotrimtbl. 20x120 mg0,280,295,615,89RRJ09
J01EE01 112 
sulfametoksazol + trimetoprim 
 
 
OBelupo d.d.BelupoSulotrimtbl. 20x480 mg0,540,5710,8211,36RRJ09
J01EE01 114 
sulfametoksazol + trimetoprim 
 
 
OBelupo d.d.BelupoSulotrim fortetbl. 20x960 mg0,971,0219,4620,43RRJ09
J01EE01 315 
sulfametoksazol + trimetoprim 
 
 
OBelupo d.d.BelupoSulotrimsirup 1x100 ml (200 mg + 40 mg/5 ml)11,0511,6011,0511,60RRJ09
J01FA01 051DSeritromicin1 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01FA01 111 
eritromicin1 g7,327,69OBelupo d.d.BelupoEritromicincaps. 16x250 mg1,831,9229,2830,74RRJ10
J01FA09 112 
klaritromicin0,5 g4,614,84OBelupo d.d.BelupoMakcin SRtbl. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 114 
klaritromicin0,5 g3,603,78OBelupo d.d.BelupoMakcintbl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 131 
klaritromicin0,5 g3,493,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidtbl. film obl. 14x250 mg1,741,8324,4125,63RRJ11
J01FA09 132 
klaritromicin0,5 g3,603,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidtbl. film obl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 133 
klaritromicin0,5 g4,594,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilid unotbl. s prod. otp. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 134 
klaritromicin0,5 g4,594,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilid unotbl. s prod. otp. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 142 
klaritromicin0,5 g3,603,78OSandoz d.o.o.SandozLekoklartbl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 143 
klaritromicin0,5 g4,594,82OSandoz d.o.o.SandozLekoklar XLtbl. film obl. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 144 
klaritromicin0,5 g4,594,82OSandoz d.o.o.SandozLekoklar XLtbl. film obl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 335 
klaritromicin0,5 g8,228,63OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidsusp. oral. 60 ml (125 mg/5 ml)24,6525,8824,6525,88RRJ11
J01FA10 007DSazitromicinNJ1030,5 g103,69108,87PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedpraš. za inf. otop. boč. 5x500 mg103,69108,87518,44544,36 
J01FA10 101 
azitromicin0,3 g13,2213,89OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. 6x125 mg5,515,7933,0634,71RRJ12
J01FA10 111 
azitromicin0,3 g2,682,81OBelupo d.d.BelupoAzitromicin Belupotbl. film obl. 6x250 mg2,232,3413,3914,06RRJ12
J01FA10 112 
azitromicin0,3 g2,682,81OBelupo d.d.BelupoAzitromicin Belupotbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 125 
azitromicin0,3 g2,682,81OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Makromicintbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 131 
azitromicin0,3 g2,682,81OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Azimedcaps. 6x250 mg2,232,3413,3914,06RRJ12
J01FA10 132 
azitromicin0,3 g2,682,81OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Azimedtbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 133 
azitromicin0,3 g2,682,81OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Azibiottbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 141 
azitromicin0,3 g2,682,81OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoztbl. film obl. 6x250 mg2,232,3413,3914,06RRJ12
J01FA10 142 
azitromicin0,3 g2,682,81OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoztbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 143 
azitromicin0,3 g2,562,69OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Azitromicin PharmaStbl. film obl. 3x500 mg4,274,4812,8013,44RRJ12
J01FA10 304 
azitromicin0,3 g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedpraš. za oral. susp., 1x20 ml (100 mg/5 ml)14,7015,4414,7015,44RRJ12
J01FA10 306 
azitromicin0,3 g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed 1.200praš. za oral. susp., 1x30 ml (200 mg/5 ml)44,1046,3144,1046,31RRJ12
J01FA10 308 
azitromicin0,3 g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed fortepraš. za oral. susp., 1x15 ml (200 mg/5 ml)22,0523,1522,0523,15RRJ12
J01FA10 309 
azitromicin0,3 g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed 1.500praš. za oral. susp., 1x37,5 ml (200 mg/5 ml)55,1357,8955,1357,89RRJ12
J01FA10 343 
azitromicin0,3 g10,0710,57OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoz fortepraš. za oral. susp., boč. 1x15 ml (200 mg/5 ml)20,1421,1520,1421,15RRJ12
J01FF01 022DSklindamicin1,8 g71,5875,16PSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicinamp. 10x300 mg/2 ml11,9312,53119,28125,24 
J01FF01 023DSklindamicin1,8 g46,9249,27PSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicinamp. 10x600 mg/4 ml15,6416,42156,44164,26 
J01FF01 063DSklindamicin1,8 g69,1272,58PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Camp. 1x300 mg/2 ml11,5212,1011,5212,10 
J01FF01 064DSklindamicin1,8 g45,5147,79PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Camp. 1x600 mg/4 ml15,1715,9315,1715,93 
J01FF01 065DSklindamicin1,8 g34,8136,55PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPotop. za inj., amp. 5x900 mg/6 ml17,4118,2887,0391,38 
J01FF01 071DSklindamicin1,8 g40,9643,01PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPotop. za inj., amp. 5x600 mg/4 ml13,6514,3368,2771,68 
J01FF01 121 
klindamicin1,2 g8,228,63OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicincaps. 16x150 mg1,031,0816,4317,25R
J01FF01 122 
klindamicin1,2 g6,006,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicincaps. 16x300 mg1,501,5824,0025,20R
J01FF01 162 
klindamicin1,2 g6,006,30OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Ccaps. 16x300 mg1,501,5824,0025,20R
J01GA01 051DSstreptomicin1 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01GB01 961DStobramicinNJ1040,3 g237,66249,54IChiesi Pharmaceuticals GmbHChiesiBramitobotop. za atomizator, spremnik jednodozni, 56x300 mg/4 ml237,66249,5413.308,7713.974,21 
J01GB03 013POgentamicin0,24 g18,7019,64PBelupo d.d.BelupoGentamicin Belupoamp. 10x80 mg6,236,5462,3265,44 
J01GB03 014POgentamicin0,24 g16,7417,58PBelupo d.d.BelupoGentamicin Belupoamp. 10x120 mg8,378,7983,7087,89 
J01GB03 032POgentamicin0,24 g18,6919,62PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Garamycinamp. 10x80 mg6,236,5462,3265,44 
J01GB03 033POgentamicin0,24 g16,7417,58PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Garamycinamp. 10x120 mg8,378,7983,7087,89 
J01GB06 051DSamikacinNJ1011 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01GB07 051DSnetilmicin0,35 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01MA01 052DSofloksacin0,4 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01MA01 151DSofloksacin0,4 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
J01MA02 002DSciprofloksacinNJ1050,5 g81,8185,90PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedotop. za inf., vreć. plast. 10x200 mg/100 ml32,7234,36327,24343,60 
J01MA02 003DSciprofloksacinNJ1050,5 g73,6477,32PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedotop. za inf., vreć. plast. 10x400 mg/200 ml58,9161,86589,11618,57 
J01MA02 011DSciprofloksacin NJ1050,5 g73,6377,31PBelupo d.d.BelupoCifloxotop. za inf., boč. 5x200 mg/100 ml29,4530,92147,26154,62 
J01MA02 022DSciprofloksacinNJ1050,5 g112,23117,84PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCiprofloksacin Lekotop. za inf., boč. stakl. 5x200 mg/100 ml44,8947,13224,46235,68 
J01MA02 031DSciprofloksacinNJ105500 mg112,22117,83PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 1x200 mg/100 ml44,8947,1344,8947,13 
J01MA02 033DSciprofloksacinNJ1050,5 g103,53108,71PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 5x10 ml (100 mg/10 ml)20,7121,74103,53108,71 
J01MA02 034DSciprofloksacinNJ1050,5 g101,01106,06PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 1x400 mg/200 ml80,8184,8580,8184,85 
J01MA02 061DSciprofloksacinNJ1050,5 g103,53108,71PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteralkonc. otop. za inf., amp. 5x10 ml (100 mg/10 ml)20,7121,74103,53108,71 
J01MA02 066DSciprofloksacin NJ1050,5 g101,00106,05PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 1x200 mg/100 ml40,4042,4240,4042,42 
J01MA02 067DSciprofloksacin NJ1050,5 g90,9095,45PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 10x200 mg/100 ml36,3638,18363,60381,78 
J01MA02 068DSciprofloksacin NJ1050,5 g90,9195,46PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 1x400 mg/200 ml72,7376,3772,7376,37 
J01MA02 069DSciprofloksacin NJ1050,5 g81,8385,92PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 10x400 mg/200 ml65,4668,73654,57687,30 
J01MA02 101 
ciprofloksacin1 g8,448,86OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedtbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 102 
ciprofloksacin1 g9,159,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedtbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 111 
ciprofloksacin1 g8,448,86OBelupo d.d.BelupoCifloxtbl. film obl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 112 
ciprofloksacin1 g9,159,60OBelupo d.d.BelupoCifloxtbl. film obl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 116 
ciprofloksacin1 g9,159,60OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ciprofloksacin JGLtbl. film obl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 122 
ciprofloksacin1 g9,159,60OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCiprofloksacin Sandoztbl. film obl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 131 
ciprofloksacin1 g8,448,86OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinoltbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 132 
ciprofloksacin1 g9,159,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinoltbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 161 
ciprofloksacin1 g8,448,86OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteraltbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 162 
ciprofloksacin1 g9,159,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteraltbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA03 051DSpefloksacin0,8 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01MA03 151DSpefloksacin0,8 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01MA06 111 
norfloksacin0,8 g3,073,22OBelupo d.d.BelupoNofloxtbl. film obl. 20x400 mg1,541,6130,7032,24RRJ14
J01MA06 134 
norfloksacin0,8 g3,073,22OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolicintbl. 20x400 mg1,541,6130,7032,24RRJ14
J01MA06 161 
norfloksacin0,8 g3,083,23OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Trizolin UROtbl. film obl. 20x400 mg1,541,6130,7032,24RRJ14
J01MA12 021DSlevofloksacinNJ1050,5 g132,53139,16PSandoz d.o.o.Pharmaceutical Works Polpharma, S.A.Flexidotop. za inf., vreć. 1x100 ml (5 mg/ml)132,53139,16132,53139,16 
J01MA12 031DSlevofloksacinNJ1050,5 g92,7797,41PKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.Levaloxotop. za inf., boč. 1x100 ml (5 mg/ml)92,7797,4192,7797,41 
J01MA12 032DSlevofloksacinNJ1050,5 g92,7797,41PKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.Levaloxotop. za inf., boč. 5x100 ml (5 mg/ml)92,7797,41463,85487,04 
J01MA12 131 
levofloksacin0,5 g6,847,18OKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d.Levaloxtbl. film obl. 10x250 mg3,423,5934,2035,91RSRJ15
J01MA12 132 
levofloksacin0,5 g6,166,46OKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d.Levaloxtbl. film obl. 10x500 mg6,166,4661,5564,63RSRJ15
J01MA14 031DSmoksifloksacinNJ105400 mg109,40114,87PKRKA-FARMA d.o.o.Krka dd, TAD Pharma GmbHMoloxinotop. za inf., boca 1x400 mg/250 ml109,40114,87109,40114,87 
J01MA14 043DSmoksifloksacinNJ105400 mg214,40225,12PBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGAveloxotop. za inf. boca 1x400 mg/250 ml214,40225,12214,40225,12 
J01MA14 044DSmoksifloksacinNJ105400 mg121,56127,64PPharmaS d.o.o.Pharmathen S.A.Moksifloksacin PharmaSotop. za inf., boč. 1x400 mg/250 ml121,56127,64121,56127,64 
J01MA14 061DSmoksifloksacinNJ105400 mg150,08157,58PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiMoxifloxacin Kabiotop. za inf., boč. (KabiPac) 10x400 mg/250 ml150,08157,581.500,801.575,84 
J01MA14 071DSmoksifloksacinNJ105400 mg135,07141,82PAlvogen IPCo S.ar.l.Pharmathen S.A.Moksifloksacin Alvogenotop. za inf., boč. 5x400 mg/250 ml135,07141,82675,35709,12 
J01MA14 101 
moksifloksacin0,4 g5,595,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.PLIVA Hrvatska d.o.o.Plivamoxtbl. film obl. 5x400 mg5,595,8727,9529,35RSRJ16
J01MA14 102 
moksifloksacin0,4 g5,595,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.PLIVA Hrvatska d.o.o.Plivamoxtbl. film obl. 7x400 mg5,595,8739,1341,09RSRJ16
J01MA14 121 
moksifloksacin0,4 g5,595,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacintbl. film obl. 5x400 mg5,595,8727,9529,35RSpj05
J01MA14 122 
moksifloksacin0,4 g5,595,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacintbl. film obl. 7x400 mg5,595,8739,1341,09RSpj05
J01MA14 131 
moksifloksacin0,4 g5,265,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.Moloxintbl. film obl. 5x400 mg5,265,5226,3027,62RSRJ16
J01MA14 132 
moksifloksacin0,4 g5,265,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.Moloxintbl. film obl. 7x400 mg5,265,5236,8238,66RSRJ16
J01MA14 143 
moksifloksacin0,4 g4,294,51OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Melvedoktbl. film obl. 5x400 mg4,294,5121,4722,54RSpj05
J01MA14 144 
moksifloksacin0,4 g4,374,59OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Melvedoktbl. film obl. 7x400 mg4,374,5930,6232,15RSpj05
J01MA14 173 
moksifloksacin0,4 g4,775,01ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratoires BTTRivoxintbl. film obl. 5x400 mg4,775,0123,8525,04RSpj05
J01MA14 174 
moksifloksacin0,4 g4,865,10ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTRivoxintbl. film obl. 7x400 mg4,865,1034,0235,72RSpj05
J01XA01 021DSvankomicinNJ1012 g178,20187,11PSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdicinboč. 1x500 mg44,5546,7844,5546,78 
J01XA01 022DSvankomicinNJ1012 g165,44173,71PSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdicinboč. 1x1.000 mg82,7286,8682,7286,86 
J01XA01 071DSvankomicinNJ1012 g101,04106,09PFresenius Kabi d.o.o.Xellia Pharmaceuticals ApSVancomycin Kabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg25,2626,5225,2626,52 
J01XA01 072DSvankomicinNJ1012 g93,8098,49PFresenius Kabi d.o.o.Xellia Pharmaceuticals ApSVancomycin Kabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg46,9049,2546,9049,25 
J01XA01 151DSvankomicinNJ1012 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01XA02 061DSteikoplaninNJ1010,4g259,42272,39PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Gruppo LepetitTargocidboč. 1x200 mg + otap.129,71136,20129,71136,20 
J01XA02 062DSteikoplaninNJ1010,4g254,50267,23PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Gruppo LepetitTargocidboč. 1x400 mg + otap.254,50267,23254,50267,23 
J01XB01 001DSkolistimetat-natrijNJ1043 MU234,71246,44ITeva B.V.Penn Pharmaceutical Services Ltd, Forest-Tosara LtdColobreathepraš. za inh., caps. tvrda 56x125 mg (1,662,500 IU) + inhalator Turbospin130,07136,577.283,767.647,95 
J01XB01 051DSkolistin (polimiksin E)NJ1013 MU 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01XD01 031DSmetronidazol1,5 g49,3551,82PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Efloranboč. inf. 0,5% 100 ml16,4517,2716,4517,27 
J01XD01 065DSmetronidazol1.5 g37,6139,49PB. Braun Adria d.o.o.Braun Melsungen AG, Braun Medical S.A.Metronidazol B. Braun 5 mg/mlotop. za inf., 5 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml12,5413,16250,73263,27 
J01XD01 071DSmetronidazol1.5 g39,9941,99PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiMetronidazol Freseniusotop. za inf., boč. plast. (KabiPac) 10x100 ml (5 mg/ml)13,3314,00133,29139,95 
J01XE01 111 
nitrofurantoin0,2 g4,925,17OBelupo d.d.BelupoNinurcaps. 30x50 mg1,231,2936,9038,75R
J01XX01 051DSfosfomicin8 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J01XX01 121 
fosfomicin3 g14,7115,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Labiana Pharmaceuticals, S.L.U., JGL d.d.Fosfomicin JGLgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g14,7115,4514,7115,45R
J01XX01 141 
fosfomicin3 g21,0222,07OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g21,0222,0721,0222,07R
J01XX01 142 
fosfomicin3 g20,3921,40OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 2x3 g20,3921,4040,7742,81R
J01XX01 143 
fosfomicin3 g30,3631,88OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x2 g20,2421,2520,2421,25R
J01XX08 041DSlinezolidNJ1061,2 g302,04317,14PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Linezolid Krkaotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml151,02158,57151,02158,57 
J01XX08 060DSlinezolidNJ1061,2 g414,32435,04PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiLinezolid Kabiotop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml207,16217,522.071,622.175,20 
J01XX08 061DSlinezolidNJ1061,2 g634,98666,73PPfizer Croatia d.o.o.Fresenius KabiZyvoxidotop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml317,49333,363.174,903.333,65 
J01XX08 062DSlinezolidNJ1061,2 g460,36483,38PSandoz d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLinezolid Sandozotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml230,18241,69230,18241,69 
J01XX08 063DSlinezolidNJ1061,2 g372,89391,54PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiLinezolid Kabiotop. za inf., boč. 10x600 mg/300 ml186,45195,771.864,461.957,68 
J01XX08 071DSlinezolidNJ1061,2 g511,50537,08PAlvogen IPCo S.ar.l.Synthon Hispania S.L., Synthon BVPneumolidotop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml255,75268,542.557,512.685,39 
J01XX08 072DSlinezolidNJ1061,2 g511,50537,08PAlvogen IPCo S.ar.l.Synthon Hispania S.L., Synthon BVPneumolidotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml255,75268,54255,75268,54 
J01XX08 081DSlinezolidNJ1061,2 g335,60352,38PACTAVIS GROUP PTC ehfPharmaten S.A., Pharmadox Healthcare Ltd.Linezolid Actavisotop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml167,80176,191.678,011.761,91 
J01XX08 091DSlinezolidNJ1061,2 g271,84285,43PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare Limited, Demo S.A. Pharmaceutical IndustryLinezolid Accordotop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml135,92142,721.359,201.427,16 
J01XX08 101DSlinezolidNJ1061,2 g458,43481,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Linezolid Plivatbl. film obl. 10x600 mg229,21240,672.292,142.406,75 
J01XX08 121DSlinezolidNJ1061,2 g509,36534,83OSandoz d.o.o.SandozLynztbl. film obl. 10x600 mg254,68267,422.546,822.674,16 
J01XX08 131DSlinezolidNJ1061,2 g412,58433,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka dd, TAD Pharma GmbHLinezolid Krkatbl. film obl. 10x600 mg206,29216,602.062,892.166,03 
J01XX08 161DSlinezolidNJ1061,2 g577,57606,45OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnZyvoxidtbl. film obl. 10x600 mg288,79303,232.887,873.032,26 
J01XX11 061DStedizolid fosfatNJ106 
 
 
 
Cubist (UK) LtdCubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.Sivextropraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 6x200 mg1.217,871.278,767.307,207.672,56 
J01XX11 161DStedizolid fosfatNJ106 
 
 
 
Cubist (UK) LtdCubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.Sivextrotbl. film obl. 6x200 mg1.212,771.273,417.276,607.640,43 
J02AA01 051DSamfotericin B35 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J02AC01 022DSflukonazol0,2 g54,8857,62PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasFlucessotop. za inf., boč. stakl. 1x200 ml (2 mg/ml)109,76115,25109,76115,25 
J02AC01 064DSflukonazol0,2 g79,5583,53PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucanboč. inf. 100 ml (2 mg/ml)79,5583,5379,5583,53 
J02AC01 066DSflukonazol0,2 g60,9864,03PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiFlukonazol Kabiotop. za inf., boč. 10x100 ml (2 mg/ml)60,9864,03609,79640,28 
J02AC01 112 
flukonazol0,2 g25,1126,36OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 7x50 mg6,286,5943,9446,14R
J02AC01 113 
flukonazol0,2 g10,0310,53OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 7x100 mg5,015,2635,0936,84R
J02AC01 114 
flukonazol0,2 g22,8824,02OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 1x150 mg17,1618,0217,1618,02R
J02AC01 161 
flukonazol0,2 g25,1126,36OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 7x50 mg6,286,5943,9446,14R
J02AC01 162 
flukonazol0,2 g10,0310,53OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 7x100 mg5,015,2635,0936,84R
J02AC01 163 
flukonazol0,2 g26,8328,17OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 1x150 mg17,1618,0217,1618,02R
J02AC01 205 
flukonazol0,2 g47,8950,28OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucansirup 1x35 ml (50 mg/5 ml)83,8087,9983,8087,99R
J02AC02 101 
itrakonazol0,2 g10,0310,53OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Itrakonazol Plivacaps. tvrda 28x100 mg5,015,26140,37147,39R
J02AC02 131 
itrakonazol0,2 g13,0613,71OBelupo d.d.BelupoItrac 3caps. 4x100 mg6,536,8626,1227,43R
J02AC02 132 
itrakonazol0,2 g10,0310,53OBelupo d.d.BelupoItrac 3caps. 28x100 mg5,015,26140,37147,39R
J02AC02 142 
itrakonazol0,2 g9,8610,36OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Itrakonazol PharmaScaps. tvrda 28x100 mg4,935,18138,10145,01R
J02AC03 041DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vorikonazol Plivapraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg582,05611,15582,05611,15 
J02AC03 061DSvorikonazolNJ2010,4 g1.439,681.511,66PPfizer Ltd.PfizerVfendpraš. za otop. za inf. boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/1ml)719,84755,83719,84755,83 
J02AC03 062DSvorikonazolNJ2010,4 g1.293,441.358,11PSandoz d.o.o.Sandoz-LekVorikonazol Sandozpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x200 mg646,72679,06646,72679,06 
J02AC03 071DSvorikonazolNJ2010,4 g1.047,701.100,09PAlvogen IPCo S.ar.l.Anfarm Hellas S.A., Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Voramolpraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/ml)523,85550,04523,85550,04 
J02AC03 081DSvorikonazolNJ2010,4 g942,94990,09PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi Deutschland GmbHVorikonazol Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg471,47495,04471,47495,04 
J02AC03 101DSvorikonazolNJ2010,4 g362,71380,85OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vorikonazol Plivatbl. film obl. 28x200 mg181,36190,425.077,975.331,87 
J02AC03 121DSvorikonazolNJ2010,4 g305,76321,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVornaltbl. film obl. 30x50 mg38,2240,131.146,601.203,93 
J02AC03 122DSvorikonazolNJ2010,4 g326,44342,76OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVornaltbl. film obl. 30x200 mg163,22171,384.896,615.141,44 
J02AC03 131DSvorikonazolNJ2010,4 g264,40277,62OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdVorikonazol Accordtbl. film obl. 28x200 mg132,20138,813.701,633.886,71 
J02AC03 141DSvorikonazolNJ2010,4 g316,58332,41OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Verriatbl. film obl. 28x50 mg39,5741,551.108,041.163,44 
J02AC03 142DSvorikonazolNJ2010,4 g237,96249,86OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Verriatbl. film obl. 28x200 mg118,98124,933.331,473.498,04 
J02AC03 161DSvorikonazolNJ2010,4 g357,60375,48OPfizer Ltd.PfizerVfendtbl. film obl. 28x50 mg44,7046,941.251,601.314,18 
J02AC03 162DSvorikonazolNJ2010,4 g399,11419,06OPfizer Ltd.PfizerVfendtbl. film obl. 28x200 mg199,55209,535.587,495.866,86 
J02AC03 171DSvorikonazolNJ2010,4 g293,78308,47OAlvogen IPCo S.ar.l.Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Voramoltbl. film obl. 30x200 mg146,89154,234.406,704.627,04 
J02AC03 361DSvorikonazolNJ2010,4 g518,16544,07OPfizer Ltd.PfizerVfendpraš. za oral. susp. 1x70 ml (40 mg/ml)3.627,123.808,483.627,123.808,48 
J02AC03 902DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PPharmaS d.o.o.Anfarm Hellas S.A., Pharmathen S.A.Vorikonazol PharmaSpraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg582,05611,15582,05611,15 
J02AC04 161KLposakonazolNJ2020,3 g646,25678,56OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughNoxafiltbl. žel. otp. 24x100 mg215,42226,195.169,975.428,47 
J02AC04 361KLposakonazolNJ2020,3 g323,12339,28OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughNoxafilsusp. oral., boč. stakl. 1x105 ml (40 mg/ml)4.523,724.749,914.523,724.749,91 
J02AX01 051DSflucitozin10 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J02AX04 011DSkaspofunginNJ20150 mg2.024,452.125,67PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kaspofungin Plivapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg2.024,452.125,672.024,452.125,67 
J02AX04 012DSkaspofunginNJ20150 mg2.171,012.279,56PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kaspofungin Plivapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg3.039,413.191,383.039,413.191,38 
J02AX04 021DSkaspofunginNJ20150 mg2.249,392.361,86PSandoz d.o.o.Xellia Pharmaceuticals Ltd.Kaspofungin Sandozpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg2.249,392.361,862.249,392.361,86 
J02AX04 041DSkaspofunginNJ20150 mg1.822,011.913,11PPharmaS d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd., Galenicum Health S.L.Kaspofungin PharmaSpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg1.822,011.913,111.822,011.913,11 
J02AX04 042DSkaspofunginNJ20150 mg1.475,821.549,61PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare Limited, Xellia Pharmaceuticals ApSCaspofungin Accordpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg1.475,821.549,611.475,821.549,61 
J02AX04 061DSkaspofunginNJ20150 mg2.401,772.521,86PMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeCancidaspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg2.401,772.521,862.401,772.521,86 
J02AX04 062DSkaspofunginNJ20150 mg2.171,012.279,56PMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeCancidaspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg3.039,413.191,383.039,413.191,38 
J02AX04 071DSkaspofunginNJ20150 mg1.639,811.721,80PAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmaten S.A.; Pharmadox Healthcare LtdDalvocanspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.639,811.721,801.639,811.721,80 
J02AX04 072DSkaspofunginNJ20150 mg2.171,012.279,56PAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmaten S.A.; Pharmadox Healthcare LtdDalvocanspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg3.039,413.191,383.039,413.191,38 
J02AX04 082DSkaspofunginNJ20150 mg2.127,322.233,69PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare Limited, Xellia Pharmaceuticals ApSCaspofungin Accordpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x70 mg2.978,253.127,162.978,253.127,16 
J02AX05 061DSmikafunginNJ2010,1 g3.609,683.790,16PAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Ireland Co. LtdMycaminepraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.804,841.895,081.804,841.895,08 
J02AX05 062DSmikafunginNJ2010,1 g2.852,532.995,16PAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Ireland Co. LtdMycaminepraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg2.852,532.995,162.852,532.995,16 
J02AX06 001DSanidulafunginNJ2010,1 g1.997,282.097,14PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Anidulafungin Plivapraš. i otap. za konc. za otop. za inf., boč. 1×100 mg1.997,282.097,141.997,282.097,14 
J02AX06 061DSanidulafunginNJ2010,1 g2.853,252.995,91PPfizer Ltd.PfizerEcaltapraš. i otap. za konc. za otop. za inf., boč. 1×100 mg/30 ml2.853,252.995,912.853,252.995,91 
J04AA01 151DSaminosalicilna kiselina (PAS)NJ40112 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J04AB01 151DScikloserinNJ4010,75 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J04AB02 051DSrifampicin0,6 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J04AB02 101 
rifampicin0,6 g6,646,97OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rimactancaps. 16x300 mg3,323,4953,1255,78R
J04AB02 102 
rifampicin0,6 g5,906,20OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rimactancaps. 100x300 mg2,953,10295,00309,75R
J04AB04 151DSrifabutinNJ4010,15 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J04AC51 052DSizoniazid + piridoksin 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J04AC51 151 
izoniazid + piridoksin 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
J04AD01 151DSprotionamidNJ4010,75 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J04AK01 131 
pirazinamid1,5 g5,535,81OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Pyrazinamidtbl. 100x500 mg1,841,94184,33193,55R
J04AK02 051DSetambutol1,2 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
J04AK02 151 
etambutol1,2 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
J05AB01 032DSaciklovir4 g882,05926,15PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Virolexboč. inf. 5x250 mg55,1357,89275,64289,42 
J05AB01 113 
aciklovir4 g37,7039,59OBelupo d.d.BelupoHerpleximtbl. film obl. 35x400 mg3,773,96131,95138,55R
J05AB01 131 
aciklovir4 g57,3460,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Virolextbl. film obl. 20x200 mg2,873,0157,3460,21R
J05AB04 101DSribavirin1 g57,6560,53OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyRibavirin Teva Pharma B.V.tbl. film obl. 84x200 mg11,5312,11968,441.016,86 
J05AB04 102DSribavirin1 g57,6460,53OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyRibavirin Teva Pharma B.V.tbl. film obl. 168x200 mg11,5312,111.936,872.033,71 
J05AB04 161DSribavirin1 g66,6870,02OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughRebetolcaps. tvrda 168x200 mg13,3414,002.240,562.352,59 
J05AB04 171DSribavirin1 g81,4885,56ORoche d.o.o.RocheCopegustbl. film obl. 42x200 mg16,3017,11684,46718,68 
J05AB06 071KLganciklovir0,5 g225,94237,24PRoche d.o.o.RocheCymeveneboč. 1x500 mg/10 ml225,94237,24225,94237,24 
J05AB14 101 
valganciklovir0,9 g167,67176,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Valganciklovir Plivatbl. film obl. 60x450 mg83,8388,035.030,085.281,58RRJ51
J05AB14 131 
valganciklovir0,9 g135,81142,60OCipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVValganciklovir Ciplatbl. film obl. 60x450 mg67,9171,304.074,364.278,08RRJ51
J05AB14 171 
valganciklovir0,9 g167,67176,05ORoche d.o.o.RocheValcytetbl. film obl. 60x450 mg83,8388,035.030,085.281,58RRJ51
J05AB14 181 
valganciklovir0,9 g167,67176,05OAlvogen IPCo S.ar.l.Pharmadox Healthcare Ltd., SC Labormed – Pharma SAAlvanocyttbl. film obl. 60x450 mg83,8388,035.030,085.281,58RRJ51
J05AB14 182 
valganciklovir0,9 g150,90158,45OSTADA d.o.o.Stada Arzneimittel AG, Pharmadox Healthcare Ltd, Centrafarm Services BVValganciklovir Stadatbl. film obl. 60x450 mg75,4579,224.527,074.753,42RRJ51
J05AE03 151DSritonavirNJ5011,2 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J05AE03 251DSritonavirNJ5011,2 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J05AE10 101DSdarunavirNJ5011,2 g90,6395,16OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Darunavir Plivatbl. film obl. 30x800 mg60,4263,441.812,651.903,28 
J05AE10 121DSdarunavirNJ5011,2 g100,70105,74OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d., Salutas Pharma GmbHDarunavir Sandoztbl. film obl. 30x800 mg67,1470,492.014,052.114,75 
J05AE10 131DSdarunavirNJ5011,2 g81,5785,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhDarunavir Krkatbl. film obl. 30x800 mg54,3857,101.631,341.712,91 
J05AE10 162DSdarunavirNJ5011,2 g148,95156,40OJanssen-Cilag International N.V.JanssenPrezistatbl. film obl. 30x800 mg99,30104,272.979,003.127,95 
J05AE10 163DSdarunavirNJ5011,2 g150,82158,36OJanssen-Cilag International N.V.JanssenPrezistatbl. film obl. 60x600 mg75,4179,184.524,604.750,83</