Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

NN 64/2018 (18.7.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

1308

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/89

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 93/15.) u članku 2. točki 26. iza riječi: »je« dodaju se riječi: »fizička osoba koja je«.

U podtočki a) riječ: »osoba« briše se.

U točki 28. podstavci 1., 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji podstavci 4. i 5. postaju podstavci 1. i 2.

U dosadašnjem podstavku 6., koji postaje podstavak 3., riječi: »ili srodnik do uključujući drugog koljena« zamjenjuju se riječima: »izvanbračni drug, životni partner ili srodnik do uključujući drugog stupnja u ravnoj lozi«.

Točka 29. mijenja se i glasi:

»29. Revizor je revizorsko društvo definirano propisima kojima se uređuje revizija.«.

Iza točke 40. dodaju se točke 41., 42. i 43. koje glase:

»41. Poravnanje je poravnanje kako je definirano člankom 2. točkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

42. Središnja druga ugovorna strana je središnja druga ugovorna strana kako je definirano člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

43. Član sustava poravnanja je član sustava poravnanja kako je definirano člankom 2. točkom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi: »Regulatorni kapital mirovinskog društva«.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »održavati« dodaje se riječ: »regulatorni«.

U stavku 3. iza riječi: »smanjenju« dodaje se riječ: »regulatornog«.

U stavku 4. iza riječi: »smanjenja« dodaje se riječ: »regulatornog«, a iza riječi: »povećati« dodaje se riječ: »regulatorni«.

U stavku 5. iza riječi: »stavke« dodaje se riječ: »regulatornog«.

Članak 3.

U članku 22. stavku 4. riječ: »kvalificirani« briše se.

Članak 4.

U članku 23. stavku 1. točki 3. riječi: »stavaka 2. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 5.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo može uložiti svoja sredstva isključivo u imovinu iz članka 125. stavka 1. točaka 1., 2. i 8. ovoga Zakona te ako kupuje drugo mirovinsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi i/ili dobrovoljno mirovinsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi, u skladu s člankom 27. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo može steći dio ili cjelokupni vlasnički udjel drugoga mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi i/ili dobrovoljnog mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi, uz prethodno odobrenje Agencije i u skladu s propisima kojima se regulira zaštita tržišnog natjecanja.«.

U stavku 2. točki 2. iza riječi: »društava« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Mirovinsko društvo ne smije steći dio ili cjelokupni vlasnički udjel drugoga mirovinskog društva i/ili dobrovoljnog mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi ako bi takvo stjecanje dovelo do odgovornosti mirovinskog društva za obveze društva čije je udjele steklo.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Uprava mirovinskog društva dužna je voditi poslove mirovinskog društva s područja Republike Hrvatske.«.

Članak 8.

U članku 34. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva Agenciji podnose članovi, odnosno nadzorni odbor mirovinskog društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva dostavlja i program vođenja poslova društva kandidata za traženo mandatno razdoblje.«.

Članak 9.

U članku 36. stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »točke 1.«.

Članak 10.

U članku 39. stavku 2. riječ: »vođenju« zamjenjuje se riječju: »rukovođenju«.

Članak 11.

U naslovu iznad članka 45. riječ: »članova« briše se.

U članku 45. stavku 2. riječ: »utvrđuje« zamjenjuje se riječima: »daje suglasnost na utvrđena«.

Članak 12.

U članku 51. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Mirovinsko društvo dužno je u okviru sustava upravljanja rizicima, a u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svojega poslovanja, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit proces procjene kreditne sposobnosti izdavatelja u koje namjerava ulagati ili ulaže svoju imovinu i imovinu mirovinskih fondova kojima upravlja.

(3) Za procjenu kreditne sposobnosti iz stavka 2. ovoga članka mirovinsko društvo se ne smije automatski ili isključivo oslanjati na kreditne rejtinge koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je propisano u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting.«.

Dosadašnji stavci 2. – 11. postaju stavci 4. – 13.

Članak 13.

U članku 56. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Nagrađivanje podrazumijeva sve oblike fiksnih i varijabilnih plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje isplaćuje odnosno dodjeljuje mirovinsko društvo, uključujući primitke povezane s uspješnošću i udio u dobiti, a koji se primici isplaćuju odnosno dodjeljuju u korist osoba iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 2. – 8. postaju stavci 3. – 9.

Dosadašnji stavak 9., koji postaje stavak 10., mijenja se i glasi:

»(10) U godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva potrebno je objaviti:

1. podatke o ukupnom iznosu koji je mirovinsko društvo isplatilo u poslovnoj godini radnicima mirovinskog društva, raščlanjenom na fiksne i varijabilne primitke, te broju korisnika takvih primitaka

2. podatke o ukupnom iznosu primitaka iz točke 1. ovoga stavka, raščlanjenom na iznose koje su primili članovi uprave, nadzornog odbora, prokuristi ili pak radnici mirovinskog društva čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti mirovinskog društva ili mirovinskog fonda.«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Fiksni i varijabilni primici iz stavka 10. ovoga članka trebaju biti raščlanjeni na primitke u novcu i primitke u naravi.«.

Članak 14.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji financijski izvještaji mirovinskog društva podliježu obvezi zakonske revizije za svaku poslovnu godinu.

(2) Zakonsku reviziju iz stavka 1. ovoga članka provodi revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(3) Mirovinsko društvo može za pružanje revizorskih usluga sklopiti ugovor samo s revizorom koji ispunjava uvjete iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(4) Isti revizor može obavljati zakonsku reviziju financijskih izvještaja određenog mirovinskog društva najviše za sedam uzastopnih godina.

(5) Isti revizor ne smije sljedeće četiri godine obavljati zakonsku reviziju tog mirovinskog društva.

(6) Zakonsku reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva može obavljati samo revizorsko društvo u kojem tu reviziju obavljaju najmanje tri ovlaštena revizora koji su radnici revizorskog društva zaposleni u punom radnom vremenu.

(7) Revizor koji obavlja zakonsku reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva i svi članovi mreže kojoj revizor pripada ne smiju pružati, izravno ili neizravno, mirovinskom društvu koje je predmet revizije, njegovu matičnom društvu ili društvima koja su pod njegovom kontrolom u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ tijekom:

a) razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvještaja i

b) poslovne godine koja prethodi razdoblju iz točke a) ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanja i provedbe tehnoloških sustava za financijske informacije.

(8) Mirovinsko društvo dužno je Agenciji dostaviti revizorski izvještaj o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, uključujući godišnje izvješće i financijske izvještaje iz članka 64. stavka 2. ovoga Zakona, u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvještaja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.«.

Članak 15.

U članku 66. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako revizor obavi zakonsku reviziju financijskih izvještaja mirovinskog društva suprotno odredbama članka 65. stavaka 4. i 5. ovoga članka, Agencija će odbaciti godišnje financijske izvještaje mirovinskog društva za tu poslovnu godinu.

(3) Ako Agencija utvrdi da su godišnji financijski izvještaji mirovinskog društva sastavljeni suprotno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, propisa kojima se uređuje računovodstvo te suprotno pravilima struke, ili da oni ne pružaju istinit i pošten prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja mirovinskog društva o kojima je u revizorskom izvještaju izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, Agencija će odbiti godišnje financijske izvještaje.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. – 11. koji glase:

»(4) U slučaju iz stavaka 2., 3. i 6. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je ponovo izraditi godišnje financijske izvještaje, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorski izvještaj, uključujući i relevantne financijske izvještaje i dostaviti Agenciji u roku koji je svojim rješenjem odredila Agencija.

(5) Novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizor koji je izdao mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima koji su odbijeni, odnosno odbačeni.

(6) O odbacivanju iz stavka 2. ovoga članka, odnosno odbijanju iz stavka 3. ovoga članka Agencija će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(7) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorski izvještaj ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ, Agencija može odbiti ili odbaciti godišnje financijske izvještaje mirovinskog društva za koje je ta osoba obavila zakonsku reviziju.

(8) Mirovinsko društvo ne smije objaviti godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužno osigurati da godišnji financijski izvještaji, koji su odbijeni odnosno odbačeni, ne budu javno objavljeni.

(9) Ako su godišnji financijski izvještaji, koji su odbijeni odnosno odbačeni već objavljeni, mirovinsko društvo dužno je osigurati da se ti izvještaji povuku iz javne objave.

(10) Revizor iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju zakonske revizije iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona.

(11) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 8. ovoga članka od strane revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredbi ugovora između revizora i mirovinskog društva koje se odnose na ograničenja davanja podataka, niti kršenjem obveze čuvanja revizorske tajne koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora.«.

Članak 16.

U članku 74. točki 1. riječi: »oduzela« zamjenjuju se riječima: »ukinula ili poništila«.

Članak 17.

U članku 87. stavku 1. ispred riječi: »Iz« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. troškovi vezani uz transakcije financijskim instrumentima koje su zaključene za račun mirovinskog fonda, a koje se poravnavaju neposredno ili posredno, posredstvom središnje druge ugovorne strane, uključujući i potrebne iznose nadoknade (margin) vezane za takve transakcije, a koje za pokriće rizika transakcije prikupljaju središnje druge ugovorne strane od članova sustava poravnanja te članovi sustava poravnanja od svojih klijenata, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju definicije iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Mirovinsko društvo dužno je iskazivati ukupan iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka kao pokazatelj ukupnih troškova i objavljivati ga u revidiranim godišnjim izvještajima mirovinskog fonda.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati troškove koji se mogu plaćati iz imovine mirovinskog fonda te način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova mirovinskog fonda.«.

Članak 18.

U članku 91. stavcima 1. i 3. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »mjesec dana«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Središnji registar osiguranika će osiguraniku iz članka 90. stavka 1. ovoga zakona odmah po zaprimanju podatka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o uspostavljanju osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju dostaviti obavijest o potrebi izbora fonda.

(6) U obavijesti iz stavka 5. ovoga članka Središnji registar osiguranika će jasnim, jednostavnim, nedvosmislenim i osiguraniku razumljivim jezikom opisati vrste fondova koje može izabrati, njihove bitne karakteristike, prava osiguranika i podatak o tome gdje se mogu pribaviti detaljniji podaci o pojedinoj vrsti mirovinskog fonda i mirovinskog društva.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 19.

U članku 94. stavku 1. iza riječi: »mirovinski fond« dodaju se riječi: »iste kategorije«.

Članak 20.

U članku 95. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član mirovinskog fonda može jednom godišnje promijeniti kategoriju mirovinskog fonda i to samo unutar istog mirovinskog društva te samo u kalendarskom mjesecu u kojemu je rođen.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 21.

U članku 112. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O svim uplatama i isplatama sredstava jamstvenog pologa mirovinsko društvo dužno je obavijestiti Agenciju.«.

Članak 22.

U članku 125. ispred riječi: »Imovina« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

U točki 1. iza riječi: »OECD-a« dodaju se riječi: »odnosno javno međunarodno tijelo kojemu pripada većina država članica.«.

U točki 2. riječi: »ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više država članica OECD-a.« zamjenjuju se riječima: »ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica.«.

U točki 7. riječi: »koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a pod uvjetom da su provođenje nadzora nad tim fondovima« zamjenjuju se riječima: »kojima upravljaju upravitelji koji su odobrenje za rad srednjeg ili velikog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima dobili u Republici Hrvatskoj ili odobrenje za rad u drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova kojima upravljaju upravitelji koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da su provođenje nadzora nad tim upraviteljima«.

Točka 10. mijenja se i glasi: »10. novca na računima«.

U stavku 2. točki 2. riječi: »ako zadovoljavaju sljedeće uvjete« zamjenjuju se riječju: »ako:«.

U podtočki a) iza riječi: »tržište« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdanja ili«.

Podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) je nadležno tijelo izdavatelja donijelo odluku o uvrštenju izdanih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca na uređeno tržište, koja je objavljena na mrežnim stranicama izdavatelja, a uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana takve objave.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Kada mirovinski fond, odnosno mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo ulaže u imovinu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja dostaviti Agenciji sljedeću dokumentaciju:

1. analizu ulaganja, posebice u odnosu na rizike i prinose tog ulaganja, koja sadrži i jasno definirane ciljeve ulaganja, strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi tog ulaganja, rokove i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja cilja, kao i izlaznu strategiju u slučaju neispunjenja ili ispunjenja ciljeva ulaganja

2. analizu postupanja u slučaju neuvrštenja vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, koja uključuje i opis predviđenih zaštitnih mehanizama u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, posebice obveze uvrštenja

3. drugu dokumentaciju, na zahtjev Agencije.

(4) Ako mirovinsko društvo ne postupa u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, Agencija može tom mirovinskom društvu privremeno zabraniti ili ograničiti ulaganje u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, kao i naložiti otuđenje stečenih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, u roku koji ocijeni primjerenim.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 5., iza riječi: »zadovoljavati« riječ: »drugi« briše se, a iza riječi: »mora zadovoljavati« riječ: »druga« briše se.

Članak 23.

U članku 126. stavku 1. točki 9. riječ: »jamstvenog« zamjenjuje se riječju: »regulatornog«, a iza riječi: »depozite« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. točki 3. broj: »20%« zamjenjuje se brojem: »25%«.

U točki 9. riječ: »jamstvenog« zamjenjuje se riječju: »regulatornog«, a iza riječi: »depozite« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.«.

U stavku 5. riječ: »usvojiti« zamjenjuje se riječima: »dati suglasnost na:«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Stavak 1. točka 3. i stavak 2. točka 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na izdavatelje čiji su prenosivi vlasnički vrijednosni papiri s pravom glasa u trenutku njihova stjecanja uvršteni u niži segment uređenog tržišta ako je nadležno tijelo izdavatelja donijelo odluku o prijelazu na službeno tržište ili druge segmente uređenog tržišta za koje su propisani stroži uvjeti u vezi s uvrštenjem i zaštitom ulagatelja u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, koja odluka je objavljena na mrežnim stranicama uređenog tržišta, a prijelaz u stroži segment uređenog tržišta će se izvršiti u roku od jedne godine od dana takve objave.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 24.

U članku 127. stavku 3. točki 7. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »a iznimno može biti uloženo više od 10% neto vrijednosti imovine, a najviše 20%, ali na rok ne duži od 14 dana«.

Članak 25.

U članku 128. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Stavak 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na izdavatelje čije su dionice u trenutku njihova stjecanja uvrštene u niži segment uređenog tržišta ako je nadležno tijelo izdavatelja donijelo odluku o prijelazu na službeno tržište ili druge segmente uređenog tržišta za koje su propisani stroži uvjeti u vezi s uvrštenjem i zaštitom ulagatelja u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, koja odluka je objavljena na mrežnim stranicama uređenog tržišta, a prijelaz u stroži segment uređenog tržišta izvršit će se u roku od jedne godine od dana takve objave.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »stavka 3.« dodaju se riječi: »i/ili stavka 4.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., broj: »3%« zamjenjuje se brojem: »5%«, a iza riječi: »institucija« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.«.

Članak 26.

U članku 135. stavku 1. broj: »126.« zamjenjuje se brojem: »125.«.

U stavku 2. broj: »126.« zamjenjuje se brojem: »125.«.

U točki 1. iza riječi: »utjecati« dodaje se riječ: »ili«.

U točki 2. iza riječi: »članka« riječ: »ili« briše se.

Točka 3. briše se.

U stavku 3. iza riječi: »fonda« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a u slučaju da se prekoračenje ulaganja odnosi na izdavatelja nad kojim je pokrenut postupak predstečajne nagodbe, odnosno predstečajni postupak, i na duže od tri mjeseca.«.

U stavku 4. broj: »126.« zamjenjuje brojem: »125.«.

U stavku 5. broj: »126.« zamjenjuje brojem: »125.«.

Članak 27.

U članku 136. stavku 4. iza riječi: »osobi« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim u slučajevima koji su propisani odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 139. stavku 4. iza riječi: »sve« dodaje se riječ: »bitne«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Bitnim izmjenama i dopunama statuta za koje je potrebno ishoditi odobrenje Agencije smatraju se izmjene i dopune statuta mirovinskog fonda koje se predlažu radi promjena koje se odnose na:

1. osnovna prava, obveze i odgovornosti mirovinskog društva prema članu mirovinskog fonda i mirovinskom fondu, člana mirovinskog fonda prema mirovinskom društvu i mirovinskom fondu te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite

2. postupke naknade štete članu mirovinskog fonda

3. načela, strategiju i ciljeve ulaganja mirovinskog fonda

4. uvjete pripajanja fonda i prava članova u postupku pripajanja

5. promjene naknada koje mogu rezultirati većim troškovima za članove fonda

6. prava članova mirovinskog fonda i uvjete za prelazak iz mirovinskog fonda jedne kategorije u mirovinski fond druge kategorije te prelaska u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.«.

Članak 29.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji izvještaji mirovinskog fonda iz članka 145. ovoga Zakona podliježu obvezi zakonske revizije za svaku poslovnu godinu.

(2) Zakonsku reviziju iz stavka 1. ovoga članka provodi revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(3) Mirovinsko društvo za račun mirovinskog fonda može za pružanje revizorskih usluga sklopiti ugovor samo s revizorom koji ispunjava uvjete iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(4) Isti revizor može obavljati zakonsku reviziju godišnjih izvještaja određenog mirovinskog fonda najviše za sedam uzastopnih godina te sljedeće četiri godine isti revizor ne smije obavljati zakonsku reviziju tog mirovinskog fonda.

(5) Zakonsku reviziju financijskih izvještaja mirovinskog fonda može obavljati samo revizorsko društvo u kojem tu reviziju obavljaju najmanje tri ovlaštena revizora koji su radnici revizorskog društva zaposleni u punom radnom vremenu.

(6) Revizor koji obavlja zakonsku reviziju mirovinskog fonda i svi članovi mreže kojoj ovlašteni revizor pripada ne smiju pružati, izravno ili neizravno, mirovinskom fondu koji je predmet revizije te mirovinskom društvu koje njime upravlja bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 tijekom:

a) razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvješća i

b) poslovne godine koja prethodi razdoblju iz alineje a) ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanja i provedbe tehnoloških sustava za financijske informacije.

(7) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim izvještajima mirovinskog fonda.

(8) Ako revizor obavi zakonsku reviziju godišnjih izvještaja mirovinskog fonda suprotno odredbama iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Agencija će odbaciti godišnje izvještaje mirovinskog fonda za tu poslovnu godinu.

(9) Ako Agencija utvrdi da su godišnji izvještaji mirovinskog fonda sastavljeni suprotno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, propisa kojima se uređuje računovodstvo te pravilima struke, ili da oni ne pružaju istinit i pošten prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja mirovinskog fonda o kojem je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, Agencija će odbiti godišnje izvještaje.

(10) U slučaju iz stavaka 8., 9. i 12. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je ponovo izraditi godišnje izvještaje mirovinskog fonda, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne godišnje izvještaje, dostaviti Agenciji u roku koji je svojim rješenjem odredila Agencija.

(11) Novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizor koji je izdao mišljenje o godišnjim izvještajima koji su odbijeni, odnosno odbačeni.

(12) O odbacivanju iz stavka 8. ovoga članka, odnosno odbijanju iz stavka 9. ovoga članka Agencija će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(13) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorsko izvješće ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz Uredbe (EU) br. 537/2014, Agencija može odbiti ili odbaciti godišnje izvještaje mirovinskog fonda za koje je ta osoba obavila zakonsku reviziju.

(14) Mirovinsko društvo ne smije objaviti godišnje izvještaje mirovinskog fonda koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužno osigurati da ti godišnji izvještaji ne budu javno objavljeni, a u slučaju da su isti već objavljeni, mirovinsko društvo je dužno osigurati da se ti izvještaji povuku iz javne objave.

(15) Revizor iz stavka 2. ovoga članka dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju zakonske revizije iz stavka 1. ovoga članka.

(16) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 14. ovoga članka od strane revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredbi ugovora između revizora i mirovinskog društva za račun mirovinskog fonda koje se odnose na ograničenja davanja podataka, niti kršenjem obveze čuvanja revizorske tajne koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora.«.

Članak 30.

U članku 153. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Središnji registar osiguranika izvršit će zamjenu obračunskih jedinica, na način da će na dan provedbe pripajanja članovima mirovinskog fonda u fondu prenositelju zamijeniti obračunske jedinice u fondu prenositelju za obračunske jedinice u fondu preuzimatelju, u skladu s omjerom zamjene iz članka 164. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Rok za dodjelu obračunskih jedinica u fondu preuzimatelju je sljedeći radni dan od dana provođenja pripajanja.«.

Članak 31.

U članku 160. iza riječi »pripajanja« dodaju se riječi: »te uz obavijest dostaviti nacrt pripajanja«.

Članak 32.

U članku 162. stavku 3. iza riječi »Agenciji« dodaju se riječi: »i Središnjem registru osiguranika«.

Članak 33.

U članku 164. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, mirovinska društva koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem ne smiju provesti prijenos imovine i obveza, a Središnji registar osiguranika ne smije provesti zamjenu obračunskih jedinica u skladu s odredbama ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 34.

U članku 170. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Depozitar i mirovinsko društvo ne smiju biti povezane osobe.«.

Članak 35.

Iza članka 172. dodaje se naslov iznad članka i članak 172.a koji glase:

»Praćenje tijeka novca mirovinskog fonda

Članak 172.a

(1) Depozitar je dužan osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca mirovinskog fonda, a posebno da se sva novčana sredstva mirovinskog fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. otvoreni su u ime mirovinskog društva ili depozitara, a za račun mirovinskog fonda

2. otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje mirovinskog fonda i koji su predmet propisa koji imaju jednak učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor

3. vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

(2) Kada su novčani računi otvoreni u ime depozitara, a za račun mirovinskog fonda, na njima se ne smiju držati vlastita novčana sredstva osoba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, kao ni vlastita novčana sredstva depozitara.

(3) Depozitar je o novčanim sredstvima mirovinskog fonda evidentiranim na novčanim računima otvorenima kod osoba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužan ažurno voditi i vlastite evidencije.«.

Članak 36.

U članku 178. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Revizor je po završetku revizorskog izvješća dužan bez odgode predati revizorsko izvješće depozitaru, a depozitar Agenciji i to najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješće sastavlja.«.

Članak 37.

U članku 183. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) obavijest o sklapanju ugovora s trećim osobama i«.

Članak 38.

U članku 213. ispred riječi: »Agencija« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. – 5. koji glase:

»(2) Agencija na svojoj mrežnoj stranici javno objavljuje podatke o svakoj nadzornoj mjeri izrečenoj prema odredbama ovoga Zakona, uključujući i nepravomoćna rješenja o izricanju nadzornih mjera, a koja su donesena u postupcima nadzora koje provodi Agencija u skladu s odredbama ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima. Objava i obrada osobnih podataka provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Objava iz stavka 2. ovoga članka sadrži najmanje informacije o vrsti i karakteru kršenja odredbi ovoga Zakona ili relevantnih propisa i identitetu osobe kojoj je izrečena nadzorna mjera.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako Agencija smatra da bi objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba bilo nerazmjerno, ili ako bi objavljivanje podataka o nadzornim mjerama ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, bilo štetno za interese članova mirovinskog fonda, ili bi uzrokovalo nerazmjernu štetu uključenim stranama, ovisno o okolnostima pojedinačnog slučaja, Agencija može:

1. odgoditi objavu nadzorne mjere do trenutka kada razlozi neobjavljivanja prestanu postojati

2. nadzornu mjeru objaviti na anonimnoj osnovi, ako takvo anonimno objavljivanje osigurava učinkovitu zaštitu osobnih podataka ili

3. ne objaviti nadzornu mjeru.

(5) U slučaju odluke o anonimnoj objavi nadzorne mjere Agencija može objavu relevantnih podataka odgoditi na razuman rok, ako je predviđeno da će razlozi za anonimnu objavu prestati postojati tijekom toga roka.«.

Članak 39.

Iza članka 228. dodaju se članci 228.a i 228.b s naslovima iznad njih koji glase:

»Prikupljanje i obrada informacija

Članak 228.a

(1) Agencija je ovlaštena i odgovorna za prikupljanje i obradu informacija o činjenicama i okolnostima koje su važne za izvršavanje njezinih obveza i dužnosti određenih ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje pravni položaj Agencije.

(2) Informacijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito informacije o:

1. odobrenjima za osnivanje i rad mirovinskih društava i drugim odobrenjima koje Agencija izdaje na temelju odredbi ovoga Zakona

2. članovima uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva, njihovoj organizaciji i radu interne revizije

3. financijskom položaju i poslovanju mirovinskog društva i drugih osoba nad kojima je Agencija ovlaštena obavljati nadzor

4. imateljima dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva

5. nadzornim mjerama koje je Agencija izrekla na temelju odredbi ovoga Zakona i

6. informacijama koje je saznala, u okviru razmjene informacija, od drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države.

(3) Za dobivanje informacija iz registara i evidencija koje vode sudovi i druga državna i javna tijela Agencija je oslobođena plaćanja pristojbi i naknada.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 228.b

(1) Radnici Agencije, revizori i druge stručne osobe koje rade ili su radile po ovlaštenju Agencije dužni su sve informacije u vezi sa subjektima nadzora koje su saznali tijekom rada za Agenciju čuvati kao povjerljive.

(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1. dostavljanje povjerljivih podataka koji se priopćavaju za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ili to pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice i

2. dostavljanje povjerljivih podataka u slučajevima kad je nad subjektom nadzora pokrenut stečajni postupak ili je u tijeku postupak prisilne likvidacije.«.

Članak 40.

U članku 230. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo:

1. ako ne poštuje zabranu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona o izdavanju povlaštenih dionica

2. ako ne osigura jednako postupanje prema svim dioničarima, odnosno imateljima poslovnih udjela te im prizna dodatna prava ili povlastice, ograničava njihova prava ili im nameće dodatne odgovornosti, protivno odredbama članka 5. stavka 3. ovoga Zakona

3. ako protivno odredbama članka 7. stavka 6. ovoga Zakona obavlja druge djelatnosti od onih navedenih u članku 7. stavku 1. ovoga Zakona

4. ako protivno odredbama članka 7. stavka 7. ovoga Zakona delegira poslove iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona na treće osobe

5. ako ne održava kapital mirovinskog društva na način propisan člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona

6. ako prije upisa promjene temeljnog kapitala u sudski registar nije ishodilo odobrenje Agencije u skladu s člankom 9. stavkom 2. ovoga Zakona

7. ako nije bez odgode obavijestilo Agenciju o svakom smanjenju regulatornog kapitala mirovinskog društva ispod razine utvrđene člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona u skladu s člankom 9. stavkom 3. ovoga Zakona

8. ako ne poveća regulatorni kapital mirovinskog društva na potrebnu razinu u roku koji odredi Agencija u skladu s člankom 9. stavkom 4. ovoga Zakona

9. ako prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno prije svake promjene vlasnika ili vlasničke strukture mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu ne pribavi odobrenje Agencije, u skladu s člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona

10. ako u roku od tri radna dana ne izvijesti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad i o bitnim činjenicama zbog kojih bi mu u skladu s člankom 222. ovoga Zakona trebalo ukinuti ili poništiti izdano odobrenje za rad, u skladu s člankom 25. stavkom 2. ovoga Zakona

11. ako protivno odredbama članka 26. stavka 1. ovoga Zakona uloži svoja sredstva u imovinu različitu od one iz članka 125. stavka 1. točaka 1., 2. i 8. ovoga Zakona ili ako ne kupuje drugo mirovinsko društvo u skladu s člankom 27. ovoga Zakona

12. ako iznos propisanog kapitala iz članka 9. ovoga Zakona održava u imovini različitoj od one iz članka 125. stavka 1. točaka 1., 2. i 8. ovoga Zakona, u skladu s člankom 26. stavkom 3. ovoga Zakona

13. ako ne obavijesti Agenciju o posrednom stjecanju imovine koja nije u skladu s člankom 26. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona

14. ako ne uskladi strukturu ulaganja u roku od šest mjeseci od dana stjecanja imovine koja nije u skladu s člankom 26. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona

15. ako stekne vlasnički udio u drugom mirovinskom društvu bez prethodnog odobrenja Agencije propisanog člankom 27. stavkom 1. ovoga Zakona

16. ako prije upisa statusne promjene u sudski registar nije dobilo odobrenje Agencije, u skladu s člankom 28. stavkom 1. ovoga Zakona

17. ako nije osiguralo da je novo društvo s kojim se mirovinsko društva spaja, prije upisa statusne promjene u sudski registar, od Agencije dobilo odobrenje za rad, u skladu s člankom 28. stavkom 3. ovoga Zakona

18. ako nije osiguralo da je prilikom statusne promjene razdvajanja najmanje jedno od društava na koje se dijeli imovina mirovinskog društva, prije upisa statusne promjene u sudski registar, od Agencije dobilo odobrenje za rad, u skladu s člankom 28. stavkom 5. ovoga Zakona

19. ako ne osigura da član uprave ne zastupa mirovinsko društvo samostalno, u skladu s člankom 30. stavkom 3. ovoga Zakona

20. ako funkciju člana uprave mirovinskog društva obavlja osoba koja nije dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva u skladu s odredbama članka 34. stavka 1. ovoga Zakona

21. ako nije osiguralo da zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave, u skladu s člankom 34. stavkom 6. ovoga Zakona

22. ako nije osiguralo da novi zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje i program vođenja poslova mirovinskog društva za mandatno razdoblje budu podneseni Agenciji najkasnije u roku od četrdeset i pet dana od dana primitka obavijesti o ukidanju, poništavanju, prestanku ili odbijanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva, u skladu s člankom 34. stavkom 7. ovoga Zakona

23. ako nije osiguralo da novi zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje i program vođenja poslova mirovinskog društva za mandatno razdoblje budu podneseni Agenciji najkasnije u roku od četrdeset i pet dana od dana nastanka situacije kada mirovinsko društvo ne ispunjava uvjet o najmanjem potrebnom broju članova uprave u skladu s odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 34. stavkom 7. ovoga Zakona

24. ako mirovinsko društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora, prokuristi i radnici postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. ovoga Zakona

25. ako mirovinsko društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora, prokuristi i radnici postupe tako da im interesi članova mirovinskih fondova nisu prioritet i svoje interese ili interese povezanih osoba stavljaju ispred interesa članova mirovinskih fondova te integriteta tržišta kapitala, protivno odredbama članka 47. stavka 2. ovoga Zakona

26. ne uspostavi sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za mirovinsko društvo i mirovinske fondove kojima upravlja, u skladu s člankom 51. stavkom 1. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 58. ovoga Zakona

27. ako nije organiziralo svoje poslovanje na način koji osigurava kontinuirani investicijski proces, u skladu s odredbama članka 52. stavka 1. ovoga Zakona

28. ako za svaku vrstu imovine koja je značajna po udjelu u imovini, rizičnosti i/ili operativnim zahtjevima nije osiguralo adekvatan broj radnika zaduženih za ulaganje, trgovanje, analizu i upravljanje rizicima konkretnom vrste imovine te opseg zaduženja pojedinog radnika nije primjeren, u skladu s člankom 52. stavkom 2. ovoga Zakona

29. ako u odnosu na svaku vrstu imovine nije osiguralo poznavanje prirode investicije, izdavatelja, specifičnosti vezanih za trgovanje, pravnih propisa te rizika koji proizlaze iz toga, u skladu s člankom 52. stavkom 3. ovoga Zakona

30. ako ne osigura sustave i mehanizme nadzora koji zorno pokazuju da mirovinsko društvo na dugoročnoj osnovi postupa u skladu s ovim Zakonom i statutom mirovinskog fonda te koji omogućuju praćenje svih odluka, naloga i transakcija imovinom mirovinskog fonda, u skladu s člankom 59. točkom 5. ovoga Zakona

31. ako ne osigura da promidžbeni sadržaji, objave i izvješća članovima mirovinskih fondova budu jasna, točna, da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Agencije, u skladu s člankom 59. točkom 6. ovoga Zakona

32. ako ne dostavi depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom mirovinskih fondova, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovu primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima, u skladu s člankom 59. točkom 8. ovoga Zakona

33. ako ne vodi evidencije transakcija s imovinom pojedinog mirovinskog fonda odvojeno od svojih vlastitih evidencija, računa, kao i od evidencija transakcija ostalih mirovinskih fondova, te ih u pravilnim vremenskim razmacima ne usklađuje s evidencijama depozitara, u skladu s člankom 59. točkom 9. ovoga Zakona

34. ako Središnjem registru osiguranika pravodobno ne dostavi informacije propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, u skladu s člankom 59. točkom 10. ovoga Zakona

35. ako ne objavljuje podatke o mirovinskom društvu i mirovinskim fondovima kojima upravlja u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima, u skladu s člankom 59. točkom 11. ovoga Zakona

36. ako ne podnosi Agenciji redovite izvještaje u skladu s postupkom predviđenim propisima Agencije, u skladu s člankom 59. točkom 12. ovoga Zakona

37. ako sklopi ugovor kojemu je cilj umanjivanje ili promjena odgovornosti mirovinskog društva utvrđenih ovim Zakonom, protivno članku 59. točki 17. ovoga Zakona

38. ako jednog člana uprave ne zaduži za održavanje kontakata s Agencijom radi provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 59. točkom 18. ovoga Zakona

39. ako ne izdaje depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom mirovinskog fonda, u skladu s člankom 59. točkom 19. ovoga Zakona

40. ako ne osigura procjenu fer vrijednosti imovine i obveza mirovinskog fonda te ispravno utvrđivanje vrijednosti obračunske jedinice, u skladu s člankom 59. točkom 20. ovoga Zakona

41. ako obavlja djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata, protivno članku 60. točki 1. ovoga Zakona

42. ako stječe ili otuđuje imovinu mirovinskih fondova kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba, protivno članku 60. točki 2. ovoga Zakona

43. ako sredstvima mirovinskog fonda kupuje imovinu ili sklapa poslove koji nisu predviđeni ovim Zakonom, protivno članku 60. točki 3. ovoga Zakona

44. ako obavlja transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i statuta mirovinskog fonda, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u mirovinske fondove kojima upravlja, protivno članku 60. točki 4. ovoga Zakona

45. ako nenaplatno otuđi imovinu mirovinskog fonda, protivno članku 60. točki 5. ovoga Zakona

46. ako stekne ili otuđi imovinu mirovinskih fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od njezine fer vrijednosti, protivno članku 60. točki 6. ovoga Zakona

47. ako neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovori prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva mirovinska fonda kojima upravlja isto mirovinsko društvo pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan mirovinski fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi, protivno članku 60. točki 7. ovoga Zakona

48. ako preuzme obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo mirovinskog fonda, a ne radi se o iznimci iz članka 60. točke 8. podtočaka a) i b), protivno članku 60. točki 8. ovoga Zakona

49. ako ne ostvaruje prava članova prema depozitaru, u skladu s člankom 62. ovoga Zakona

50. ako radi pokrića troškova mirovinskog društva, za mirovinsko društvo zaračunava naknade koje nisu propisane člankom 63. točkama 1. do 3. ovoga Zakona

51. ako iz imovine mirovinskog fonda isplaćuje naknade, troškove, provizije i pristojbe koje nisu propisane člankom 87. stavkom. 1. točkama 1. do 4.

52. ako ne iskazuje ukupan iznos troškova iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona kao pokazatelj ukupnih troškova i ne objavljuje ga u revidiranim godišnjim izvještajima mirovinskog fonda, protivno članku 87. stavku 2. ovoga Zakona

53. ako potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u vezi sa zaključivanjem pravnih poslova za zajednički račun članova mirovinskog fonda ne podmiri isključivo iz imovine mirovinskog fonda, nego za iste tereti članove mirovinskog fonda izravno, protivno odredbi članka 88. stavka 4. ovoga Zakona

54. ako uplaćene doprinose u mirovinski fond i prenesene račune ne knjiži u korist osobnih računa na ime člana, u skladu s čankom 106. stavkom 1. ovoga Zakona

55. ako prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda odnosno vrijednosti obračunske jedinice ne utvrdi vrijednost imovine mirovinskog fonda i svih obveza, u skladu s člankom 107. stavkom 1. ovoga Zakona

56. ako u pogledu utvrđivanja neto vrijednosti imovine i obračunske jedinice ne postupa u skladu s pravilnikom iz članka 108. stavka 4. ovoga Zakona

57. ako uplaćene doprinose i prenesene račune ne preračunava u obračunske jedinice svakodnevno u skladu s vrijednošću obračunskih jedinica na taj datum, u skladu s člankom 109. stavkom 1. ovoga Zakona

58. ako neto vrijednost imovine mirovinskog fonda ne izračunava u skladu s člancima 108. i 111. ovoga Zakona za svaki dan vrednovanja, u skladu s člankom 110. ovoga Zakona

59. ako ne usvoji računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja za svaki mirovinski fond kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, i bez odgode ih ne dostavi depozitaru mirovinskog fonda, u skladu s člankom 111. stavkom 2. ovoga Zakona

60. ako za svaki dan vrednovanja ne izvijesti Središnji registar osiguranika o vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda u roku iz članka 111. stavka 8. ovoga Zakona

61. ako za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja ne održava jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena, u skladu s člankom 112. stavkom 1. ovoga Zakona

62. ako ne usklađuje osnovicu iz članka 112. stavka 1. ovoga Zakona prema odluci koju donosi Agencija u prvom tromjesečju svake kalendarske godine prema indeksu potrošačkih cijena u prethodnoj kalendarskoj godini, na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, u skladu s člankom 112. stavkom 2. ovoga Zakona

63. ako jamstveni polog ne drži na posebnom skrbničkom računu kod depozitara ili ga ne uloži u trezorske zapise Republike Hrvatske, u skladu s člankom 112. stavkom 4. ovoga Zakona

64. ako ne uplati razliku mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa ili, ako taj iznos nije dovoljan, iz temeljnog kapitala mirovinskog društva do najviše 50% temeljnog kapitala mirovinskog društva, u skladu s člankom 113. stavkom 3. ovoga Zakona

65. ako se imovina mirovinskog fonda sastoji od imovine različite od one iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona

66. ako imovina iz članka 125. stavka 1. od koje se sastoji imovina mirovinskog fonda ne ispunjava uvjete iz članka 125. stavka 2. ovoga Zakona i/ili iz pravilnika iz članka 125. stavka 5. ovoga Zakona

67. ako mirovinski fond, odnosno mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo, ulaže u imovinu iz članka 125. stavka 2. točke 2 ovoga Zakona, a mirovinsko društvo u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja ne dostavi Agenciji dokumentaciju propisanu člankom 125. stavkom 3. točkama 1. – 4. ovoga Zakona

68. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 126. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

69. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 127. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

70. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

71. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu većem od 5% neto vrijednosti imovine fonda i/ili isto učini na rok duži od tri mjeseca, protivno članku 131. stavku 1. ovoga Zakona

72. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu manjem od 5% neto vrijednosti imovine fonda i to ne učini putem repo poslova i transakcija prodaje i ponovne kupnje i/ili predmetne transakcije sklopi na rok duži od tri mjeseca, protivno članku 131. stavku 1. ovoga Zakona

73. ako više od 5% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, pozajmi trećim osobama, protivno članku 131. stavku 2. ovoga Zakona

74. ako više od 50% svakog pojedinog ulaganja pozajmi trećim osobama, protivno članku 131. stavku 2. ovoga Zakona

75. ako imovinu mirovinskog fonda pozajmi bez pisanog ugovora ili u sklopu organiziranih sustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira koji djeluju u sklopu sustava za prijeboj i namiru, protivno članku 131. stavku 2. ovoga Zakona

76. ako financijske izvedenice ne koristi u svoje ime i za račun mirovinskog fonda u svrhu zaštite imovine mirovinskog fonda ili efikasnog upravljanja imovinom i obvezama mirovinskog fonda, u skladu s člankom 132. stavkom 1. ovoga Zakona

77. ako prilikom ugovaranja financijskih izvedenica ne uvažava ograničenja ulaganja iz članka 132. stavka 2. ovoga Zakona

78. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda u imovinu koja je po zakonu neotuđiva ili koja je opterećena, odnosno založena ili fiducijarno prenesena radi osiguranja kakve tražbine, protivno članku 134. točki 1. ovoga Zakona

79. ako ulaže u vrijednosne papire izdane od depozitara mirovinskog fonda, bilo kojeg dioničara, odnosno vlasnika udjela mirovinskog društva, ili bilo koje osobe koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama, protivno članku 134. točki 2. ovoga Zakona

80. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda u vrijednosne papire izdane od depozitara mirovinskog fonda, bilo kojeg dioničara, odnosno vlasnika udjela mirovinskog društva, ili bilo koje osobe koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama, protivno članku 134. točki 2. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2. ili 3. ovoga Zakona

81. ako mirovinsko društvo ne uskladi ulaganja mirovinskog fonda odmah po saznanju za prekoračenja ulaganja iz članka 125. do 134. ovoga Zakona, koja su posljedica transakcije koju je sklopilo mirovinsko društvo, a kojom su se u trenutku njezina sklapanja prekoračila navedena ograničenja ili dodatno povećala prekoračenja ulaganja, a koja nisu obuhvaćena člankom 135. stavkom 2. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 135. stavka 4. ovoga Zakona

82. ako u svoje ime, a za račun mirovinskog fonda ugovara transakcije s članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog fonda, suprotno odredbama članka 136. stavka 1. ovoga Zakona

83. ako ne vodi evidenciju o transakcijama ugovorenima za račun mirovinskog fonda u kojima su suprotne strane dioničari, odnosno vlasnici udjela mirovinskog društva, depozitar mirovinskog fonda ili bilo koja druga osoba koja je povezana s navedenim pravnim ili fizičkim osobama, u skladu s člankom 136. stavkom 2. ovoga Zakona

84. ako daje zajam ili jamstva iz imovine mirovinskog fonda, protivno članku 136. stavku 4. ovoga Zakona

85. ako ne izvijesti Hrvatski sabor o radu mirovinskih fondova kojima upravlja u roku iz članka 150. ovoga Zakona

86. ako ne izračuna omjer zamjene obračunskih jedinica u fondu prenositelju za obračunske jedinice u fondu preuzimatelju, u skladu s člankom 153. stavkom 1. ovoga Zakona

87. ako prije provođenja postupka pripajanja mirovinsko društvo fonda prenositelja nije dobilo odobrenje Agencije, u skladu s člankom 155. ovoga Zakona

88. fonda prenositelja ako ne izradi nacrt pripajanja sa sadržajem i formom propisanim člankom 157. stavkom 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 157. stavkom 1. ovoga Zakona

89. fonda preuzimatelja ako ne izradi nacrt pripajanja sa sadržajem i formom propisanim člankom 157. stavkom 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 157. stavkom 1. ovoga Zakona

90. ako naplaćuje troškove povezane s izradom mišljenja depozitara o pripajanju, na temelju nacrta pripajanja iz članka 157. stavka 1. ovoga Zakona iz imovine fonda, protivno članku 158. stavku 3. ovoga Zakona

91. fonda preuzimatelja ako putem Središnjeg registra osiguranika ne učini dostupnim svim članovima fonda preuzimatelja obavijesti o svim radnjama i okolnostima pripajanja koja sadrži elemente iz članka 159. stavka 3. ovoga Zakona, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u fondu preuzimatelju, u skladu s člankom 159. stavkom 1. ovoga Zakona

92. fonda prenositelja ako putem Središnjeg registra osiguranika ne učini dostupnim svim članovima fonda prenositelja obavijesti o svim radnjama i okolnostima pripajanja koja sadrži elemente iz članka 159. stavka 3. ovoga Zakona, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u fondu prenositelju u skladu s člankom 159. stavkom 2. ovoga Zakona

93. prenositelj, ako članovima ne dostavi obavijesti o pripajanju iz članka 159. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, nakon što Agencija mirovinskom društvu fonda prenositelja izda odobrenje za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije provođenja postupka pripajanja, u skladu s člankom 159. stavkom 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 159. stavka 6. ovoga Zakona

94. preuzimatelj, ako članovima ne dostavi obavijesti o pripajanju iz članka 159. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, nakon što Agencija mirovinskom društvu fonda prenositelja izda odobrenje za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije provođenja postupka pripajanja, u skladu s člankom 159. stavkom 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 159. stavka 6. ovoga Zakona

95. ako u postupku pripajanja ne omogući članovima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja prelazak u mirovinski fond kojim upravlja neko drugo mirovinsko društvo bez naplate naknade za izlaz u roku iz članka 159. stavka 4. ovoga Zakona te u roku od šest mjeseci nakon izvršenog pripajanja, u skladu s člankom 159. stavkom 5. ovoga Zakona

96. ako ne obavijesti Središnji registar osiguranika o svim radnjama i okolnostima provođenja pripajanja, u skladu s člankom 160. ovoga Zakona

97. ako naplaćuje troškove revizije iz imovine mirovinskog fonda koji sudjeluje u postupku pripajanja, protivno odredbi članka 162. stavka 6. ovoga Zakona

98. ako mirovinsko društvo koje upravlja fondom preuzimateljem ne obavijesti Agenciju o provedenom pripajanju i ne dostavi nalaz revizora o točnosti stvarnog omjera zamjene utvrđenog na dan njegova izračuna, u roku iz članka 165. ovoga Zakona

99. ako izabere ili promijeni depozitara bez odobrenja Agencije, protivno odredbama članka 171. stavka 1. ovoga Zakona

100. ako u slučaju otvaranja postupka stečaja ili pokretanja postupka likvidacije nad depozitarom odmah ne dostavi obavijest o depozitaru o raskidu ili otkazu ugovora i o tome ne obavijesti Agenciju, u skladu s člankom 189. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

101. ako u slučaju otvaranja stečaja ili likvidacije nad depozitarom ne zatraži odobrenje Agencije na izbor novog depozitara, u roku iz članka 189. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

102. ako na zahtjev Agencije ne dostavi ili ne učini dostupnim dokumentaciju, izvještaje ili podatke o svim okolnostima potrebnima za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera Agencije, u skladu s člankom 201. stavkom 1. ovoga Zakona

103. ako kao subjekt nadzora Agencije iz članka 198. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona ne omogući Agenciji obavljanje nadzora, u skladu s člankom 198. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, na način da protivno člancima 203. do 205. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Agencije na traženje ne uruči svu traženu dokumentaciju i podatke iz članka 203. stavka 3. ili članka 205. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura uvjete za obavljanje nadzora u skladu s člankom 204. ovoga Zakona ili ako ne osigura uvjete za pregled informacijskog sustava u skladu s člankom 205. stavkom 1. ovoga Zakona

104. ako unutar roka koji je odredila Agencija, Agenciji ne dostavi izvještaj o provedbi naloženih mjera iz članka 220. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 220. stavkom 4. ovoga Zakona.«.

Članak 41.

U članku 231. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo:

1. ako o održanim sastancima ili sjednicama tijela mirovinskog društva ne vodi zapisnik u skladu s člankom 29. stavkom 2. ovoga Zakona

2. ako nadzorni odbor ne odluči o davanju suglasnosti upravi na pitanja iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona

3. ako nadzorni odbor, protivno članku 45. stavku 2. ovoga Zakona, ne da suglasnost na utvrđena načela ulaganja mirovinskih fondova koja su sastavni dio statuta mirovinskog fonda, u skladu s načelima iz članka 124. ovoga Zakona

4. ako nadzorni odbor ne prati primjenu internih akata mirovinskog društva, u skladu s člankom 45. stavkom 3. ovoga Zakona

5. ako nadzorni odbor ne nadzire primjerenost postupanja i učinkovitost rada interne revizije, u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

6. ako nadzorni odbor ne nadzire postupanje mirovinskog društva u skladu s nalozima i rješenjima Agencije te utvrđenjima iz postupka nadzora, u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona

7. ako nadzorni odbor nije podnio izvješće glavnoj skupštini odnosno skupštini o nalozima i utvrđenjima Agencije te postupcima iz članka 46. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

8. ako nadzorni odbor nije odlučio o davanju suglasnosti na godišnje financijske izvještaje mirovinskog društva i godišnje izvještaje mirovinskih fondova te o njima pisanim putem izvijestio glavnu skupštinu ili skupštinu mirovinskog društva, u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona

9. ako nadzorni odbor nije obrazložio glavnoj skupštini ili skupštini mirovinskog društva svoje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i o godišnjem izvješću uprave, u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona

10. ako nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire učinkovite i primjerene opće organizacijske uvjete te nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire politike, mjere i postupke iz članka 48. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 58. ovoga Zakona

11. ako ne organizira poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru, u skladu s člankom 49. stavkom 1. ovoga Zakona

12. ako nije, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, uspostavilo i ne provodi učinkovite politike upravljanja sukobima interesa, u skladu s člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona

13. ako uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, redovito ne ažurira i ne nadzire učinkovite politike upravljanja sukobima interesa, u skladu s člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona

14. ako nije uspostavilo i ne provodi politike o osobnim transakcijama relevantnih osoba i osoba koje su s njima u srodstvu s financijskim instrumentima u koje ulažu mirovinski fondovi kojima upravlja mirovinsko društvo radi sprječavanja sukoba interesa, u skladu s člankom 49. stavkom 5. ovoga Zakona

15. ako redovito ne ažurira politike o osobnim transakcijama relevantnih osoba i osoba koje su s njima u srodstvu s financijskim instrumentima u koje ulažu mirovinski fondovi kojima upravlja mirovinsko društvo radi sprječavanja sukoba interesa, u skladu s člankom 49. stavkom 5. ovoga Zakona

16. ako ne uspostavi i ne provodi primjerene politike i postupke kako bi osiguralo da posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima te ne osigura da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te internim aktima mirovinskog društva, u skladu s člankom 50. stavkom 2. ovoga Zakona

17. ako redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire politike i postupke kako bi osiguralo da posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima te ne osigura da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te internim aktima mirovinskog društva, u skladu s člankom 50. stavkom 2. ovoga Zakona

18. ako nije ustrojilo trajnu i učinkovitu funkciju usklađenosti, u skladu s pravilnikom iz članka 58. ovoga Zakona

19. ako ne ustroji interno tijelo koje donosi odluke vezano uz korporativno upravljanje i odnose s izdavateljima čiji su vrijednosni papiri u vlasništvu mirovinskih fondova kojima mirovinsko društvo upravlja, a koje se mora sastojati od osoba s odgovarajućim znanjem iz područja korporativnog upravljanja, u skladu s člankom 53. stavkom 1. ovoga Zakona

20. ako ne ustroji internu reviziju u skladu s člankom 54. stavkom 1. i pravilnikom iz članka 54. stavka 2. ovoga Zakona

21. ako nije poduzelo sve primjerene mjere potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje, u skladu s člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona

22. ako nije propisalo ili ne implementira jasne politike i procedure nagrađivanja radnika, članova uprave i nadzornog odbora, čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti mirovinskog društva ili mirovinskog fonda, u skladu s člankom 56. stavkom 1. ovoga Zakona

23. ako uprava mirovinskog društva ne usvoji i najmanje jednom godišnje ne preispita opća načela politika nagrađivanja, u skladu s člankom 56. stavkom 5. ovoga Zakona

24. ako najmanje jednom godišnje interno ne revidira primjenu politike i procedure nagrađivanja, u skladu s člankom 56. stavkom 6. ovoga Zakona

25. ako isplati nagradu radnicima, prokuristima, članovima uprave i nadzornog odbora protivno članku 56. stavku 8. ovoga Zakona

26. ako u godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva ne objavi podatke iz članka 56. stavka 10. ovoga Zakona

27. ako ne vodi i ne čuva evidencije i poslovnu dokumentaciju o svim aktivnostima, kao i transakcijama koje je izvršilo, posebice vezanima uz upravljanje imovinom mirovinskim fondovima, na način koji omogućuje nadzor nad poslovanjem u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, a posebice nad ispunjavanjem obveza prema članovima i potencijalnim članovima mirovinskog fonda, u skladu s odredbama članka 57. stavka 2. ovoga Zakona

28. ako ne organizira poslovanje i ne vodi ažurno poslovnu dokumentaciju i druge administrativne ili poslovne evidencije na način koji omogućuje da se u svakom trenutku može provjeriti tijek pojedinog posla koji je izvršilo za svoj račun ili račun pojedinog mirovinskog fonda, u skladu s odredbama članka 57. stavka 3. ovoga Zakona

29. ako ne izrađuje ili ne dostavlja izvještaje mirovinskog društva Agenciji u rokovima ili na način propisan pravilnikom iz članka 64. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno pravilnikom iz članka 64. stavka 3. ovoga Zakona

30. ako sklopi ugovor o zakonskoj reviziji s revizorom koji ne ispunjava uvjete iz članka 65. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, protivno članku 65. stavku 3. ovoga Zakona

31. ako ne dostavi revizorski izvještaj o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, uključujući godišnje izvješće i financijske izvještaje iz članka 64. stavka 2. ovoga Zakona, u roku iz članka 65. stavka 7. ovoga Zakona

32. ako nije ponovo izradilo godišnje financijske izvještaje, osiguralo obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorskog izvještaja, uključujući i relevantne financijske izvještaje i dostavilo Agenciji u roku koji je ona odredila svojim rješenjem, protivno članku 66. stavku 4. ovoga Zakona

33. ako objavi godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te ne osigura da godišnji financijski izvještaji, koji su odbijeni odnosno odbačeni, budu javno objavljeni i ako ne osigura da se povuku iz javne objave već objavljeni godišnji financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni, protivno članku 66. stavku 7. ovoga Zakona

34. ako preuzme poslove upravljanja mirovinskim fondom bez odobrenja Agencije, protivno članku 69. stavku 2. ovoga Zakona

35. prenositelj i preuzimatelj ako zajednički javno ne objave informaciju o prijenosu upravljanja u roku iz članka 72. stavka 1. ovoga Zakona

36. prenositelj ako putem Središnjeg registra osiguranika ne obavijesti sve članove mirovinskih fondova o prijenosu upravljanja, u skladu s člankom 72. stavkom 2. ovoga Zakona

37. preuzimatelj ako putem Središnjeg registra osiguranika ne obavijesti sve članove mirovinskih fondova o prijenosu upravljanja, u skladu s člankom 72. stavkom 2. ovoga Zakona

38. ako u slučaju iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ne prenese ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana fonda u državni proračun, na način i u roku iz članka 104. stavka 3. ovoga Zakona

39. ako ne izvijesti Agenciju i Središnji registar osiguranika o činjenici da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda nisu izvršeni u propisanom roku, na način i u roku iz članka 111. stavka 11. ovoga Zakona

40. ako promidžbeni sadržaj o mirovinskom društvu i mirovinskim fondovima koji je namijenjen članovima ili potencijalnim članovima mirovinskih fondova ne ispunjava zahtjeve iz članka 114. stavka 2. ovoga Zakona

41. ako prikazuje rezultate poslovanja mirovinskog fonda protivno odredbama članka 115. stavka 1. i pravilnika iz članka 115. stavka 2. ovoga Zakona

42. ako u odnosima s članovima, potencijalnim članovima, poslodavcima, sindikatima i radnicima, postupa protivno odredbama članka 117. stavka 1. ovoga Zakona

43. ako promidžbeni sadržaj o mirovinskom društvu i mirovinskim fondovima ne dostavi Agenciji, u skladu s člankom 118. stavkom 3. ovoga Zakona

44. ako informacije objavljene u svrhu promidžbe mirovinskih fondova nisu potpune i točne, u skladu s člankom 118. stavkom 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 120. ovoga Zakona

45. ako ne uspostavi i ne ostvaruje primjerene postupke za rješavanje pritužbi članova mirovinskog fonda, u skladu s člankom 121. točkama 1. i 2. ovoga Zakona

46. ako ne vodi evidenciju o svim pritužbama članova mirovinskog fonda i poduzetim mjerama, u skladu s rokom iz članka 121. točke 3. ovoga Zakona

47. ako ne čuva dokumentaciju o svim pritužbama članova mirovinskog fonda i poduzetim mjerama, u skladu s rokom iz članka 121. točke 3. ovoga Zakona

48. ako se imovina mirovinskog fonda ulaže na način da nije valutno usklađena s obvezama mirovinskog fonda u skladu s člankom 129. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

49. ako se imovina mirovinskog fonda ulaže na način da nije ročno usklađena s obvezama mirovinskog fonda u skladu s člankom 130. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

50. ako ne usvoji statute mirovinskih fondova u skladu s člancima 138. do 140. ovoga Zakona, u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

51. ako ne objavi statute mirovinskih fondova u skladu s člancima 138. do 140. ovoga Zakona, u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

52. ako ne usvoji informativni prospekt mirovinskih fondova u skladu s člancima 141. do 143. ovoga Zakona, u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona

53. ako ne objavi informativni prospekt mirovinskih fondova u skladu s člancima 141. do 143. ovoga Zakona, u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona

54. ako ne usvoji tromjesečne i revidirane godišnje izvještaje mirovinskih fondova u skladu s člancima 144. do 148. ovoga Zakona, u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

55. ako ne objavi tromjesečne i revidirane godišnje izvještaje mirovinskih fondova u skladu s člancima 144. do 148. ovoga Zakona, u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

56. ako ne obavijesti članove mirovinskog fonda o događajima iz članka 149. i 150. ovoga Zakona, u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona

57. ako sklopi ugovor o zakonskoj reviziji s revizorom koji ne ispunjava uvjete iz članka 146. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, protivno članku 146. stavku 3. ovoga Zakona

58. ako nije ponovo izradilo godišnje izvještaje mirovinskog fonda, nije osiguralo obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne godišnje izvještaje, nije ih dostavilo Agenciji u roku koji je ona svojim rješenjem odredila, u skladu s člankom 146. stavkom 10. ovoga Zakona

59. ako objavi godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni i ako ne povuče iz javne objave već objavljene godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni, u skladu s člankom 146. stavkom 13. ovoga Zakona

60. ako ne dostavi Agenciji tromjesečne izvještaje i revidirane godišnje izvještaje mirovinskog fonda u skladu s rokovima iz članka 147. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Zakona

61. ako ne dostavi Središnjem registru osiguranika tromjesečne izvještaje i revidirane godišnje izvještaje mirovinskog fonda u skladu s rokovima iz članka 147. stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga Zakona

62. ako ne da članu mirovinskog fonda besplatno presliku izvješća revizora o pripajanju, najkasnije sljedeći radni dan od primitka pisanog zahtjeva, protivno članku 163. stavku 2. ovoga Zakona

63. ako ne objavi informaciju o provedbi pripajanja na način i u roku iz članka 166. ovoga Zakona

64. ako informativni prospekt mirovinskog fonda, kada je depozitar delegirao poslove iz članka 172. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona na treće osobe, u dijelu koji se odnosi na depozitara, ne sadrži i podatke iz članka 185. točaka 1. do 3. ovoga Zakona.«.

Članak 42.

U članku 232. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. prilikom obavljanja poslova depozitara iz članka 172. ovoga Zakona ne postupa u skladu s člankom 170. stavkom 10. ovoga Zakona

2. ne obavlja za mirovinski fond neki od poslova iz članka 172. stavka 1. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 172. stavka 2. ovoga Zakona

3. ne osigura učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca mirovinskog fonda u skladu s člankom 172.a stavkom 1. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 172. stavka 2. ovoga Zakona

4. ne osigura da se sva novčana sredstva mirovinskog fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju uvjete iz članka 172.a stavka 1. ovoga Zakona

5. na zahtjev Agencije ne dostavi dokumentaciju, obavijesti i informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad poslovima depozitara, u skladu s člankom 173. stavkom 1. ovoga Zakona

6. ne upozori mirovinsko društvo o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima i ne zatraži pojašnjenje o utvrđenim okolnostima, u skladu s člankom 173. stavkom 2. ovoga Zakona

7. ne obavijesti Agenciju o okolnostima iz članka 173. stavka 3. ovoga Zakona

8. ne pohranjuje imovinu mirovinskog fonda u skladu s člankom 174. stavkom 1. ovoga Zakona

9. imovinu mirovinskog fonda ne čuva i ne vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada mirovinskom fondu, u skladu s člankom 175. stavkom 2. ovoga Zakona

10. koristi imovinu iz članka 174. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, ranike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist članova mirovinskog fonda, protivno članku 175. stavku 4. ovoga Zakona

11. u izvršavanju svojih poslova i dužnosti depozitar ne postupi pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno i isključivo u interesu članova mirovinskog fonda za koji obavlja poslove depozitara, u skladu s člankom 176. stavkom 1. ovoga Zakona

12. ne izbjegava sukob interesa između depozitara, osnivača i/ili imatelja kvalificiranog udjela u depozitaru, člana mirovinskog društva i mirovinskog društva, u skladu s člankom 176. stavkom 3. ovoga Zakona

13. u odnosu na ostvarivanje zahtjeva i prava članova mirovinskog fonda te imovinu mirovinskog fonda ne postupa u skladu s člankom 180. stavkom 1. ovoga Zakona

14. ne vrati u imovinu mirovinskog fonda sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove, u skladu s člankom 180. stavkom 2. ovoga Zakona

15. s računa mirovinskog fonda ne isplati mirovinskom društvu naknadu za upravljanje mirovinskim fondom i s time povezane troškove te ako je predviđeno statutom mirovinskog fonda naknadu za izlaz, protivno članku 181. stavku 1. ovoga Zakona

16. s računa mirovinskog fonda bez odobrenja mirovinskog društva isplati naknadu za obavljene poslove depozitara, protivno članku 181. stavku 2. ovoga Zakona

17. u slučaju raskida ili otkaza ugovora o obavljanju poslova depozitara, u roku od 30 dana, svu imovinu mirovinskog fonda ne prenese na pohranu i administriranje novom depozitaru s kojim mirovinsko društvo zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara, pri čemu ne preda i knjige računa, evidenciju i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje mirovinskog fonda za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka, u skladu s člankom 188. ovoga Zakona

18. ne naplaćuje naknadu u skladu s odlukom Agencije kojom se svake godine za iduću kalendarsku godinu utvrđuje visina naknade depozitaru protivno članku 191. stavku 2. ovoga Zakona

19. na zahtjev Agencije ne dostavi ili ne učini dostupnim dokumentaciju, izvještaje ili podatke o svim okolnostima potrebnima za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera Agencije, u skladu s člankom 201. stavkom 1. ovoga Zakona

20. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 198. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona ne omogući Agenciji obavljanje nadzora, u skladu s člankom 198. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, na način da protivno člancima 203. do 205. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Agencije na traženje ne uruči svu traženu dokumentaciju i podatke iz članka 203. stavka 3. ili članka 205. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura uvjete za obavljanje nadzora u skladu s člankom 204. ovoga Zakona ili ako ne osigura uvjete za pregled informacijskog sustava u skladu s člankom 205. stavkom 1. ovoga Zakona.«.

Članak 43.

U članku 233. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne obavlja poslove upravljanja mirovinskim fondovima koje nije moguće odgađati u skladu s člankom 75. stavkom 1. ovoga Zakona

2. u roku od sedam dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima ne uputi javni poziv ili ako u roku od 15 dana pisanim putem ne predloži Agenciji mirovinsko društvo za preuzimanje poslova upravljanja te ne dostavi zaprimljene ponude, sve u skladu s člankom 76. stavkom 1. ovoga Zakona

3. ne sklopi ugovor o prijenosu poslova upravljanja s društvom preuzimateljem u skladu s člankom 76. stavkom 5. ovoga Zakona

4. ne osigura da mirovinsko društvo izračunava neto vrijednost imovine mirovinskog fonda te vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda u skladu s člankom 111. stavkom 3. ovoga Zakona

5. ne obavijesti mirovinsko društvo o netočnosti i/ili nepravilnosti koje je uočilo prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda na način i u roku iz članka 111. stavka 6. ovoga Zakona

6. umjesto mirovinskog društva fonda prenositelja koje nije u mogućnosti izvršiti svoje obveze vezane za postupak pripajanja, ne izvrši iste, u skladu s člankom 158. stavkom 4. ovoga Zakona

7. ne imenuje revizorsko društvo u skladu s člankom 178. stavkom 2. ovoga Zakona

8. ne obavijesti Agenciju o izboru revizorskog društva, u skladu s člankom 178. stavkom 3. ovoga Zakona

9. ne dostavi Agenciji revizorsko izvješće koje je zaprimio od revizora, u roku iz članka 178. stavka 5. ovoga Zakona

10. na treću osobu u drugoj državi članici ili trećoj državi koja nije registrirana za poslove skrbništva delegira poslove skrbništva nad imovinom mirovinskog fonda koja je uložena u vrijednosne papire za koje mjesto izdanja nije Republika Hrvatska, protivno članku 182. stavku 2. ovoga Zakona

11. delegira poslove iz članka 172. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona na treću osobu, protivno uvjetima iz članka 182. stavka 3. ovoga Zakona

12. ne dostavi Agenciji sve ugovore koje je sklopio s trećim osobama i/ili popis tih trećih osoba u rokovima iz članka 183. stavka 1. točke a) odnosno b) ovoga Zakona

13. u odnosu na poslove iz članka 172. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona koje je delegirao na treću osobu, učinkovito, kontinuirano i s dužnom pažnjom ne nadzire obavljanje delegiranih poslova, u skladu s člankom 184. točkom 1. ovoga Zakona

14. ne obavijesti Agenciju i/ili mirovinsko društvo o neispunjenju i/ili neurednom ispunjenju obveze te propustu treće osobe koji može bitno utjecati na imovinu mirovinskog fonda pohranjenu na skrbništvo, u skladu s člankom 184. točkom 2. ovoga Zakona

15. o namjeri prestanka obavljanja poslova depozitara ili raskida odnosno otkaza ugovora o obavljanju poslova depozitara ne obavijesti Agenciju i mirovinsko društvo, u roku iz članka 186. stavka 1. ovoga Zakona

16. u slučaju otkaza ili raskida ugovora o obavljanju poslova depozitara ne obavijesti Agenciju o postojanju nerazriješenih povreda ovoga Zakona ili drugih propisa, u skladu s člankom 187. stavkom 3. ovoga Zakona.«.

Članak 44.

U članku 234. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Središnji registar osiguranika ako:

1. ne rasporedi osiguranike u mirovinski fond u skladu s člankom 91. stavkom 3. ovoga Zakona

2. ne rasporedi osiguranike u mirovinski fond u skladu s člankom 91. stavkom 4. ovoga Zakona

3. ne rasporedi osiguranike u mirovinski fond pripadajuće kategorije, u skladu s uvjetima iz članka 96. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

4. članu mirovinskog fonda ili mirovinskom društvu ne učini dostupnom obavijest o raspoređivanju, u skladu s člankom 96. stavkom 3. ovoga Zakona

5. prilikom promjene iz članka 98. stavka 1. ovoga Zakona mirovinskom društvu koje upravlja mirovinskim fondom u koji se prenosi osobni račun člana mirovinskog fonda ne učini dostupnim izvještaj o ukupnom stanju i svim dotadašnjim uplatama na osobnom računu, u skladu s člankom 98. stavkom 3. ovoga Zakona

6. svakom članu mirovinskog fonda ne učini dostupnom potvrdu koja sadrži sve informacije iz članka 193. stavka 1. ovoga Zakona na način i u roku iz članka 193. stavka 1. ovoga Zakona

7. na zahtjev člana mirovinskog fonda ne dostavi obavijest o vrijednosti imovine na njegovu računu, u skladu s člankom 193. stavkom 2. ovoga Zakona

8. obavijesti s podacima iz članka 193. stavka 1. ovoga Zakona najmanje jednom godišnje ne učiniti dostupnim mirovinskom društvu za svakog člana mirovinskog fonda kojim to društvo upravlja, u skladu s člankom 193. stavkom 3. ovoga Zakona

9. po primitku vrijednosti obračunskih jedinica svih mirovinskih fondova iz članka 111. stavka 8. ovoga Zakona iste ne objavi na svojoj mrežnoj stranici, u skladu s člankom 193. stavkom 5. ovoga Zakona

10. ne uspostavi i ne provodi učinkovite i primjerene mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka, u skladu s člankom 195. točkom 1. ovoga Zakona

11. redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire učinkovite i primjerene mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka, u skladu s člankom 195. točkom 1. ovoga Zakona

12. ne uspostavi i ne provodi učinkovite i primjerene mjere i postupke za neprekidno očuvanje sigurnosti, cjelovitosti i povjerljivosti informacija, u skladu s člankom 195. točkom 2. ovoga Zakona

13. redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire učinkovite i primjerene mjere i postupke za neprekidno očuvanje sigurnosti, cjelovitosti i povjerljivosti informacija, u skladu s člankom 195. točkom 2. ovoga Zakona

14. ne uspostavi i ne provodi učinkovite i primjerene politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja, u skladu s člankom 195. točkom 3. ovoga Zakona

15. redovito ne ažurira, ne procjenjuje i ne nadzire učinkovite i primjerene politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja, u skladu s člankom 195. točkom 3. ovoga Zakona

16. na zahtjev Agencije ne dostavi ili ne učini dostupnim dokumentaciju, izvještaje ili podatke o svim okolnostima potrebnima za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera Agencije, u skladu s člankom 201. stavkom 1. ovoga Zakona

17. kao subjekt nadzora Agencije iz članka 198. stavka 5. točke 4. ovoga Zakona ne omogući Agenciji obavljanje nadzora, u skladu s člankom 198. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, na način da protivno člancima 203. do 205. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Agencije na traženje ne uruči svu traženu dokumentaciju i podatke iz članka 203. stavka 3. ili članka 205. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura uvjete za obavljanje nadzora u skladu s člankom 204. ovoga Zakona ili ako ne osigura uvjete za pregled informacijskog sustava u skladu s člankom 205. stavkom 1. ovoga Zakona.«.

Članak 45.

Članak 235. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo:

1. mirovinskog fonda koji ne revidira postupke naknade štete u skladu s člankom 61. stavkom 4. ovoga Zakona

2. mirovinskog fonda koji tijekom zakonske revizije godišnjih izvještaja mirovinskog fonda ne revidira primjenu metodologije utvrđivanja neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, u skladu s člankom 111. stavkom 7. ovoga Zakona

3. mirovinskog fonda ako ne izradi izvješće o pripajanju u skladu s člankom 162. stavkom 2. ovoga Zakona

4. mirovinskog fonda ako svoje izvješće o pripajanju ne podnese upravama mirovinskih društava fonda prenositelja i fonda preuzimatelja, u skladu s člankom 162. stavkom 3. ovoga Zakona

5. ako ne preda depozitaru revizorsko izvješće u roku iz članka 178. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni revizor.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Agencija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 17. ovoga Zakona.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/21

Zagreb, 6. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.