Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN 64/2018 (18.7.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1315

Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 52. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 38/18 i 48/18 – ispravak) u članku 12. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(2) Obveza vođenja podataka o ribolovnom naporu, ulovu i iskrcaju na obrascima očevidnika, odnosno izvješća sadržanim u prilozima 1. – 3., a sukladno člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. listopada 2018. godine, a do toga roka se koriste obrasci sukladno Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 87/15).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/09

Urbroj: 525-13/0514-18-4

Zagreb, 6. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.