Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 64/2018 (18.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1316

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (»Narodne novine«, broj 3/2018), u članku 10. stavku 6. riječi: »Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb« zamjenjuju se riječima »Uprave ribarstva u Zagrebu«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 9. riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 5. riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 4. riječi: »90 dana« zamjenjuju se riječima: »30 dana«.

U stavku 12. riječi: »Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb« zamjenjuju se riječima: »Uprave ribarstva u Zagrebu«.

Članak 5.

U članku 19. nakon stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).«

Članak 6

U članku 22. stavku 6. riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/902

Urbroj: 525-13/1711-18-4

Zagreb, 3. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.