Pravilnik o zrakoplovnim priredbama

NN 64/2018 (18.7.2018.), Pravilnik o zrakoplovnim priredbama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1318

Na temelju članka 146. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZRAKOPLOVNIM PRIREDBAMA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za organizaciju i održavanje zrakoplovne priredbe.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) drugi korisnici prostora na kojem se održava zrakoplovna priredba: operator aerodroma; korisnik aerodroma, registrirane površine i površine za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje; korisnik mjesta uzlijetanja i slijetanja parajedrilica, ovjesnih jedrilica, jedrilica prazne mase 80/100 kg i padobrana s pogonom; korisnik zračnog prostora obzirom na aerodromske zone, zone skakanja padobranaca, zone letenja jedrilica, parajedrilica, ovjesnih jedrilica, jedrilica prazne mase 80/100 kg i padobrana s pogonom,

2) izvršna priprema: informiranje i konačni dogovor organizatora i sudionika o planu zrakoplovne priredbe i drugim informacijama bitnim za sigurno održavanje zrakoplovne priredbe,

3) koordinacijski sastanak: informiranje i konačni dogovor organizatora i službi za slučaj opasnosti i redara u vezi s postupcima tijekom održavanja zrakoplovne priredbe,

4) linija gledališta: jasno vidljiva linija koja određuje granice prostora namijenjenog gledateljstvu, parkiralištima za vozila, vezovima i sidrištima plovila, kojima gledateljstvo ima pristup,

5) linija zrakoplovne priredbe: linija koja određuje granice područja namijenjenog za izvođenje planiranih aktivnosti,

6) objekti ili područja od posebnog značaja: škole, bolnice, naseljena područja, industrijska područja, prometnice, električni vodovi, ekološki osjetljiva područja te druga područja i objekti na kojima postoji mogućnost da će se okupljati osobe,

7) organizator: pravna ili fizička osoba koja organizira i upravlja zrakoplovnom priredbom,

8) planirane aktivnosti: letačke i padobranske aktivnosti koje se na zrakoplovnoj priredbi prezentiraju gledateljstvu, a koje uključuju i razgledavanje zrakoplova na zemlji,

9) procjena rizika: identifikacija opasnosti i pripadajućih rizika, evaluacija i klasifikacija tih rizika te utvrđivanje postojećih i dodatnih mjera za ublažavanje istih kako bi se sveli na prihvatljivu razinu,

10) sudionik: pilot, padobranac ili rukovatelj bespilotnog zrakoplova i svaka druga osoba koja sudjeluje u izvođenju planiranih aktivnosti na zrakoplovnoj priredbi,

11) službe za slučaj opasnosti: službe koje je posredno ili neposredno za slučajeve opasnosti dužan osigurati organizator, kao npr.: vatrogasna služba, hitna medicinska služba, policija, Hrvatska gorska služba spašavanja, služba za spašavanje na vodenim površinama i dr.,

12) zemaljske operacije: dolasci, odlasci i parkiranje zrakoplova, opskrba pogonskim gorivom, upravljanje prometom vozila na prilaznim cestama i parkiralištima, upravljanje prometom plovila na vezovima i sidrištima, usmjeravanje gledatelja i dr.

Obveze organizatora

Članak 3.

(1) Organizator je odgovoran za organizaciju i upravljanje zrakoplovnom priredbom na siguran način i u skladu s primjenjivim propisima, odobrenjima i planom zrakoplovne priredbe.

(2) Organizator mora osigurati:

a) da je iskustvo i stručnost osoba uključenih u organizaciju i upravljanje zrakoplovnom priredbom odgovarajuće s obzirom na njenu složenost,

b) da je razina iskustva sudionika odgovarajuća za izvođenje planiranih aktivnosti i da sudionici posjeduju valjane dozvole, ovlaštenja, posebne ovlasti ili druge jednakovrijedne dokumente, stručnu osposobljenost te udovoljavaju propisanim zdravstvenim i drugim uvjetima,

c) kada je to primjenjivo, da je sudionik osiguran u skladu sa Uredbom o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem,

d) da su zrakoplovi i padobrani odgovarajući za izvođenje planiranih aktivnosti i da je za njih izdana valjana svjedodžba o plovidbenosti ili drugi jednakovrijedni dokument, dokaz o tehničkoj ispravnosti,

e) udaljenost zrakoplova i padobranaca od linija gledališta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

f) održavanje reda na zrakoplovnoj priredbi,

g) dostupnost službi za slučaj opasnosti za vrijeme trajanja zrakoplovne priredbe i

h) da planirane aktivnosti ne započnu, odnosno da se prekinu, ako meteorološki uvjeti ne omogućavaju njihovo sigurno izvođenje.

(3) Organizator mora uspostaviti plan za slučaj opasnosti.

(4) Organizator mora za svaki dan održavanja zrakoplovne priredbe provesti izvršnu pripremu prije početka izvođenja planiranih aktivnosti.

(5) Organizator mora provesti koordinacijski sastanak sa službama za slučaj opasnosti i redarima prije početka održavanja zrakoplovne priredbe.

Obveze sudionika

Članak 4.

(1) Sudionik mora izvoditi planirane aktivnosti na siguran način, u skladu s primjenjivim propisima, odobrenjima, planom zrakoplovne priredbe i uputama organizatora.

(2) Sudionik ne smije započeti s izvođenjem planiranih aktivnosti bez izvršne pripreme.

(3) Sudionik ne smije započeti, odnosno mora prekinuti izvođenje planiranih aktivnosti ako meteorološki uvjeti ne osiguravaju njihovo sigurno izvođenje.

(4) Sudionik smije prelijetati gledališta, parkirališta za vozila, vezove i sidrišta plovila:

a) avionom, rotokopterom, zračnim brodom, motornom jedrilicom, jedrilicom, ovjesnom jedrilicom, parajedrilicom, jedrilicom prazne mase do 80/100 kg i padobranom s pogonom na visinama propisanim za VFR letove,

b) balonom na visinama iznad 20 m, i

c) padobranom na visinama iznad 5 m.

Zahtjev za odobrenje održavanja zrakoplovne priredbe

Članak 5.

(1) Organizator podnosi zahtjev za odobrenje održavanja zrakoplovne priredbe kojeg utvrđuje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Uz zahtjev za odobrenje organizator mora priložiti plan zrakoplovne priredbe.

Plan zrakoplovne priredbe

Članak 6.

(1) Plan zrakoplovne priredbe mora sadržavati:

a) mjesto, datum, sat i vrijeme trajanja zrakoplovne priredbe,

b) imena, kontakte i zaduženja osoba uključenih u organizaciju i upravljanje zrakoplovnom priredbom,

c) planirane aktivnosti s posebnim osvrtom na izvođenje onih koje zahtijevaju posebna odobrenja,

d) minimalnu razinu iskustva sudionika,

e) vrstu, klasu ili tip zrakoplova i/ili padobrana,

f) očekivani broj gledatelja,

g) nacrt prostora zrakoplovne priredbe,

h) opis korištenja zračnog prostora,

i) opis koordinacije svih aktivnosti na zrakoplovnoj priredbi,

j) opis koordinacije s pružateljem usluga u zračnoj plovidbi i drugim korisnicima prostora na kojem se održava zrakoplovna priredba,

k) postupke za održavanje reda na zrakoplovnoj priredbi,

l) plan za slučaj opasnosti,

m) zemaljske operacije, i

n) procedure završetka zrakoplovne priredbe.

(2) Plan zrakoplovne priredbe mora biti prihvatljiv Agenciji.

Nacrt prostora zrakoplovne priredbe

Članak 7.

Nacrt prostora zrakoplovne priredbe mora sadržavati:

a) prostor za izvođenje planiranih aktivnosti,

b) linije zrakoplovne priredbe,

c) mjesta uzlijetanja i slijetanja,

d) doskočište za padobrance,

e) procedure uzlijetanja i slijetanja,

f) mjesta slijetanja i/ili doskočišta za slučaj opasnosti,

g) procedure dolazaka i odlazaka u/iz područja zrakoplovne priredbe,

h) zone čekanja,

i) prostor gledališta,

j) prostor parkirališta za vozila,

k) prostor za vezove i sidrišta plovila,

l) objekte ili područja od posebnog značaja, i

m) reljefne i druge značajne prepreke.

Plan za slučaj opasnosti

Članak 8.

Plan za slučaj opasnosti mora sadržavati sljedeće:

a) popis i kontakt službe za slučaj opasnosti i redara,

b) kartu mjesta održavanja zrakoplovne priredbe koja sadržava:

1.     pozicije i prikaz kretanja službi za slučaj opasnosti, te pozicija komunikacijskog centra, i

2. prikaz kretanja gledatelja, vozila i plovila,

c) preventivne postupke,

d) postupke za slučaj opasnosti, i

e) opis sustava komunikacije sa službama za slučaj opasnosti i redarima.

Minimalne udaljenosti od linija gledališta

Članak 9.

(1) Udaljenost zrakoplova od linija gledališta mora biti takva da ne utječe na sigurnost gledatelja i da je tijekom:

a) voženja ≥ 10 m,

b) uzlijetanja i slijetanja ≥ 50 m,

c) punjenja gorivom ≥ 20 m, i

d) izvođenja planiranih aktivnosti:

Za brzine zrakoplovaMinimalna bočna udaljenost od linije gledališta
Za izvođenje akrobatskih letova ili letova na visinama manjim od 30 m iznad razine tlaZa izvođenje
ostalih letova
≤ 99 kts≥ 100 m≥ 50 m
100 – 200 kts≥ 150 m≥ 100 m
201 – 300 kts≥ 200 m≥ 150 m
≥ 301 kts≥ 250m≥ 200 m

(2) Udaljenost doskočišta od linija gledališta mora biti ≥ 15 m.

(3) Plinski spremnici balona i zračnih brodova tijekom punjena moraju biti udaljeni od linija gledališta ≥100 m.

(4) Iznimno od stavka 1. točke d) ovoga članka, udaljenost sputanog balona od linija gledališta može biti ≥ 10 m, pri čemu užad kojom je sputani balon vezan ne smije prelaziti linije gledališta.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, udaljenost zrakoplova od linija gledališta može biti manja ukoliko organizator dostavi procjenu rizika i ishodi odobrenje Agencije.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, udaljenost doskočišta za padobrance od linija gledališta može biti manja ukoliko organizator dostavi procjenu rizika i ishodi odobrenje Agencije.

Najveća dopuštena brzina letenja

Članak 10.

Najveća dopuštena brzina letenja na zrakoplovnoj priredbi iznosi 600 čvorova ili 0.90 Maha stvarne brzine (TAS True Air Speed).

Minimalne visine

Članak 11.

(1) Agencija organizatoru i sudionicima može odobriti izvođenje planiranih aktivnosti na visini manjoj od propisane, koja nije manja od 30 m iznad razine tla, i ako u slučaju pojave opasnosti omogućuju slijetanje zrakoplova bez ugrožavanja osoba ili imovine na tlu.

(2) Agencija organizatoru i sudionicima može odobriti izvođenje planiranih aktivnosti na visinama koje su manje od 30 m iznad razine tla, ako:

a) sudionik posjeduje valjano ovlaštenje za akrobatsko letenje,

b) se planirane aktivnosti izvode rotokopterom, bespilotnim zrakoplovom ili sputanim balonom, ili

c) organizator dostavi prihvatljivu procjenu rizika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Odobrenje za održavanje zrakoplovne priredbe izdano u skladu s odredbama Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-005, revizija 0 od 29. veljače 2012. godine, smatra se valjanim sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/113

Urbroj: 530-06-1-1-18-2

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.