Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu

NN 64/2018 (18.7.2018.), Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

1321

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, i 61/17) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 100-01/18-01/123; urbroj: 513-05-01-18-2 od 4. srpnja 2018., pravobraniteljica za djecu donosi

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJA ZA DJECU ZA 2018. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu planira se prijam državnih službenika u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu.

II.

Plan prijma u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu pravobranitelja za djecu te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2018. godinu.

III.

U Uredu pravobranitelja za djecu je zaposleno 17 državnih službenika na neodređeno vrijeme.

IV.

U Uredu pravobraniteljice za djecu u tekućoj godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija, planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 2 službenika/službenice sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja društvenih znanosti.

V.

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, internog oglasa ili putem premještaja iz drugih državnih tijela.

VI.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu i na web-stranicama Pravobranitelja za djecu i Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Broj: DPR-100-04/18-0001-1

Zagreb, 16. srpnja 2018.

Pravobraniteljica za djecu
Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., v. r.