Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

NN 66/2018 (20.7.2018.), Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

HRVATSKI SABOR

1335

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člankom 110. stavkom 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06. i 105/06. – ispravak) Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2018. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ŠEST ČLANOVA VIJEĆA ZA GRAĐANSKI NADZOR
SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA

I.

Za predsjednika Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuje se:

– ZDRAVKA ČUFAR ŠARIĆ.

II.

Za članove Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija imenuju se:

– dr. sc. GORDAN AKRAP

– GORDAN BOSANAC

– EDUARD BRIŠKI

– dr. sc. JOSIP ČERINA

– VOJKO REŠETAR

– MILE ŠTEFANAC.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/18-07/21

Zagreb, 13. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.