Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

NN 66/2018 (20.7.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1339

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 8. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17, 129/17 i 5/18) u članku 92.a iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.4.7.1. Odjel za analizu rizika

5.4.7.2. Odjel Nacionalnog koordinacijskog centra.«.

Članak 2.

Iza članka 92.a dodaju se članci 92.b i 92.c koji glase:

»Članak 92.b

5.4.7.1. Odjel za analizu rizika

Prikuplja obavijesti, informacije i podatke; analizira i ocjenjuje njihov značaj, izrađuje analize stanja sigurnosti na državnoj granici te predlaže mjere i radnje za njihovo unaprjeđenje; procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; nadzire i koordinira stručnim usavršavanjem policijskih službenika za analizu rizika; izrađuje analize rizika i druge analitičke proizvode, pruža stručnu pomoć policijskim upravama u izradi analiza rizika; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice; surađuje s tijelima obuhvaćenih Europskim sustavom integriranog upravljanja granicom vezano uz razmjenu informacija i izradu analitičkih dokumenata.

Članak 92. c

5.4.7.2. Odjel Nacionalnog koordinacijskog centra

Uspostavlja i održava nacionalnu sliku stanja u svrhu pružanja učinkovitih, točnih i pravovremenih informacija svim tijelima nadležnima za kontrolu i nadzor vanjskih granica na nacionalnoj razini; razmjenjuje informacije s nacionalnim koordinacijskim centrima država članica i drugim tijelima Europske unije vezano uz nadzor državne granice, posebno FRONTEX-ovim Situacijskim centrom; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji; ostvaruje suradnju i neposredno razmjenjuje podatke s Operativno-komunikacijskim centrom policije Ministarstva i centrima drugih državnih tijela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 3.

Članak 135.a mijenja se i glasi:

»Prati razvoj pravne stečevine Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te izrađuje prijedlog Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine; prati i analizira propise Europske unije, utvrđuje potrebu za njihovom implementacijom u propise iz nadležnosti Ministarstva te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i sudjeluje u njihovoj izradi; obavlja poslove unosa podataka u bazu podataka Europske komisije za notifikaciju (MNE bazu); postupa po zahtjevima za prethodna pitanja pristigla od Europskog suda pravde, analizira presude i praksu Europskog suda pravde iz nadležnosti Ministarstva; postupa u predmetima povrede prava EU iz nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u izradi odgovora na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije; koordinira rad ustrojstvenih jedinica u Ministarstvu u vezi postupanja u predmetima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava, u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama daje mišljenja na akcijske planove za izvršenje presuda i popunjava obrasce preliminarnih upitnika; poduzima i druge potrebne aktivnosti radi usklađenja europskog zakonodavstva s propisima iz nadležnosti Ministarstva.«.

Članak 4.

U članku 213.a iza riječi: »krivotvorenih isprava u sustav FADO (False and Authentic Documents)« dodaju se riječi: »obavlja poslove vezane uz provjeru onesposobljenosti oružja«.

Članak 5.

U članku 213.e iza riječi: »obavlja poslove mehanoskopskih i traseoloških vještačenja« dodaju se riječi: »obavlja provjeru tehničkih specifikacija onesposobljenosti oružja i njegovih dijelova te izdaje potvrdu o onesposobljenosti«.

Članak 6.

U članku 319. točka 2.6.5. mijenja se i glasi:

»2.6.5. Postaja granične policije Imotski

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te poslova sprječavanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 2.6.13. mijenja se i glasi:

»2.6.13. Postaja granične policije Vrgorac

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Članak 7.

U članku 487. stavku 2. točki 6.4.3. na kraju se umjesto točke stavlja zarez te se dodaje točka 6.4.4. koja glasi:

»6.4.4. Mobilna jedinica granične policije – jug«.

Članak 8.

Iza članka 490. dodaje se članak 490.a koji glasi:

»Članak 490.a.

6.4.4. Mobilna jedinica granične policije – jug

Provodi ciljane i unaprijed planirane pojačane mjere kontrole osoba, prijevoznih sredstava i stvari na državnoj granici kao i u unutrašnjosti državnog područja radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba i sprječavanje prekograničnog kriminaliteta; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja; poslove nadzora državne granice obavlja uz korištenje posebnih tehničkih uređaja; sudjeluje u pripremi i provedbi programa osposobljavanja za posebna znanja i vještine iz svog područja rada; sudjeluje u izradi standardizacije tehničke opreme, kao i prijedloga nabave tehničkih sredstava za djelovanje Jedinice; obavlja i druge poslove iz svog područja rada. Zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Članak 9.

U članku 498. točka 6.6.3. mijenja se i glasi:

»6.6.3. Postaja granične policije Gruda

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Članak 10.

U članku 550. točka 8.6.9. mijenja se i glasi:

»8.6.9. Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice i prekograničnog kriminaliteta te poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama i kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Članak 11.

U članku 592. stavku 2. točki 10.4.3. na kraju se umjesto točke stavlja zarez te se dodaje točka 10.4.6. koja glasi:

»10.4.6. Mobilna jedinica granične policije – istok«.

Članak 12.

Iza članka 595.b dodaje se članak 595.c koji glasi:

»Članak 595.c

10.4.6. Mobilna jedinica granične policije – istok

Provodi ciljane i unaprijed planirane pojačane mjere kontrole osoba, prijevoznih sredstava i stvari na državnoj granici kao i u unutrašnjosti državnog područja radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba i sprječavanje prekograničnog kriminaliteta; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja; poslove nadzora državne granice obavlja uz korištenje posebnih tehničkih uređaja; sudjeluje u pripremi i provedbi programa osposobljavanja za posebna znanja i vještine iz svog područja rada; sudjeluje u izradi standardizacije tehničke opreme, kao i prijedloga nabave tehničkih sredstava za djelovanje Jedinice; obavlja i druge poslove iz svog područja rada. Zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Članak 13.

U članku 604. točka 10.6.2. mijenja se i glasi:

»10.6.2. Postaja granične policije Ilok

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

Točka 10.6.3. mijenja se i glasi:

»10.6.3. Postaja granične policije Tovarnik

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Točka 10.6.6. mijenja se i glasi:

»10.6.6. Postaja granične policije Županja

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te poslova sprječavanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta.«.

Točka 10.6.7. mijenja se i glasi:

»10.6.7. Postaja granične policije Vrbanja

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 14.

U članku 631. točka 11.6.5. mijenja se i glasi:

»11.6.5. Postaja granične policije Gračac

Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 11.6.8. mijenja se i glasi:

»11.6.8. Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite i osiguranja državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nada epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, kontrole prelaska državne granice u zračnoj luci, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točke 11.6.10. i 11.6.11. brišu se.

Članak 15.

U članku 666. točka 13.6.4. mijenja se i glasi:

»13.6.4. Postaja granične policije Vrpolje

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanje nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta.«.

Članak 16.

U članku 717. točka 16.6.4. mijenja se i glasi:

»16.6.4. Postaja granične policije Korenica

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.«.

Članak 17.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.

Novi tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 18.

Ministar, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/52

Urbroj: 50301-29/23-18-2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO U SJEDIŠTU
Redni brojNaziv ustrojstvene jediniceOkvirni broj državnih službenika i namještenika
1.Kabinet ministra1
 
neposredno u Kabinetu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica18
1.1.Služba za odnose s javnošću19
1.2.Služba za unutarnju kontrolu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
1.2.1.Odjel za zakonitost postupanja17
1.2.2.Odjel za analitiku8
1.3.Služba za protokol7
 
Kabinet ministra – ukupno76
2.Samostalna služba za unutarnju reviziju11
3.Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj51
4.Samostalna služba za informacijsku sigurnost5
5.Ravnateljstvo policije1
 
neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
5.1.Ured glavnog ravnatelja policije1
 
neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.1.1.Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju7
5.1.2.Služba za nadzor, unaprjeđenje rada i razvoj policije12
5.1.3.Služba prevencije9
5.2.Uprava policije1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.2.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.1.Odjel za osiguranja javnih okupljanja4
5.2.1.2.Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije10
5.2.1.3.Odjel za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima6
5.2.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.2.1.Odjel za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa7
5.2.2.2.Odjel za preventivu cestovnog prometa5
5.2.2.3.Odjel za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila9
5.2.3.Protueksplozijska služba7
5.2.4.Zapovjedništvo interventne policije15
5.2.5.Mobilna jedinica prometne policije51
5.3.Uprava kriminalističke policije1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.1.Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.1.1.Služba organiziranog kriminaliteta13
5.3.1.2.Služba kriminaliteta droga10
5.3.1.3.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije14
5.3.1.4.Služba terorizma5
5.3.1.5.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb57
5.3.1.6.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka35
5.3.1.7.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split35
5.3.1.8.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek30
5.3.2.Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.2.1.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.3.2.1.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji6
5.3.2.1.2.Odjel za krvne delikte5
5.3.2.1.3.Odjel za imovinske delikte4
5.3.2.2.Služba ratnih zločina5
5.3.2.3.Služba kriminalističke tehnike6
5.3.2.4.Služba za međunarodnu policijsku suradnju1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.3.2.4.1.Odjel Interpola8
5.3.2.4.2.Odjel Europola8
5.3.2.4.3.Odjel S.I.Re.N.E.18
5.3.2.4.4.Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara21
5.3.3.Kriminalističko-obavještajni sektor1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.3.1.Služba posebnih kriminalističkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.3.3.1.1.Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova13
5.3.3.1.1.1.Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija21
5.3.3.1.2.Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje9
5.3.3.1.3.Odjel Zagreb6
5.3.3.1.3.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova74
5.3.3.1.3.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku14
5.3.3.1.4.Odjel Rijeka6
5.3.3.1.4.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova29
5.3.3.1.4.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku7
5.3.3.1.5.Odjel Split6
5.3.3.1.5.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova31
5.3.3.1.5.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku5
5.3.3.1.6.Odjel Osijek6
5.3.3.1.6.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova24
5.3.3.1.6.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku5
5.3.3.2.Služba kriminalističko-obavještajne analitike13
5.3.3.2.1.Odjel kriminalističkih evidencija5
5.3.3.2.2.Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu18
5.3.3.2.3.Odjel za rad s informatorima7
5.3.3.3.Služba kibernetičke sigurnosti6
5.3.4.Služba za zaštitu svjedoka1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.4.1.Odjel za operativno postupanje12
5.3.4.2.Odjel za operativnu pripremu9
5.4.Uprava za granicu1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.4.1.Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.1.Odjel za zaštitu4
5.4.1.2.Odjel za kompenzacijske mjere4
5.4.2.Služba za susjedne zemlje1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.2.1.Odjel za graničnu kontrolu5
5.4.2.2.Odjel za graničnu suradnju7
5.4.3.Služba za nezakonite migracije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.3.1.Odjel za kontrolu5
5.4.3.2.Odjel za izvršenje mjera5
5.4.4.Služba pomorske i aerodromske policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.4.1.Odjel pomorske policije5
5.4.4.2.Odjel aerodromske policije4
5.4.4.3.Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka18
5.4.5.Prihvatni centar za strance75
5.4.6.Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice75
5.4.7.Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika1
 
Neposredno u Službi Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika1
5.4.7.1.Odjel za analizu rizika7
5.4.7.2.Odjel Nacionalnog koordinacijskog centra16
5.5.Uprava za posebne poslove sigurnosti1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.5.1.Služba za osiguranje i zaštitu štićenih osoba237
5.5.2.Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora297
5.5.3.Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda166
5.6.Operativno-komunikacijski centar policije38
5.7.Zapovjedništvo specijalne policije1
 
neposredno u Zapovjedništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
5.7.1.Antiteroristička jedinica Lučko113
5.7.2.Zrakoplovna jedinica53
5.7.3.Specijalna jedinica policije Rijeka58
5.7.4.Specijalna jedinica policije Osijek58
5.7.5.Specijalna jedinica policije Split58
5.7.6.Ronilački centar7
5.8.Policijska akademija1
 
neposredno u Policijskoj akademiji, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica16
5.8.1.Visoka policijska škola62
5.8.2.Policijska škola »Josip Jović«81
5.8.3.Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju34
5.8.4.Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost18
5.8.5.Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa23
5.8.6.Muzej policije3
 
Ravnateljstvo policije – ukupno2389
6.Glavno tajništvo1
 
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada12
6.2.Služba za uredske poslove56
 
Glavno tajništvo – ukupno70
7.Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Služba za Schengensku koordinaciju10
7.2.Služba za fondove Europske unije9
7.2.1.Odjel za područje azila, migracija i integracije7
7.2.2.Odjel za područje granice i viza7
7.2.3.Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama5
 
Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije – ukupno40
8.Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor za pravne poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.1.Služba za normativne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.1.1.Odjel za nadzor propisa4
8.1.1.2.Odjel za izradu propisa4
8.1.2.Služba za imovinsko-pravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.2.1.Odjel za naknadu štete5
8.1.2.2.Odjel za radne sporove4
8.1.2.3.Odjeljak kancela5
8.1.3.Služba za europsko zakonodavstvo12
8.2.Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.1.Odjel za planiranje i zapošljavanje5
8.2.1.2.Odjel za praćenje karijera i analitiku ljudskih potencijala7
8.2.1.3.Odjel za psihološku i zdravstvenu zaštitu na radu4
8.2.2.Služba za statusna pitanja i radno-pravne odnose1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.2.1.Odjel za statusna pitanja10
8.2.2.2.Odjel za radno-pravne odnose13
8.3.Služba disciplinskog sudovanja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.3.1.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Zagreb10
8.3.2.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split7
8.3.3.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka7
8.3.4.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Osijek7
8.3.5.Odjel drugostupanjskog disciplinskog sudovanja9
 
Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale – ukupno129
9.Uprava za materijalno-financijske poslove 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Sektor za financije i proračun1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
9.1.1.Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.1.1.Odjel za financijsko planiranje i analize7
9.1.1.2.Odjel za izvršenje proračuna6
9.1.2.Služba za računovodstvene poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.2.1.Odjel za računovodstvo37
9.1.2.2.Odjel za obračun plaća19
9.2.Sektor za nabavu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1.Služba nabave tehničkih sredstava1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1.1.Odjel za nabavu policijske opreme, naoružanja i opreme posebnih namjena5
9.2.1.2.Odjel za nabavu opreme prometne tehnike, informatike i komunikacija5
9.2.2.Služba za nabavu odore, roba i usluga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.2.1.Odjel za nabavu odore4
9.2.2.2.Odjel za nabavu ostale opreme, potrošnog materijala, namirnica i usluga9
9.3.Sektor za upravljanje nekretninama1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1.Služba za investicije i nekretnine1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1.1.Odjel za investicije i investicijsko održavanje11
9.3.1.2.Odjel za nekretnine i stambene poslove10
9.3.2.Služba za uslužne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
9.3.2.1.Odjel za energetiku i održavanje205
9.3.2.2.Odjel za smještaj i ugostiteljstvo156
9.3.2.3.Uslužna jedinica Valbandon76
 
Uprava za materijalno-financijske poslove – ukupno581
10.Uprava za razvoj, opremanje i potporu 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.1.Sektor za informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.1.Služba za komunikacije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
10.1.1.1.Odjel za pokretne i stacionarne telekomunikacije i elektroniku47
10.1.1.2.Odjel za računalne mreže i audio i video tehniku25
10.1.2.Služba za informatiku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.2.1.Odjel za aplikacije, PC platformu i antivirusnu zaštitu43
10.1.2.2.Informatički centar i serverske platforme38
10.1.3.Služba za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.3.1.Odjel za kriptološku sigurnost i zaštitu brzojavnog prometa15
10.1.3.2.Odjel za kriptološku sigurnost i zaštitu informatičko telekomunikacijskih sustava9
10.2.Sektor za tehničku potporu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
10.2.1.Služba za registraciju, eksploataciju i održavanje vozila36
10.2.2.Služba za održavanje policijske tehnike, opreme i naoružanja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.2.1.Odjel za naoružanje i ubojna sredstva10
10.2.2.2.Odjel za mehaničku opremu12
10.2.2.3.Odjel za tehničku zaštitu, specijalne sustave i zaštitu od ionizirajućeg zračenja7
10.2.3.Služba centralnog skladišta29
10.3.Sektor za razvoj i opremanje1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1.Služba prometne tehnike1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1.1.Odjel za planiranje, unifikaciju i standardizaciju cestovnih prometnih sredstava5
10.3.1.2.Odjel za plovila i letjelice4
10.3.2.Služba policijske tehnike i naoružanja6
10.3.3.Služba policijske opreme i odore9
 
Uprava za razvoj, opremanje i potporu – ukupno331
11.Uprava za upravne i inspekcijske poslove 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
11.1.Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.1.1.1.Odjel za poslove oružja8
11.1.1.2.Odjel za promet i vozila10
11.1.1.3.Odjel za prijavništvo i osobne isprave18
11.1.2.Služba za državljanstvo23
11.1.3.Služba za strance i azil1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.3.1.Odjel za statusna pitanja stranaca12
11.1.3.2.Odjel za azil20
11.1.3.3.Odjel za vize15
11.1.3.4.Prihvatilište za tražitelje azila40
11.2.Sektor za inspekcijske poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.2.1.Inspekcija za humanitarno razminiranje8
11.2.2.Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove9
11.2.3.Inspekcija zaštite od požara11
11.2.4.Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari7
 
Uprava za upravne i inspekcijske poslove – ukupno196
12.Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«1
 
neposredno u Centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
12.1.Služba daktiloskopije i identifikacije25
12.2.Služba bioloških i kontaktnih vještačenja35
12.3.Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja45
12.4.Služba traseoloških vještačenja26
12.5.Služba za digitalnu forenziku5
12.6.Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja14
 
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« – ukupno159
13.Samostalni sektor za europske i međunarodne poslove3
13.1.Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije1
13.1.1.Odjel za europske poslove9
13.1.2.Odjel za pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije6
13.2.Služba za međunarodne poslove i mirovne misije1
13.2.1.Odjel za međunarodne poslove6
13.2.2.Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu5
13.2.3.Odjel za prevođenje5
 
Samostalni sektor za europske i međunarodne poslove – ukupno36
 
UKUPNO MINISTARSTVO SJEDIŠTE4074
POLICIJSKE UPRAVE
1.POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.Ured načelnika Policijske uprave1
1.1.1.Služba za zakonitost postupanja13
1.1.2.Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću16
1.1.3.Služba prevencije9
1.2.Operativno-komunikacijski centar policije62
1.2.1.Jedinica za zadržavanje i prepratu61
1.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.3.1.1.Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije13
1.3.1.2.Odjel za stručno usavršavanje11
1.3.2.Služba za osiguranja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.3.2.1.Odjel za pripremu i planiranje13
1.3.3.Služba za sigurnost cestovnog prometa12
1.3.4.Protueksplozijska služba33
1.3.5.Interventna jedinica policije365
1.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.4.1.Služba za državnu granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu4
1.4.1.2.Odjel za zaštitu državne granice4
1.4.2.Služba za nezakonite migracije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.4.2.1.Odjel za kontrolu6
1.4.2.2.Odjel za izvršenje mjera5
1.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.1.Odjel kriminalističke analitike10
1.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.2.1.Odjel za krvne delikte22
1.5.2.2.Odjel za imovinske delikte32
1.5.2.3.Odjel maloljetničke delinkvencije8
1.5.3.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.3.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta22
1.5.3.2.Odjel obrade organiziranog kriminaliteta44
1.5.3.3.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja9
1.5.4.Služba gospodarskog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
1.5.4.1.Odjel za trgovinu i usluge18
1.5.4.2.Odjel za proizvodnju i obrtništvo16
1.5.4.3.Odjel za financijske institucije, izvangospodarsku djelatnost, intelektualno vlasništvo i kompjutorski kriminalitet19
1.5.4.4.Odjel za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba23
1.5.5.Služba kriminaliteta droga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.5.5.1.Odjel zlouporabe droga27
1.5.5.2.Odjel krijumčarenja droga10
1.5.6.Služba kriminalističke tehnike9
1.5.6.1.Odjel očevida45
1.5.6.2.Odjel kriminalističkih vještačenja19
1.5.7.Služba kriminalističkih evidencija1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
1.5.7.1.Odjel za opće i posebne kriminalističke evidencije19
1.5.7.2.Odjel za evidencije potraga i identifikaciju11
1.5.7.3.Odjel potraga16
1.6.1.I. Policijska postaja Zagreb225
1.6.2.II. Policijska postaja Zagreb203
1.6.3.III. Policijska postaja Zagreb136
1.6.4.IV. Policijska postaja Zagreb243
1.6.5.V. Policijska postaja Zagreb137
1.6.6.VI. Policijska postaja Zagreb222
1.6.7.VII. Policijska postaja Zagreb238
1.6.8.VIII. Policijska postaja Zagreb130
1.6.9.Policijska postaja Sesvete128
1.6.10.Policijska postaja Velika Gorica138
1.6.11.Policijska postaja Zaprešić225
1.6.12.Policijska postaja Dugo Selo79
1.6.13.Policijska postaja Jastrebarsko113
1.6.14.Policijska postaja Samobor156
1.6.15.Policijska postaja Sveti Ivan Zelina64
1.6.16.Policijska postaja Vrbovec70
1.6.17.Policijska postaja Ivanić-Grad72
1.6.18.I. Postaja prometne policije Zagreb218
1.6.19.II. Postaja prometne policije Zagreb213
1.6.20.Postaja granične policije Bregana135
1.6.21.Postaja aerodromske policije Pleso195
1.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.1.Odjel pravnih poslova5
1.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale20
1.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
1.7.2.2.Odjel ekonomata13
1.7.2.3.Odjel uslužnih poslova239
1.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije39
1.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike29
1.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave97
1.8.1.2.Odjel za prometne isprave42
1.8.1.3.Odjel za poslove oružja10
1.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.2.1.Odjel za statusna pitanja stranaca21
1.8.2.2.Odjel za državljanstvo7
1.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.8.3.1.Inspekcija zaštite od požara18
1.8.3.2.Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari4
1.8.3.3.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova7
1.8.4.Odjel pisarnice24
 
Policijska uprava zagrebačka – ukupno5012
2.POLICIJSKA UPRAVA
SPLITSKO-DALMATINSKA


1

 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.1.Ured načelnika Policijske uprave1
2.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
2.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
2.1.3.Odjel prevencije5
2.2.Operativno-komunikacijski centar policije30
2.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije14
2.3.1.2.Protueksplozijski odjel10
2.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa8
2.3.3.Interventna jedinica policije121
2.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.4.1.Služba za državnu granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
2.4.1.2.Odjel pomorske i aerodromske policije4
2.4.2.Služba za nezakonite migracije8
2.4.2.1.Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj57
2.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.5.1.Odjel kriminalističke analitike5
2.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
2.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije5
2.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija9
2.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
2.5.3.1.Odjel očevida21
2.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.4.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta7
2.5.4.2.Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta20
2.5.4.3.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja5
2.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta21
2.5.6.Služba kriminaliteta droga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.6.1.Odjel zlouporabe droga24
2.5.6.2.Odjel krijumčarenja droga5
2.6.1.I. Policijska postaja Split146
2.6.2.II. Policijska postaja Split126
2.6.3.Policijska postaja Brač72
2.6.4.Policijska postaja Hvar51
2.6.5.Postaja granične policije Imotski295
2.6.6.Policijska postaja Kaštela69
2.6.7.Policijska postaja Makarska85
2.6.8.Policijska postaja Omiš67
2.6.9.Policijska postaja Sinj89
2.6.10.Policijska postaja Solin62
2.6.11.Policijska postaja Trogir66
2.6.12.Policijska postaja Vis35
2.6.13.Postaja granične policije Vrgorac142
2.6.14.Postaja prometne policije Split121
2.6.15.Postaja granične policije Trilj195
2.6.16.Postaja pomorske policije Split133
2.6.17.Postaja aerodromske policije Resnik143
2.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
2.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale10
2.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
2.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
2.7.2.2.Odjel uslužnih poslova69
2.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije17
2.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
2.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
2.8.1.2.Odjel za prometne isprave6
2.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
2.8.1.4.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca8
2.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva15
2.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
2.8.3.Odjel pisarnice9
 
Policijska uprava splitsko-dalmatinska – ukupno2556
3.POLICIJSKA UPRAVA
PRIMORSKO-GORANSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Ured načelnika Policijske uprave1
3.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
3.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću7
3.1.3.Odjel prevencije6
3.2.Operativno-komunikacijski centar policije27
3.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije14
3.3.1.2.Protueksplozijski odjel9
3.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa7
3.3.3.Interventna jedinica policije99
3.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.4.1.Služba za državnu granicu7
3.4.2.Služba za nezakonite migracije8
3.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.5.2001Odjel kriminalističke analitike5
3.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
3.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije5
3.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija6
3.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
3.5.3.1.Odjel očevida25
3.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
3.5.4.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta5
3.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
3.5.5.Služba kriminaliteta droga19
3.5.6.Služba gospodarskog kriminaliteta21
3.6.1.I. Policijska postaja Rijeka88
3.6.2.II. Policijska postaja Rijeka86
3.6.3.III. Policijska postaja Rijeka95
3.6.4.Policijska postaja Mali Lošinj s Ispostavom Cres106
3.6.5.Policijska postaja Crikvenica80
3.6.6.Policijska postaja Čabar81
3.6.7.Policijska postaja Delnice99
3.6.8.Policijska postaja Krk84
3.6.9.Policijska postaja Opatija95
3.6.10.Policijska postaja Rab46
3.6.11.Policijska postaja Vrbovsko77
3.6.12.Postaja prometne policije Rijeka97
3.6.13.Postaja granične policije Rupa109
3.6.14.Postaja pomorske policije Rijeka136
3.6.15.Postaja aerodromske policije Rijeka88
3.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
3.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale9
3.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
3.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
3.7.2.2.Odjel uslužnih poslova71
3.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije23
3.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
3.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave15
3.8.1.2.Odjel za prometne isprave7
3.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
3.8.1.4.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca10
3.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva12
3.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
3.8.3.Odjel pisarnice9
 
Policijska uprava primorsko-goranska – ukupno1923
4.POLICIJSKA UPRAVA
OSJEČKO-BARANJSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Ured načelnika Policijske uprave3
4.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
4.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
4.1.3.Odjel prevencije6
4.2.Operativno-komunikacijski centar policije26
4.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije10
4.3.1.2.Protueksplozijski odjel6
4.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa6
4.3.3.Interventna jedinica policije97
4.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.4.1.Služba za državnu granicu7
4.4.2.Služba za nezakonite migracije7
4.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.5.1.Odjel kriminalističke analitike4
4.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
4.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije4
4.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija5
4.5.2.3.Odjel ratnih zločina4
4.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
4.5.3.1.Odjel očevida17
4.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
4.5.4.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta4
4.5.4.2.Odjel kriminaliteta droga10
4.5.4.3.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
4.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta17
4.6.1.I. Policijska postaja Osijek120
4.6.2.II. Policijska postaja Osijek126
4.6.3.Policijska postaja Čepin54
4.6.4.Policijska postaja Beli Manastir137
4.6.5.Policijska postaja Donji Miholjac144
4.6.6.Policijska postaja Đakovo102
4.6.7.Policijska postaja Belišće69
4.6.8.Policijska postaja Našice87
4.6.9.Postaja granične policije Dalj152
4.6.10.Postaja prometne policije Osijek90
4.6.11.Postaja granične policije Beli Manastir214
4.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
4.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale10
4.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
4.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
4.7.2.2.Odjel uslužnih poslova68
4.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije15
4.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike12
4.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
4.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje9
4.8.1.3.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
4.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva6
4.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
4.8.3.Odjel pisarnice6
 
Policijska uprava osječko-baranjska – ukupno1784
5.POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Ured načelnika Policijske uprave1
5.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
5.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
5.1.3.Odjel prevencije6
5.2.Operativno-komunikacijski centar policije22
5.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije10
5.3.1.2.Protueksplozijski odjel6
5.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa7
5.3.3.Interventna jedinica policije69
5.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.Služba za državnu granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
5.4.1.2.Odjel pomorske i aerodromske policije4
5.4.2.Služba za nezakonite migracije7
5.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.5.1.Odjel kriminalističke analitike5
5.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
5.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije4
5.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija4
5.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
5.5.3.1.Odjel očevida17
5.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
5.5.4.1.Odjel kriminaliteta droga16
5.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
5.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta16
5.6.1.Policijska postaja Pula151
5.6.2.Policijska postaja Buje128
5.6.3.Policijska postaja Umag103
5.6.4.Policijska postaja Buzet87
5.6.5.Policijska postaja Labin64
5.6.6.Policijska postaja Pazin50
5.6.7.Policijska postaja Poreč130
5.6.8.Policijska postaja Rovinj87
5.6.9.Postaja prometne policije Pula73
5.6.10.Postaja pomorske policije Pula103
5.6.11.Postaja aerodromske policije Pula94
5.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
5.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale8
5.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
5.7.2.1.Odjel financijskih poslova11
5.7.2.2.Odjel uslužnih poslova46
5.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije10
5.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike13
5.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave8
5.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje6
5.8.1.3.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
5.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva6
5.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
5.8.3.Odjel pisarnice7
 
Policijska uprava istarska – ukupno1488
6.POLICIJSKA UPRAVA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.1.Ured načelnika Policijske uprave11
6.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
6.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.3.1.Odjel za javni red10
6.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
6.3.3.Interventna jedinica policije76
6.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
6.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
6.4.2.Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju4
6.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
6.4.4.Mobilna jedinica granične policije – jug52
6.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
6.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
6.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
6.5.3.Odjel kriminalističke tehnike7
6.5.4.Odjel organiziranog kriminaliteta9
6.5.5.Odjel kriminaliteta droga7
6.5.6.Odjel gospodarskog kriminaliteta5
6.6.1.Policijska postaja Dubrovnik88
6.6.2.Policijska postaja Ston190
6.6.3.Postaja granične policije Gruda276
6.6.4.Policijska postaja Korčula61
6.6.5.Policijska postaja Lastovo25
6.6.6.Policijska postaja Metković69
6.6.7.Policijska postaja Ploče77
6.6.8.Postaja prometne policije Dubrovnik68
6.6.9.Postaja pomorske policije Dubrovnik151
6.6.10.Postaja aerodromske policije Čilipi137
6.6.11.Postaja granične policije Metković354
6.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
6.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova82
6.7.3.Odjel za tehniku19
6.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
6.8.1.Odjel za upravne poslove9
6.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
6.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova9
 
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska – ukupno1878
7.POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.Ured načelnika Policijske uprave9
7.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
7.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
7.3.1.Odjel za javni red9
7.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa4
7.3.3.Interventna jedinica policije102
7.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
7.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
7.4.2.Odjel za nezakonite migracije4
7.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
7.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
7.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
7.5.3.Odjel ratnih zločina4
7.5.4.Odjel kriminalističke tehnike10
7.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta8
7.5.6.Odjel kriminaliteta droga6
7.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta7
7.6.1.Policijska postaja Karlovac113
7.6.2.Policijska postaja Duga Resa134
7.6.3.Policijska postaja Ogulin101
7.6.4.Policijska postaja Ozalj134
7.6.5.Policijska postaja Slunj67
7.6.6.Policijska postaja Vojnić52
7.6.7.Postaja prometne policije Karlovac70
7.6.8.Postaja granične policije Cetingrad184
7.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
7.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova53
7.7.3.Odjel za tehniku19
7.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
7.8.1.Odjel za upravne poslove11
7.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
7.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava karlovačka – ukupno1185
8.POLICIJSKA UPRAVA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.Ured načelnika Policijske uprave12
8.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
8.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
8.3.1.Odjel za javni red12
8.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
8.3.3.Interventna jedinica policije75
8.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
8.4.2.Odjel za nezakonite migracije4
8.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
8.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
8.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
8.5.3.Odjel ratnih zločina4
8.5.4.Odjel kriminalističke tehnike20
8.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta9
8.5.6.Odjel kriminaliteta droga7
8.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta8
8.6.1.Policijska postaja Sisak107
8.6.2.Policijska postaja Sunja35
8.6.3.Policijska postaja Gvozd85
8.6.4.Policijska postaja Kutina85
8.6.5.Policijska postaja Novska137
8.6.6.Policijska postaja Petrinja65
8.6.7.Policijska postaja Glina58
8.6.8.Policijska postaja Dvor147
8.6.9.Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica153
8.6.10.Postaja prometne policije Sisak65
8.6.11.Postaja prometne policije Kutina61
8.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
8.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova70
8.7.3.Odjel za tehniku19
8.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
8.8.1.Odjel za upravne poslove10
8.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca5
8.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova9
 
Policijska uprava sisačko-moslavačka – ukupno1335
9.POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Ured načelnika Policijske uprave13
9.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
9.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.3.1.Odjel za javni red10
9.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa4
9.3.3.Interventna jedinica policije70
9.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
9.4.2.Odjel za pomorsku policiju4
9.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
9.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
9.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
9.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
9.5.3.Odjel ratnih zločina4
9.5.4.Odjel kriminalističke tehnike7
9.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta6
9.5.6.Odjel kriminaliteta droga8
9.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta7
9.6.1.Policijska postaja Šibenik s Ispostavom Primošten116
9.6.2.Policijska postaja Vodice66
9.6.3.Policijska postaja Drniš53
9.6.4.Policijska postaja Knin175
9.6.5.Postaja prometne policije Šibenik52
9.6.6.Postaja pomorske policije Šibenik92
9.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
9.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova61
9.7.3.Odjel za tehniku18
9.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
9.8.1.Odjel za upravne poslove11
9.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
9.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova8
 
Policijska uprava šibensko-kninska – ukupno858
10.POLICIJSKA UPRAVA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.Ured načelnika Policijske uprave13
10.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
10.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.3.1.Odjel za javni red13
10.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
10.3.3.Interventna jedinica policije96
10.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
10.4.1.Odjel za graničnu kontrolu4
10.4.2.Odjel za zaštitu državne granice4
10.4.3.Odjel za nezakonite migracije5
10.4.4.Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik52
10.4.5.Smještajno-obučni centar granične policije9
10.4.6.Mobilna jedinica granične policije – istok65
10.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
10.5.1.Odjel općeg kriminaliteta12
10.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
10.5.3.Odjel ratnih zločina4
10.5.4.Odjel kriminalističke tehnike17
10.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta8
10.5.6.Odjel kriminaliteta droga8
10.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta7
10.6.1.Policijska postaja Vukovar248
10.6.2.Postaja granične policije Ilok244
10.6.3.Postaja granične policije Tovarnik186
10.6.4.Policijska postaja Vinkovci s Ispostavom Markušica175
10.6.5.Policijska postaja Otok63
10.6.6.Postaja granične policije Županja249
10.6.7.Postaja granične policije Vrbanja187
10.6.8.Postaja prometne policije Vinkovci75
10.6.9.Postaja granične policije Bajakovo191
10.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale10
10.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova53
10.7.3.Odjel za tehniku18
10.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
10.8.1.Odjel za upravne poslove10
10.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
10.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava vukovarsko-srijemska – ukupno2096
11.POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.1.Ured načelnika Policijske uprave14
11.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
11.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.3.1.Odjel za javni red13
11.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
11.3.3.Interventna jedinica policije85
11.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
11.4.2.Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju4
11.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
11.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
11.5.1.Odjel općeg kriminaliteta10
11.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
11.5.3.Odjel ratnih zločina4
11.5.4.Odjel kriminalističke tehnike9
11.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta11
11.5.6.Odjel kriminaliteta droga13
11.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta11
11.6.1.I. Policijska postaja Zadar129
11.6.2.II. Policijska postaja Zadar81
11.6.3.Policijska postaja Biograd57
11.6.4.Policijska postaja Benkovac59
11.6.5.Postaja granične policije Gračac129
11.6.6.Policijska postaja Obrovac53
11.6.7.Policijska postaja Pag46
11.6.8.Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar185
11.6.9.Postaja prometne policije Zadar74
11.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
11.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova77
11.7.3.Odjel za tehniku19
11.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
11.8.1.Odjel za upravne poslove13
11.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca6
11.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova9
 
Policijska uprava zadarska – ukupno1181
12.POLICIJSKA UPRAVA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.1.Ured načelnika Policijske uprave13
12.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
12.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.3.1.Odsjek za javni red i nezakonite migracije6
12.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
12.3.3.Interventna jedinica policije77
12.4.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
12.4.1.Odsjek za obradu kriminaliteta25
12.4.2.Odsjek kriminalističke tehnike5
12.5.1.Policijska postaja Bjelovar112
12.5.2.Policijska postaja Čazma49
12.5.3.Policijska postaja Daruvar78
12.5.4.Policijska postaja Garešnica50
12.5.5.Policijska postaja Grubišno Polje50
12.5.6.Postaja prometne policije Bjelovar45
12.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
12.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova44
12.6.3.Odjel za tehniku13
12.6.4.Odjel za upravne poslove17
12.6.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska – ukupno627
13.POLICIJSKA UPRAVA
BRODSKO-POSAVSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.Ured načelnika Policijske uprave13
13.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
13.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.3.1.Odsjek za javni red7
13.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa4
13.3.3.Interventna jedinica policije81
13.4.Služba za granicu8
13.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
13.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta24
13.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike6
13.6.1.Policijska postaja Slavonski Brod118
13.6.2.Policijska postaja Nova Gradiška78
13.6.3.Policijska postaja Okučani31
13.6.4.Postaja granične policije Vrpolje177
13.6.5.Postaja prometne policije Slavonski Brod77
13.6.6.Postaja granične policije Slavonski Brod173
13.6.7.Postaja granične policije Stara Gradiška175
13.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
13.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
13.7.3.Odjel za tehniku17
13.7.4.Odjel za upravne poslove24
13.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava brodsko-posavska – ukupno1099
14.POLICIJSKA UPRAVA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.1.Ured načelnika Policijske uprave10
14.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
14.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.3.1.Odsjek za javni red5
14.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
14.3.3.Interventna jedinica policije51
14.4.Služba za granicu6
14.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
14.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta22
14.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike4
14.6.1.Policijska postaja Koprivnica69
14.6.2.Policijska postaja Đurđevac67
14.6.3.Policijska postaja Križevci70
14.6.4.Postaja prometne policije Koprivnica49
14.6.5.Postaja granične policije Koprivnica77
14.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
14.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
14.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
14.7.3.Odjel za tehniku13
14.7.4.Odjel za upravne poslove14
14.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava koprivničko-križevačka – ukupno547
15.POLICIJSKA UPRAVA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
15.1.Ured načelnika Policijske uprave12
15.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
15.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
15.3.1.Odsjek za javni red5
15.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
15.3.3.Interventna jedinica policije65
15.4.Služba za granicu6
15.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
15.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta23
15.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike9
15.6.1.Policijska postaja Zabok40
15.6.2.Policijska postaja Donja Stubica48
15.6.3.Policijska postaja Klanjec127
15.6.4.Policijska postaja Krapina69
15.6.5.Policijska postaja Pregrada76
15.6.6.Policijska postaja Zlatar Bistrica50
15.6.7.Postaja prometne policije Krapina52
15.6.8.Postaja granične policije Macelj106
15.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
15.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova43
15.7.3.Odjel za tehniku14
15.7.4.Odjel za upravne poslove12
15.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava krapinsko-zagorska – ukupno799
16.POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.1.Ured načelnika Policijske uprave9
16.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
16.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.3.1.Odsjek za javni red10
16.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
16.3.3.Interventna jedinica policije62
16.4.Služba za granicu7
16.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
16.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta18
16.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike4
16.6.1.Policijska postaja Gospić79
16.6.2.Policijska postaja Otočac66
16.6.3.Policijska postaja Donji Lapac89
16.6.4.Postaja granične policije Korenica189
16.6.5.Policijska postaja Senj67
16.6.6.Policijska postaja Karlobag44
16.6.7.Policijska postaja Novalja37
16.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
16.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova32
16.7.3.Odjel za tehniku15
16.7.4.Odjel za upravne poslove15
16.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava ličko-senjska – ukupno786
17.POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
17.1.Ured načelnika Policijske uprave10
17.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
17.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.3.1.Odsjek za javni red5
17.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
17.3.3.Interventna jedinica policije56
17.4.Služba za granicu6
17.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
17.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta23
17.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike6
17.6.1.Policijska postaja Čakovec76
17.6.2.Policijska postaja Prelog114
17.6.3.Policijska postaja Mursko Središće73
17.6.4.Policijska postaja Štrigova70
17.6.5.Postaja prometne policije Čakovec47
17.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
17.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova30
17.7.3.Odjel za tehniku14
17.7.4.Odjel za upravne poslove15
17.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova4
 
Policijska uprava međimurska – ukupno584
18.POLICIJSKA UPRAVA
POŽEŠKO-SLAVONSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
18.1.Ured načelnika Policijske uprave10
18.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
18.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.3.1.Odsjek za javni red i nezakonite migracije6
18.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
18.3.3.Interventna jedinica policije50
18.4.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
18.4.1.Odsjek za obradu kriminaliteta19
18.4.2.Odsjek kriminalističke tehnike5
18.5.1.Policijska postaja Požega95
18.5.2.Policijska postaja Pleternica52
18.5.3.Policijska postaja Pakrac59
18.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
18.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova29
18.6.3.Odjel za tehniku13
18.6.4.Odjel za upravne poslove15
18.6.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava požeško-slavonska – ukupno394
19.POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.1.Ured načelnika Policijske uprave12
19.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
19.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.3.1.Odsjek za javni red6
19.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
19.3.3.Interventna jedinica policije66
19.4.Služba za granicu6
19.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
19.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta26
19.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike11
19.6.1.Policijska postaja Varaždin96
19.6.2.Policijska postaja Ivanec68
19.6.3.Policijska postaja Ludbreg44
19.6.4.Policijska postaja Novi Marof60
19.6.5.Postaja prometne policije Varaždin56
19.6.6.Postaja granične policije Varaždin107
19.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
19.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova33
19.7.3.Odjel za tehniku16
19.7.4.Odjel za upravne poslove20
19.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava varaždinska – ukupno671
20.POLICIJSKA UPRAVA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
20.1.Ured načelnika Policijske uprave11
20.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
20.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.3.1.Odsjek za javni red6
20.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa5
20.3.3.Interventna jedinica policije39
20.4.Služba za granicu6
20.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
20.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta20
20.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike4
20.6.1.Policijska postaja Virovitica83
20.6.2.Policijska postaja Orahovica45
20.6.3.Policijska postaja Slatina98
20.6.4.Policijska postaja Pitomača63
20.6.5.Postaja prometne policije Virovitica48
20.6.6.Postaja granične policije Terezino Polje50
20.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
20.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova31
20.7.3.Odjel za tehniku12
20.7.4.Odjel za upravne poslove13
20.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava virovitičko-podravska – ukupno572
UKUPNO 
31 449