Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

NN 66/2018 (20.7.2018.), Uredba o izmjenama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1342

Na temelju članka 10. i članka 12. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O PODRUČJIMA, SJEDIŠTIMA, VRSTAMA I KATEGORIJAMA POLICIJSKIH UPRAVA I POLICIJSKIH POSTAJA

Članak 1.

U Uredbi o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja (»Narodne novine«, br. 117/11, 50/14, 32/15 i 11/17) u članku 29. riječi: »Policijska postaja Imotski« zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Imotski«, a riječi: »Policijska postaja Vrgorac« zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Vrgorac«.

Članak 2.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE IMOTSKI je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Imotskom, a obuhvaća područje grada Imotskog te općine Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje (sjedište Drum), Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 40 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 3.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE VRGORAC je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Vrgorcu, a obuhvaća Grad Vrgorac, kao i dionicu autoceste A1 od 442. km do 466. km. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 28 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 4.

U članku 91. riječi: »Policijska postaja Gruda« zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Gruda«.

Članak 5.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE GRUDA je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Grudama, a obuhvaća područje općine Konavle i Župa Dubrovačka i dio Grada Dubrovnika, odnosno mjesto Osojnik. Postaja je nadležna za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima, kao i zaštitu dijela državne granice s Crnom Gorom u dužini od 23 km i Bosnom i Hercegovinom u dužini od 53 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 6.

U članku 114. riječi: »Policijska postaja Hrvatska Kostajnica« zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica«.

Članak 7.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE HRVATSKA KOSTAJNICA je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, a obuhvaća Grad Hrvatsku Kostajnicu i općine Majur, Donji Kukuruzari i Hrvatska Dubica. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 36 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 8.

Članak 135. mijenja se i glasi:

»U Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj osnivaju se Policijska postaja Vukovar, Postaja granične policije Ilok, Postaja granične policije Tovarnik, Policijska postaja Vinkovci s Policijskom ispostavom Markušica, Policijska postaja Otok, Postaja granične policije Županja, Postaja granične policije Vrbanja, Postaja granične policije Bajakovo i Postaja prometne policije Vinkovci.«.

Članak 9.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIIJE ILOK je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Iloku, a obuhvaća Grad Ilok te naseljena mjesta Šarengrad, Mohovo i Bapsku. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Republikom Srbijom u dužini od 76,7 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 10.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE TOVARNIK je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Tovarniku, a obuhvaća općine Tovarnik, Lovas i Tompojevci. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Republikom Srbijom u dužini od 25 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 11.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE ŽUPANJA je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Županji, a obuhvaća Grad Županja i općine Štitar, Babina Greda, Cerna, Gradište i Bošnjaci. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 50,3 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 12.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE VRBANJA je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Vrbanji, a obuhvaća općine Gunja, Drenovci i Vrbanja. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 38,7 km, kao i dijela državne granice s Republikom Srbijom u dužini od 29,2 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 13.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»U Policijskoj upravi zadarskoj osnivaju se I. policijska postaja Zadar, II. policijska postaja Zadar, Policijska postaja Biograd, Policijska postaja Benkovac, Postaja granične policije Gračac, Policijska postaja Obrovac, Policijska postaja Pag, Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar i Postaja prometne policije Zadar.«.

Članak 14.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE GRAČAC je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Srbu, a obuhvaća Općinu Gračac, odnosno mjesne odbore Gračac i Srb. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 48,9 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 15.

Članak 154. mijenja se i glasi:

»POSTAJA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE ZADAR je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Zadru, Gaženica. Nadležna je za nadzor državne granice i poslove na moru na morskom akvatoriju Zadarske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice na moru u dužini od 45 n/m, te obuhvaća i područje Zračne luke Zadar, kao i pripadajući granični prijelaz.

Članak 16.

Članci 156. i 157. brišu se.

Članak 17.

U članku 167. riječi: »Policijska postaja Vrpolje«, zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Vrpolje«.

Članak 18.

Članak 171. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE VRPOLJE je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Vrpolju, a obuhvaća općine Vrpolje, Donji Andrijevci, Gundinci, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac i Velika Kopanica. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 42 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 19.

U članku 193. riječi: »Policijska postaja Korenica«, zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Korenica«.

Članak 20.

Članak 197. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE KORENICA je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Korenici, a obuhvaća općine Plitvička Jezera i Udbinu. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 33 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/51

Urbroj: 50301-29/23-18-2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.