Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

NN 66/2018 (20.7.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1347

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA – »MARINA GRUŽ«, NA DIJELU k.o. GRUŽ, NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika (»Narodne novine«, broj 62/15), u točki III. stavku 3. riječi: »3 (tri)« zamjenjuju se riječima: »4 (četiri)«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 1. siječnja 2020. godine.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije radi dobrog izvršenja posla iz točke II. ove Odluke, neće se zaključiti dodatak br. 1 Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji, te će se naplatiti garancija radi dobrog izvršenja posla.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 1 Ugovoru o koncesiji u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/177

Urbroj: 50301-27/25-18-2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.