Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 66/2018 (20.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1348

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 95/15), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI I VOĐENJU REGISTRA IZDANIH I ODUZETIH DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 88/15 i 114/15) u članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravna ili fizička osoba dužna je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti dostaviti Agenciji sve važeće ugovore s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost pravne ili fizičke osobe za obavljanje energetske djelatnosti, u skladu sa propisima navedenim u članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(l) Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, Agencija može po pojednostavnjenim uvjetima izdati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom, opskrbe električnom energijom, trgovine plinom i opskrbe plinom, aktivnom trgovcu i/ili opskrbljivaču električnom energijom i/ili plinom, iz države članice Europske unije.

(2) Agencija može izdati dozvolu podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koji uz ispunjen i potpisan Obrazac ZDOED priloži:

– izvadak iz odgovarajućeg registra kojim dokazuje da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti u odgovarajućem javnom registru države njezinog sjedišta

– ovjereni prijevod dokaza da je u državi članici Europske unije u kojoj je sjedište podnositelja zahtjeva registriran za obavljanje energetske djelatnosti

– izjavu odgovorne osobe o prihvaćanju obveza propisanih zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije i zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i podzakonskim propisima donesenima na temelju tih zakona

– dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

– dokaz da posjeduje bankarsku garanciju iz države članice Europske unije na iznos iz Priloga II. za obavljanje energetske djelatnosti za koju ishođuje dozvolu.

(3) Agencija će od regulatornog tijela države članice Europske unije u kojoj je njegovo sjedište, za podnositelja zahtjeva iz države članice Europske unije kao dokaz kvalificiranosti zatražiti podatak o ispunjavanju uvjeta za obavljanje energetske djelatnosti.«.

Članak 4.

U članku 19. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 5.

U članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 6.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 3. podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – presudu upravnog suda, ako je pokrenut upravni spor.«.

U stavku 4. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – presuda upravnog suda, ako je pokrenut upravni spor.«.

U stavku 5. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – presuda upravnog suda, ako je pokrenut upravni spor.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«.

Klasa: 310-02/18-01/01

Urbroj: 517-13-1-1-1/1177-18-83

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.