Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva

NN 66/2018 (20.7.2018.), Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1349

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 14/2014) ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/426 O APARATIMA NA PLINOVITA GORIVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uspostavlja pravni okvir te utvrđuju nadležna tijela i njihove ovlasti za provedbu Uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ (SL L 81., 31. 3. 2016.).

Članak 2.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 2016/426 u Republici Hrvatskoj je središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo koje prijavljuje Europskoj komisiji i ostalim državama članicama tijela koja su u Republici Hrvatskoj ovlaštena za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti aparata na plinovita goriva.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo nadležno je i odgovorno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka te za nadzor prijavljenih tijela, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/426.

(3) Ocjenjivanje i nadzor iz stavka 2. ovoga članka provodi hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 SL L 218, 13. 8. 2008. i u skladu s njom.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvješćuje Europsku komisiju o postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti, o nadzoru prijavljenih tijela i o svim promjenama u vezi s tim.

Članak 3.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje Ministarstvu nadležnom za gospodarstvo na obrascu koji se nalazi u Dodatku I. ovog Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izdaje ovlaštenja temeljem potvrde o akreditaciji izdane od strane hrvatskog nacionalnog akreditacijskog tijela u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, kojom se potvrđuje da to tijelo ispunjava zahtjeve iz članka 23. Uredbe (EU) 2016/426.

Članak 4.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Pravilnika i Uredbe (EU) 2016/426 u dijelu koji se odnosi na stavljanje na tržište aparata i opreme obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području zaštite potrošača.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, nadležni inspektor ima ovlasti poduzeti mjere sukladno propisu kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i prava i obveze gospodarskih subjekata koji iste proizvode stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za plinske aparate (»Narodne novine«, broj 91/13).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/85

Urbroj: 526-03-02-01/1-18-3

Zagreb, 11. srpnja 2018.

Ministar
Darko Horvat, v. r.

DODATAK I

Prostor za državne biljege

PODNOSITELJ ZAHTJEVA (naziv, adresa):

Kontakt osoba:

Web-stranica tvrtke:

E-adresa:

Telefon/faks:

OIB:

ZAHTJEV
ZA OVLAŠĆIVANJE I PRIJAVU TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI EUROPSKOJ KOMISIJI

Opis djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti:

Moduli ocjenjivanja sukladnosti:

Aparati:

Oprema:

Da li je tijelo član koordinacijske grupe prijavljenih tijela?

Prilog: Potvrda o akreditaciji s prilogom

Ovlaštena osoba

Mjesto i datum