Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

NN 67/2018 (25.7.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

HRVATSKI SABOR

1364

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/88

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA

Članak 1.

U Zakonu o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15.) u članku 4. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Potrošačem se, u smislu ovoga Zakona, smatra i fizička osoba koja ima obveze iz djelatnosti koju je obavljala kao obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak ili obveznik poreza na dobit prema odredbama zakona kojim se uređuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit, ako više nije obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti odnosno poreza na dobit.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako podnesak u postupku stečaja potrošača nije podnesen na propisanom obrascu, sud će ga odbaciti kao nedopušten, osim ako podnesak sadržava sve podatke koje predviđa obrazac.«.

Članak 3.

U članku 8. riječi: »provodi se« zamjenjuju se riječima: »može se provesti«.

Članak 4.

U članku 27. stavku 3. iza riječi: »rješenja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako ovim Zakonom nije drukčije određeno«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi: »Registar nesolvent­nosti«.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Registar nesolventnosti vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na temelju podataka koji potječu iz informacijskog sustava u kojem se vode stečajni predmeti.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadržava podatke o otvorenim postupcima stečaja potrošača, kao i podatke o oslobođenju od preostalih obveza.

(3) Registar je javan i vidljiv na mrežnim stranicama.

(4) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(5) Na zahtjev suda, državnog tijela ili potrošača ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će izdati potvrdu o podacima upisanim u registar.

(6) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadržava podatke o otvorenim predstečajnim postupcima, stečajnim postupcima i postupcima izvanredne uprave za trgovačka društva od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

(7) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.«.

Članak 6.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Sud u postupku stečaja potrošača:

1. provodi postupak radi raspravljanja i glasovanja o planu ispunjenja obveza, ako prije pokretanja postupka stečaja potrošača nije vođen izvansudski postupak pred savjetovalištem

2. odlučuje o otvaranju postupka stečaja potrošača

3. imenuje i razrješava povjerenika i nadzire njegov rad te mu daje obvezatne upute

4. određuje nagradu povjereniku i naknadu njegovih stvarnih troškova

5. odlučuje o visini sredstava potrebnih potrošaču za primjerene životne potrebe / primjereni životni standard

6. odlučuje o odgodi prodaje nekretnine koja je potrošaču potrebna za stanovanje

7. odlučuje o obavljanju samostalne djelatnosti potrošača

8. odobrava isplatu vjerovnika

9. određuje razdoblje provjere ponašanja

10. odlučuje o uskrati, prihvaćanju odnosno opozivu oslobođenja od preostalih obveza

11. odlučuje o zaključenju i obustavi stečajnoga postupka

12. odlučuje o svim drugim pitanjima, osim o onima o kojima po ovom Zakonu odlučuje koje drugo tijelo postupka stečaja potrošača.«.

Članak 7.

U članku 33. stavku 1. točki 3. iza riječi: »povjerenika« dodaju se riječi: »ili je oslobođena obveze polaganja tog ispita«.

Članak 8.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stečajni upravitelji, odvjetnici, ovlašteni revizori i porezni savjetnici oslobođeni su obveze polaganja stručnog ispita za povjerenika.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uvjet za polaganje stručnog ispita ispunjava osoba koja je obavila stručnu obuku u trajanju od jedne godine.«.

Članak 9.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Stečajni upravitelji

Članak 37.a

(1) Ako na listi povjerenika za područje općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača nije upisano barem pet povjerenika, za povjerenika se može imenovati osoba koja je upisana na listi A ili listi B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka izbor povjerenika obavlja se odgovarajućom primjenom članka 37. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 40. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Povjerenik je dužan upravljati i raspolagati onom imovinom potrošača koja ulazi u stečajnu masu radi namirenja vjerovnika potrošača.«.

Dosadašnji stavci 2. – 5. postaju stavci 3. – 6.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »primjenjuje Stečajni zakon« zamjenjuju se riječima: »primjenjuju odredbe zakona kojim se propisuju dužnosti i odgovornosti stečajnoga upravitelja u stečajnom postupku«.

Članak 11.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača ne objavljuje se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, potrošač je dužan priložiti popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza. Popis imovine i obveza i plan ispunjenja obveza podnose se na propisanom obrascu.«.

Članak 12.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Ako svi vjerovnici ne dadu svoj pristanak na plan ispunjenja obveza, sud će na prijedlog vjerovnika koji pristaje na plan ili na prijedlog potrošača rješenjem nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika:

– ako je većina svih vjerovnika prihvatila plan ispunjenja obveza i

– ako zbroj tražbina vjerovnika koji su dali svoj pristanak prelazi polovinu ukupnih tražbina.

(2) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, nedostajući pristanak vjerovnika ne može se nadomjestiti sudskom odlukom ako vjerovnik koji je uskratio svoj pristanak na plan učini vjerojatnim:

– da u odnosu na ostale vjerovnike njegovo sudjelovanje u planu ispunjenja obveza ne bi bilo pravično ili

– da se planom ispunjenja obveza stavlja u ekonomski lošiji položaj od onoga u kojem bi bio da se otvori postupak stečaja potrošača i primjene odredbe o oslobođenju od preostalih obveza.

(3) Sud svojom odlukom ne može nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika ako vjerovnik učini vjerojatnim da neka od tražbina koju je potrošač naveo u planu ispunjenja obveza ne postoji ili da je ona viša ili niža od one koju je potrošač naveo u planu ispunjenja obveza, a od ishoda tog spora ovisi da li neki od vjerovnika u odnosu na druge vjerovnike pravično sudjeluje u planu ispunjenja obveza.

(4) Prije donošenja odluke o nadomještanju nedostajućeg pristanka vjerovnika sud će omogućiti očitovanje vjerovnicima koji su uskratili pristanak na plan ispunjenja obveza.

(5) Protiv rješenja kojim se nadomješta nedostajući pristanak vjerovnika, vjerovnik koji je uskratio pristanak na plan ispunjenja obveza ima pravo na žalbu, a protiv rješenja kojim sud odbija svojom odlukom nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika pravo na žalbu ima potrošač.

(6) Žalba iz stavka 5. ovoga članka odgađa provedbu rješenja.

(7) Sud će zastati s postupkom dok rješenje iz stavka 5. ovoga članka ne postane pravomoćno.

(8) Ako plan ispunjenja obveza bude prihvaćen odnosno ako se nedostajući pristanak vjerovnika može nadomjestiti sudskom odlukom iz stavka 1. ovoga članka, prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača smatra se povučenim.«.

Članak 13.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Ako svi vjerovnici ne prihvate plan ispunjenja obveza odnosno ako se nedostajući pristanak vjerovnika koji ne prihvaćaju plan ispunjenja ne može nadomjestiti sudskom odlukom iz članka 51. ovoga Zakona, sud može na pripremnom ročištu utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za otvaranje postupka stečaja potrošača.

(2) Ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje postupka stečaja potrošača sud može iznimno odgoditi, ako ocijeni da je radi utvrđenja činjenice postojanja stečajnog razloga potrebno izvesti vještačenje ili iz drugog opravdanog razloga.«.

Članak 14.

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Članak 52.a

(1) Ako iz plana ispunjenja obveza koji je potrošač priložio uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača proizlazi da ukupan iznos obveza koje potrošač planira ispuniti nije jednak ili veći od 25% od ukupnog iznosa potrošačevih obveza, sud neće zakazati pripremno ročište ni razmatrati plan ispunjenja obveza.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se da plan ispunjenja nije prihvaćen.«.

Članak 15.

U članku 53. ispred riječi: »Sud« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako nije održano pripremno ročište, sud može održati ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje postupka stečaja potrošača.«.

Članak 16.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Ako sud na temelju isprava koje se nalaze u sudskom spisu stekne uvjerenje da imovina potrošača koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova toga postupka ili je neznatne vrijednosti, rješenjem će pozvati osobe koje imaju pravni interes za provedbom postupka stečaja potrošača da u roku od 15 dana od dana objave tog poziva na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova uplate predujam za namirenje troškova postupka.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u zakonskom roku ne predujme traženi iznos, sud će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka te istodobno imenovati povjerenika i odrediti razdoblje provjere ponašanja u trajanju od pet godina.

(3) Povjerenik će nakon zaključenja postupka stečaja potrošača, u ime i za račun potrošača unovčiti imovinu potrošača koja ulazi u stečajnu masu i prikupljenim sredstvima namiriti nastale troškove postupka. O obavljenim radnjama povjerenik je dužan podnositi izvješća sudu, a kada je to potrebno, povjerenik će na temelju rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka otvoriti poseban račun na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 42. stavaka 2. – 5. ovoga Zakona.

(4) Ako se ispune pretpostavke za nastavljanje postupka stečaja potrošača radi naknadne diobe, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe o nastavljanju postupka radi naknadne diobe iz zakona kojim se uređuje stečajni postupak.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka sud će rješenjem o nastavljanju postupka stečaja potrošača pozvati vjerovnike da u roku od 60 dana od objave tog rješenja na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova prijave svoje tražbine povjereniku te će zakazati ispitno ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine te istodobno i izvještajno ročište koje će spojiti s ispitnim ročištem. Na odgovarajući će se način u tom slučaju primijeniti odredbe o unovčenju imovine dužnika i namirenju vjerovnika iz zakona kojim se uređuje stečajni postupak.«.

Članak 17.

U članku 59. ispred riječi: »Ako« stavlja se oznaka stavka koja glasi »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

»(2) U postupku stečaja potrošača stečajni vjerovnici se prema svojim tražbinama razvrstavaju u viši ili niži isplatni red. Tražbine nižeg isplatnog reda namiruju se prema redoslijedu propisanom zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.«.

Članak 18.

Iza članka 59. dodaju se članci 59.a i 59.b s naslovima iznad njih koji glase:

»Obveze po osnovi zakonske obveze na uzdržavanje

Članak 59.a

(1) Za vrijeme trajanja stečajnog postupka i u razdoblju provjere ponašanja, obveze po osnovi zakonske obveze na uzdržavanje povjerenik će ispunjavati prema redoslijedu po kojem se ispunjavaju ostale obveze stečajne mase, bez obzira na to kada je zakonska obveza na uzdržavanje nastala odnosno kada je utvrđena.

(2) Zakonska obveza na uzdržavanje maloljetnog djeteta prema stavku 1. ovoga članka isplaćuje se mjesečno iz nasljedstva ili zapisa koje potrošač stekne nakon otvaranja stečajnog postupka potrošača odnosno iz novčanih primanja potrošača, i to do iznosa utvrđenog sudskom odlukom kojom je određeno uzdržavanje ili sporazumom o uzdržavanju, ali najviše do jedne četvrtine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, koju je dužan utvrditi i objaviti Državni zavod za statistiku u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje ovršni postupak, a zakonska obveza na uzdržavanje drugih osoba isplaćuje se najviše do jedne šestine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj.

(3) Na prijedlog potrošača ili vjerovnika tražbine po osnovi zakonske obveze na uzdržavanje sud može mjesečni iznos zakonskog uzdržavanja iz stavka 2. ovoga članka utvrditi u većem ili manjem iznosu.

Smrt potrošača

Članak 59.b

(1) Ako potrošač umre nakon donošenja rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača u slučajevima u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača provodi, stečajni postupak se nastavlja voditi nad stečajnom masom.

(2) U ime i za račun stečajne mase mogu se voditi sporovi ako ovim Zakonom ili Stečajnim zakonom nije drukčije određeno, a stečajna masa može biti nositelj prava vlasništva i drugih stvarnih prava.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga Zakona u rješenju o zaključenju postupka stečaja potrošača sud će odrediti da se eventualni ostatak stečajne mase prenese u ostavinsku masu iza pokojnog potrošača.

(4) Ako potrošač umre prije donošenja rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača, stečajni postupak će se obustaviti, a ako umre u razdoblju provjere ponašanja, povjerenik je dužan raspodijeliti potrošačevu imovinu u skladu sa završnim diobnim popisom.«.

Članak 19.

U članku 64. stavku 6. iza riječi: »svrhovitom« dodaju se riječi: »i ako bi se ovrha na nekretnini mogla odrediti prema pravilima ovršnog postupka«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 68. mijenja se i glasi: »Završna dioba i završni diobni popis«.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Završnoj diobi pristupa se čim završi unovčenje stečajne mase, uz suglasnost suda, a nakon što povjerenik sastavi završni diobni popis.

(2) Radi završne diobe sud određuje završno ročište vjerovnika na kojem se:

1. raspravlja o završnom diobnom popisu i računu povjerenika

2. daje suglasnost na završni diobni popis i račun povjerenika

3. odlučuje o neunovčivim predmetima stečajne mase.

(3) Vrijeme između objave poziva za završno ročište i dana održavanja ne smije biti kraće od 30 dana ni duže od 60 dana.

(4) Prigovore na završni diobni popis vjerovnici mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave završnog diobnog popisa. Neobrazložene prigovore prvostupanjski sud će odbaciti bez pozivanja podnositelja na njihov ispravak ili dopunu.

(5) Na završnom ročištu sud će rješenjem odlučiti o prigovorima vjerovnika iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 21.

U članku 69. stavku 2. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – ako postoji neki od razloga iz članka 75. stavka 1. ovoga Zakona ili«.

Dosadašnji podstavak 2., koji postaje podstavak 3., mijenja se i glasi:

» – ako je potrošač u posljednjih deset godina koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača odnosno u posljednjih pet godina koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača oslobođen od preostalih obveza ili mu je oslobođenje uskraćeno.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 22.

Iza članka 71. dodaje se članak 71.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Pravni položaj povjerenika

Članak 71.a

(1) Povjerenik je dužan osobe obvezane na plaćanje obavijestiti o ustupu. On je dužan iznose koje primi na osnovi ustupa, kao i ostale isplate u korist potrošača ili treće osobe, držati odvojene od svoje imovine te ih, ako sud ne odluči drukčije, jednom godišnje podijeliti vjerovnicima na osnovi završnoga popisa.

(2) Povjerenik je dužan sudu po okončanju svoje službe položiti račun.

(3) U odnosu na povjerenika na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o nadzoru nad stečajnim upraviteljem i o razrješenju stečajnoga upravitelja, s time da svaki vjerovnik ima pravo predložiti razrješenje te pravo na žalbu protiv odluke suda o prijedlogu za razrješenje.«.

Članak 23.

U članku 73. stavku 2. riječ: »imovinu« zamjenjuje se riječima: »jednu polovinu imovine«.

U stavku 3. iza riječi: »povjereniku« dodaju se riječi: »i sudu«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»(4) Potrošač ne smije zatajiti nijedan iznos obuhvaćen izjavom o ustupu niti imovinu iz stavka 2. ovoga članka te je dužan povjereniku i sudu, na njihov zahtjev, dati obavijesti o svojim primanjima i imovini.

(5) Potrošač je dužan plaćanja radi namirenja vjerovnika obavljati samo povjereniku te ne smije nijednom vjerovniku dati posebnu prednost.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 24.

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Povreda dužnosti potrošača

Članak 73.a

(1) Sud će potrošaču uskratiti oslobođenje od preostalih obveza na prijedlog stečajnog vjerovnika, ako potrošač tijekom razdoblja provjere ponašanja povrijedi svoju dužnost i time onemogući namirenje vjerovnika odnosno ako se ostvari neki od razloga iz članka 75. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka stečajni vjerovnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je saznao za povredu dužnosti. Prijedlog je dopušten samo ako vjerovnik svoj prijedlog učini vjerojatnim.

(3) Prije odluke o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka sud će saslušati povjerenika, potrošača i stečajne vjerovnike. Potrošač je dužan dati obavijesti o ispunjavaju svojih dužnosti.

(4) Ako potrošač bez valjanoga razloga ne pruži tražene obavijesti ili ako neopravdano izostane s ročišta koje je sud zakazao radi davanja obavijesti, sud će donijeti rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza.«.

Članak 25.

U članku 74. stavku 1. iza riječi: »ponašanja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako sud nije donio rješenje o uskrati oslobođenja od preostalih obveza na temelju članka 73.a ovoga Zakona«.

Članak 26.

U članku 76. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Oslobođenje potrošača od preostalih obveza je bez utjecaja na prava stečajnih vjerovnika prema sudužnicima i jamcima dužnika, a potrošač se oslobađa od svojih obveza prema sudužnicima, jamcima ili regresnim ovlaštenicima na isti način kao i od obveza prema stečajnim vjerovnicima.

(4) Ako potrošač namiri kojega od vjerovnika koji na temelju oslobođenja potrošača od preostalih obveza nema pravo tražiti namirenje, vjerovnik nije obvezan vratiti primljeno.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 27.

U članku 77. ispred riječi: »Rješenjem« stavlja se oznaka stavka koja glasi »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

»(2) Za vrijeme trajanja stečajnog postupka i razdoblja provjere ponašanja za tražbine iz stavka 1. ovoga članka zastara ne teče, a ako je vjerovnik prijavio tražbinu u postupku stečaja potrošača, zastara se prekida.«.

Članak 28.

Iza članka 79. dodaju se glava IX.a i članci 79.a do 79.v s naslovima iznad njih koji glase:

»GLAVA IX.a
JEDNOSTAVNI POSTUPAK STEČAJA POTROŠAČA

Pretpostavke za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.a

(1) Iznimno od odredbi članka 5. ovoga Zakona, sud će prema odredbama ove glave Zakona provesti stečajni postupak koji je ograničen na dio potrošačevih vjerovnika (jednostavni postupak stečaja potrošača).

(2) Jednostavni postupak stečaja potrošača može se provesti nad imovinom potrošača iz članka 4. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona ako:

– u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 20.000,00 kuna s osnova glavnice i

– je razdoblje u kojem je potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine.

(3) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ako ih je Financijska agencija brisala iz tog Očevidnika istekom roka prema posebnom zakonu i ako:

– nakon brisanja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje je Financijska agencija brisala iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna.

(4) Jednostavni postupak stečaja potrošača provest će se i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje zato što su vjerovnici povukli prijedlog za ovrhu odnosno zahtjev za izravnu naplatu nakon što je Financijska agencija pozvala potrošača da se očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom ako to predloži potrošač i ako:

– nakon povlačenja osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, a tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koji su povukli osnove za plaćanje s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika čije osnove za plaćanje su evidentirane u tom Očevidniku s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna ili

– tražbine vjerovnika iz osnova za plaćanje koje su vjerovnici povukli iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinama vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka s osnove glavnice ne prelaze iznos od 20.000,00 kuna.

(5) Vjerovnici iz stavka 3. ovoga članka imaju prednost nad vjerovnicima iz stavka 4. ovoga članka, a ako postoji više vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka odnosno stavka 4. ovoga članka, prednost ima vjerovnik čija osnova za plaćanje je ranije bila upisana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

(6) Tražbine vjerovnika koje su radi osiguranja ili radi naplate novčane kazne upisane u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ne uzimaju se u obzir kod utvrđivanja uvjeta za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača niti se jednostavni postupak stečaja potrošača na njih primjenjuje.

(7) U smislu ove glave Zakona, glavnicom se smatraju i troškovi i uglavničene kamate ako je njihovo prisilno ostvarenje vjerovnik tražio kao glavnu tražbinu.

(8) Ako je isti vjerovnik na temelju iste ovršne isprave zatražio više djelomičnih namirenja tako da je u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje upisano više osnova za plaćanje, svaka upisana osnova za plaćanje se u smislu ove glave Zakona smatra samostalnom tražbinom vjerovnika.

Očitovanje potrošača

Članak 79.b

(1) Kad se ispune pretpostavke iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, Financijska agencija će pozvati potrošača da se u roku od 15 dana od dana dostave poziva očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom.

(2) U pozivu iz stavka 1. Financijska agencija će obavijestiti potrošača da u roku za davanje suglasnosti za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača:

– mora dostaviti popis svoje imovine

– može podnijeti prijedlog da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji su povukli osnovu za plaćanje (članak 79.a stavak 4.).

(3) Uz poziv iz stavka 1. ovoga članka Financijska agencija će potrošaču dostaviti podatke iz članka 79.d stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Za davanje neistinitoga ili nepotpunoga popisa imovine potrošač odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom.

(5) Očitovanje iz stavka 1. ovoga članka s popisom imovine iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka potrošač daje na obrascu koji pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Dostava poziva

Članak 79.c

(1) Poziv iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će dostaviti potrošaču u roku od 30 dana od dana kada su ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ako se ne očituje u roku od 15 dana od dana dostave poziva ili dostavi popis imovine, smatrat će se da je potrošač suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom.

(3) Ako se očituje u roku od 15 dana od dana dostave poziva da je suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom, ali ne popiše imovinu, smatrat će se da je potrošač izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici.

(4) Poziv iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se potrošaču na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj prema podacima o prebivalištu iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova. Iznimno, ako prema podacima iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova proizlazi da je potrošač prijavio boravište u kojem drugom mjestu u Republici Hrvatskoj ili da je prijavio koje drugo mjesto ili način na koji joj se dostava može obaviti, dostava se obavlja na adresi boravišta odnosno na drugom prijavljenom mjestu ili na drugi prijavljeni način.

(5) Ako dostava ne uspije na adresi iz stavka 4. ovoga članka, dostava će se obaviti na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, uz slanje obavijesti potrošaču da je dostava poziva iz stavka 1. ovoga članka obavljena isticanjem na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. Obavijest potrošaču dostavlja se na adresu iz stavka 4. ovoga članka predajom u poštanski sandučić i u njegov korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

(6) Ako iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova proizlazi da potrošač nema prebivalište u Republici Hrvatskoj odnosno ako potrošač nema boravište u Republici Hrvatskoj, Financijska agencija će na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova pozvati potrošača da dostavi adresu za primanje pismena. Objava poziva mora trajati najmanje 60 dana.

Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.d

(1) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača podnosi Financijska agencija nadležnom sudu u elektroničkom obliku ako se potrošač očitovao da je suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom odnosno ako se prema odredbama ovoga Zakona smatra da je potrošač suglasan da se provede taj postupak.

(2) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava:

1. podatke za identifikaciju potrošača

2. podatak o trajanju neprekinutog razdoblja u kojem potrošač ima u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbine

3. podatak o ukupnom iznosu duga evidentiranog u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na temelju neizvršenih osnova za plaćanje, uključujući troškove i kamate na dan podnošenja prijedloga

4. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje po kojima ti vjerovnici imaju nenamirene tražbine prema potrošaču na dan podnošenja prijedloga

5. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika i popis osnova za plaćanje koje je Financijska agencija po isteku roka prema posebnom propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima prestala izvršavati, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje

6. podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika koji su povukli osnovu za plaćanje i popis tih osnova za plaćanje, uz podatak o iznosima tražbina iz tih osnova za plaćanje i naplatama na temelju tih osnova za plaćanje.

(3) Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača sadržava prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 4. ovoga članka i prijedlog sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača radi namirenja vjerovnika iz stavka 2. točke 5. ovoga članka ako su na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Uz prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija prilaže i dostavlja sudu u elektroničkom obliku očitovanje i drugu dokumentaciju koju joj je potrošač dostavio te poziv iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona koji je dostavljen potrošaču.

(5) Na traženje suda Financijska agencija dostavlja sudu u elektroničkom obliku podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

(6) Financijska agencija neće podnijeti prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ako:

– se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, osim ako su ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 3. ovoga Zakona ili

– se nakon slanja poziva iz članka 79.b stavka 1. ovoga Zakona promijene okolnosti tako da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, a potrošač nije predložio da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede radi namirenja vjerovnika iz članka 79.a stavka 4. ovoga Zakona.

(7) Izgled prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Odbijanje odnosno odbačaj prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.e

(1) Ako nisu ispunjeni uvjeti za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona, sud će rješenjem odbiti prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača i dostaviti ga potrošaču i Financijskoj agenciji.

(2) Sud će odbaciti prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača ako se potrošač očitovao da nije suglasan da se provede jednostavan postupak stečaja potrošača odnosno ako bi se prema odredbama ove glave Zakona jednostavni postupak stečaja potrošača provodio samo radi namirenja vjerovnika iz članka 77. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pravo na žalbu ima potrošač.

Oglas

Članak 79.f

(1) Ako nije odbacio odnosno odbio prijedlog za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova objaviti oglas koji sadržava:

– podatke za identifikaciju potrošača

– popis imovine ako ga je potrošač dostavio

– poziv svima vjerovnicima potrošača da u roku od 45 dana od objave oglasa ospore popis imovine koji je potrošač dostavio i/ili da obavijeste sud o imovini potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa u slučaju da jednostavni postupak stečaja potrošača bude otvoren te da dostave dokaze na kojima temelje svoje tvrdnje.

(2) Sud je dužan utvrditi vrijednost potrošačeve imovine, kao i raspolaganja imovinom koja je potrošač poduzeo u posljednje tri godine prije otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača putem Financijske agencije, koja je ovlaštena podatke o potrošačevoj imovini pribavljati od Ministarstva financija, Porezne uprave i drugih tijela i osoba koje vode evidencije o imovini potrošača. Porezna uprava omogućit će dostupnost podataka sadržanih u evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima bez potrebe ishođenja suglasnosti nadležnog javnopravnog tijela koje tražene podatke dostavlja u navedenu evidenciju.

(3) Vrijednost potrošačevih pokretnina odnosno prava sud utvrđuje zaključkom po slobodnoj ocjeni. Sud može procjenu povjeriti sudskom ovršitelju odnosno sudskom procjenitelju ili posebnom vještaku.

Otvaranje i zaključenje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.g

(1) Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 10.000,00 kuna, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(2) Sud neće po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača ako utvrdi da neki od vjerovnika iz prijedloga za pokretanje jednostavnog postupka stečaja potrošača, osim ovršnog postupka na novčanoj tražbini po računu, protiv potrošača vodi drugi ovršni postupak radi naplate novčane tražbine pred sudom u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju će sud donijeti rješenje iz članka 79.h stavka 1. ovoga Zakona.

(3) U rješenju o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača sud neće imenovati povjerenika niti odrediti razdoblje provjere ponašanja.

(4) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i u odnosu na vjerovnike iz članka 79.a ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalbu može podnijeti potrošač i vjerovnici iz članka 79.a ovoga Zakona.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sud će dostaviti osobama iz stavka 5. ovoga članka odgovarajućom primjenom odredbi članka 79.c ovoga Zakona.

(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, kao i obavijest da je rješenje postalo pravomoćno, sud će dostaviti Financijskoj agenciji elektroničkim putem.

Otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.h

(1) Ako utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa veća od 10.000,00 kuna, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(2) Tražbine vjerovnika iz članka 79.a stavka 2. ovoga Zakona smatraju se utvrđenim u iznosu u kojem su evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Tražbine vjerovnika iz članka 79.a stavaka 3. i 4. ovoga Zakona smatraju se utvrđenim u iznosu u kojem su bile evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ili manjem, ako ih je potrošač u prijedlogu iz članka 79.b stavka 2. točke 2. ovoga Zakona naznačio u manjem iznosu. Drugi vjerovnici i njihove tražbine neće se utvrđivati.

(3) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka sud kao povjerenika može imenovati odvjetnika s liste odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora ili stečajnog upravitelja koji je upisan na listi A ili listi B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.

(4) Kao povjerenik ne može biti imenovan odvjetnik koji:

– se mora izuzeti odgovarajućom primjenom članka 31. stavka 2. ovoga Zakona ili

– u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja.

(5) Ako potrošač ima stalna novčana primanja na kojima se ne provodi ovrha, sud će naložiti potrošaču da u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača uplaćuje na račun suda određeni iznos stalnog novčanog primanja koji će sud odrediti odgovarajućom primjenom pravila ovršnog prava o ograničenjima ovrhe na stalnim novčanim primanjima.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalbu može podnijeti potrošač i vjerovnici iz članka 79.a ovoga Zakona.

(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sud će dostaviti poštom osobama iz stavka 6. ovoga članka odgovarajućom primjenom odredbi članka 79.c ovoga Zakona, a u slučaju iz članka 79.l stavka 3. ovoga Zakona i sudu koji vodi ovršni postupak u korist vjerovnika iz članka 79.a ovoga Zakona.

(8) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, kao i obavijest da je rješenje postalo pravomoćno, sud će dostaviti Financijskoj agenciji elektroničkim putem.

(9) Liste odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova.

(10) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom uređuje pretpostavke i način izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira u jednostavnom postupku stečaja potrošača.

Unovčenje potrošačeve imovine

Članak 79.i

(1) Stečajni upravitelj odnosno odvjetnik koji je imenovan kao povjerenik dužan je u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača unovčiti pokretnine odnosno tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska ili materijalna prava koja je potrošač naveo u popisu imovine ili čije je postojanje sud utvrdio.

(2) Pokretnine i prava potrošača, osim stalnih novčanih primanja iz članka 79.h stavka 5. ovoga Zakona, odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik unovčava neposrednom pogodbom, odgovarajućom primjenom pravila o prodajnoj cijeni koja se primjenjuje na pokretnine u ovršnom postupku.

(3) Pokretnine koje se unovčavaju neposrednom pogodbom mogu se ostaviti u posjedu potrošača koji s njima ne smije raspolagati, opteretiti ih pravima u korist trećih osoba bez suglasnosti suda niti im umanjiti vrijednost njihovom redovitom uporabom. Ako potrošač otuđi, optereti ili umanji vrijednost pokretnina koje treba unovčiti neposrednom pogodbom, smatrat će se da potrošač nije pošten, a sud će jednostavni postupak stečaja potrošača obustaviti.

(4) Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom sklapa se u pisanom obliku.

(5) Ugovor sklapaju kupac i odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik u ime i za račun potrošača.

(6) Potpis odvjetnika odnosno stečajnog upravitelja koji je imenovan kao povjerenik potvrdit će sud kada je to prema posebnom propisu potrebno radi upisa promjene vlasništva u javnoj knjizi. Umjesto sudske potvrde potpisa, potpis može biti javnobilježnički ovjerovljen.

(7) Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom ima učinak od dana pravomoćnosti rješenja o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(8) Pokretnine i prava koja se ne unovče u roku iz stavka 1. ovoga članka smatraju se neunovčivom imovinom i ostaju potrošaču.

(9) Odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka podnijeti sudu izvješće o svim poduzetim radnjama.

(10) Radi namirenja vjerovnika u jednostavnom postupku stečaja potrošača ne mogu se unovčiti potrošačeve nekretnine, osim u slučaju iz članka 79.l stavka 3. ovoga Zakona.

Pravo na nagradu i naknadu troškova

Članak 79.j

Odvjetnik odnosno stečajni upravitelj koji je imenovan kao povjerenik ima pravo na jedinstvenu nagradu i naknadu troškova u skladu s uredbom o nagradi i naknadi troškova kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrada i naknada za povjerenike u jednostavnom postupku stečaja potrošača.

Provjera imovinskog stanja potrošača

Članak 79.k

Nakon što se unovči imovina potrošača odnosno nakon što potrošač ispuni obveze iz članka 79.h stavka 5. ovoga Zakona, a prije donošenja rješenja o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će provjeriti imovinsko stanje potrošača u razdoblju od otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača do dana provjere.

Ovršni postupci u tijeku

Članak 79.l

(1) Ovršni postupci koji se na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača vode protiv potrošača pred sudom u Republici Hrvatskoj neće se prekidati, već će se nastaviti pred sudom pred kojim se vode.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ovršni postupci radi naplate novčane tražbine na potrošačevoj novčanoj tražbini po računu prekidaju se do okončanja jednostavnog postupka stečaja potrošača.

(3) Vjerovnici iz članka 79.a ovoga Zakona stupaju u ovršni postupak koji je pokrenuo neki od tih vjerovnika radi namirenja novčane tražbine.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka svi vjerovnici se namiruju se kao jedan vjerovnik, odgovarajućom primjenom pravila o razmjernom namirenju vjerovnika u stečaju, nakon što se vjerovnik koji je pokrenuo ovršni postupak namiri s osnove troškova koje je imao u tom postupku.

(5) Nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača vjerovnici iz stavka 3. ovoga članka ne mogu tražiti promjenu sredstava i predmeta ovrhe u ovršnim postupcima radi namirenja novčane tražbine niti mogu pokretati nove ovršne postupke protiv potrošača.

(6) Jednostavni postupak stečaja potrošača može se zaključiti i ako ovršni postupci iz stavka 3. ovoga članka nisu dovršeni.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza nakon obavijesti ovršnog suda da je rješenje o namirenju steklo svojstvo pravomoćnosti. Ako se protiv potrošača vodi više ovršnih postupka, sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza nakon zadnje obavijesti ovršnog suda da je rješenje o namirenju steklo svojstvo pravomoćnosti.

(8) Otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača bez utjecaja je na ovršne postupke:

– u kojima ovrhovoditelj nije vjerovnik iz članka 79.a ovoga Zakona, s time da se preostali iznos kupovnine ostvaren u tim ovršnim postupcima, ako ga ima, neće vratiti ovršeniku, nego dostaviti na račun suda koji vodi jednostavni postupak stečaja potrošača radi namirenja vjerovnika iz članka 79.a ovoga Zakona

– koji se vode protiv potrošača radi namirenja nenovčanih tražbina.

Obustava jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.m

Sud će obustaviti jednostavni postupak stečaja potrošača ako:

– potrošač povuče očitovanje kojim je dao suglasnost da se jednostavni postupak stečaja potrošača može voditi na njegovoj imovini u roku od 60 dana od dana otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača

– potrošač u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača ne uplati na račun suda iznos koji mu je sud naložio uplatiti

– sud utvrdi da je u roku od dvanaest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača potrošač stekao ili raspolagao imovinom koju nije prijavio sudu

– pokretnine odnosno prava potrošača koja se trebaju unovčiti propadnu, bitno izgube vrijednost, odnosno ako se ne mogu pronaći ili ako se utvrdi da nisu postojale na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača

– se prema odredbama ovoga Zakona smatra da je potrošač nepošten.

Zaključenje jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.n

(1) Nakon unovčenja stvari i prava koja se prema odredbama ove glave Zakona moraju unovčiti odnosno nakon što potrošač ispuni obveze iz članka 79.h stavka 5. ovoga Zakona, ako nisu ispunjeni uvjeti za obustavu jednostavnog postupka stečaja potrošača, sud će rješenjem zaključiti jednostavni postupak stečaja potrošača bez određivanja razdoblja provjere ponašanja.

(2) U rješenju o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača sud će osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove i vjerovnike iz članka 79.a ovoga Zakona.

Odgovarajuća primjena odredbi ovoga Zakona

Članak 79.o

U jednostavnom postupku stečaja potrošača na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 21. – 30., članaka 37. – 39., članka 40. stavaka 1. i 3., članaka 41. – 43., članka 54., članaka 56. i 57., članaka 59.a – 62., članka 65., članka 68., članka 69. stavka 2. podstavka 3., članka 73.a, članka 74. stavaka 2. i 3., članka 75., članka 76. stavaka 1., 3. i 4., članaka 77. – 79. ovoga Zakona.

Naknadna dioba

Članak 79.p

(1) Sud će na prijedlog kojega od stečajnih vjerovnika iz članka 79.a ovoga Zakona odrediti nastavljanje postupka radi naknadne diobe ako se nakon zaključenja jednostavnog postupka stečaja potrošača pronađe imovina koja se mogla unovčiti u jednostavnom postupku stečaja potrošača da se za nju znalo.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju pravila o naknadnoj diobi iz zakona kojim je uređen stečajni postupak.

Ukidanje odluke o oslobođenju potrošača od preostalih obveza

Članak 79.r

Ako sud oslobodi potrošača od preostalih obveza u odnosu na obveze iz članka 77. ovoga Zakona, vjerovnici obveze iz članka 77. ovoga Zakona mogu u roku od pet godina od pravomoćnosti rješenja kojim se potrošač oslobađa od preostalih obveza predložiti sudu da ukine svoje rješenje u dijelu u kojem je potrošač oslobođen od preostalih obveza prema tome vjerovniku.

Sudski savjetnici

Članak 79.s

Sudski savjetnici ovlašteni su provoditi jednostavni postupak stečaja potrošača i donositi odluke.

Postupanje Financijske agencije s osnovama za plaćanje nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.t

(1) Od dana primitka rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija prestaje izvršavati sve osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret potrošača, osim osnova za plaćanje koje se odnose na mjere osiguranja iz kaznenog postupka i naplatu izrečenih novčanih kazni.

(2) Od dana primitka rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača do dana primitka pravomoćnoga rješenja o obustavi i/ili zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija će nove osnove za plaćanje upisivati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, ali neće po njima postupati, osim ako je riječ o ispravama iz stavka 1. ovoga članka.

Postupanje Financijske agencije s osnovama za plaćanje nakon obustave ili zaključenja jednostavnog postupka stečaja potrošača

Članak 79.u

(1) Od dana primitka pravomoćnoga rješenja o obustavi jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima po računu potrošača na temelju svih osnova za plaćanje iz članka 79.t ovoga Zakona.

(2) Od dana primitka pravomoćnoga rješenja o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima po računu potrošača na temelju svih osnova za plaćanje, osim po osnovama za koje je potrošač pravomoćnom sudskom odlukom oslobođen od preostalih obveza.

Proglašenje ovrhe nedopuštenom

Članak 79.v

Ako se vjerovnik naplati na temelju osnove za plaćanje po kojoj je potrošač oslobođen od preostalih obveza u jednostavnom postupku stečaja potrošača, potrošač može tražiti proglašenje ovrhe nedopuštenom i povrat prenesenih novčanih sredstava u posebnoj parnici.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku

Članak 29.

(1) Stečajni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o stečaju potrošača koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka:

– članak 59.a koji je dodan člankom 18. ovoga Zakona primjenjuje se na postupke u tijeku u odnosu na ona primanja koja potrošač primi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona

– članak 23. ovoga Zakona primjenjuje se na postupke u tijeku ako potrošač stekne imovinu nasljeđivanjem nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Provedbeni propisi

Članak 30.

(1) Uredbu o nagradi i naknadi troškova iz članka 79.j koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

– pravilnik iz članka 28. koji je izmijenjen člankom 5. ovoga Zakona

– pravilnike iz članaka 79.b, 79.d i 79.h koji su dodani člankom 28. ovoga Zakona.

Naknadna procjena učinaka propisa

Članak 31.

Ministarstvo pravosuđa će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 32.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/84

Zagreb, 6. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.