Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

NN 68/2018 (27.7.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

1396

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, koji Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/102

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 22/13. i 102/15.) u članku 3. stavku 2. iza točke 58. dodaje se nova točka 59. koja glasi:

»59. spojni vod – oprema koja se koristi za povezivanje elektroenergetskih sustava,«.

Dosadašnje točke 59. do 62. postaju točke 60. do 63.

Dosadašnja točka 63., koja postaje točka 64., mijenja se i glasi:

»64. treća država – svaka država osim Republike Hrvatske ili država članica Europske unije,«.

Dosadašnje točke 64. do 76. postaju točke 65. do 77.

Članak 2.

U članku 9. ispred riječi: »Operator« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. do 7. koji glase:

»(2) Operator prijenosnog sustava i vlasnik prijenosnog sustava dužni su čuvati povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija dobivenih tijekom obavljanja svojih djelatnosti i sprječavati da se informacije o vlastitim djelatnostima, koje mogu biti komercijalno korisne, otkriju na pristran način.

(3) Operator prijenosnog sustava i vlasnik prijenosnog sustava posebice ne smiju otkrivati nikakve komercijalno osjetljive informacije ostalim dijelovima trgovačkih društava, osim ako je to potrebno za provedbu poslovne transakcije.

(4) Vlasnik prijenosnog sustava i ostali dijelovi trgovačkih društava ne mogu koristiti zajedničke usluge kao što su zajedničke pravne usluge, osim posve administrativnih funkcija ili funkcija informacijske tehnologije.

(5) Operator prijenosnog sustava, u kontekstu prodaje ili nabave električne energije od strane povezanih poduzeća, ne smije zlorabiti komercijalno osjetljive informacije dobivene od trećih strana prilikom osiguravanja pristupa sustavu ili pregovaranja o njemu.

(6) Informacije potrebne za stvarno tržišno natjecanje i učinkovito funkcioniranje tržišta objavljuju se na internetskim stranicama operatora prijenosnog sustava.

(7) Obveza iz stavka 6. ovoga članka ne dovodi u pitanje čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih informacija.«.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Proizvođač električne energije na obračunskom mjernom mjestu reverzibilne hidroelektrane za potrebe crpnog (pumpnog) rada ne smatra se krajnjim kupcem u smislu odredbi ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže.

(13) Proizvođač električne energije može za potrebe crpnog (pumpnog) rada reverzibilne hidroelektrane osigurati električnu energiju na veleprodajnom tržištu.«.

Članak 4.

U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Neovisni operator prijenosa dostavlja Agenciji na prethodnu suglasnost sve komercijalne i financijske ugovore s vertikalno integriranim subjektom.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija će, po provjeri tržišno usmjerenih i nepristranih uvjeta, u roku od 60 dana od primitka ugovora odlučiti o zahtjevu za davanje suglasnosti.«.

Dosadašnji stavci 5. do 7. postaju stavci 6. do 8.

Članak 5.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Neovisni operator prijenosa mora bez odgađanja dostaviti Agenciji prijedlog imenovanja članova uprave koje predlaže nadzorni odbor iz članka 21. ovoga Zakona te uvjete njihova ugovora s društvom, a osobito uvjete koji se odnose na sklapanje, trajanje i prestanak odnosno prijevremeni prekid ugovora te materijalna i druga prava.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Neovisni operator prijenosa mora dostaviti Agenciji i razloge za predloženi prijevremeni prekid ugovora članova uprave, a koji se mogu primjenjivati u slučaju da Agencija nije uložila prigovor u roku od tri tjedna od primitka razloga za prijevremeni prekid ugovora članova uprave.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., u točki 2. iza riječi: »takvog prijevremenog prekida« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »a u kojem slučaju članovi uprave imaju pravo izjaviti prigovor Agenciji.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Prijevremeni prekid iz stavka 4. točke 2. ovoga članka smatra se nepropisnim onda kada ukazuje na okolnosti prekida koje nisu u skladu s odredbama o neovisnosti u svom radu i postupanju članova uprave u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(8) Protiv odluke Agencije iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Postupak pred upravnim sudom je hitan.«.

Članak 6.

U članku 30. točki 54. iza riječi: »korisnika mreže« briše se točka i stavlja zarez.

Iza točke 54. dodaje se točka 55. koja glasi:

»55. izraditi i objaviti pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, uključujući spojne vodove, uz ishođenu prethodnu suglasnost Agencije.«.

Članak 7.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

Agencija može i naknadno zahtijevati od operatora prijenosnog sustava izmjene i dopune pravila iz članka 30. točke 55. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 2. riječi: »uz prethodnu suglasnost operatora tržišta i Agencije« zamjenjuju se riječima: »uz prethodno mišljenje operatora tržišta električne energije i uz ishođenu suglasnost Agencije«.

Članak 9.

U članku 46. stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Svaki opskrbljivač svojim krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo mora, a ostalim kupcima na niskom naponu može, za svako obračunsko mjerno mjesto izdavati jedinstveni račun za električnu energiju i korištenje mreže koji mora biti u skladu s tarifnim sustavima, propisanim naknadama i slobodnim cijenama.«.

Iza stavka 19. dodaju se stavci 20. do 22. koji glase:

»(20) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, opskrbljivač svojim krajnjim kupcima priključenima na distribucijsku mrežu može, u skladu s tarifnim sustavima i propisanim naknadama, naplaćivati naknadu za korištenje prijenosne i distribucijske mreže na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim odnosima s operatorom distribucijskog sustava.

(21) Ako kupac priključen na distribucijsku mrežu nema jedinstveni račun, tada račun koji izdaje operator distribucijskog sustava sadrži, u skladu s tarifnim sustavima i propisanim naknadama, naknadu za korištenje prijenosne i distribucijske mreže.

(22) Operator distribucijskog sustava naplaćuje naknadu za korištenje prijenosne mreže za kupce priključene na distribucijsku mrežu na temelju ugovora o međusobnim odnosima s operatorom prijenosnog sustava koji treba najmanje sadržavati:

– ugovorne strane,

– uvjete i rokove plaćanja naknade za korištenje prijenosne mreže kupaca,

– prava i obveze ugovornih strana u slučaju neispunjavanja odredbi ugovora,

– trajanje i raskid ugovora,

– način rješavanja sporova.«.

Članak 10.

U članku 73. stavku 1. točki 1. iza riječi: »u skladu s člankom 9.« dodaju se riječi: »stavkom 1.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Operator prijenosnog sustava dužan je donijeti i objaviti pravila iz članka 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona operatori sustava dužni su uskladiti mrežna pravila s odredbama ovoga Zakona.

Članak 13.

Ministarstvo nadležno za energetiku u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/66

Zagreb, 13. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.