Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača

NN 68/2018 (27.7.2018.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1400

Na temelju članka 123. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14 i 110/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU TIJELA ZA PROVEDBU UREDBE (EZ-a) BR. 2006/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. LISTOPADA 2004. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA (UREDBA O SURADNJI U ZAŠTITI POTROŠAČA)

Članak 1.

U Uredbi o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (»Narodne novine«, br. 84/14 i 120/14), u članku 2. točki 4. riječi: »te na ugovor o organiziranju putovanja« brišu se.

Iza točke 16. dodaju se točke 17. i 18. koje glase:

»17. zakon kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu u dijelu kojim se uređuje ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima

18. zakon kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se glasi:

»(2) Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 jesu:

– Ministarstvo financija

– Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Ministarstvo poljoprivrede

– Ministarstvo turizma

– Ministarstvo zdravstva

– Agencija za elektroničke medije

– Agencija za obalni linijski pomorski promet

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

– Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

– Hrvatska narodna banka.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/33
Urbroj: 50301-25/16-18-6
Zagreb, 26. srpnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.