Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše

NN 68/2018 (27.7.2018.), Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše

Ministarstvo poljoprivrede

1404

Na temelju članka 92. podstavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13. i 148/13.) a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/13., 14/14. i 30/15.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI SLJEDIVOSTI ZA PROIZVODE RIBARSTVA I ŽIVE ŠKOLJKAŠE

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom, u svrhu osiguranja sljedivosti, utvrđuju posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla odnosno proizvoda ribarstva i živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa (u daljnjem tekstu: živih školjkaša), i to:

a) evidencija o sljedivosti proizvoda ribarstva i dokumentacija potrebna za dokaz sljedivosti proizvoda ribarstva iz uzgoja i slatkovodnog ulova do odredišta

b) oblik i sadržaj Obrasca o podrijetlu živih školjkaša kako je određeno Poglavljem I., stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 218/2014), (u daljnjem tekstu: Uredba EZ br. 853/2004)

c) rok čuvanja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na promet živom ribom i živim školjkašima u svrhu daljnjeg uzgoja.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13. i 148/13.), Zakonom o hrani (»Narodne novine«, broj 81/13., 14/14. i 30/15.) i Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 81/13.), primjenjuju se i sljedeći pojmovi:

a) primarni proizvođač je pravna ili fizička osoba čija je poslovna djelatnost izlov i uzgoj živih školjkaša i/ili uzgoj proizvoda ribarstva i slatkovodni ulov

b) odredišta su otpremni centri za žive školjkaše, centri za pročišćavanje živih školjkaša, objekti za preradu i zone za ponovno polaganje živih školjkaša

c) Obrazac o podrijetlu živih školjkaša je registracijska isprava propisana Uredbom EZ br. 853/2004 (u daljem tekstu Obrazac).

POGLAVLJE II.
PODACI O SLJEDIVOSTI I OBRASCI

Podaci o sljedivosti proizvoda ribarstva

Članak 3.

(1) Sve serije proizvoda ribarstva iz uzgoja ili izlova moraju biti sljedive u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje

(2) Podaci o sljedivosti iz stavka 1. ovoga članka moraju osigurati najmanje podatke kako je propisano:

– člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. rujna 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla

– člankom 35. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000

– člankom 58. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

(3) Podaci o sljedivosti proizvoda ribarstva iz morskog ulova propisani su posebnim propisom iz područja ribarstva kojim se propisuje sadržaj, oblik i način dostave transportnog dokumenta.

(4) Podaci o sljedivosti proizvoda ribarstva iz uzgoja i slatkovodnog ulova moraju se nalaziti na dokumentaciji koja prati proizvode ribarstva do odredišta.

(5) Podaci o sljedivosti iz stavka 4. ovoga članka navode se u trgovačkoj dokumentaciji (otpremnici/internom otpremnom dokumentu).

Obrazac o podrijetlu živih školjkaša

Članak 4.

(1) Obrazac mora sadržavati vlastiti jedinstveni broj kojega dodjeljuje subjekt u poslovanju s hranom prilikom otpreme, a koji se sastoji od rednog broja/godina.

(2) Obrazac se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a u elektroničkom obliku dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Način ispunjavanja Obrasca o podrijetlu živih školjkaša

Članak 5.

(1) Obrazac se ispunjava u tri primjerka. Obrazac ispunjava i svojim potpisom ovjerava primarni proizvođač pri otpremi, pri čemu zadržava i čuva treći primjerak.

(2) Prijevoznik registriran za prijevoz hrane prilikom preuzimanja pošiljke ovjerava potpisom sva tri primjerka Obrasca. Prvi i drugi primjerak čuva tijekom trajanja prijevoza uz odnosnu pošiljku, a nakon izvršene dostave, zadržava i čuva drugi primjerak.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje na odredištu prilikom preuzimanja pošiljke potpisom ovjerava drugi i prvi primjerak Obrasca te prvi primjerak čuva u vlastitoj evidenciji.

(4) Izdane Obrasce i njihove preslike primarni proizvođač, prijevoznik registriran za prijevoz hrane i subjekt u poslovanju s hranom moraju čuvati najmanje 24 mjeseca.

POGLAVLJE III.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu (»Narodne novine« br. 18/09.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/59

Urbroj: 525-10/0529-18-3

Zagreb, 27. lipnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

OBRAZAC O PODRIJETLU ŽIVIH ŠKOLJKAŠA