Pravilnik o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 68/2018 (27.7.2018.), Pravilnik o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1405

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 9 »USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« (u daljnjem tekstu: mjera 9), podmjere 9.1 »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru« (u daljnjem tekstu: podmjera 9.1), tipa operacije 9.1.1 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« (u daljnjem tekstu: tip operacije 9.1.1). iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program)

Primjena propisa

Članak 2.

Mjera 9 provodi se u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (dalje u tekstu – EPFRR) i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba (EU) br. 1308/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SLOJ L 193, 1.7.2014, članci 48. i 49. (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014).

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014.)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

– Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) »AGRONET sustav« je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i za upis u Evidenciju korisnika potpora iz EPFRR, elektroničko popunjavanje Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda, povezanih uz EPFRR (u daljnjem tekstu: AGRONET)

2) »član proizvođač« je fizička ili pravna osoba koja je član proizvođačke organizacije i obavlja djelatnost proizvodnje poljoprivrednog/ih proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata

3) »javna potpora« je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

4) »mikro, mala i srednja poduzeća (MSP)« su poduzeća definirana Prilogom I Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. O proglašenju određenih kategorija u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193. 1.7.2014.)

5) »nepravilnost« označuje povredu odredbi prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima (sukladno Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995.), članku 1, stavku 2.)

6) »poduzetnik u teškoćama« je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

7) »poslovna godina« je razdoblje od 12 mjeseci počevši od datuma odobrenja poslovnog plana

8) »prihvatljivi troškovi« su troškovi u skladu s aktivnostima odobrenim u sklopu poslovnog plana

9) »proizvođačka organizacija« je pravni subjekt ili jasno definirani dio pravnog subjekta priznat u skladu s posebnim propisom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija te Uredbom (EU) br. 1308/2013

10) »sumnja na prijevaru« znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

11) »tip operacije« je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013.

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Za potporu u okviru mjere 9 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 1. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan.

(2) Prihvatljive su proizvođačke organizacije koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 4. ovoga Pravilnika.

(3) Poslovni plan mora sadržavati najmanje jedno od sljedećeg:

– prilagodbu proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta

– zajedničko plasiranje proizvoda na tržište uključujući pripremu za prodaju, centralizaciju prodaje i ponude kupcima na veliko

– zajednička pravila o podacima o proizvodnji, posebno u pogledu ubiranja plodova i dostupnosti

– razvoj poslovnih i marketinških vještina te olakšavanje inovativnih procesa.

(4) Sadržaj poslovnog plana iz stavka 3. ovoga članka bit će objavljen na mrežnim stranicama Programa (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Isključenje korisnika

Članak 5.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate potpore, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nije podmirio financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) je u teškoćama u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom 6. ovoga Pravilnika

d) se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova Europske unije), za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 28. Provedbene uredbe komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 59 – 124).

POGLAVLJE III.
AKTIVNOSTI

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 6.

(1) Potpora za provedbu mjere 9 u vidu bespovratnih financijskih sredstava dodijelit će se za provođenje prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se proizvođačkim organizacijama kako bi im se olakšalo osnivanje u cilju:

a) prilagodbe proizvodnje i proizvoda proizvođača koji su članovi proizvođačke organizacije zahtjevima tržišta

b) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište uključujući pripremu za prodaju, centraliziranu prodaju i ponudu kupcima na veliko

c) utvrđivanja zajedničkih pravila o podacima o proizvodnji, posebno u pogledu uroda i raspoloživosti i

d) drugih aktivnosti koje proizvođačke organizacije mogu provoditi kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

(3) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem.

(4) Javna potpora za provedbu mjere 9 može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020.

(5) Javna potpora za provedbu mjere 9 odobrava se za razdoblje do pet godina od datuma priznavanja proizvođačke organizacije na temelju poslovnog plana.

(6) Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz stavka 23. ovoga članka.

(7) Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti proizvodnje utržene putem proizvođačke organizacije sukladno članku 27. stavku 3 Uredbe (EU) br. 1305/2013. i to samo vrijednosti onih proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata i koji su proizvedeni od članova proizvođača. Iznimku čine proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, gdje se utržena vrijednost može računati i na temelju vrijednosti utržene proizvodnje svakog pojedinog člana proizvođačke organizacije.

(8) Za proizvođačke organizacije koje su priznate u vremenskom razdoblju kraćem od godine dana prije objave natječaja iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju sukladno datumu priznavanja proizvođačke organizacije.

(9) Za proizvođačke organizacije koje su priznate u vremenskom razdoblju dužem od godine dana prije objave natječaja iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije tijekom godine dana prije objave natječaja.

(10) Minimalno trajanje članstva u proizvođačkoj organizaciji definirano je člankom 153. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i propisima kojima je uređeno priznavanje proizvođačkih organizacija.

(11) Vrijednost utržene proizvodnje proizvođačke organizacije izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje koju je član proizvođač, koji je član proizvođačke organizacije minimalno 12 mjeseci, utržio preko proizvođačke organizacije.

(12) Članovi proizvođačke organizacije međusobno mogu trgovati/tržiti, ali to ne ulazi u izračun vrijednost utržene proizvodnje proizvođačke organizacije, niti članova proizvođačke organizacije.

(13) Proizvođačke organizacije mogu tržiti proizvodima za koje nisu priznati, ali im to ne ulazi izračun u vrijednost utržene proizvodnje.

(14) Prilikom izračunavanja vrijednosti utržene proizvodnje uzimaju se u obzir dokumenti iz kojih je razvidna vrijednost proizvoda bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).

(15) Javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu.

(16) Isplata se vrši u najviše pet rata za razdoblje od najviše pet poslovnih godina kako slijedi:

a) prva rata – 10% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i odobrenog poslovnog plana za potporu iz EPFRR, a u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013

b) druga rata – 9% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu

c) treća rata – 8% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu

d) četvrta rata – 7% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu

e) peta rata – 6% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i dostavljenog završnog izvješća o ostvarenju ciljeva planiranih u poslovnom planu.

(17) Isplata zadnje rate izvršit će se ako su ciljevi iz poslovnog plana realizirani u cijelosti.

(18) U slučaju proglašenja elementarne nepogode i šteta većih od 30% koje se odnose na cjelokupnu proizvodnju priznatih proizvoda članova proizvođača proizvođačke organizacije u nekoj/im od godina koje ulaze u izračun, u obzir se umjesto vrijednosti za godinu/e u kojoj/ima je nastupila elementarna nepogoda i šteta veća od 30% uzima godišnja utržena proizvodnja/obujam proizvodnje u godini/nama koja/e prethodi godini/nama u kojoj/ima je nastupila elementarna nepogoda. Svaki član proizvođač u slučaju proglašenja elementarne nepogode na temelju obrasca proračuna štete koji su ispunjeni od povjerenstva za procjenu šteta prema propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda dokazuje štetu veću od 30% proizvodnje priznatih proizvoda. Šteta veća od 30% odnosi se na cjelokupnu proizvodnju članova proizvođača priznatih proizvoda, tj. uključuje i proizvodnju priznatih proizvoda izvan područja proglašenja elementarne nepogode.

(19) Korisnik može tražiti izmjene i dopune poslovnog plana najviše jednom godišnje tijekom provedbe aktivnosti iz poslovnog plana, ne dovodeći u pitanje ciljeve zbog kojih je proizvođačka organizacija priznata.

(20) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela.

(21) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju eura koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o ostvarivanju prava na potporu ili Odluka o dodjeli sredstava, u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18 – 58).

(22) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

Opći uvjeti prihvatljivosti potpore

Članak 7.

Proizvođačka organizacija kojoj je dodijeljena potpora iz državnog proračuna u skladu s člankom 10. stavkom 2. Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16 i 49/17) ne može koristiti potporu na temelju ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu i svakog zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Korisnik je u obvezi uz Zahtjev za potporu i Zahtjev za isplatu dostaviti Izjavu o dodijeljenim bespovratnim sredstvima/Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive aktivnosti za koje je podnio zahtjev za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1.

(3) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih aktivnosti iz ostalih fondova Europske unije, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

(4) Korisnici u teškoćama u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01. 31. 7. 2014.) nisu prihvatljivi kao korisnici.

(5) Korisnik je u obvezi zadržati status priznate proizvođačke organizacije najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 9.

Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su:

1) poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije

2) sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije

3) komercijalno i računovodstveno upravljanje

4) centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili

5) druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

Prihvatljivi troškovi

Članak 10.

(1) U sklopu navedenih aktivnosti iz članka 9. ovoga Pravilnika prihvatljivi troškovi su:

1) administrativni troškovi

2) troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora

3) troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište (koncentriranja proizvoda)

4) troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko

5) kupnja informatičke opreme i tehnologije

6) trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili

7) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

(2) Obveza korisnika je da dobivenu potporu troši namjenski, odnosno samo za provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Kriteriji odabira

Članak 11.

Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu, koji se upućuju na mišljenje Odboru za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., primjenjuju se na podnesene zahtjeve korisnika i sastavni su dio natječaja.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 12.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po trajanju.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava ga Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti aktivnosti i dokumentaciju

d) visinu potpore

e) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

f) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

g) popis priloga i obrazaca

h) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popisa radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 13.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja podrazumijeva izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja podrazumijeva ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuje se odredba propisana člankom 12. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama navedenim u članku 12. stavku 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 14.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu u sljedećim slučajevima:

a) ako se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) ako je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama navedenim u članku 12. stavku 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 15.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) Načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) Načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) Načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) Načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) Načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) Načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 16.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore na temelju objavljenih natječaja.

(2) Za tip operacije 9.1.1 korisnik podnosi Zahtjev za potporu, a postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja i završava ugovaranjem.

(3) Postupak dodjele potpore obuhvaća sljedeće faze:

a) zaprimanje Zahtjeva za potporu

b) rangiranje zaprimljenih Zahtjeva za potporu

c) administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i aktivnosti te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

d) izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, i/ili Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu i

e) ugovaranje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 17.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr)

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 18.

(1) Nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang-listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 19.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po formiranoj rang-listi na temelju broja bodova koje je korisnik sam dodijelio u AGRONET-u.

(2) Rang-lista se ažurira na temelju stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u Zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang-listu, odnosno uključiti u administrativnu kontrolu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li Zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove sukladno kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom Zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni procijenjeni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore

Članak 20.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 90 dana zaprimanja zadnje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu, nakon provedenih radnji iz članaka 18. i 19. ovoga Pravilnika donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun Zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola Zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima na temelju akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola Zahtjeva za potporu jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang-listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki Zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

Ugovor o financiranju

Članak 21.

(1) Ugovorom o financiranju određuju se opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore te isplata sredstava.

(2) Predložak Ugovora o financiranju objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnateljica Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika u roku propisanom natječajem.

(4) Postupak dodjele potpore završava Ugovorom o financiranju.

Odustajanje korisnika

Članak 22.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše Ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava, isti je u obvezi putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b) ovoga članka. Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti provedbe projekta

Članak 23.

(1) Zadnja rata potpore isplaćuju se tek nakon potvrde valjane provedbe poslovnog plana.

(2) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u Ugovoru o financiranju.

Isplata potpore

Članak 24.

(1) Isplata potpore vrši se u skladu s odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem.

(3) Korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu u najviše pet godišnjih rata.

(4) Zahtjev za isplatu podnosi odgovorna osoba korisnika.

(5) Zadnja rata isplatit će se nakon što se administrativnom kontrolom i kontrolom na terenu potvrdi da su ciljevi iz poslovnog plana realizirani u cijelosti.

(6) Uz zahtjev za isplatu korisnik će priložiti dokumente iz kojih je vidljiva vrijednost utržene proizvodnje i izvješće o ostvarenim aktivnostima iz poslovnog plana za prethodnu godinu.

(7) Odgovorna osoba korisnika podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(8) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu odgovorna osoba korisnika obvezna je učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem.

(9) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(10) Potpora se isplaćuje na račun korisnika naveden u Evidenciji korisnika.

(11) Ako korisnik u Zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(12) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(13) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja izdaje sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(14) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(15) U rok od 90 dana iz stavka 14. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima.

Kontrola na terenu

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja provodi redovnu kontrolu na terenu prije isplate.

(2) Osim redovne kontrole, navedene u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se da su aktivnosti stvarno provedene i izvršene u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima te da nije došlo do sufinanciranja aktivnosti iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu aktivnosti mogu obavljati i Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Kontrolori su ovlašteni izvršiti kontrolu kod pravnih i fizičkih osoba te osoba koje su povezane s korisnikom u vezi predmetnog ulaganja. Pravne i fizičke osobe dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(6) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku nužne informacije.

(7) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

– pregledati objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju korisnika

– izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu

– provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

– provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

– provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim povezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, jamstvene listove, deklaracije i dr.)

– provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za isplatu

– provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

– provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

– provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, glavni projekt i dr.)

– izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti i

– prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

Povrat sredstava

Članak 26.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisniku, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku. Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(2) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) iz članka 27. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 27.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu.

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavaka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od pet dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je u obvezi preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi Mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 81/2016 i 6/2017) dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 81/2016 i 6/2017).

Stupanje na snagu

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/14

Urbroj: 525-08/0466-18-4

Zagreb, 13. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.