Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

NN 68/2018 (27.7.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1406

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

I.

Točka VII. Odluke mijenja se i glasi:

»U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.629 učenika u 94 razredna odjela«.

II.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., III. dio – privatne škole, u glavi XXI. Grad Zagreb dodaje se:

Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)
Ekonomist4 g.06072441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)2,0040.

III.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/18-06/00019

Urbroj: 533-05-18-0010

Zagreb, 23. srpnja 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.