Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama

NN 69/2018 (31.7.2018.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1412

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, BRODOVI U POLARNIM VODAMA

Članak 1.

(1) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama, propisuju tehničke zahtjeve za brodove hrvatske državne pripadnosti koji plove vodama Arktika i Antartika te sadrže odredbe u skladu s Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS) 1974., Poglavlje XIV kako je usvojeno rezolucijom MSC.386(94) i Međunarodnim kodeksom za brodove koji plove u polarnim vodama (Polarni Kodeks) kako je usvojen rezolucijom MSC.385(94) i MEPC.264(68).

(2) Sastavni dio ovih pravila su prilozi:

– Prilog I: »Opći zahtjevi«

– Prilog II: »Pregledi i certifikacija«

– Prilog III: »Brodska struktura i materijali«

– Prilog IV: »Stabilitet i pregrađivanje«

– Prilog V: »Vodonepropusnost i vremenska nepropusnost«

– Prilog VI: »Brodski strojevi i uređaji«

– Prilog VII: »Protupožarna zaštita«

– Prilog VIII: »Sredstva za spašavanje«

– Prilog IX: »Pomagala za navigaciju«

– Prilog X: »Komunikacija«

– Prilog XI: »Sprečavanje onečišćenja uljem«

– Prilog XII: »Nadzor onečišćenja štetnim tekućim tvarima koji se prevoze u razlivenom stanju«

– Prilog XIII: »Sprečavanje onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama« i

– Prilog XIV: »Sprečavanje onečišćenja smećem«.

Članak 2.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/18-01/470

Urbroj: 530-03-2-1-2-18-1

Zagreb, 29. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I

OPĆI ZAHTJEVI

1.1 OPĆENITO

1.1.1 Prilozi I do X ovih Pravila sadržavaju sigurnosne zahtjeve propisane u Dijelu I-A Polarnog kodeksa. Prilozi XI to XIV sadrže relevantne ekološke zahtjeve propisane u Dijelu II-A Polarnog kodeksa.

1.2 PRIMJENA

1.2.1 Teretni brodovi bruto tonaže 500 ili više i svi putnički brodovi koji plove u polarnim vodama definiranim stavkom 1.3.1, građeni 1. siječnja 2017. godine ili poslije moraju pri isporuci biti usklađeni s Dijelom I-A Polarnog kodeksa. Teretni brodovi izgrađeni prije 1. siječnja 2017. godine moraju zadovoljiti uvjete propisane Dijelom I-A Polarnog kodeksa najkasnije do prvog međupregleda ili obnovnog pregleda za Svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije teretnog broda, ovisno koji je prije, nakon 1. siječnja 2018. godine.

Putnički brodovi izgrađeni prije 1. siječnja 2017. godine moraju zadovoljiti uvjete propisane Dijelom I-A Polarnog kodeksa do prvog obnovnog pregleda za Svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda nakon 1. siječnja 2018. godine.

1.2.2 Svi brodovi (novi i postojeći) koji plove u polarnim vodama moraju biti usklađeni s Dijelom II-A Polarnog kodeksa, u skladu sa sljedećim relevantnim prilozima konvencije MARPOL:

–     Prilog I: svi brodovi;

–     Prilog II: svi brodovi ovlašteni prevoziti štetne tekuće tvari (NLS) u razlivenom stanju;

–     Prilog IV: brodovi na međunarodnim putovanjima bruto tonaže 400 i više i brodovi bruto tonaže manje od 400 koji su ovlašteni prevoziti više od 15 osoba; i

–     Prilog V: svi brodovi.

1.3 DEFINICIJE

Termini iz Priloga II do XIV definiraju se kao što je navedeno ispod.

1.3.1 Polarne vode su vode Arktika i/ili područje Antarktika.

1.3.2 Područje Antarktika je morsko područje južno od 60º S. (vidi sliku 1.3.2)

Slika 1.3.2 – maksimalni opseg područja Antarktika

1.3.3 Vode Arktika su vode sjeverno od linije koja se proteže od geografske širine 58º00.0 N, geografske dužine 42º00.0 W do 64º37.0 N, 35º27.0 W, odande loksodromom do 67º03.9 N, 26º33.4 W, zatim odande loksodromom do 70º49.56 N, 8º59.61 W (Sørkapp, Jan Mayen), uz južnu obalu Jan Mayena do otoka Bjørnøya na 73º31.6 N, 19º01.0 E, odande pravocrtnom linijom do 68º38.29 N, 43º23.08 E (rt Kanin Nos), odande sjevernom obalom azijskog kontinenta istočno do Beringovog prolaza, a onda zapadno do širine 60º N sve do naselja Il’pyrskiy, slijedi 60. sjevernu paralelu istočno sve do i uključujući Etolinski prolaz, odande sjevernom obalom Sjeverne Amerike prema jugu do 60. sjeverne paralele, zatim prati 60. sjevernu paralelu do 56º37.1 W, odakle se proteže do 58º00.0 N, 42º00.0 W (vidi sliku 1.3.3).

Slika 1.3.3 – maksimalni opseg voda Arktika
(isključivo u ilustrativne svrhe)

1.3.4 Brod kategorije A je brod namijenjen plovidbi u polarnim vodama barem u uvjetima srednjeg jednogodišnjeg leda koji može sadržavati i stari led.

1.3.5 Brod kategorije B je brod namijenjen plovidbi u polarnim vodama barem u uvjetima tankog jednogodišnjeg leda koji može sadržavati i stari led.

1.3.6 Brod kategorije C je brod namijenjen plovidbi otvorenim morima ili u uvjetima leda blažim od onih navedenih za kategorije A i B.

1.3.7 Jednogodišnji led je morski led u prvoj zimskoj godini rasta koji se razvio od mladog leda, debljine od 0,3 do 2 m.

1.3.8 Vode bez leda su vodena područja bez prisustva leda. U slučaju prisustva bilo koje vrste leda, ovaj se termin ne koristi.

1.3.9 Led kopnenog porijekla je led formiran na kopnu ili ledenim policama, koji pluta na vodi.

1.3.10 Srednji jednogodišnji led je jednogodišnji led debljine 70 do 120 cm.

1.3.11 Stari led je morski led koji je preživio barem jedno ljetno otapanje; prosječne debljine do 3 m ili više. Dijeli se na ostatke jednogodišnjeg leda, drugogodišnji led i višegodišnji led.

1.3.12 Otvoreno more je veliko plovno područje u kojem je koncentracija leda manja od 1/10. Led kopnenog porijekla nije prisutan.

1.3.13 Morski led je bilo koji oblik plutajućeg leda koji je nastao smrzavanjem morske vode.

1.3.14 Tanki jednogodišnji led je jednogodišnji led debljine 30 do 70 cm.

1.3.15 Vode s ledenim brežuljcima (Bergy waters) su plovna područja u kojima je prisutan led kopnenog porijekla koncentracije manje od 1/10. Može biti prisutan i morski led, no ukupna koncentracija leda ne smije biti viša od 1/10.

1.3.16 Prateći brod je bilo koji brod superioran u plovidbi ledenim vodama u tranzitu s drugim brodom.

1.3.17 Operacija pratnje je bilo koja operacija u kojoj brod plovi uz pomoć pratećeg broda.

1.3.18 Habitat je ventilirano okruženje koje štiti osobe od pothlađivanja.

1.3.19 Ledolomac je bilo koji brod čiji pogon i dimenzije mu omogućavaju da obavlja operaciju pratnje kao i druge operacije u zaleđenim vodama.

1.3.20 Maksimalno očekivano vrijeme spašavanja je vrijeme usvojeno za projektiranje opreme i sustava za podršku spašavanju. Ne smije biti kraće od 5 dana.

1.3.21 Strojni uređaji su oprema, strojevi i pripadajućei cijevi cjevovodi i kablovi potrebni za siguran rad broda.

1.3.22 Mean Daily Low Temperature, MDLT (Prosječna najniža dnevna temperatura) je prosječna vrijednost najnižih dnevnih temperatura za svaki dan u periodu od najmanje 10 godina. Podaci prihvatljivi Priznatoj organizaciji (RO) mogu se koristiti u slučaju da podaci za period od 10 godina nisu dostupni (vidi sliku 1.3.22).

Slika 1.3.22 – Prosječna najniža dnevna temperatura (PNDT)

POJAŠNJENJA:

a) kratice korištene u gore navedenoj slici

MDHT – prosječna najviša dnevna temperatura

MDAT – prosječna srednja dnevna temperatura

MDLT – prosječna najniža dnevna temperatura

b) upute za određivanje prosječne najniže dnevne temperature:

– Utvrditi najnižu dnevnu temperaturu za svaki dan u razdoblju od 10 godina.

– Utvrditi prosječnu vrijednost za svaki dan u razdoblju od 10 godina.

– Sastaviti grafikon dnevnih prosjeka kroz godinu dana.

– Uzeti najniže vrijednost za doba plovidbe.

1.3.23 Polar Service Temperature, PST (Polarna servisna temperatura) je temperatura određena za brod koji plovi na niskim temperaturama zraka, a koja mora iznositi najmanje 10oC ispod najniže vrijednosti prosječne najniže dnevne temperature za određeno područje i sezonu plovidbe u polarnim vodama.

1.3.24 Brod koji plovi na niskim temperaturama zraka je brod kojim se namjerava ploviti u ili kroz područja gdje je najmanja vrijednost prosječne najniže dnevne temperature ispod -10oC.

1.3.25 Najviša ledena vodna linija je vodna linija definirana maksimalnim gazom na pramcu i krmi za plovidbu kroz led.

1.3.26 Tanker je tanker za ulje kako je definiran u Konvenciji SOLAS, poglavlju II-1/2.22, tanker za kemikalije definiran u Konvenciji SOLAS, poglavlju II-1/3.19 i brod za prijevoz plina definiran u Konvenciji SOLAS, poglavlju VII/11.2.

1.3.27 Brod građen je brod čija je kobilica položena ili je u sličnom stadiju gradnje:

1.3.28 Sličan stadij gradnje znači da je:

.1     započela gradnja koja se može identificirati za pojedini brod; ili je

.2     započela montaža trupa broda u količini 50 t ili 1% očekivane mase trupa broda, što je manje.

1.4. DOKUMENTACIJA

1.4.1 Svi bodovi

Sljedeće dokumente potrebno je predati Priznatoj organizaciji (RO):

.1     opći nacrt broda i nacrt tankova;

.2     proračun stabiliteta u skladu s točkom 4.2.1 Priloga IV ovih Pravila za brodove koji plove područjima i u vrijeme vjerojatnog nakupljanja leda, ako tipični uvjeti utovara pod ledom nisu navedeni u Knjizi stabiliteta;

.3     Izvještaj o operativnoj procjeni s rizicima predviđene operacije temeljen na izvorima opasnosti navedenima u kodeksu (vidi stavku 1.6);

.4     Operativni priručnik za plovidbu polarnim vodama (Polar Water Operational Manual);

.5     Dokumentacija o sustavima i opremi na brodu kojom se dokazuje udovoljavanje odredbama kodeksa i da je brod potpuno funkcionalan na utvrđenoj PST.

1.4.2 Novi brodovi

Uz dokumentaciju navedenu u stavci 1.4.1, potrebno je priložiti proračun stabiliteta broda u oštećenom stanju za brodove za plovidbu u područjima pod ledom kategorija A i B građene nakon 1. siječnja 2017. godine, ako nema informacija o usklađenosti sa zahtjevima stavke 4.2.2, Priloga IV ovih Pravila u Knjizi stabiliteta u oštećenom stanju.

1.5. OPERATIVNI PRIRUČNIK ZA PLOVIDBU POLARNIM VODAMA

1.5.1 Brod koji plovi polarnim vodama mora sa sobom imati Operativni priručnik za plovidbu polarnim vodama (Polar Water Operational Manual, u daljem tekstu: PWOM) koji sadrži informacije o operativnim kapacitetima i ograničenjima broda dostatne za donošenje odluka od strane kapetana i posade broda.

1.5.2 PWOM mora biti sastavljen od strane brodovlasnika ili brodara i biti u skladu s Poglavljem 2., dijelom 1-A Polarnog kodeksa koje propisuje da isti mora:

.1     sadržavati informacije o mogućnostima i ograničenjima broda utvrđenima u Operativnoj procjeni broda (vidi stavku 1.6);

.2     sadržavati ili upućivati na postupke temeljene na procjeni rizika za normalnu plovidbu i izbjegavanje uvjeta koji premašuju mogućnosti broda;

.3     sadržavati ili upućivati na postupke temeljene na procjeni rizika koje treba slijediti u slučaju incidenta u polarnim vodama.

.4     sadržavati ili upućivati na postupke temeljene na procjeni rizika koje treba slijediti u slučaju ako se brod nađe u uvjetima koji premašuju njegove mogućnosti i ograničenja; i

.5     sadržavati ili upućivati na postupke temeljene na procjeni rizika koje treba slijediti pri korištenju pomoći ledolomca, ako je primjenjivo.

1.5.3 Pri sastavljanju PWOM-a mora se koristiti predložak iz Priloga II Polarnog kodeksa te popratne smjernice.

1.5.4 Kako bi se osiguralo da PWOM adekvatno pokriva svaki element naveden u predlošku iz Priloga II Polarnog kodeksa, prema potrebi, a prije izdavanja Svjedodžba broda za plovidbu u polarnim vodama PWOM se daje na pregled (ne i odobrenje) Priznatoj organizaciji.

1.6 OPERATIVNA PROCJENA

1.6.1 Kako bi se odredili postupci i operativna ograničenja, brodovlasnik ili brodar provodi procjenu plovila i njezine opreme u skladu s dijelom 1-A, stavkom 1.5 Polarnog kodeksa. Pritom treba uzeti u obzir očekivani opseg plovidbe, vanjske uvjete (npr. plovidba pri niskim temperaturama zraka, plovidba u uvjetima leda, plovidba u visokim zemljopisnim širinama, mogućnost napuštanja broda na led ili kopno) i izvore opasnosti.

1.6.2 Pri provođenju operativne procjene treba voditi računa o smjernicama sadržanima u okružnici IMO-a MSC.1/Circ.1519, Smjernice o metodama procjene operativnih mogućnosti i ograničenja u uvjetima leda.

1.7 PLANIRANJE PUTOVANJA

1.7.1 Općenito

Kako bi se osiguralo da kompanija, zapovjednik i posada raspolažu s dostatnim informacijama koje im omogućuju obavljanje djelatnosti uzimajući u obzir sigurnost plovila i osoba na plovilu, te prema potrebi, zaštitu okoliša, moraju se ispuniti zahtjevi navedeni u stavci 1.7.2.

1.7.2. Zahtjevi

Zapovjednik mora odrediti rutu kroz polarne vode, uzimajući u obzir sljedeće:

.1     postupke propisane u PWOM-u;

.2     bilo kakva ograničenja u dostupnosti hidrografskih podataka te dostupnih pomagala za navigaciju;

.3     aktualne informacije o količini i vrsti leda i ledenjaka u blizini predviđene rute;

.4     statističke podatke iz prethodnih godina o ledu i temperaturama;

.5     mjesta zakloništa;

.6     aktualne informacije i propisane mjere u slučaju susreta s morskim sisavcima u područjima gdje je registrirana njihova brojnost, uključujući područja sezonskih migracija (vidi MEPC/Circ.674, Smjernice za smanjenje rizika od sudara brodova i kitova).

.7     aktualne informacije o relevantnim sustavima usmjerene i odijeljenje plovidbe, preporučenoj brzini plovidbe i službama za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, a koje se odnose na područja gdje obitava veći broj morskih sisavaca, uključujući područja sezonskih migracija (vidi također gore navedenu okružnicu);

.8     državna i međunarodna zaštićena područja na ruti;

.9     plovidbu u područjima daleko od kapaciteta odgovarajućih sustava za traganje i spašavanje (SAR) (vidi okružnicu MSC.1/Circ.1184 on Enhanced contingency planning guidance for passenger ships operating in areas remote from SAR facilities (Okružnica o smjernicama za krizno planiranje za putničke brodove koji plove područjima udaljenima od kapaciteta za traganje i spašavanje) i rezoluciju A.999(25) on Guidelines on voyage planning for passenger ships operating in remote areas) (Rezolucija o smjernicama za planiranje putovanja za putničke brodove koji plove udaljenim područjima).

1.8 BRODOVI KOJI PLOVE NA NISKIM TEMPERATURAMA ZRAKA

1.8.1 Brod u plovidbi područjima i u sezonama gdje najniža vrijednost prosječne najniže dnevne temperature (MDLT) iznosi manje od – 10° C smatra se plovidbom na niskim temperaturama zraka, stoga brod mora imati definiranu polarnu servisnu temperaturu (PST), kako je definirano u stavci 1.3.23. Materijali, strukture, sustavi i oprema propisana u prilozima III do VII ovih Pravila moraju biti potpuno funkcionalni na navedenoj polarnoj servisnoj temperaturi.

1.8.2 Za brodove koji plove na niskim temperaturama zraka, sustavi za preživljavanje i oprema propisana Prilogom VIII ovih Pravila moraju biti potpuno funkcionalni na navedenoj polarnoj servisnoj temperaturi u maksimalnom očekivanom vremenu spašavanja, kao što je definirano u stavci 1.3.20.

PRILOG II

PREGLED I CERTIFIKACIJA

2.1 PREGLED U SVRHU IZDAVANJA, POTVRTĐIVANJA ILI OBNOVE SVJEDODŽBE BRODA ZA PLOVIDBU U POLARNIM VODAMA

2.1.1 Svjedodžba broda za plovidbu u polarnim vodama, zajedno s izvješćem o opremi, izdaje se za svaki brod na koji se odnosi dio I-A Polarnog kodeksa, u skladu s Poglavljem 14, pravilom 2. Konvencije SOLAS 74.

2.1.2 Vrste pregleda kojima se potvrđuje sukladnost s dijelom I-A Polarnog kodeksa smatraju se pregledi za izdavanje, potvrđivanje ili obnovu svjedodžbi u skladu s Konvencijom SOLAS 74.

Zadovoljavajući rezultati pregleda prema Konvenciji SOLAS 74 smatraju su uvjetom za izdavanje, ovjeravanje ili obnovu Svjedodžbe u skladu s Polarnim kodeksom.

2.1.3 Ako Svjedodžba postane nevažeća ili je nevažeća duže vrijeme, a druge svjedodžbe ostaju važeće, za obnovu svjedodžbe pregledu će biti podvrgnuti dodatni elementi koje SOLAS 74 ne pokriva, i to u opsegu kojega određuje RO, uzimajući u obzir upute. U ovom slučaju, prema Konvenciji SOLAS 74, period valjanosti svjedodžbi se ne mijenja.

2.1.4 U svrhu potvrđivanja sukladnosti s Polarnim kodeksom provode se sljedeće vrste pregleda:

.1     osnovni pregled (nakon izgradnje, ili u službi) proveden u svrhu utvrđivanja da su stavke obuhvaćeni dijelom I-A Polarnog kodeksa pregledani u propisanom opsegu osnovnih pregleda za izdavanje Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda, Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda, Svjedodžbe o sigurnosti radiouređaja teretnog broda ili Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda;

.2     godišnji pregled proveden u svrhu utvrđivanja da su stavke obuhvaćene dijelom I-A Polarnog kodeksa pregledane u propisanom opsegu periodičnih pregleda radijske opreme i godišnjeg pregleda konstrukcije i opreme teretnih brodova.

.3     međupregled (drugi ili treći godišnji pregled) proveden u svrhu utvrđivanja da su stavke obuhvaćene dijelom I-A Polarnog kodeksa i podložni međupregledu u svrhu potvrđivanja Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda pregledani u propisanom opsegu.

.4     periodični pregled (drugi ili treći godišnji pregled) proveden u svrhu utvrđivanja da su stavke obuhvaćene dijelom I-A Polarnog kodeksa i podložni periodičnom pregledu za ovjeravanje Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda pregledani u propisanom opsegu;

.5     obnovni pregled proveden u svrhu utvrđivanja da su stavke obuhvaćene dijelom I-A Polarnog kodeksa pregledani u propisanom opsegu pregleda za obnovu Svjedodžbe o sigurnosti konstrukcije teretnog broda, Svjedodžbe o sigurnosti opreme teretnog broda, Svjedodžbe o sigurnosti radiouređaja teretnog broda ili Svjedodžbe o sigurnosti putničkog broda.

2.1.5 Svjedodžba se ovjerava na godišnjim pregledima, međupregledima i periodičnim pregledima u svrhu utvrđivanja zadovoljavajućih rezultata opsega pregleda u skladu sa stavkama 2.1.4.2 do 2.1.4.5.

2.1.6. Relevantni pregledi za izdavanje svjedodžbi prema Konvenciji SOLAS 74, uključujući dodatne preglede u svrhu utvrđivanja usklađenosti s Polarnim kodeksom, moraju biti provedeni, a propisane svjedodžbe u skladu s Konvencijom SOLAS 74 izdaju se ili ovjeravaju prije izdavanja ili ovjere Svjedodžbe.

2.1.7 Brodove obuhvaćene Polarnim kodeksom pregledava RO na zahtjev brodovlasnika, a u svrhu utvrđivanja usklađenosti s zahtjevima dijelova I-A i II-A Polarnog kodeksa. Kod primjene dijelova I-A i II-A Polarnog kodeksa RO će uzeti u obzir i odredbe iz dijelova I-B i II-B Kodeksa.

2.1.8 RO izdaje Svjedodžbu s izvješćem o opremi nakon provedbe propisanoga pregleda (osnovni pregled, obnovni pregled), čime se potvrđuje usklađenost broda sa zahtjevima Polarnog kodeksa, uz svjedodžbe prema SOLAS 74.

2.1.9 Ako se utvrdi da brod kategorije C ispunjava sve zahtjeve Polarnog kodeksa bez ikakve dodatne opreme i strukturnih modifikacija, na osnovi gore navedene ovjere izdaje se Svjedodžba, a pregled kojim se potvrđuje usklađenost s Polarnim kodeksom provodi se zajedno sa sljedećim periodičnim pregledom.

2.1.10 Pregled se provodi uz korištenje ispitnih lista na temelju IMO Rezolucije A.1120(30) (Upute za preglede u okviru sustava harmoniziranih pregleda i certifikacije), kako je izmijenjena i dopunjena.

PRILOG III

STRUKTURA BRODA I MATERIJALI

3.1 OPĆENITO

Kako bi se osiguralo da materijali i konstrukcijske dimenzije broda zadrže strukturnu cjelovitost na temelju ukupnih i lokalnih reakcija na opterećenja i uvjete okoliša, sljedeći zahtjevi moraju biti ispunjeni:

3.1.1 Za brodove koji plove na niskim temperaturama zraka, korišteni materijali moraju biti pogodni za plovidbu na polarnoj servisnoj temperaturi; i

3.1.2 Kod brodova s ojačanjem za led, konstrukcija broda mora izdržati ukupna i lokalna strukturna opterećenja koja se očekuju u predviđenim uvjetima leda.

3.2 MATERIJALI

3.2.1 Materijali izloženih struktura brodova moraju biti odobreni od strane RO, pod uvjetom da su njezina pravila temeljena na dokumentu IACS UR S6 »Use of steel grades for various hull members – Ships of 90 m in lenght and above« (»Korištenje kategorija čelika za razne elemente trupa – brodovi duljine 90 m i više«) ili zahtjevima usaglašenih zahtjeva IACS UR I koji se odnose na polarnu klasu, prema potrebi, ili na drugim standardima koji osiguravaju jednaku razinu sigurnosti na temelju polarne servisne temperature.

3.3 STRUKTURA TRUPA

3.3.1 Kako bi se ispunili zahtjevi stavke 3.1.2, primjenjuje se sljedeće:

.1     konstrukcijske dimenzije brodova kategorije A odobrava RO, pod uvjetom da su njezina pravila temeljena na propisima dokumenta IACS UR I za polarne kategorije PC1 do PC5 ili drugim standardima koji nude jednaku razinu sigurnosti;

.2     konstrukcijske dimenzije brodova kategorije B odobrava RO, pod uvjetom da su njezina pravila temeljena na propisima dokumenta IACS UR I za polarne kategorije PC6 i PC7 ili drugim standardima koji nude jednaku razinu sigurnosti;

.3     konstrukcijske dimenzije brodova s ojačanjem protiv leda kategorije C odobrava odobrava RO uzimajući u obzir prihvatljive standarde koji odgovaraju vrstama i koncentraciji leda na području plovidbe;

.4     brod kategorije C ne mora imati ojačanje za leda ako je, prema mišljenju RO i uz odobrenje Ministarstva, struktura broda adekvatna za namjeravanu plovidbu.

PRILOG IV

STABILITET I PREGRAĐIVANJE

4.1 OPĆENITO

Kako bi se osiguralo adekvatno pregrađivanje i stabilitet brodova polarne klase u neoštećenom i oštećenom stanju, sljedeći funkcionalni zahtjevi moraju biti ispunjeni:

4.1.1 Brodovi moraju imati dostatan stabilitet u neoštećenom stanju u uvjetima nakupljanja leda; i

4.1.2 Brodovi kategorije A i B, građeni 1. siječnja 2017. godine ili poslije, moraju imati dostatan preostali stabilitet za slučaj oštećenja uzrokovanog ledom.

4.1.3 Također treba ispuniti primjenjiva Pravila za statutarnu certifikaciju morskih plovila, Stabilitet i pregrađivanje.

4.2 ZAHTJEVI ZA STABILITET U NEOŠTEĆENOM I OŠTEĆENOM STANJU

4.2.1 Stabilitet u neoštećenom stanju

Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 4.1.1, primjenjuje se sljedeće:

4.2.1.1 Za brodove koji plove u područjima i u vrijeme kada je nakupljanje leda vjerojatno, pri izračunu stabiliteta uzima se u obzir sljedeće nakupljanje leda:

.1     30 kg/m2 na izloženoj palubi i brodskom sizu;

.2     7,5 kg/m2 za projicirane lateralne plohe na svakoj strani broda iznad ravnine vodne linije; i projicirane lateralne plohe diskontinuiranih ploha ograda, krakova dizalica, križna jedra (osim jarbola) i oputa brodova bez jedara; i projicirane lateralne plohe drugih manjih objekata koja se izračunava uvećavanjem ukupne projicirane površine kontinuiranih ploha za 5% i statičkih momenata tog područja za 10%.

4.2.1.2 Brodovi koji plove u područjima i u vrijeme kada je nakupljanje leda vjerojatno moraju biti:

.1     građeni da se nakupljanje leda svede na najmanju moguću razinu; i

.2     opremljeni sredstvima za uklanjanje leda koja zahtjeva odobrava RO; na primjer, električni i pneumatski uređaji i/ili posebni alati poput sjekira ili drvenih palica za uklanjanje leda s linica, ograde i nadgrađa.

4.2.1.3 Informacije o dopuštenom nakupljanju leda u sklopu izračuna stabiliteta moraju biti navedene u PWOM-u.

4.2.1.4 Nakupljanje leda mora se pratiti i poduzimati odgovarajuće mjere kako nakupljanje leda ne bi premašivalo vrijednosti navedene u PWOM-u.

4.2.2 Stabilitet u oštećenom stanju

U svrhu ispunjenja funkcionalnih zahtjeva navedenih u stavci 4.1.2, brodovi kategorije A i B, građeni 1. siječnja 2017. godine ili poslije, moraju biti u stanju izdržati prodor vode uslijed proboja trupa uzrokovanog ledom, a gdje opseg oštećenja odgovara stavkama 4.2.2.1 do 4.2.2.3 navedenima ispod. Preostali stabilitet nakon oštećenja zbog leda mora iznositi toliko da faktor si, definiran stavkama 2.7.2 i 2.7.3 Pravila za statutarnu certifikaciju morskih brodova, Pregrađivanje, iznosi jedan za sva stanja krcanja korištena za izračun postignutog pregrađivanja, indeks A, kako je definirano stavkom 2.5 spomenutih Pravila.

Međutim, teretni brodovi koji ispunjavaju uvjete za pregrađivanje i stabilitet u oštećenom stanju na temelju drugih konvencija (vidi SOLAS Reg. II-1/4.1) moraju ispuniti kriterije propisane u tim konvencijama u svezi s preostalim stabilitetom za svako stanje krcanja.

4.2.2.1 Duljina uzdužnog oštećenja uzima se kao 0.045 od duljine najviše ledene vodne linije ako mu je središte naprijed od mjesta najveće širine te vodne linije, i 0.015 od duljine te vodne linije na bilo kojem drugom mjestu, te se uzima da se može nalaziti na bilo kojoj uzdužnoj poziciji na brodu.

4.2.2.2 Poprečno oštećenje iznosi 760 mm, mjereno okomito na oplati broda preko punog opsega oštećenja; i

4.2.2.3 Opseg vertikalnog oštećenja se uzima kao manja vrijednost od 0.2 gaza na najvišoj ledenoj vodnoj liniji ili duljine uzdužnog oštećenja, te se može nalaziti na bilo kojoj vertikalnoj poziciji između kobilice i gaza najviše ledene vodne linije pomnožene s 1,2.

PRILOG V

VODONEPROPUSNOST I VREMENSKA NEPROPUSNOST

5.1 OPĆENITO

U svrhu očuvanja vodonepropusnosti i svi uređaji za zatvaranje i sva vrata relevantna za vodonepropusnost i vremensku nepropusnost moraju biti operabilni u svim predviđenim vremenskim uvjetima.

5.2 ZAHTJEVI

U svrhu ispunjavanja zahtjeva iz stavke 5.1, primjenjuje se sljedeće:

5.2.1 Brodovi koji plove u područjima i u vrijeme vjerojatnog nakupljanja leda moraju imati sredstva za uklanjanje i sprječavanje nakupljanja leda i snijega na grotlima i vratima.

5.2.1 Uz stavku 5.2.1 naveden gore, na brodove koji plove na niskim temperaturama zraka (vidi stavku 1.8 Priloga I ovih Pravila) primjenjuje se sljedeće:

.1     u slučaju grotala ili vrata operiranih koristeći hidrauliku, mora se osigurati sredstva za sprječavanje smrzavanja ili prekomjerne viskoznosti tekućina; i

.2     vodonepropusna i vremenski nepropusna vrata, grotla i uređaji za zatvaranje izvan habitata, a koja zahtijevaju pristup na moru, moraju biti postavljena tako da njima upravlja osoblje u debeloj zimskoj odjeći, uključujući debele rukavice.

PRILOG VI

BRODSKI STROJEVI I UREĐAJI

6.1 OPĆENITO

6.1.1 Kako bi strojevi i uređaji omogućili neophodne funkcionalnosti za sigurnu plovidbu brodova, moraju biti funkcionalni u predviđenim vremenskim uvjetima.

6.1.2 Odredbe stavki 6.1.2.1, 6.1.2.2 i 6.1.2.3 moraju biti ispunjene kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima u stavci 6.1.1.

6.1.2.1 Strojni uređaji moraju biti funkcionalni u predviđenim vremenskim uvjetima, uzimajući u obzir odredbe .1 do .5, navedene niže:

.1 nakupljanje leda i/ili snijega

.2 apsorbiranje leda iz morske vode

.3 smrzavanje i povećanje viskoznosti tekućina

.4 temperatura mora; i

.5 apsorbiranje leda

6.1.2.2 Uz stavku 6.1.2.1, brodovi koji plove na niskim temperaturama zraka (vidi također 6.1.2.3 ispod) moraju ispunjavati odredbe .1 i .2 navedene ispod:

.1     Strojni uređaji moraju biti funkcionalni u predviđenim vremenskim uvjetima, uzimajući u obzir .1.1 i .1.2 navedene niže:

.1.1 hladan i gusti ulazni zrak; i

gubitak učinkovitosti baterija i drugih uređaja za pohranu energije

.2     Korišteni materijali moraju biti adekvatni za plovidbu pri brodskoj polarnoj servisnoj temperaturi (Polar Service Temperature).

6.1.2.3 Uz stavke 6.1.2.1 i 6.1.2.2 navedene iznad, za brodove s ojačanjem protiv leda u skladu s Prilogom III ovih Pravila, strojni uređaji moraju biti funkcionalni u predviđenim vremenskim uvjetima, uzimajući u obzir opterećenje nastalo izravnim djelovanjem leda.

6.1.3 Ostali aspekti, uključujući konstrukcijske dimenzije lopatica propelera, osovinski vod, kormilarski uređaj i drugi privjesci strojnih uređaja moraju biti usklađeni s pravilima RO.

PRILOG VII

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

7.1 OPĆENITO

7.1.1 Kako bi se osiguralo da sustavi zaštite od požara i protupožarna oprema budu učinkoviti i funkcionalni, te da putevi bijega budu raspoloživi kako bi osobe na brodu mogle sigurno i brzo prijeći na palubu brodice ili splavi za spašavanje pri očekivanim vremenskim uvjetima, primjenjuju se zahtjevi navedeni u stavkama 7.1.1.1 do 7.1.1.6.

7.1.1.1 Sve komponente sustava zaštite od požara i protupožarne opreme, ako su smještene na otvorenom, moraju biti zaštićene od nakupljanja leda i snijega.

7.1.1.2 Lokalna oprema i upravljački uređaji moraju biti postavljeni tako da se izbjegne njihovo smrzavanje i nakupljanje snijega ili leda, a da njihova lokacija uvijek bude lako dostupna.

7.1.1.3 Sustavi za zaštitu od požara i protupožarna oprema mora biti prilagođen potrebi da osobe na brodu nose tešku i nezgrapnu zimsku odjeću i opremu, gdje je to moguće;

7.1.1.4 Moraju se osigurati sredstva za uklanjanje ili sprječavanje nakupljanja leda i snijega na prilazima;

7.1.1.5 Naprave za gašenje požara moraju biti prilagođene za predviđenu plovidbu.

7.1.1.6 Uz odredbe navedene u stavkama 7.1.1.1 do 7.1.1.5, brodovi koji plove na niskim temperaturama zraka moraju ispunjavati odredbe .1.1 i .1.2 navedene niže:

.1.1 Sve komponente sustava za zaštitu od požara i protupožarna oprema moraju biti dostupne i učinkovite na polarnoj servisnoj temperaturi; i

.1.2 Materijali korišteni u izloženim sustavima za zaštitu od požara moraju biti podobni za korištenje na polarnoj servisnoj temperaturi.

7.2. SUSTAVI ZA ZAŠTITU OD POŽARA I PROTUPOŽARNA OPREMA NA IZLOŽENIM MJESTIMA

Stavke 7.2.1 i 7.2.2 uvjet su za udovoljavanje zahtjevima stavke 7.1.1.1:

7.2.1 Izolacijski i tlačni/vakuumski ventili na izloženim mjestima moraju biti zaštićeni od nakupljanja leda te dostupni u svakom trenutku; i

7.2.2 Svi prenosivi dvosmjerni radiotelefonski aparati moraju biti funkcionalni na polarnoj servisnoj temperaturi.

7.3 LOKALNA OPREMA I UPRAVLJAČKI UREĐAJI

Stavke 7.3.1 do 7.3.4 uvjet su za udovoljavanje zahtjevima stavke 7.1.1.2:

7.3.1 Protupožarne pumpe, uključujući protupožarne pumpe za nužnost, pumpe za gašenje požara vodenom maglom i pumpe za gašenje požara raspršivanjem vode, moraju se nalaziti u odjeljcima iznad točke smrzavanja;

7.3.2 Izloženi dijelovi cjevovoda glavnog protupožarnog sustava moraju biti toplinski izolirani, a mora biti osiguran i sustav odvodnje njegovih izloženih dijelova. Protupožarne cijevi i mlaznice ne moraju biti povezane s cjevovodom glavnog protupožarnog sustava cijelo vrijeme te mogu biti skladištene u zaštićenim odjeljcima u blizini hidranata;

7.3.3 Oprema vatrogasaca moraju se čuvati u toplim prostorijama na brodu;

7.3.4 Fiksni vodeni protupožarni sustavi smješteni u prostoru odvojenom od glavnih protupožarnih pumpi, a koji koriste vlastiti usis morske vode, taj usis također mora biti moguće očistiti od nakupljenog leda.

7.4 BRODOVI KOJI PLOVE NA NISKIM TEMPERATURAMA ZRAKA

Uz zahtjeve navedene u stavci 7.1.1.6, za brodove koji plove na niskim temperaturama vrijede i stavke 7.4.1 i 7.4.2:

7.4.1 U skladu sa stavkom 7.1.1.6 navedenom iznad, prijenosni i poluprijenosni aparati za gašenje moraju biti smješteni na lokacijama zaštićenima od smrzavanja u mjeri koliko je to moguće. Lokacije podložne smrzavanju moraju sadržavati aparate za gašenje funkcionalne na polarnoj servisnoj temperaturi.

7.4.2 U skladu sa stavkom 7.1.1.6.2, materijali izloženih sustava za zaštitu od požara moraju biti odobreni od strane RO.

PRILOG VIII

SREDSTVA I POSTUPCI ZA SPAŠAVANJE

8.1 OPĆENITO

Stavke 8.2 do 8.5 navedene niže osiguravaju pružanje sigurnog bijega, evakuacije i preživljavanja osoba na brodu.

8.2 BIJEG

8.2.1 Putovi za izlaz moraju biti prohodni i sigurni, uzimajući u obzir moguće smrzavanje struktura i nakupljanje snijega.

8.2.2 Plovila za preživljavanje te organizacija okupljanja i ukrcaja moraju osigurati sigurno napuštanje broda, uzimajući u obzir moguće nepovoljne vremenske uvjete tijekom opasnosti.

8.2.3 Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavkama 8.2.1 i 8.2.2, primjenjuje se sljedeće:

.1     brodovi izloženi nakupljanju leda moraju imati sredstva za uklanjanje ili sprječavanje nakupljanja leda i snijega na putovima za izlaz, zbornim mjestima, mjestima za ukrcaj, plovilima za preživljavanje, sredstvima za spuštanje i prilazima plovilima za preživljavanje;

.2     također, brodovi građeni 1. siječnja 2017. ili poslije moraju imati putove za izlaz prilagođene prolasku osoba u odgovarajućoj odjeći za polarne uvjete; i

.3     dodatno, za brodove koji plove na niskim temperaturama zraka potrebno je procijeniti postupak ukrcaja, u potpunosti uzimajući u obzir učinak osoba u dodatnoj odjeći za polarne uvjete.

8.3 EVAKUACIJA

8.3.1 Sva sredstva za spašavanje i prateća oprema mora osiguravati sigurnu evakuaciju i biti funkcionalna u mogućim nepovoljnim vremenskim uvjetima za vrijeme maksimalnog očekivanog vremena spašavanja.

8.3.2. Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 8.3.1, primjenjuje se sljedeće:

.1     brod mora posjedovati sredstva za sigurnu evakuaciju osoba, uključujući sigurno spuštanje opreme za preživljavanje tijekom plovidbe u vodi prekrivenoj ledom ili izravno na led, što je primjenljivo; i

.2     gdje se zahtjevi ovog priloga ispunjavaju dodavanjem uređaja koji zahtijevaju izvor energije, taj izvor mora djelovati neovisno od glavnog brodskog izvora energije.

8.4 PREŽIVLJAVANJE

8.4.1. Za sve osobe na brodu mora biti osigurana adekvatna toplinska zaštita, uzimajući u obzir predviđeno putovanje, očekivane vremenske uvjete (hladnoća i vjetar) i mogućnost pada u polarnu vodu, gdje je primjenjivo.

8.4.2. Kako bi se ispunili funkcionalni zahtjevi navedeni u stavci 8.4.1, primjenjuje se sljedeće:

.1     za putničke brodove, hidro-termo odijela ili sredstva za zaštitu od gubitka topline odgovarajuće veličine mora biti osigurana za svaku osobu na brodu; i

.2     ako se zahtjevaju hidro-termo odijela, moraju imati odgovarajuća izolacijska svojstva.

8.4.3 Kod sredstava za spašavanje i pripadne opreme mora se uzeti u obzir mogućnost duljih razdoblja plovidbe u mraku, uzimajući u obzir predviđeno putovanje.

8.4.4 Također, za predviđenu plovidbu tijekom duljih razdoblja mraka, a kako bi se ispunili funkcionalni zahtjevi navedeni u stavci 8.4.3 u svrhu uočavanja leda, svaka brodica za spašavanje mora biti opremljena reflektorom.

8.4.5 Uzimajući u obzir prisustvo bilo kakvih opasnosti, kako je navedeno u Operativnoj procjeni u stavci 1.6 ovih Pravila, mora se osigurati resurse za preživljavanje nakon napuštanja broda, bilo u vodu, na led ili kopno, za maksimalno očekivano vrijeme spašavanja. Ti resursi moraju pružiti:

.1     habitat;

.2     zaštitu osoba od učinaka hladnoće, vjetra i sunčevog svjetla;

.3     prostor za smještaj osoba u termo zaštitnoj odjeći prikladnoj okruženju;

.4     hranu za maksimalno očekivano vrijeme spašavanja;

.5     siguran pristup i izlaz; i

.6     sredstva za komunikaciju sa spasiocima.

8.4.6 Kako bi se ispunili zahtjevi stavke 8.4.5, primjenjuje se sljedeće:

8.4.6.1 Sve brodice za spašavanje moraju biti djelomično ili potpuno zatvorenog tipa;

8.4.6.2. Uzimajući u obzir procjenu spomenutu u stavci 8.4.5, moraju se osigurati odgovarajući resursi za preživljavanje za individualne (osobna oprema za preživljavanje) i zajedničke (grupna oprema za preživljavanje) potrebe, kako slijedi:

.1     sredstva za spašavanje i grupna oprema za preživljavanje koja pruža učinkovitu zaštitu za sve osobe na brodu od izloženosti udarima hladnog vjetra;

.2     osobna oprema za preživljavanje u kombinaciji sa sredstvima za spašavanje i grupnom opremom za preživljavanje koja pruža dostatnu toplinsku izolaciju za zadržavanje normalne tjelesne temperature; i

.3     osobna oprema za preživljavanje koja sprječava ozebline svih ekstremiteta.

8.4.6.3 Dodatno, kada se procjenom spomenutom u 8.4.5 ovih Pravila ustanovi mogućnost napuštanja broda na led ili kopno, primjenjuje se sljedeće:

.1     koristi se grupna oprema za preživljavanje, osim ako uobičajena brodska sredstva za spašavanje pružaju jednaku razinu funkcionalnosti za preživljavanje;

.2     prema potrebi, osobna i grupna oprema za preživljavanje dostatna za 110% broja osoba na brodu smješta se na lako dostupne lokacije, što bliže zbornim mjestima ili mjestima za ukrcaj;

.3     spremnici za grupnu opremu za preživljavanje moraju biti plutajući i lako pokretljivi na ledu;

.4     kad se procjenom utvrdi nužnost nošenja osobne i grupne opreme za preživljavanje, potrebno je osigurati da je spomenuta oprema dostupna nakon napuštanja;

.5     ako plovilo za spašavanje i pružanje prve pomoći uz osobe mora prevoziti i dodatnu opremu, plovilo i sredstva za spuštanje moraju imati dovoljno kapaciteta za oboje;

.6     nužno je uputiti putnike u korištenje osobne opreme za preživljavanje i postupke u slučaju opasnosti; i

.7     posada mora biti osposobljena za korištenje osobne i grupne opreme za preživljavanje.

8.5 OSOBNA I GRUPNA OPREMA ZA PREŽIVLJAVANJE

8.5.1 Kada se razmatra osobna oprema za preživljavanje, potrebno je uzeti u sljedeću opremu:

–     zaštitna odjeća (kapa, rukavice, čarape, zaštita za lice i vrat, itd.),

–     krema za zaštitu lica,

–     sredstva za zaštitu od gutibka topline,

–     sunčane naočale

–     zviždaljka,

–     šalica,

–     džepni nožić,

–     priručnik za preživljavanje u polarnim uvjetima

–     hrana za hitne slučajeve

–     torba.

8.5.2 Kada se razmatra grupna oprema za preživljavanje, potrebno je uzeti u obzir sljedeće sastavnice:

–     zaklonište, šatori i zakloništa za slučaj oluje, dostatnih kapaciteta za maksimalan broj osoba na brodu,

–     termo izolacijska zaštita ili slično za maksimalan broj osoba na brodu,

–     vreće za spavanje, minimalno jedna na svake dvije osobe,

–     pjenasta prostirka za spavanje ili slično, minimalno jedna na svake dvije osobe,

–     lopate, minimalno dvije (2),

–     higijenske potrepštine (npr. toaletni papir),

–     kuhalo i gorivo, dostatno za maksimalan broj osoba na kopnu i maksimalno očekivano vrijeme spašavanja,

–     hrana za hitne slučajeve, dostatno za maksimalan broj osoba na kopnu i maksimalno očekivano vrijeme spašavanja,

–     trepčuće svjetiljke, jedna za svako zaklonište,

–     šibice, vodootporne i otporne na vjetar, dvije kutije za svako zaklonište,

–     zviždaljke

–     signalno zrcalo

–     spremnici za vodu i tablete za pročišćavanje vode,

–     rezervni set osobne opreme za preživljavanje,

–     spremnik za grupnu opremu za preživljavanje (plutajući i vodootporan).

PRILOG IX

POMAGALA ZA NAVIGACIJU

9.1 OPĆENITO

U svrhu sigurnosti plovidbe zahtjevi 9.2 – 9.4 moraju biti zadovoljeni.

9.2 NAUTIČKE INFORMACIJE

9.2.1 Brodovi moraju imati sredstva primanja i prikazivanja aktualnih informacija o stanju leda u području plovidbe. Taj se zahtjev može ispuniti sljedećim uređajima:

– hidrometeorološki telefaks za primanje informacija o ledenom režimu ili ekvivalent (internetske e-poruke, ako je dostupno), ili

– radarski sustav sposoban prepoznati ledene objekte.

9.3 FUNKCIONALNOST NAVIGACIJSKE OPREME

9.3.1 Navigacijski sustavi i oprema moraju biti projektirani, izgrađeni i postavljeni tako da zadrže funkcionalnost u očekivanim vremenskim uvjetima u području plovidbe.

9.3.1.1 Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 9.3.1 gore, primjenjuje se sljedeće:

.1     brodovi građeni 1. siječnja 2017. godine i poslije, s pojačanjem za led u skladu s Prilogom III ovih Pravila, moraju imati ili dva nezavisna zvučna dubinomjera ili jedan zvučni dubinomjer s dva odvojena i nezavisna mjerna davača.

.2     brodovi moraju udovoljavati zahtjevima Konvencije SOLAS, pravilom V/22.1.9.4, neovisno o datumu gradnje, veličini i, ovisno o konfiguraciji zapovjedničkog mosta, nezaklonjenog pogleda po krmi;

.3     brodovi koji plove područjima i u vrijeme kad je nakupljanje leda vjerojatno moraju imati sredstva za sprječavanje nakupljanja leda na navigacijskim i komunikacijskim antenama; i

.4     također, za brodove s za led u skladu s Prilogom III, primjenjuje se sljedeće:

.4.1     ako oprema propisana Poglavljem V Konvencije SOLAS ili ovim prilogom ima senzore koji djeluju ispod trupa, ti senzori moraju imati zaštitu od leda; i

.4.2     kod brodova kategorije A i B građenih 1. siječnja 2017. godine i poslije, krila mosta moraju biti zatvorena ili oblika koji štiti navigacijsku opremu i operativno osoblje.

9.3.2. Sustavi za određivanje brodskog kursa i određivanje pozicije moraju biti namijenjeni namjeravanim područjima plovidbe.

9.3.2.1 Kako bi se ispunili zahtjevi stavke 9.3.2 gore, primjenjuje se sljedeće:

.1     brodovi moraju imati dva ne-magnetska sredstva za određivanje i iskazivanje brodskog kursa. Ta dva sredstva moraju biti neovisna jedno o drugom i povezani s brodskim glavnim i pomoćnim izvorom snage.

.2     brodovi koji namjeravaju ploviti iznad 80. paralele moraju imati barem jedan GNSS kompas ili ekvivalent, koji moraju biti povezani s brodskim glavnim i pomoćnim izvorom snage.

9.4 DODATNA NAVIGACIJSKA OPREMA

9.4.1 Brodovi moraju imati sredstva za vizualnu detekciju leda tijekom noćne plovidbe.

9.4.1.1 Kako bi ispunili zahtjeve u stavci 9.4.1. gore, brodovi, s iznimkom brodova koji plove isključivo u područjima s 24-satnim dnevnim svjetlom, moraju imati dva daljinska reflektora uskog snopa pokretljivosti od 360 stupnjeva, kojima se upravlja sa zapovjedničkog mosta, ili druga sredstva za vizualnu detekciju leda.

9.4.2 Brodovi u pratnji ledolomaca moraju imati odgovarajuća sredstva za naznačavanje da se brod zaustavio.

9.4.2.1 Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 9.4.2, brodovi u pratnji ledolomaca moraju imati ručno pokretljivo, trepćuće crveno svjetlo vidljivo s krme za naznačavanje da se brod zaustavio. To svjetlo mora imati domet od najmanje dvije (2) nautičke milje, a horizontalni i vertikalni luk vidljivosti moraju biti u skladu sa specifikacijama krmenog svjetla propisanih Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru.

PRILOG X

KOMUNIKACIJA

10.1 OPĆENITO

Kako bi se osigurala učinkovita komunikacija u uvjetima normalne plovidbe i u izvanrednim situacijama za brodove te plovila za preživljavanje, moraju biti zadovoljeni zahtjevi iz 10.2 i 10.3.

10.2 BRODSKA KOMUNIKACIJA

10.2.1 U svakom trenutku na predviđenoj ruti, dvostrana glasovna i/ili podatkovna komunikacija brod-brod i brod-kopno mora biti dostupna.

10.2.1.1 Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 10.2.1, brodska komunikacijska oprema mora imati mogućnost komunikacije brod-brod i brod-kopno, uzimajući u obzir ograničenja komunikacijskih sustava na visokim zemljopisnim širinama i očekivanim niskim temperaturama.

10.2.2 U slučaju plovidbe u pratnji ili konvoju mora se osigurati odgovarajuća sredstva komunikacije.

10.2.2.1 Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 10.2.2, brodovi u pratnji u ulozi ledolomca moraju biti opremljeni zvučnim signalnim sustavom postavljenim u smjeru krme, a kojima se brodovima u pratnji ukazuje na manevre u sklopu pratnje ili izvanredne situacije, kako je opisano u Međunarodnom signalnom kodeksu.

10.2.3 Moraju postojati sredstva za dvosmjernu komunikaciju na lokaciji kao i komunikacija sa SAR u svrhu traganja i spašavanja, uključujući aeronautičke frekvencije.

10.2.3.1 Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 10.3.2, dvosmjerna komunikacija na lokaciji te SAR koordinacija mora imati sljedeće karakteristike:

.1     glasovna i/ili podatkovna komunikacija s relevantnim centrima za koordinaciju spašavanja; i

.2     oprema za glasovnu komunikaciju s letjelicom na 121.5 i 123.1 MHz.

10.2.4 Odgovarajuća oprema za zdravstveno savjetovanje na daljinu u polarnim područjima mora biti osigurana.

Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u 10.2.4, komunikacijska oprema mora omogućavati dvosmjernu glasovnu i podatkovnu komunikaciju sa Službom za zdravstveno savjetovanje na daljinu (Telemedical Assistance Service, TMAS).

10.3 KOMUNIKACIJSKE KARAKTERISTIKE PLOVILA ZA PREŽIVLJAVANJE I SPASILAČKIH BRODICA

10.3.1 Na brodovima koji plove na niskim temperaturama zraka, njihove brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje kada se koriste za napuštanje broda moraju zadržati mogućnost slanja poziva u pomoć, lociranja i komunikacije na lokaciji.

10.3.1.1 Kako bi brodovi koji plove na niskim temperaturama zraka ispunjavali zahtjeve navedene u stavci 10.3.1, sve brodice za spašavanje i prikupljanje moraju prilikom evakuacije:

.1     za pozivanje pomoći, imati jedan uređaj za emitiranje uzbune u smjeru brod-kopno (obično EPIRB);

.2     imati jedan uređaj za emitiranje pozicije u svrhu svojih lociranja plovila u nevolji (obično SART); i

.3     za komunikaciju na lokaciji, imati jedan uređaj za emitiranje i primanje (obično VHF radio).

10.3.2 Na brodovima koji plove na niskim temperaturama zraka, sva ostala plovila za preživljavanje, kad su spuštena, moraju imati mogućnost emitiranja signala za lociranje i komunikaciju.

10.3.2.1 Kako bi brodovi koji plove na niskim temperaturama zraka ispunjavali zahtjeve navedene u točki 10.3.2., sva ostala plovila za preživljavanje moraju:

.1     kako bi bila locirana, imati jedan uređaj za emitiranje signala o lokaciji; i

.2     imati jedan uređaj za emitiranje i primanje komunikacije na lokaciji.

10.3.3 Obvezna komunikacijska oprema na plovilima za preživljavanje, uključujući brodice za spašavanje i prikupljanje, mora biti funkcionalna tijekom maksimalnog očekivanog vremena spašavanja.

10.3.3.1 Kako bi se ispunili zahtjevi navedeni u stavci 10.3.3., uzimajući u obzir ograničeni vijek baterija, moraju se razviti i provesti postupke koji osiguravaju da je obvezna komunikacijska oprema na plovilima za preživljavanje, uključujući brodice za spašavanje i prikupljanje, funkcionalna tijekom maksimalnog očekivanog vremena spašavanja.

PRILOG XI

SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA ULJEM

11.1 OPĆI ZAHTJEVI

11.1.1 U arktičkim vodama, bilo kakvo ispuštanje ulja ili mješavina ulja u more je zabranjeno.

11.1.2 Odredbe stavke 11.1.1 ne odnose se na ispuštanje čistog ili odvojenog balasta.

11.1.3 Uz odobrenje Ministarstva, brod kategorije A izgrađen prije 1. siječnja 2017. godine koji ne može ispuniti zahtjeve stavke 11.1.1 o ulju i mješavinama ulja iz prostorija strojeva, a koji plovi arktičkim vodama kontinuirano dulje od 30 dana, mora ispuniti zahtjeve stavke 11.1.1 prije prvog međupregleda ili obnovnog pregleda, ovisno koji dospijeva prvi, jednu godinu nakon 1. siječnja 2017. godine. Do tada, ovakvi brodovi moraju biti u skladu s odredbama o ispuštanju navedenima u Konvenciji MARPOL, Prilogu I, Pravilo 15.3.

11.1.4 Plovidba polarnim vodama uzima se u obzir, prema potrebi, u Knjizi ulja, priručnicima, brodskom planu u nuždi za slučaj onečišćenja uljem (SOPEP) i brodskom planu u nuždi za slučaj onečišćenja mora (SMPEP), kao što je propisano u Prilogu I Konvencije MARPOL.

11.2 TEHNIČKI ZAHTJEVI

11.2.1 Kod brodova kategorije A i B građenih 1. siječnja 2017. godine ili poslije s ukupnim kapacitetom tankova goriva manjim od 600 m3 svi tankovi goriva moraju biti odvojeni od oplate broda najmanje 0,76 m. Ova odredba ne odnosi se na male tankove goriva s maksimalnim pojedinačnim kapacitetom ne većim od 30 m3.

11.2.2 Kod brodova kategorije A i B koji nisu tankeri za ulje, a građeni su 1. siječnja 2017. godine ili poslije, svi teretni tankovi izgrađeni i korišteni za prijevoz ulja moraju biti odvojeni od oplate broda najmanje 0,76 m.

Kod tankera za ulje kategorije A i B nosivosti manje od 5000 tona građenih 1. siječnja 2017. godine ili poslije, cijelom duljinom teretnih tankova mora:

.1     imati tankove dvodna ili prostore sukladne stavki 19.6.1 Priloga I Konvencije MARPOL; i

.2     imati bočne tankove ili prostore uređene sukladno stavki 19.3.1 Priloga I Konvencije MARPOL, te u skladu s primjenjivim zahtjevima o udaljenosti navedenima u stavki 19.6.2 Priloga I Konvencije MARPOL.

11.2.4 Kod brodova kategorije A i građenih 1. siječnja 2017. godine ili poslije, svi tankovi za talog i tankovi za držanje kaljužne vode moraju biti odvojeni od oplate broda najmanje 0,76 m. Ova odredba ne odnosi se na male tankove s maksimalnim pojedinačnim kapacitetom ne većim od 30 m3.

11.3 PREPORUKE

1.3.1 Brodovima se preporučuje da pri plovidbi vodama Artktika primjenjuju Pravilo 43 Priloga I Konvencije MARPOL.

1.3.2 Netoksični biorazgradivi lubrikanti ili sustavi bazirani na vodi trebali bi biti uzeti u obzir kod podmazivanja komponenata izvan podvodnog dijela trupa s izravnim dodirom s morskom vodom, poput brtvi osovine i brtvi dizalice.

PRILOG XII

NADZOR ONEČIŠĆENJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU

12.1. OPĆI ZAHTJEVI

12.1.1 U arktičkim vodama, bilo kakvo ispuštanje štetnih tekućih tvari u more je zabranjeno.

12.1.2 Plovidba polarnim vodama mora biti zabilježena, prema potrebi, u Knjigu tereta, priručnik te brodski plan u nuždi za slučaj onečišćenja mora štetnim tekućim tvarima ili brodski plan u nuždi za slučaj onečišćenja mora, sukladno Prilogu II Konvencije MARPOL.

12.1.3 Kod brodova kategorije A i B građenih 1. siječnja 2017. godine ili poslije, koji prevoze štetne tekuće tvari definirane poglavljem 17, stupcem e, kao brodski tip 3 ili za koje je utvrđeno da prevoze štetne tekuće tvari prema poglavlju 18. Međunarodnog kodeksa o gradnji i opremi brodova za prijevoz opasnih kemikalija u trupu kao brodski tip 3, podložni su odobrenju Ministarstva. Ishod se odražava u Međunarodnoj svjedodžbi o sprječavanju onečišćenja u prijevoz štetnih tekućih tvari u trupu ili u Svjedodžbi o sposobnosti u kojoj je utvrđena plovidba polarnim vodama.

12.2 DODATNE SMJERNICE VEZANE UZ PRIJEVOZ ŠTETNIH TEKUĆIH TVARI

Potiče se da se brodove kategorije A i B građene 1. siječnja 2017. godine ili poslije, ovlaštene za prijevoz štetnih tekućih tvari da štetne tekuće tvari definirane poglavljem 17, stupcem e, kao brodski tip 3 ili za koje je utvrđeno da prevoze štetne tekuće tvari prema poglavlju 18. Međunarodnog kodeksa o gradnji i opremi brodova za prijevoz opasnih kemikalija u trupu, prevoze u tankovima odvojenima od oplate broda najmanje 760 mm.

PRILOG XIII

SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA SANITARNIM OTPADNIM VODAMA

13.1 DEFINICIJE

13.1.1 Ledena ploča (ice shelf) je plutajuća ledena ploča velike debljine koja se uzdiže od 2 do 50 metara iznad razine mora, a koja je dijelom povezana s obalom.

13.1.2 Povezani led (fast ice) je morski led koji nastaje i ostaje povezan s obalom, bilo da je povezan s kopnom, ledenim zidom, s donjim rubom glečera, između sprudova ili nasukanih ledenih santi.

13.2 OPĆI ZAHTJEVI

13.2.1 Ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u polarne vode zabranjeno je, osim ako se provodi sukladno Prilogu IV Konvencije MARPOL i ako:

.1     brod ispušta usitnjene i dezinficirane sanitarne otpadne vode sukladno Pravilu 11.1.1 Priloga IV Konvencije MARPOL na udaljenosti većoj od tri nautičke milje od bilo kakve ledene ploče ili povezanog leda, te što je dalje moguće od područja gdje je koncentracija leda veća od 1/10; ili

.2     brod ispušta sanitarne otpadne vode koje nisu usitnjene i dezinficirane sukladno odredbi 11.1.1. Priloga IV Konvencije MARPOL na udaljenosti većoj od 12 nautičkih milja od bilo kakve ledene ploče ili povezanog leda, te što je dalje moguće od područja gdje je koncentracija leda veća od 1/10; ili

.3     brod ima ispravan odobreni uređaj za obradu sanitarne otpadne vode (Rezolucija MEPC.2(VI), MEPC.159(55) ili MEPC.227(64), kako je već primjenjivo) kako bi ispunio radne zahtjeve stavki 9.1.1 ili 9.2.1 Priloga IV Konvencije MARPOL, te ispušta fekalije u skladu s Pravilom 11.1.2 Priloga IV što je dalje moguće od najbližeg kopna, ledene p ploče, povezanog leda ili područja gdje koncentracija leda iznosi više od 1/10.

13.2.2 Ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u more zabranjeno je brodovima kategorije A i B građenima 1. siječnja 2017. godine ili poslije i svim putničkim brodovima građenima 1. siječnja 2017. godine ili poslije, osim ako kad je takvo ispuštanje u skladu sa stavkom 13.2.1.3 ovog Priloga.

13.2.3 Unatoč zahtjevima navedenima u stavki 13.2.1, brodovi kategorije A i B koji na duže periode vremena plove područjima s koncentracijom leda većom od 1/10 mogu ispuštati sanitarnih otpadnih voda samo korištenjem odobrenog uređaja za obradu sanitarnih otpadnih voda, kako je navedeno u stavki 13.2.1.3 gore.

PRILOG XIV

SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA SMEĆEM

14.1. DEFINICIJE

Vrijede definicije navedene u 13.1.

14.2 OPĆI ZAHTJEVI

14.2.1 U arktičkim vodama, ispuštanje smeća u more dozvoljeno sukladno odredbi 4 priloga V Konvencije MARPOL mora zadovoljiti sljedeće dodatne uvjete:

.1     ispuštanje otpadaka hrane dozvoljeno je isključivo kad je brod što je moguće dalje od područja s koncentracijom leda većom od 1/10, ali u svakom slučaju minimalno 12 nautičkih milja udaljen od najbližeg kopna, ledene ploče ili povezanog leda.

.2     otpatci hrane moraju proći kroz uređaj za usitnjavanje i moraju moći proći kroz sito s otvorima ne većim od 25 mm. Otpatci hrane ne smiju biti kontaminirani drugim vrstama smeća.

.3     otpatci hrane ne smiju se ispuštati na led;

.4     ispuštanje životinjskih lešina je zabranjeno; i

.5     ispuštanje ostataka tereta koji se ne mogu iskrcati koristeći uobičajene dostupne metode za istovar, dopušteno je isključivo ako je brod u plovidbi i ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

.1     ostaci tereta, sredstva za čišćenje ili aditivi sadržani u uskladištenoj vodi za pranje ne sadrže tvari koje su utvrđene kao štetne za morski okoliš, uzimajući u obzir smjernice IMO-a;

.2     polazna luka i sljedeća odredišna luka nalaze se u arktičkim vodama i u plovidbi između tih luka neće napuštati arktičke vode;

.3     u tim lukama nema odgovarajućih prihvatnih objekata, uzimajući u obzir smjernice IMO-a; i

.4     ako su ispunjeni uvjeti navedeni u stavkama 14.2.1.5.1, 14.2.1.5.2 i 14.2.1.5.3 ovog članka, ispuštanje uskladištene vode za pranje koja sadrži ostatke tvari obavlja se što je dalje moguće od područja s koncentracijom leda većom od 1/10, no u svakom slučaju minimalno 12 nautičkih milja dalje od najbližeg kopna, ledene police ili povezanog leda.

14.2.2 Na području Antarktike, ispuštanje smeća u more dozvoljeno sukladno 6 Priloga V Konvencije MARPOL mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

.1     ispuštanja u skladu s Pravilom 6.1 Priloga V Konvencije MARPOL obavlja se što je dalje moguće od područja s koncentracijom leda većom od 1/10, no u svakom slučaju minimalno 12 nautičkih milja od najbližeg povezanog leda; i

.2     ostatci hrane ne smiju se ispuštati na led.

14.2.3 Plovidba polarnim vodama navodi se, kad je to potrebno, u Knjizi o smeću, Planu postupanja sa smećem i istaknutim upozorenjima propisanim Prilogom V Konvencije MARPOL.

14.3 DODATNE SMJERNICE

Kako bi se smanjio rizik povezan sa smrtnosti životinjskog tereta, valja posvetiti pozornost postupanju sa životinjskim lešinama te njihovoj obradi i skladištenju na brodu kad brod s takvim teretom plovi polarnim vodama. Posebno se upućuje na Smjernice iz 2002. o provedbi priloga V Konvencije MARPOL (rezolucija MEPC.219(63), dopunjena rezolucijom MEPC.239(65)) i Smjernice iz 2012. za razvoj planova za postupanje sa smećem (rezolucija MEPC.220(63))