Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 70/2018 (1.8.2018.), Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1422

Na temelju članka 17. stavka 2. i članka 20. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA

Članak 1.

U cijelom tekstu Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15) riječi »Ploština korisne površine zgrade, Ak (m2)« zamjenjuju se riječima »Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade, Ak (m2)« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. Isporučena energija jest energija, izražena po nositelju energije, koja se dovodi u tehnički sustav u zgradi kroz granicu sustava kako bi se zadovoljile promatrane potrebe za grijanjem, hlađenjem, ventilacijom i klimatizacijom, potrošnom toplom vodom i rasvjetom prema tablici 8a.«

Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada (dalje u tekstu: Metodologija) je skup radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda zgrada koja sadrži Algoritam za izračun energetskog svojstva zgrade u standardnim uvjetima korištenja i objavljuje se na službenim web stranicama Ministarstva;«

Dosadašnje točke 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., postaju točke 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39.

U dosadašnjoj točki 39. koja postaje točka 40., riječi »kategoriju dotične zgrade« zamjenjuju se riječima »vrstu dotične zgrade«.

Dosadašnje točke 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., postaju točke 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48.

Dosadašnja točka 48. koja postaje točka 49. mijenja se i glasi:

»49. Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini, a za koju su zahtjevi utvrđeni ovim propisom.«

Dosadašnje točke 49. i 50. postaju točke 50. i 51.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Prilog B u kojemu su popisane najveće dopuštene vrijednosti koeficijenata prolaska topline, U [W/(m2·K)], građevnih dijelova zgrade koje treba ispuniti pri projektiranju novih i projektiranju rekonstrukcije postojećih zgrada, utvrđene vrijednosti tehničkih svojstava nekih građevnih proizvoda s kojima se mogu provoditi dokazni proračuni propisani ovim propisom, te propisane najveće dopuštene vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q’’H,nd [kWh/(m2·a)], najveće dopuštene vrijednosti godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)], za nove zgrade grijane i/ili hlađene na temperaturu 18 °C ili višu, za postojeće zgrade na kojima se provodi rekonstrukcija na način propisan člankom 45. stavkom 7. ovog propisa i zgrade gotovo nulte energije;«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. točka 2. briše se, a dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 11. riječi »najvećom dopuštenom« brišu se.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 12.

U dosadašnjoj točki 14. koja postaje točka 13. riječ »primarne« zamjenjuje se riječju »isporučene«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tehnički zahtjev za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade utvrđuje se najvećom dopuštenom godišnjom potrebnom toplinskom energijom za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] i najvećom dopuštenom godišnjom primarnom energijom po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)] na temelju troškovno optimalnih razina.«.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Stambena zgrada (višestambena zgrada ili obiteljska kuća) i nestambena zgrada ovisno o vrsti, mora biti projektirana i izgrađena na način da:

– godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa;

– godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)], koja uključuje energije navedene u Tablici 8.a te nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za nove zgrade.

(2) Stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije, jest zgrada kod koje:

– godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa;

– godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)], koja uključuje energije navedene u Tablici 8.a te nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za zgrade gotovo nulte energije.

(3) Iznimno, za samostojeću stambenu zgradu i nestambenu zgradu čija ploština korisne površine grijanog dijela zgrade (Ak) iznosi manje ili jednako 50 m2 smatra se da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni odredbama ovoga članka ako su ispunjeni uvjeti iz Tablice 1. iz Priloga B ovoga propisa.

(4) Glavni projekt zgrade osim zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine.

(5) Glavni projekt zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.

(6) Primarna energija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka računa se u skladu s Algoritmom za izračun energetskih svojstava zgrade koji je sastavni dio Metodologije za provođenje energetskih pregleda zgrada (dalje u tekstu – Algoritam), osim dijelova koji su definirani ovim propisom.

(7) Ako je proračunata vrijednost godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)] za zgradu niža za najmanje 20% od najvećih dopuštenih vrijednosti iz Tablice 8. iz Priloga B, smatra se da su ispunjeni uvjeti za godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] i za godišnju potrebnu toplinsku energiju za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q’’C,nd [kWh/(m2·a)] propisane ovim propisom.«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. riječ »dijela« zamjenjuje se riječima »samostalne uporabne cjeline«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. podstavku 5. iza riječi »stambene« dodaju se riječi »i nestambene«.

U stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

» – unutarnji dobici topline, Qint, računaju se s vrijednošću 6 W/m2 ploštine korisne površine grijanog dijela nestambene zgrade, te 5 W/m2 ploštine korisne površine grijanog dijela stambene zgrade, što se odnosi na dobitke topline od osoba, rasvjete, kućanskih i uredskih uređaja;«.

U stavku 1. podstavku 8. iza riječi »pomičnog« dodaju se riječi »ili nepomičnog«.

U stavku 4. riječi »podstavka 8.« zamjenjuju se riječima »podstavka 9.«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 2. točka 1. briše se.

U dosadašnjoj točki 2. koja postaje točka 1. riječi »< 21 °C i« brišu se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 10.

U članku 18. riječi »iz članka 18.« zamjenjuju se riječima »iz članka 17.«.

Članak 11.

U članku 25. stavku 2. iza riječi »određuje se« dodaju se riječi »projektom ili«.

U stavku 5. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. VW,f,day dnevna potrošnja potrošne tople vode po jedinici pri temperaturi θW,del (litara/jedinici/dan) (prema Algoritmu, poglavlju 6.),«.

Članak 12.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kod nestambenih zgrada broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom utvrđuje se prema Algoritmu, ako propisom donesenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja to područje nije drukčije propisano.«.

Članak 13.

U članku 30. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti iz odredbi članka 26. ovoga propisa dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN EN ISO 9972:2015, metoda određivanja A, prije tehničkog pregleda zgrade.

(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka, za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada ili pojedinih toplinskih zona zgrada bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada ili pojedinih toplinskih zona zgrada s mehaničkim uređajem za ventilaciju.«.

Članak 14.

U članku 42. stavku 2. podstavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

» – najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije, ili

– udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporučenoj energiji za rad termotehničkih sustava najmanje:

1. 25 % iz sunčeva zračenja ili,

2. 30 % iz plinovite biomase ili,

3. 50 % iz čvrste biomase ili,

4. 70 % iz geotermalne energije ili,

5. 50 % iz topline okoline ili,

6. 50 % iz kogeneracijskog postrojenja s visokom učinkovitošću u skladu s posebnim propisom, ili«.

U stavku 6. riječ »primarne« zamjenjuje se riječju »isporučene«.

U stavku 7. riječi »energetskih potreba zgrade« zamjenjuju se riječima »ukupne isporučene energije za rad sustava u zgradi«.

Članak 15.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Kod veće rekonstrukcije postojeće zgrade, koeficijent prolaska topline, U [W/(m2·K)], svih građevnih dijelova na kojem je proveden građevinski zahvat ne smije biti veći od vrijednosti utvrđenih u tablici 1. iz Priloga B ovoga propisa.

(2) Kod rekonstrukcije postojeće zgrade, kojom se naknadno ugrađuju, obnavljaju ili zamjenjuju samo pojedini dijelovi ovojnice grijanog dijela zgrade na površini većoj od 25%, koeficijent prolaska topline, U [W/(m2·K)], čitavog građevnog dijela na kojem je proveden građevinski zahvat ne smije biti veći od vrijednosti utvrđenih u tablici 1. iz Priloga B ovoga propisa.

(3) Kod vanjskih zidova i prozirnih elemenata pročelja, odredba iz stavka 2. ovoga članka odnosi se pojedinačno na svaku geografsku orijentaciju tog građevnog dijela (odnosno na npr. ukupnu površinu svih otvora jedne orijentacije ili npr. ukupnu površinu zida jedne orijentacije).

(4) Kod rekonstrukcije postojeće zgrade kojom se obnavljaju, djelomično ili potpuno zamjenjuju prozori, balkonska vrata, krovni prozori, odnosno prozirni elementi pročelja, uz zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka, oni moraju ispuniti i zahtjeve iz članaka 17., 18. i 21., te članka 26. stavka 2.

(5) Kod rekonstrukcije postojeće zgrade kojom se postojeća zgrada dograđuje i/ili nadograđuje prostorom korisne površine grijanog dijela zgrade, AK, za više ili jednako 50 m2 koja se grije na temperaturu višu od 12 °C, na dograđeni i/ili nadograđeni dio postojeće zgrade primjenjuju se zahtjevi ovoga propisa koji se odnose na nove zgrade.

Kod rekonstrukcije postojeće zgrade kojom se negrijana zgrada ili negrijani dio zgrade prenamjenjuje u prostor korisne površine grijanog dijela zgrade, AK veće ili jednako 50 m2 koja se grije na temperaturu višu od 12 °C, na rekonstruirani dio zgrade primjenjuju se zahtjevi ovoga propisa koji se odnose na nove zgrade.

(6) Kod rekonstrukcije postojeće zgrade kojom se postojeća zgrada dograđuje i/ili nadograđuje, tako da se ploština korisne površine grijanog dijela zgrade, AK, koja se grije na temperaturu višu od 12 °C, poveća za manje od 50 m2, koeficijent prolaska topline, U [W/(m²·K)], pojedinih građevnih dijelove dograđenog i/ili nadograđenog dijela postojeće zgrade ne smije biti veći od vrijednosti utvrđenih u tablici 1. iz Priloga B ovoga propisa.

Kod rekonstrukcije postojeće zgrade kojom se negrijana zgrada ili negrijani dio zgrade prenamjenjuje u prostor korisne površine grijanog dijela zgrade, AK, manje od 50 m2 koji se grije na temperaturu višu od 12 °C, koeficijent prolaska topline, U [W/(m²·K)], pojedinih građevnih dijelova rekonstruiranog dijela zgrade ne smije biti veći od vrijednosti utvrđenih u tablici 1. iz Priloga B ovoga propisa.

(7) Rekonstrukcija postojeće zgrade kojom se obnavljaju, djelomično ili potpuno zamjenjuju dijelovi ovojnice grijanog dijela zgrade, te ako ti radovi obuhvaćaju jednako ili više od 75% ovojnice grijanog dijela zgrade, osim ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, mora biti projektirana i izvedena, ovisno o vrsti zgrade, na način da:

– godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 9. iz Priloga B ovoga propisa;

– specifična godišnja primarna energija Eprim, koja uključuje energije navedene u Tablici 8.a te nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 9. iz Priloga B ovoga propisa.

(8) Ako je proračunata vrijednost godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)] za rekonstrukciju postojeće zgrade iz stavka 7. ovoga članka niža za najmanje 20% od najvećih dopuštenih vrijednosti iz Tablice 9. iz Priloga B, smatra se da su ispunjeni uvjeti za godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)] i za godišnju potrebnu toplinsku energiju za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’C,nd [kWh/(m2·a)] propisane ovim propisom.

(9) Iznimno kod rekonstrukcije postojeće zgrade iz stavaka 5. i 7. ovoga članka nije potrebno ispuniti minimalne zahtjeve na energetsko svojstvo propisane u Tablicama 8. i 9. iz Priloga B ukoliko ispunjenje istih nije gospodarski isplativo, odnosno tehnički ili funkcionalno izvedivo što se dokazuje proračunom i troškovno – optimalnom analizom. Ukoliko se dokaže da isto nije tehnički izvedivo, odnosno troškovno-optimalno, minimalne zahtjeve iz navedenih tablica potrebno je zadovoljiti u najvećoj mogućoj mjeri, a koeficijent prolaska topline, U [W/(m2·K)] svih građevnih dijelova na kojem je proveden građevinski zahvat ne smije biti veći od vrijednosti utvrđenih u Tablici 1. iz Priloga B ovoga propisa.

(10) Kod zamjene i modernizacije tehničkog sustava (kao npr. zamjene generatora topline, zamjene energenta, zamjene centralne ventilacijske jedinice, zamjene sustava rasvjete i sl.) te dogradnje istog primjenjuju se zahtjevi ovoga propisa koji se odnose na tehničke sustave ili njihove dijelove koji se ugrađuju u nove zgrade.

(11) Kod veće rekonstrukcije postojeće zgrade potrebno je primjenjivati visokoučinkovite alternativne sustave te uvoditi inteligentne mjerne sustave u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo što se dokazuje proračunom i troškovno-optimalnom analizom.

(12) Primarna energija iz stavka 7. računa se u skladu s Algoritmom, osim dijelova koji su definirani ovim propisom.«.

Članak 16.

U članku 53. riječi »korisna ploština neto podne površine« zamjenjuju se riječima »neto podna površina«.

Članak 17.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»U svrhu postizanja zahtjeva energetskih svojstava zgrade, sadržaj glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu uključuje tehničko rješenje zgrade, dokaze o ispunjavanju zahtjeva energetskih svojstava zgrade i uvjete za njezino građenje i održavanje u projektima arhitektonske ili građevinske struke, te u projektima strojarske struke i/ili elektrotehničke struke.«.

Članak 18.

U članku 63. stavku 1. riječi »sadrži Iskaznicu energetskih svojstava zgrade, te« brišu se.

U stavku 1. točki 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

» – proračune godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje zgrade za stvarne ili referentne dostupne klimatske podatke i podatke potrebne za Iskaznicu energetskog svojstva zgrade.«.

U stavku 2. riječi »stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima »članka 71.«.

U stavku 6. iza riječi »građevinske« briše se zarez, a riječ »odnosno« zamjenjuje se riječju »ili«.

Članak 19.

U članku 64. stavku 1. točki 2. alineja 9. mijenja se i glasi:

» – proračun isporučene i primarne energije za termotehničke sustave prema Tablici 8.a Priloga B i podatke potrebne za Iskaznicu energetskog svojstva zgrade,«

Iza alineje 9. dodaje se alineja 10. koja glasi:

» – bilancu instaliranog toplinskog i rashladnog učina te instalirane električne snage za sve termotehničke sustave.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Glavni strojarski projekt obvezan je za sve nove zgrade koje se griju i/ili hlade te imaju predviđenu pripremu potrošne tople vode i mehaničku ventilaciju i klimatizaciju.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Glavni strojarski projekt obvezan je za rekonstrukciju termotehničkih sustava postojećih zgrada nazivne snage veće od 30 kW.«.

Članak 20.

U članku 65. stavku 1. točki 2. iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

» – proračun isporučene i primarne energije za sustav rasvjete, ovisno o vrsti zgrade, prema Tablici 8.a priloga B i podatke potrebne za Iskaznicu energetskog svojstva zgrade.«.

Članak 21.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Iskaznica energetskih svojstava zgrade je zaseban dokument koji se obvezno prilaže uz glavni projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.

(2) Posebna Iskaznica energetskih svojstava zgrade izrađuje se za pojedini dio zgrade kada se provode odvojeni proračuni prema odredbi članka 48. stavka 1. ovoga propisa.

(3) Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu i glavni projektant, a za Obrazac 1 Iskaznice i ostali projektanti prema odgovornosti za podatke potpisuju Iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka i ovjeravaju je svojim pečatom.

(4) Iskaznicu energetskih svojstava zgrade nije potrebno izraditi za zgrade ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade AK manje od 50 m2, zgrade hladnjače, dio zgrade koji je hladnjača i rekonstrukcije postojećih zgrada u skladu s odredbama članaka 44., 45. i 46., osim za zgrade iz članka 45. stavka 7., 8. i 9.«.

Članak 22.

U Prilogu A, A.2 tehnička norma »HRN EN 13829:2002 Toplinske značajke zgrada – Određivanje propusnosti zraka kod zgrada – Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996, preinačena, EN 13829:2000)« zamjenjuje se novom tehničkom normom »HR EN ISO 9972:2015 en pr Toplinske značajke zgrada – Određivanje propusnosti zraka kod zgrada – Metoda razlike tlakova (ISO 9972:2015; EN ISO 9972:2015).«

Tablica 8. Priloga B zamjenjuju se novom Tablicom 8. Priloga B koji čini sastavni dio ovoga propisa.

U Prilogu B iza Tablice 8. dodaje se nova Tablica 8.a – Definirani tehnički sustavi za proračun isporučene i primarne energije.

Tablica 9. Priloga B zamjenjuje se novom Tablicom 9. Priloga B koji čini sastavni dio ovoga propisa.

Obrasci Iskaznice energetskih svojstava zgrade za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu i Iskaznice energetskih svojstava zgrade za zgradu grijanu na temperaturu od 12 °C do 18 °C dani u Prilogu C zamjenjuju se novim obrascima danim u Prilogu C koji čini sastavni dio ovoga propisa.

Članak 23.

Ovaj Propis stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/18-12/1
Urbroj: 531-04-2-18-6
Zagreb, 20. srpnja 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

Tablica 8. –     Najveće dopuštene vrijednosti za nove zgrade i zgrade gotovo nulte energije zgrade grijane i/ili hlađene na temperaturu 18 °C ili višu

ZAHTJEVI ZA NOVE ZGRADE i G0EZQ’’H,nd [kWh/(m2·a)]Eprim [kWh/(m2·a)]
NOVA ZGRADA i G0EZNOVAG0EZ
VRSTA ZGRADEkontinent, θmm ≤ 3 °Cprimorje, θmm > 3 °Ckont
θm ≤ 3 °C
prim
θmm > 3 °C
kont
θmm ≤ 3 °C
prim
θmm > 3 °C
f0 ≤ 0,200,20 < f0 < 1,05f0 ≥ 1,05f0 ≤ 0,200,20 < f0 < 1,05f0 ≥ 1,05
Višestambena40,5032,39 + 40,58·f075,0024,8419,86 + 24,89·f045,99120908050
Obiteljska kuća40,5032,39 + 40,58· f075,0024,8417,16 + 38,42·f057,50115704535
Uredska16,948,82 + 40,58· f051,4316,1911,21 + 24,89·f037,3470703525
Obrazovna11,983,86 + 40,58· f046,489,954,97 + 24,91·f031,1365605555
Bolnica18,7210,61 + 40,58·f053,2146,4441,46 + 24,89·f067,60300300250250
Hotel i restoran35,4827,37 + 40,58·f069,9811,506,52 + 24,89·f032,65130809070
Sportska dvorana96,3988,28 + 40,58·f0130,8937,6432,66 + 24,91·f058,82400170210150
Trgovina48,9140,79 + 40,58·f083,4013,908,92 + 24,91·f035,08450280170150
Ostale nestambene40,5032,39 + 40,58·f075,0024,8419,86 + 24,89 f045,99150100//

Kod zgrade ili zone zgrade visine kata veće od 4,2 m može se izraditi proračunski iskaz AK’ kao računske vrijednosti za provjeru zadovoljavanja uvjeta iz tablica 8. i 9. iz ovog priloga propisa, na način da se zgrada ili dio zgrade visine kata veće od 4,2 m podijeli na horizontalne odsječke visine po 4,2 m i za broj odsječaka visine 4,2 se multiplicira stvarni AK tog dijela zgrade.

Tablica 8.a – Definirani tehnički sustavi* za proračun isporučene i primarne energije

Vrsta zgradeSUSTAV GRIJANJASUSTAV
HLAĐENJA
SUSTAV
PRIPREME PTV-a
SUSTAV MEH.
VENTILACIJE I
KLIMATIZACIJE
SUSTAV
RASVJETE
1Obiteljske kućeDANEDA

Uzima se u obzir

ukoliko postoji

NE
2Višestambene zgradeDANEDANE
3Uredske zgradeDADANEDA
4Zgrade za obrazovanjeDANENEDA
5BolniceDADADADA
6Hoteli i restoraniDADADADA
7Sportske dvoraneDADADADA
8Zgrade trgovineDADANEDA
9Ostale nestambene zgradeDANENEDA

* Za izračun udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporučenoj energiji mogu se koristiti isporučene energije svih tehničkih sustava ugrađenih u zgradi

Tablica 9. –     Najveće dopuštene vrijednosti za postojeće zgrade grijane i/ili hlađene na temperaturu 18 °C ili višu prilikom rekonstrukcije prema članku 45. stavku 7.

ZAHTJEVI REKONSTRUKCIJAQ’’H,nd [kWh/(m2·a)]Eprim [kWh/(m2·a)]
kontinent, θmm ≤ 3 °Cprimorje, θmm > 3 °Ckontinent
θmm ≤ 3 °C
primorje
θmm > 3 °C
VRSTA ZGRADEf0 ≤ 0,200,20 < f0 < 1,05f0 ≥ 1,05f0 ≤ 0,200,20 < f0 < 1,05f0 ≥ 1,05
Višestambena50,6340,49 + 50,73·f093,7527,0021,59 + 27,06·f050,00180130
Obiteljska kuća50,6340,49 + 50,73·f093,7527,0019,24+38,82·f060,0013580
Uredska21,1811,03 + 50,73·f064,2917,6012,19 + 27,06·f040,607575
Obrazovna14,984,84 + 50,73·f058,1010,815,40 + 27,06·f033,839075
Bolnica23,4013,26 + 50,73·f066,5150,4845,06 + 27,06·f073,48340330
Hotel i restoran44,3534,21 + 50,73·f087,4812,507,09 + 27,06·f035,50145115
Sportska dvorana120,49110,35 + 50,73·f0163,6140,9135,50 + 27,06·f063,93420215
Trgovina61,1450,99 + 50,73·f0104,2515,119,71 + 27,06·f038,13475300
Ostale nestambene50,6340,49 + 50,73·f093,7527,0021,59 + 27,06·f050,00180130

PRILOG C

Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

1. INVESTITOR
2. OZNAKA PROJEKTA
3. OPIS ZGRADE
Naziv zgrade ili dijela zgrade
Vrsta zgrade
Namjena zgrade
k.č.br./k.o.
Adresa/lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, nadmorska visina)
Mjesec i godina izrade projekta
Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²)
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m³)
Faktor oblika zgrade fo (mˉ¹)
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade AK (m²)
Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, mješovito)
Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C
Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C
Meteorološka postaja s nadmorskom visinom
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min(°C)
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C)


Obrazac 1, list 2/5

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje QH,nd [kWh/a]
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q’’H,nd [kWh/(m2·a)]najveća dopuštenaizračunata
  
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a]
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q’’C,nd [kWh/(m2·a)]najveća dopuštenaizračunata
  
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H᾽tr,adj [W/(m²K]najveći dopušteniizračunati
  
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava građevnih dijelova zgrade – za podatke iz poglavlja 4.


Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRIČNA ENERGIJA
Godišnja potrebna električna energija za rasvjetu EL [kWh/a]
Godišnja proizvedena električna energija iz OIE na lokaciji zgrade [kWh/a] EEL, RES
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava – za podatke iz poglavlja 5.


Obrazac 1, list 4/5

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE
Godišnja isporučena energija za grijanje i PTV EHW,del [kWh/a]
Godišnja isporučena energija za hlađenje EC,del [kWh/a]
Godišnja pomoćna energija za rad termotehničkih sustava W [kWh/a]
Godišnja primarna energija za rad termotehničkih sustava [kWh/a]
7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETAOSTVARENO
%
ISPUNJENO
(DA/NE)
Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije
Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporučenoj energiji za rad termotehničkih sustavaNajmanje 25% iz sunčeva zračenja
Najmanje 30% iz plinovite biomase
Najmanje 50% iz čvrste biomase
Najmanje 70% iz geotermalne energije
Najmanje 50% iz topline okoline
Najmanje 50% iz kogeneracijskog postrojenja s visokom učinkovitošću
Najmanje 50% energetskih potreba zgrade podmireno iz daljinskog grijanja prema članku 42. stavak 2.
Potrebna godišnja toplinska energija najmanje 20% niža od dozvoljene godišnje potrebne energije za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q’’H,nd
Najmanje 4 m2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi iznimno za obiteljske kuće)
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u pogledu svojstava termotehničkih sustava – za podatke iz poglavlja 6. i 7.


Obrazac 1, list 5/5

8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE
Godišnja isporučena energija Edel [kWh/a]
Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]
Godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2·a)]najveća dopuštenaizračunata
  
Upisati »nZEB« ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) i udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) – za podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.
Glavni projektant zgrade (potpis i žig)
Datum i mjesto

Obrazac 2, list 1/2

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
prema poglavlju VI Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na
temperaturu višu od 12 °C a manju od 18 °C

1. INVESTITOR
2. OZNAKA PROJEKTA
3. OPIS ZGRADE
Naziv zgrade ili dijela zgrade
Vrsta zgrade
Namjena zgrade
k.č.br./k.o.
Adresa / lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, nadmorska visina)
Mjesec i godina izrade projekta
Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²)
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m³)
Faktor oblika zgrade fo (mˉ¹)
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade AK (m²)
Meteorološka postaja s nadmorskom visinom
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,min (°C)
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θe,mj,max (°C)


4. TRANSMISIJSKI TOPLINSKI GUBICI ZGRADE
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H᾽tr,adj [W/(m²K)]najveći dopušteniizračunati
  
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka Htr,adj [W/K]

Obrazac 2, list 2/2

5. ODGOVORNOST ZA PODATKE
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig)
Glavni projektant zgrade (potpis i žig)
Datum i mjesto