Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 71/2018 (4.8.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1449

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) u članku 7. iza podstavka b) dodaje se novi podstavak c) koji glasi:

»c) Položaji II. vrste

viši upravni referent – zamjenik voditelja
Službe za opće poslove
1,164

Stručni uvjeti: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Dosadašnji podstavci c) i d) postaju podstavci d) i e).

U dosadašnjem podstavku c) koji postaje podstavak d) točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

U dosadašnjem podstavku d) radna mjesta III. vrste, koji postaje podstavak e), točka 5. briše se. Dosadašnje točke 6., 7. i 8. postaju točke 5., 6. i 7.

U stručnim uvjetima broj: »6« zamjenjuje se brojem: »5«.

U dosadašnjim točkama 7. i 8., koje postaju točke 6. i 7., brojevi: »1,018« zamjenjuju se brojevima: »1,067«.

Iza dosadašnje točke 8., koja postaje točka 7., dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. stručni referent u Glavnom tajništvu Vlade1,018«.

Iza dosadašnjeg podstavka d) koji postaje podstavak e), dodaje se podstavak f) koji glasi:

»f)     Radna mjesta namještenika III. vrste u Glavnom tajništvu Vlade0,873«.

Članak 2.

Iza članka 7.d dodaje se članak 7.e koji glasi:

»Članak 7.e

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.     zamjenik ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske3,298
2.     voditelj službe u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske3,007

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Položaj II. vrste

voditelj pododsjeka voznog parka u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske1,164

Stručni uvjeti: kao za višeg stručnog referenta, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) Položaj III. vrste

voditelj pododsjeka u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske1, 067

Stručni uvjeti: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog iskustva u struci.

d) Radna mjesta I. vrste

stručni suradnik u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske1,455

Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

e) radna mjesta II. vrste

viši stručni referent u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske1, 115

Stručni uvjeti: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

f) Radna mjesta III. vrste

1.     administrativni tajnik ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske1,067
2.     stručni referent u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske1,018

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za stručnog referenta ili administrativnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

g) Položaji III. vrste (namještenici)

voditelj odjeljka u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske1,018

Stručni uvjeti: SSS, tri godine radnog staža u struci.

h) Radna mjesta III. vrste (namještenici)

1.     kuhar u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske0,970
2.     slastičar u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske0,970
3.     radna mjesta namještenika III. vrste – ostali u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske – ostali0,873

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: SSS, tri godine radnog staža u struci.

Stručni uvjeti za točku 3.: SSS, ostali uvjeti prema općem aktu.

i) Radna mjesta IV. vrste (namještenici)

radna mjesta IV. vrste u Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske0,727.«.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik Financijskog inspektorata
predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca3,395
2.     pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca2,900

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.     voditelj Službe u Uredu za sprječavanje pranja novca2,600
4. voditelj Službe u Financijskom inspektoratu2,425

Stručni uvjeti za točke 3. – 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

5.     voditelj Službe za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava u Samostalnom sektoru za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava2,425

Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen revizorski ispit, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

6.     voditelj Odjela u Uredu za sprječavanje pranja novca2,200
7. voditelj Odjela u Financijskom inspektoratu1,919

Stručni uvjeti za točke 6. – 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.     viši analitičar specijalist u Uredu za sprječavanje pranja novca2,200

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

2.     viši inspektor – specijalist u Financijskom inspektoratu2,134

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.     viši inspektor u Samostalnom sektoru za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava2,134

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen revizorski ispit, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

4.     viši analitičar u Uredu za sprječavanje pranja novca2,000
5. viši inspektor u Financijskom inspektoratu1,843

Stručni uvjeti za točke 4. – 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

6.     koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola1,843

Stručni uvjeti za točku 6.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

7.     viši informatički savjetnik u Uredu za sprječavanje pranja novca1,800

Stručni uvjeti za točku 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

8. analitičar u Uredu za sprječavanje pranja novca1,650
9. inspektor u Financijskom inspektoratu1,503

Stručni uvjeti za točke 8. – 9.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

10.     inspektor – suradnik u Financijskom inspektoratu1,261
11.     stručni suradnik u Uredu za sprječavanje pranja novca1,250

Stručni uvjeti za točke 10. – 11.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 4.

U članku 21. podstavku a) Položaji I. vrste, točki 2. riječi: »Kaznionice i zatvora u Požegi« zamjenjuju se riječima: »Kaznionice u Požegi«.

U točki 3. riječi: »Kaznionice i zatvora u Šibeniku« zamjenjuju se riječima: »Zatvora u Šibeniku«.

U točki 4. iza riječi: »Zatvora u Zadru« dodaje zarez i riječi: »Zatvora u Požegi«.

U točki 5. riječi: »Kaznionice i zatvora u Požegi« zamjenjuju se riječima: »Kaznionice u Požegi«.

U točki 6. riječi: »Kaznionice i zatvora u Šibeniku« zamjenjuju se riječima: »Zatvora u Šibeniku«.

Članak 5.

Iza članka 22.i dodaje se članak 22.j koji glasi:

»Članak 22.j

Posebni nazivi radnih mjesta u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

načelnik Sektora za razvoj digitalnog društva3,298

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti – polja elektrotehnika, računarstvo, tehnologija prometa i transport ili iz područja društvenih znanosti – polja informacijske i komunikacijske znanosti, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta I. vrste

1. sektorski koordinator za razvoj digitalnog društva3,007

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti – polja elektrotehnika, računarstvo, tehnologija prometa i transport ili iz područja društvenih znanosti – polja informacijske i komunikacijske znanosti, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. savjetnik za razvoj digitalnog društva2,600

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti – polja elektrotehnika, računarstvo, tehnologija prometa i transport ili iz područja društvenih znanosti – polja informacijske i komunikacijske znanosti, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 1. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Viši državni upravni inspektor – specijalist2,134

Stručni uvjeti za točku 1.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Dosadašnja točka 1. postaje točka 2., mijenja se i glasi:

»2. Viši državni upravni inspektor1,843

Stručni uvjeti za točku 2.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Dosadašnja točka 3. koja postaje točka 4., mijenja se i glasi:

»4. državni upravni inspektor1,552

Stručni uvjeti za točku 4: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Dosadašnje točke 4. – 5. postaju točke 5. – 6.

Članak 7.

U članku 26. podstavku c) Radna mjesta I. vrste točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Viši upravni inspektor ureda1,843

Stručni uvjeti za točku 1.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. upravni inspektor ureda1,552

Stručni uvjeti za točku 2.: magistar prava, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Članak 8.

Iza članka 26.b dodaje se članak 26.c koji glasi:

»Članak 26.c

(1) Službenici koji rade na projektu (članovi projektnog tima) koji se financira iz fondova i programa Europske unije, financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014 – 2021 i Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, ukoliko se plaća službenika financira iz projekta, imaju za vrijeme trajanja projekta pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta do 30%.

(2) Postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova iz stavka 1. ovog članka određuje čelnik tijela na prijedlog nositelja projekta.

(3) Pravo na uvećanje koeficijenata složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka nemaju službenici iz članka 26.a ove Uredbe.«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/54
Urbroj: 50301-25/06-18-4
Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.