Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 71/2018 (4.8.2018.), Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

1460

Na temelju članka 22. stavka 9., članka 24. stavka 6. i članka 31. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrste i način određivanja visine naknada koje Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija) naplaćuje za obavljanje poslova propisanih Zakonom, način raspodjele naknade između Agencije i banaka te način plaćanja naknada.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na banku na odgovarajući način se primjenjuju i na Hrvatsku narodnu banku.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ovršenika odnosno ovrhovoditelja, na odgovarajući način se primjenjuju i na protivnika odnosno predlagatelja osiguranja u slučaju postupanja po osnovi za plaćanje koja se odnosi na mjeru osiguranja.

II. VRSTE NAKNADA

Članak 2.

Za obavljanje poslova propisanih Zakonom naplaćuju se naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, provedbu izmjene podataka evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje (dalje u tekstu: Očevidnik) te naknade za uvid i davanje podataka iz Očevidnika i Jedinstvenog registra računa.

III. NAKNADE ZA PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA TE ZA PROMJENU I DAVANJE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

Članak 3.

(1) Za poduzimanje radnji pri provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika naplaćuju se sljedeće vrste naknada:

1. naknada za provedbu osnove za plaćanje

2. naknada za vraćanje osnove za plaćanje po zahtjevu ovrhovoditelja ili ovršenika

3. naknada za izmjenu podatka upisanog u Očevidniku

4. naknada za davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika.

(2) Poslovi provedbe osnove za plaćanje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka koje obavlja Agencija su primitak osnove za plaćanje, unos podataka iz osnove za plaćanje u Očevidnik, provjera mogućnosti izvršenja osnove za plaćanje, vraćanje osnove za plaćanje po kojoj Agencija utvrdi nemogućnost postupanja, utvrđivanje iznosa duga, obračun kamata, izvršenje osnove za plaćanje, obavještavanje ovršenika o provedbi ovrhe u slučajevima propisanim zakonom, postupanje po suglasnosti ovršenika kojom izričito dozvoljava prijenos zaplijenjenih sredstava i prije proteka roka zapljene, provedba obustave odnosno opoziva provedbe osnove za plaćanje, provedba odgode ovrhe temeljem osnove za plaćanje, vođenje Očevidnika, utvrđivanje računa i postojanja oročenih novčanih sredstava radi provedbe ovrhe sukladno Zakonu, formiranje i razmjena poruka s bankama, nadzor i usklađivanje razmjene poruka s bankama, označavanje blokade/deblokade računa, zabrane/slobodnog raspolaganja oročenim novčanim sredstvima i označavanje predstečajnog postupka nad ovršenikom odnosno stečaja ovršenika u Jedinstvenom registru računa, pohrana i čuvanje podataka sadržanih u Očevidniku, pohrana i čuvanje osnova za plaćanje i pripadajuće dokumentacije.

(3) Poslovi provedbe osnove za plaćanje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka koje obavljaju banke su poslovi potrebni za provedbu osnove za plaćanje kao što su primitak, formiranje i razmjena poruka s Agencijom, nadzor i usklađivanje razmjene poruka s Agencijom, utvrđivanje iznosa novčanih sredstava ovršenika raspoloživih za izvršenje naloga Agencije, prijenos novčanih sredstava po nalogu Agencije, pljenidba/zabrana/uskrata raspolaganja novčanim sredstvima ovršenika po nalogu Agencije, blokada/deblokada računa ovršenika u banci po nalogu Agencije, zabrana/ukidanje zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Članak 4.

Za uvid i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa naplaćuje se posebna naknada, čija visina ovisi o načinu davanja odnosno preuzimanja podataka, odnosno ovisno o tome daju li se podaci u elektroničkom ili papirnatom obliku, putem web ili on-line servisa Agencije, ili putem mobilnih mreža.

IV. NAČIN ODREĐIVANJA VISINE NAKNADE

Članak 5.

(1) Uprava Agencije cjenikom određuje iznos naknada iz ovoga Pravilnika. Ministar financija daje suglasnost na cjenik.

(2) Cjenik iz stavka 1. ovoga članka Agencija objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici.

Članak 6.

(1) Naknada iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika određuje se prema cjeniku Agencije, a ovisi o visini glavnice duga iz osnove za plaćanje za koju se traži ovrha na novčanim sredstvima.

(2) Ako je zatražena provedba ovrhe po osnovi za plaćanje samo u odnosu na kamate, ovrhovoditelj je dužan predujmiti naknadu iz članka 3. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika koja je određena za visinu glavnice koja odgovara iznosu obračunatih dospjelih kamata za koje se traži provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

(3) Ako je zatražena provedba ovrhe po osnovi za plaćanje koja sadrži samo tražbinu s osnove troškova, ovrhovoditelj je dužan predujmiti naknadu iz članka 3. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika koja je određena za visinu glavnice koja odgovara iznosu troška za koji je zatražena naplata.

V. NAČIN RASPODJELE NAKNADE IZMEĐU AGENCIJE I BANAKA

Članak 7.

(1) Odgovarajući dio naplaćene naknade iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika dijeli se između Agencije i banaka, na način da bankama po svakoj pojedinačnoj, u cijelosti naplaćenoj naknadi za jednu osnovu za plaćanje pripada 20,00 kn naknade od naplaćenog iznosa naknade za osnovu za plaćanje.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Agencija raspodjeljuje bankama u kojima ovršenik ima otvoren račun, na dan slanja prvog naloga za izvršenje osnove za plaćanje odnosno na dan naplate naknade za osnove za koje se sukladno Zakonu naknada ne predujmljuje, proporcionalno ukupnom broju računa ovršenika otvorenih u pojedinoj banci na kojima se može provesti ovrha na taj dan.

VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Članak 8.

(1) Ovrhovoditelj je dužan predujmiti naknadu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika na račun Agencije: HR70 2340 0091 5109 4633 8 u točnom iznosu naknade sukladno cjeniku Agencije. Prilikom uplate naknade, ovrhovoditelj je dužan u podatak model i poziv na broj primatelja obvezno upisati sljedeće podatke:

Model poziva na broj primatelja: HR19

Podatak poziva na broj primatelja: podatak P1 – podatak P2

Podatak P1 – jedinstveni identifikator predujma – maksimalno 10 znamenaka

Podatak P2 – osobni identifikacijski broj (OIB) ovrhovodite­lja – 11 znamenaka

Između podatka P1 i P2 obvezno se upisuje znak »-«.

(2) Podatak P1 iz stavka 1. ovoga članka predstavlja jedinstveni podatak kojim se identificira uplata predujma po osnovama za plaćanje za koje se predujam uplaćuje. Podatak je dostupan putem besplatnog internetskog servisa koji je dostupan na službenoj internetskoj stranici Agencije odnosno obrazac naloga za plaćanje predujma bit će ovrhovoditelju dostupan u papirnom obliku u svim jedinicama Agencije.

Kao podatak P2 iz stavka 1. ovoga članka obvezno se upisuje OIB ovrhovoditelja, neovisno o tome tko obavlja uplatu predujma.

(3) Ovrhovoditelj odnosno podnositelj osnove za plaćanje dužan je uz osnovu za plaćanje dostaviti i dokaz o izvršenom plaćanju predujma naknade iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, osim ako je Zakonom propisano da nije dužan predujmiti naknadu. Dokaz o izvršenom plaćanju predujma naknade treba obvezno sadržavati podatke iz stavka 1. ovoga članka, kao i podatak o uplatitelju predujma, datumu izvršenja plaćanja te podatak o nazivu banke odnosno pružatelju platnih usluga putem kojih je nalog za plaćanje predujma naknade proveden.

(4) Naknada iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika uplaćuje se isključivo u hrvatskim kunama.

(5) Naknada iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika neće se smatrati predujmljenom u sljedećim slučajevima:

– ako ovrhovoditelj odnosno podnositelj osnove za plaćanje nije uz osnovu za plaćanje dostavio potvrdu o izvršenom plaćanju predujma

– ako potvrda o plaćenom predujmu ne sadrži ili nisu čitljivi podaci iz stavka 1. ovoga članka,

– ako uplata nije izvršena na račun Agencije iz stavka 1. ovoga članka

– ako uplata nije izvršena s podatkom modela i poziva na broj primatelja propisanim u stavku 1. ovoga članka

– ako uplata nije izvršena u propisanom iznosu naknade sukladno Cjeniku Agencije u odnosu na iznos duga za koji se traži provedba ovrhe na novčanim sredstvima

– ako Agencija utvrdi da je kao dokaz uplate predujma podnesena potvrda o izvršenom plaćanju po kojoj uplata nije izvršena ili je opozvana

– ako Agencija utvrdi da podneseni dokaz o izvršenom plaćanju predujma ne sadrži sve podatke propisane stavkom 1. ovoga članka

– ako Agencija utvrdi da dokaz o izvršenom plaćanju predujma nije izdala banka odnosno pružatelj usluga platnog prometa

– ako je uplata izvršena u valuti koja nije hrvatska kuna i

– u drugim slučajevima u kojima Agencija ne može utvrditi da je izvršena valjana uplata predujma.

(6) Ako se naknadno, nakon izvršenih postupaka Agencije koji su obuhvaćeni naknadom iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, utvrdi da predujam nije uplaćen na račun Agencije iz stavka 1. ovoga članka, odnosno nije uplaćen u dovoljnom iznosu, Agencija će za neplaćeni dospjeli iznos naknade ispostaviti račun na teret ovrhovoditelja iz osnove za plaćanje na koju se potraživanje po osnovi neplaćene naknade odnosi, a isti je dužan bez odgode izvršiti uplatu neplaćene naknade.

(7) Naknadu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika koju je ovrhovoditelj iz osnove za plaćanje predujmio sukladno Zakonu, Agencija upisuje u Očevidnik na teret novčanih sredstava ovršenika zajedno s dugom iz osnove za plaćanje u korist računa ovrhovoditelja kao trošak provedbe ovrhe.

(8) Naknadu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika koju ovrhovoditelj iz osnove za plaćanje sukladno Zakonu nije dužan predujmiti, Agencija upisuje u Očevidnik na teret računa i novčanih sredstava ovršenika, u korist računa Agencije. Nalog za naplatu naknade sadržan je u nalogu kojeg Agencija daje banci nakon upisa osnove za plaćanje u Očevidnik.

(9) Agencija će za plaćeni predujam naknade iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika ispostaviti račun ovrhovoditelju, a za naknadu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika koja je naplaćena sukladno čl. 8. stavku 8. ovoga Pravilnika Agencija će ispostaviti račun ovršeniku.

Članak 9.

(1) Naknadu za vraćanje osnove za plaćanje po zahtjevu ovrhovoditelja ili ovršenika iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika plaća podnositelj zahtjeva za vraćanjem osnove za plaćanje. Agencija će postupiti po zahtjevu za vraćanjem osnove za plaćanje tek nakon što je ovrhovoditelj izvršio plaćanje naknade temeljem obavijesti o plaćanju i o istom dostavio dokaz o plaćanju.

(2) Naknada za izmjenu podatka upisanog u Očevidniku iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika plaća se na sljedeći način:

– naknadu za izmjenu podatka iz osnove za plaćanje upisanog u Očevidniku po zahtjevu ovrhovoditelja iz osnove za plaćanje, podnositelj zahtjeva plaća nakon izvršene promjene podataka sukladno zahtjevu, po ispostavljenom računu Agencije

– naknada za promjenu podataka o ovrhovoditelju iz osnove za plaćanje upisane u Očevidnik se obračunava za izmjenu ovrhovoditelja po pojedinoj osnovi za plaćanje nakon što je Agencija u Očevidniku izvršila promjenu podataka, a ovrhovoditelj u korist kojeg se mijenja podatak plaća izvršenu promjenu po ispostavljenom računu Agencije

– naknadu za izmjenu podatka za osnovu za plaćanje u Očevidniku po zahtjevu banke ovršenika odnosno banke ovrhovoditelja u slučaju statusne promjene banke u kojoj je ovrhovoditelj/ovršenik imao evidentiran račun upisan u Očevidnik te naknadu za izmjenu podataka koji se odnose na postupanje sa podacima o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe i dostavljanje obavijesti po zahtjevu banke plaća banka koja je dostavila zahtjev za izmjenom podataka. Naknada se plaća nakon izvršene promjene podataka.

(3) Naknadu za davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva za podacima dužan je platiti (temeljem obavijesti o plaćanju koju izdaje Agencija) prije izdavanja podataka, preslike odnosno potvrde te o istom dostaviti dokaz o plaćenoj naknadi. Nakon što utvrdi da je naknada uplaćena na račun Agencije, Agencija će podatak, presliku odnosno potvrdu dostaviti podnositelju zahtjeva te ispostaviti račun.

Uvid u podatke i preslike e-servisom moguć je uz preduvjet da korisnik posjeduje poslovne digitalne certifikate na kriptografskom uređaju izdane od Agencije. Naknadu za certifikate korisnik plaća sukladno Cjeniku Agencije. Naknadu za uvid u podatke i preslike e-servisom korisnik plaća mjesečno prema izvršenom upitu i prikazanom slogu.

Podatke o iznosu blokade i danima insolventnosti ovršenika na papiru podnositelj zahtjeva je dužan platiti po ispostavljenom računu.

Podatke o iznosu blokade i danima insolventnosti ovršenika elektroničkim putem banka je dužna platiti mjesečno, prema broju preuzetih slogova.

(4) Naknada za uvid i preuzimanje podataka iz Jedinstvenog registra računa naplaćuje se na temelju sklopljenog ugovora odnosno ispunjene pristupnice i uplaćenog iznosa pretplate. Naknadu za pregled podataka podnositelj zahtjeva plaća unaprijed, na temelju obavijesti o plaćanju.

VII. IZUZECI OD PLAĆANJA NAKNADE

Članak 10.

(1) Tijela državne vlasti ne plaćaju naknadu za podatke, preslike i potvrde iz Očevidnika u postupcima koji se pred njima vode.

(2) Fizička osoba nije dužna platiti naknadu za davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika za osnove za plaćanje u kojima je ovrhovoditelj ili ovršenik.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Naknade koje su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u Očevidniku evidentirane kao nenaplaćene sukladno odredbama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 105/10, 124/11, 52/12 i 6/13), važećim u trenutku obračuna i evidentiranja naknade, ostaju evidentirane u Očevidniku na teret ovršenika te se iste naplaćuju do izvršenja u cijelosti.

(2) Za naknadu iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika, Agencija ispostavlja račun ovršeniku.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 105/10, 124/11, 52/12 i 6/13).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. kolovoza 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-04/17
Urbroj: 513-06-03-18-3
Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.