Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

NN 71/2018 (4.8.2018.), Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Ministarstvo poljoprivrede

1464

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I OZNAČIVANJU GOVEĐIH, SVINJSKIH I OVČJIH TRUPOVA TE OZNAČIVANJU MESA KOJE POTJEČE OD GOVEDA STARIH MANJE OD 12 MJESECI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova (u daljnjem tekstu: trupovi), način i postupak njihove obrade, označivanje trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (u daljnjem tekstu: meso teladi i mlade junadi), utvrđivanje mase trupova i njihovo označivanje propisanim oznakama, uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje provode postupak razvrstavanja i označivanja trupova te uvjete koje treba ispuniti kada se trupovi koji potječu od goveda starih manje od 12 mjeseci ili meso teladi i mlade junadi uvoze iz trećih zemalja te kontrolu nad obavljanjem ovih poslova.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347 20. 12. 2013.), u dijelu priloga IV. i VII., dio I. (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 оd 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (SL L 171 4. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2017/1182)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvica Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (SL L 171 4. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1184).

Članak 3.

(1) Sve klaonice odobrene u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: klaonice) dužne su organizirati provedbu razvrstavanja i označivanja trupova kako bi se:

– dobila objektivna osnovica za plaćanje goveda, svinja i ovaca za klanje temeljena na klaoničkoj masi trupova i rezultatima njihova razvrstavanja

– osigurali podaci o razvrstavanju trupova koje Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostavlja Europskoj komisiji sukladno članku 11. i Prilogu I. točki 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4. 7. 2017.)

(2) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati uvjete za označivanje mesa teladi i mlade junadi u svim fazama proizvodnje i prodaje, sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 566/2008 od 18. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) 1234/2007. u pogledu stavljanja na tržište mesa životinja vrste goveda starih 12 mjeseci ili manje (SL L 160 19. 6. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 566/2008).

II. OBRADA TRUPOVA I UTVRĐIVANJE NJIHOVE KLAONIČKE MASE

Članak 4.

(1) Klaonički obrađen trup goveda je trup s kojega je nakon klanja i iskrvarenja skinuta koža, obrađen je na standardan način sukladno Prilogu IV. točki A. podtočki IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članku 6. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182.

(2) Klaonički obrađen trup svinja je trup obrađen sukladno Prilogu IV., točki B., podtočki III. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3) Klaonički obrađen ovčji trup je trup s kojega je nakon klanja i iskrvarenja skinuta koža, obrađen je sukladno Prilogu IV. točki C. podtočki IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4) Iznimno na zahtjev posjednika ili korisnika ovčjih trupova na ovčjem trupu može ostati glava.

Članak 5.

Na goveđem i ovčjem trupu se pri njegovoj obradi, radi identifikacije kod njihova razvrstavanja, ostavlja markica s uha u zatvorenoj plastičnoj vrećici postavljena na prednji bočnjak (podlakticu).

Članak 6.

(1) Trupovi se neposredno nakon njihove obrade važu u skladu s člankom 7. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182 kako bi se utvrdila klaonička masa toplih trupova.

(2) Klaonička masa toplog trupa je masa koja se dobije nakon njegova vaganja i odbitka tare.

(3) Vaganje iz stavka 1. ovoga članka obavlja izvršitelj razvrstavanja i označivanja trupova iz članka 13. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: klasifikator).

(4) U slučaju nemogućnosti ispunjenja uvjeta iz članka 7. stavka 3. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182 primjenjuju se odredbe članka 7. stavka 4. (a) iste Uredbe.

(5) U slučaju kada na trupu ovaca ostaje glava u skladu Prilogu IV. točki C. podtočki IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013 pri vaganju utvrđena masa trupa umanjuje se za 7,4%.

Članak 7.

(1) Za vaganje trupova upotrebljavaju se automatske ili neautomatske vage najmanjeg razreda točnosti III., s najvećim označenim razdjeljkom 0,5 kg ovjerene sukladno propisima o mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Klasifikator utvrđuje taru vaganja kao masu kuka na kojima su trupovi obješeni kod vaganja.

(3) Tara iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se na način da se važe nasumično izabranih 10 % ili najmanje 20 kuka te se za izračun tare uzima srednja vrijednost vaganih kuka.

(4) Postupak utvrđivanja tare iz stavka 3. ovoga članka obavlja se dva puta godišnje.

(5) Klaonica mora 12 mjeseci čuvati dokumentaciju o obavljenoj provjeri tare.

III. RAZVRSTAVANJE TRUPOVA

Članak 8.

(1) Razvrstavanje trupova provodi se sukladno Prilogu IV. točkama A., B i C, podtočkama II. do IV. i Prilogu VII. dio I. točka II. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Svinjski trupovi razvrstavaju se na temelju dobi, fiziološkog stanja životinje te klaoničke mase u kategorije prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka trupovi goveda koja su na dan klanja bile stare manje od 8 mjeseci ne razvrstavaju se u klase i stupnjeve zamašćenosti.

(4) Utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva kod svinja kategorija T1 i N određuje se metodama koje je odobrila Europska komisija sukladno članku 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182.

(5) Za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva do odobrenja metoda iz stavka 4. ovoga članka koriste se sljedeće metode:

– »ZP-metoda dvije točke« kod koje se mehaničkim mjerilom duljine na slabinskom dijelu polovice trupa mjeri debljina mišića a na križnom dijelu debljina slanine sukladno Prilogu 2. Na temelju utvrđenih vrijednosti debljine koristeći formulu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika izračunava se udio mišićnog tkiva u trupu,

– »Metoda jedne točke« kod koje se udio mišićnog tkiva utvrđuje mjerenjem na trupu sukladno Prilogu 4. korištenjem Hennessy grading probe (HGP7) uređaja i formule iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.

(6) Na svinjske trupove ugroženih pasmina svinja ne primjenjuje se razvrstavanje sukladno članku 2. stavku 2. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182.

Članak 9.

(1) Pri razvrstavanju goveđih trupova svaka klasa i svaki razred stupnja zamašćenosti razdijeljen je u tri podklase odnosno podrazreda pri čemu se uz oznaku klase odnosno razreda dodjeljuju dodatne oznake:

– »+« ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost bolja

– » – « ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost slabija

– »=« ako je konformacija trupa odnosno zamašćenost jednaka toj klasi ili razredu, a trup se ne može svrstati u višu ili nižu podklasu odnosno podrazred.

(2) Sukladno članku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 u Republici Hrvatskoj pri razvrstavanju goveđih trupova u klase ne koristi se »S« klasa.

IV. OZNAČIVANJE TRUPOVA

Članak 10.

(1) Trupovi moraju neposredno nakon njihova razvrstavanja biti propisano označeni sukladno članku 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182.

(2) Sukladno članku 8. stavku 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/1182 oznake kojima se označavaju goveđi i ovčji trupovi moraju sadržavati i sljedeće podatke:

– serijski broj oznake

– posjednik životinje

– životni broj životinje

– datum rođenja životinje

– identifikacijski broj klasifikatora

– država/države rođenja, tova i klanja životinje.

(3) Uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na oznaci goveđih trupova koji potječu od životinja koje su na dan klanja bile stare manje od 12 mjeseci mora biti naveden podatak:

– »Z« ako trupovi potječu od životinja koje su na dan klanja bile stare od osam do manje od 12 mjeseci.

(4) Goveđi trupovi koji potječu od životinja koje su na dan klanja bile stare manje od 8 mjeseci uz podatke iz stavka 2. ovoga članka označavaju se oznakom »V«.

(5) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se prikazati i bar-kod oznakama.

V. PROVEDBA RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJA TRUPOVA

Članak 11.

Klaonica povjerava provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova pravnoj osobi koja je za to ovlaštena.

Članak 12.

(1) Pravna osoba iz članka 11. ovoga Pravilnika podnosi Ministarstvu zahtjev za ovlašćivanje za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba treba priložiti:

– potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova

– dokaz da ima u radnom odnosu najmanje tri klasifikatora

(3) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva koji udovoljava uvjetima propisanim u stavku 2. ovoga članka, izdati rješenje kojim se ovlašćuje za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova sukladno priloženoj potvrdi o području akreditacije i akreditiranim metodama.

(4) Popis pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova (u daljnjem tekstu: ovlaštenik razvrstavanja), objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Ovlaštenik razvrstavanja dužan je Ministarstvu redovito dostavljati sve promjene koje se odnose na uvjete iz stavka 2. ovoga članka, po njihovom nastanku, a najkasnije u roku od 15 dana.

(6) Ovlaštenik razvrstavanja ne može sklopiti ugovor o obavljanju poslova razvrstavanja i označivanja trupova s ovlaštenim klasifikatorom koji je zaposlenik subjekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u kojima ovlaštenik razvrstavanja obavlja poslove razvrstavanja i označivanja trupova.

(7) Ako Ministarstvo utvrdi da ovlaštenik razvrstavanja ne ispunjavanja uvjete i obveze iz stavaka 2. i 5. ovoga članka, ukinut će rješenje iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Razvrstavanje i označivanje trupova mogu obavljati samo klasifikatori ovlašteni od strane Ministarstva na temelju podnesenog zahtjeva.

(2) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva izdati ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako:

– ima najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog, veterinarskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja

– ima potvrdu o uspješno završenom programu osposobljavanja za klasifikatore

(3) Popis ovlaštenih klasifikatora objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 14.

(1) HPA je dužna najmanje jednom godišnje organizirati zajednički usporedni postupak razvrstavanja goveđih trupova u za to odabranim klaonicama.

(2) Klasifikator je radi uskladbe kriterija za razvrstavanje goveđih trupova u obvezi sudjelovati najmanje jednom godišnje u provedbi zajedničkog usporednog postupka razvrstavanja goveđih trupova.

Članak 15.

Pri provođenju razvrstavanja i označivanja trupova klasifikator:

– utvrđuje identitet trupa

– utvrđuje ispravnost klaoničke obrade trupa

– utvrđuje klaoničku masu trupa

– utvrđuje kategoriju, klasu i stupanj zamašćenosti goveđeg i ovčjeg trupa

– utvrđuje kategoriju i udio mišićnog tkiva odnosno klasu kod svinjskog trupa

– označava trupove

– vodi zapisnik o obavljenom razvrstavanju.

Članak 16.

(1) Klasifikator sastavlja zapisnik o razvrstavanju trupova istog posjednika prema vrsti životinje (u daljnjem tekstu: zapisnik).

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv ovlaštenika razvrstavanja

– broj zapisnika i datum klanja

– ime i prezime i identifikacijski broj klasifikatora

– naziv, adresu i odobreni broj klaonice

– naziv/ime, adresu i šifru posjednika

– naziv/ime, adresu, OIB dobavljača

– oznaku veterinarskog dokumenta/certifikata.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka zapisnik za trupove goveda i ovaca mora sadržavati tablicu sa stupcima sljedećih naziva:

– Redni broj

– Redni broj klanja

– Oznaka grla

– Klaonička masa toplog trupa (kg)

– Kategorija

– Klasa

– Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

– MV-NU gdje oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarsko-zdravstvenog pregleda)

(4) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka zapisnik za trupove svinja mora sadržavati tablicu sa stupcima slijedećih naziva:

– Redni broj

– Redni broj dnevnog klanja

– Klaonička masa toplog trupa (kg)

– Kategorija

– Debljina slanine (mm)

– Debljina mišićnog tkiva (mm)

– Udio mišićnog tkiva (%)

– Klasa

– MV – NU gdje oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarsko-zdravstvenog pregleda)

(5) Klasifikator je dužan zapisnik dostaviti na dan razvrstavanja klaonici i posjedniku zaklanog grla, ako je on toga dana bio nazočan u klaonici i osobno ga zatražio ili ga dostavlja posjedniku grla elektronskom poštom. U protivnom klaonica dostavlja zapisnik posjedniku grla poštom najkasnije sljedećeg radnog dana nakon obavljenog razvrstavanja.

(6) Ovlaštenik razvrstavanja i klaonica čuvaju zapisnik u pisanom ili elektronskom obliku najmanje godinu dana od dana provedbe razvrstavanja trupova.

Članak 17.

(1) Obavješćivanje o rezultatima razvrstavanja provodi se u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1184 u roku od 24 sata od provedenoga razvrstavanja.

(2) Rezultate razvrstavanja trupova klasifikator je dužan dostaviti HPA elektroničkim putem u roku od 24 sata od provedenoga razvrstavanja.

(3) HPA dostavlja Ministarstvu na početku mjeseca za prethodni mjesec po klaonicama zbirno elektronsko izvješće o razvrstavanju trupova.

Članak 18.

(1) Posjednik zaklanog grla može, nakon što istoga dana osobno ili elektronskom poštom zaprimi zapisnik o razvrstavanju, u roku do tri sata od njihova primitka, uložiti prigovor HPA te od nje zatražiti ponovnu provedbu razvrstavanja.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobno, elektronski ili fax-dopisom. U prigovoru treba navesti naziv klaonice, datum razvrstavanja, broj zapisnika o razvrstavanju, ime i prezime te identifikacijski broj klasifikatora koji je obavio razvrstavanje trupova.

(3) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka posjednik zaklanog grla dostavlja i klaonici.

(4) HPA je dužna po primitku prigovora najkasnije sljedećeg radnog dana organizirati ponovljeno razvrstavanje, a klaonica mora u tom razdoblju zadržati sve ranije razvrstane trupove zbog kojih je prigovor uložen.

Članak 19.

(1) Ako se kod ponovljenog razvrstavanja trupova utvrdi da je razlika u razvrstavanju u klase odnosno razrede zamašćenosti veća od one dozvoljene u članku 23. stavku 6. ovoga Pravilnika, razvrstavanje nije zadovoljavajuće te u tom slučaju troškove ponovljenoga razvrstavanja snosi ovlaštenik razvrstavanja; u protivnom troškove razvrstavanja snosi strana koja je tražila novi postupak razvrstavanja.

(2) U slučaju kada se utvrdi da je razlika između ranijeg razvrstavanja i ponovljenog razvrstavanja veća od dozvoljene mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenog razvrstavanja.

VI. OZNAČIVANJE MESA TELADI I
MLADE JUNADI

Članak 20.

Subjekti u poslovanju s hranom moraju u svim fazama proizvodnje i stavljanja na tržište meso teladi i mlade junadi označiti sukladno Prilogu VII. dijelu I. točki IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 21.

(1) Sukladno Prilogu VII. dijelu I. točki IV podtočki 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, nepakirano meso teladi i mlade junadi u trgovini namijenjeno prodaji krajnjem potrošaču mora imati:

– prodajnu oznaku: »teletina« te oznaku dobi: »dob kod klanja manje od 8 mjeseci«

– prodajnu oznaku: »mlada junetina« te oznaku dobi: »dob kod klanja od 8 do manje od 12 mjeseci«.

(2) Oznake iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno čitljive, postavljene blizu mesa teladi i mlade junadi tako da ih potrošač može bez poteškoća vidjeti.

Članak 22.

Subjekti u poslovanju s hranom moraju u svakoj fazi proizvodnje i prodaje mesa teladi i mlade junadi voditi podatke sukladno Prilogu VII. Dio I. točka V. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

VII. KONTROLA NA TERENU I MINIMALNI ZAHTJEVI ZA KONTROLE NA TERENU

Članak 23.

(1) Kontrole na terenu provode se u skladu s člancima 2. i 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1184 i obavlja ih HPA.

(2) Kontrola na terenu provodi se na temelju analize rizika.

(3) HPA mora biti za poslove iz stavka 1. ovoga članka akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

(4) Pri provedbi kontrole iz stavka 1. ovoga članka HPA dodatno provjerava dokumentaciju o preuzimanju u klaonicu životinja starih manje od 12 mjeseci.

(5) U slučaju kada je pri provjeri razvrstavanja i označivanja na raspolaganju manje od 40 goveđih i ovčjih trupova te 30 svinjskih trupova, kontrola se obavlja na ukupno raspoloživom broju trupova.

(6) Rad klasifikatora smatra se zadovoljavajući ako je pri nadzoru razvrstavanja i označivanja utvrđeno da je udio pogrešaka kod razvrstavanja trupova u klase i razrede zamašćenosti manji od 20 %. Ne smatra se pogreškom ako je razlika između ranijeg i kontrolnog razvrstavanja trupova u klase i razrede zamašćenosti jedna podklasa odnosno podrazred. Ako je ova razlika dvije podklase ili podrazreda ona se uzima kao pola pogreške, a u slučaju da je ova razlika tri ili više podklasa ili podrazreda računa se kao jedna pogreška.

(7) Kod provjere utvrđivanja kategorije ne smije biti pogrešaka.

Članak 24.

(1) Nakon svake obavljene kontrole na terenu HPA sačinjava zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

– broj trupova nad kojima je obavljena kontrola

– usporedni prikaz rezultata ranijeg i kontrolnog razvrstavanja

– broj trupova kod kojih su utvrđene nepravilnosti te popis utvrđenih nepravilnosti.

(2) HPA dostavlja Ministarstvu na početku mjeseca za prethodni mjesec elektronsko zbirno izvješće o obavljenim kontrolama razvrstavanja trupova. U elektronskom zbirnom izvješću posebno se navode podaci o broju pregledanih trupova i broju trupova koji su pogrešno razvrstani i označeni te broju trupova kod kojih nije valjano obavljena njihova obrada i vaganje.

(3) HPA dostavlja ovlašteniku razvrstavanja u elektronskom obliku zapisnik iz stavka 1. ovoga članka za klasifikatore koji su kod njega zaposleni.

(4) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka HPA je dužan čuvati u pisanom ili elektronskom obliku najmanje dvije godine od njegova izdavanja.

Članak 25.

(1) Ako se prilikom provođenja kontrolnog razvrstavanja utvrdi da je razlika u razvrstavanju veća od vrijednosti iz članka 23. ovoga Pravilnika HPA će provesti novo kontrolno razvrstavanje u roku ne dužem od 30 dana.

(2) Ako je razlika pri ponovljenom razvrstavanju veća od vrijednosti iz članka 23. ovoga Pravilnika, HPA o tome obavještava Ministarstvo. Ministarstvo klasifikatoru uskraćuje pravo na obavljanje poslova razvrstavanja trupova te ga upućuje na ponovno osposobljavanje.

(3) Ministarstvo će klasifikatoru odobriti pravo na razvrstavanje ako priloži dokaz da je uspješno završio ponovljeni program osposobljavanja za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(4) Ako se pri prvom kontrolnom razvrstavanju nakon ponovnog osposobljavanja klasifikatora utvrdi da je razlika između rezultata razvrstavanja veća od vrijednosti iz članka 23. ovoga Pravilnika, HPA o tome obavještava Ministarstvo.

(5) Na temelju obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo ukida ovlaštenje klasifikatoru za obavljanje poslova razvrstavanja trupova te ga briše sa popisa iz članka 13. Pravilnika.

Članak 26.

(1) Klaonice su obvezne osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za rad klasifikatora.

(2) Pod odgovarajućim tehničkim uvjetima za rad klasifikatora podrazumijeva se:

– neometan pristup trupovima;

– neometan pogled na vagu s mjesta razvrstavanja;

– postojanje fizičke zaštite u obliku kabine ili paravana od čvrstog materijala radi zaštite klasifikatora i uređaja kojima se služi od kapljica vode, pare i drugoga;

– postolje za opremu na mjestu razvrstavanja;

– priključak na električnu energiju u blizini mjesta gdje se provodi razvrstavanje;

– poseban prostor ili radni stol u posebnoj prostoriji za pisanje i izdavanje zapisnika uz osigurane uvjete za elektronsko slanje podataka.

Članak 27.

Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o svim relevantnim podacima sukladno odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 i Uredbe Komisije (EZ) br. 566/2008 putem komunikacijskih sredstava koje Europska komisija stavlja na raspolaganje.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Ministarstvo će ovlaštenicima razvrstavanja koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili ovlašteni za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova izdati novo rješenje usklađeno s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Klasifikatori koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ovlašteni za obavljanje razvrstavanja i označivanja trupova nisu obvezni podnositi zahtjev iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (»Narodne novine« br. 45/14), Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (»Narodne novine« br. 45/14),Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (»Narodne novine« br. 45/14).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/01
Urbroj: 525-07/1743-18-20
Zagreb, 31. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

KATEGORIJE ZAKLANIH SVINJA

KategorijaOznakaMasa toplog trupa (kg)
OdojciO≤ 22
PrasadPR>22 – 50
Utovljene svinjeT1> 50 – 120
Utovljene svinje većih završnih težinaT2> 120
KrmačeKŽenske životinje najmanje jednom oprašene
Mladi nerastoviN50< 80
Stariji nerastovi i kastratiNK>80

PRILOG 2.

MJESTO ZA ODREĐIVANJE MJERA PREMA POSTUPKU »ZP-METODA DVIJE TOČKE«

a – mjesto mjerenje debljine masnog tkiva

b – mjesto mjerenja debljine mišićnog tkiva

PRILOG 3.

FORMULA ZA IZRAČUN UDJELA MIŠIĆA U TRUPU KORIŠTENJEM »ZP-METODE DVIJE TOČKE«

M% = 67,93148 – (43,07594 × S/M) + (1,6567 ×√ M) – (49,45989 × log S) + (10,99155 × √ S)

gdje je:

M% = procjena udjela mišićnog tkiva u trupu,

M = debljina slabinskoga mišića,

S = debljina slanine.

PRILOG 4.

PRAVAC MJERENJA NA POPREČNOM PRESJEKU LEĐA U VISINI IZMEĐU 2. I 3. REBRA

PRILOG 5.

FORMULA ZA IZRAČUN UDJELA MIŠIĆA U TRUPU KORIŠTENJEM »METODE JEDNE TOČKE« PRIMJENOM HENNESSY GRADING PROBE (HGP7) UREĐAJA

M% = 59,603676 – 0,864 × S + 0,192 × M

gdje je:

M% = procjena udjela mišićnog tkiva u trupu,

M = debljina mišića u milimetrima,

S = debljina leđne slanine, s kožom u milimetrima.