Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 72/2018 (8.8.2018.), Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

1472

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište) i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ribnjaka).

Članak 2.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

a) popis katastarskih čestica ili proizvodno-tehnoloških cjelina koje su predmet javnog natječaja,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak),

c) posjedovni listovi (e-izvadak),

d) Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu,

e) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,

f) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,

g) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima.

h) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite.

Članak 3.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup za ribnjake je sljedeća:

a) popis katastarskih čestica ili proizvodno-tehnoloških cjelina koje su predmet javnog natječaja,

b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak),

c) posjedovni listovi (e-izvadak),

d) uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja,

e) uvjerenje jedinice lokalne samouprave da poljoprivredno zemljište nije dano u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,

f) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,

g) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,

h) vodopravni uvjeti za korištenje kopnenih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture, koje izdaju Hrvatske vode sukladno posebnom propisu o vodama,

Članak 4.

(1) Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave u trajanju od 30 dana.

(2) Tekst javnog natječaja za zakup ribnjaka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave, te mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u trajanju od 30 dana.

(3) Informacija o natječajima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Članak 5.

(1) Sudionici javnog natječaja za zakup iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske,

– gospodarski program.

(2) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji su najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnici ili posjednici stoke, bave se stočarskom proizvodnjom, imaju najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba za koju se raspisuje javni natječaj, a ne ispunjavaju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe.

(3) Sudionici javnog natječaja za zakup ribnjaka su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i očitovanje Hrvatskih voda ili drugog nadležnog tijela o podmirenju svih obveza s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda.

(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup ribnjaka dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 2 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 2. ovoga članka dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u Tablici 2 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Sudionici javnog natječaja za zakup ribnjaka dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 3 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(7) Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje u smislu ovog Pravilnika naveden je u tablici 4 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se temeljem tablice iz stavka 7. ovoga Pravilnika, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta i Povjerenstvo za zakup ribnjaka dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u Tablici 1 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup ribnjaka i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstvo je dužno prikazati u Tablici 3 koja je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Ukoliko županija umjesto jedinica lokalne samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem sukladno članku 49. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018), tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi i mrežnoj stranici županije u trajanju od 30 dana.

(2) Stručne poslove u svezi provedbe natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka obavlja upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu.

(3) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljopri­vrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka i Odluku o izboru najpo­voljnijeg ponuditelja donosi pročelnik upravnog odjela županije nadležnog za poljoprivredu uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

(4) Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka pročelnik i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta

(5) Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu iz stavka 4. ovoga članka zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed kojeg imenuje pročelnik upravnog odjela županije nadležnog za poljoprivredu sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/17
Urbroj: 525-07/0362-18-9
Zagreb, 23. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

Tablica 1

OPĆINA/GRAD


JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD
K.O.
PTC/ K.Č. BR.
KRITERIJPONUDITELJ
1
PONUDITELJ 2PONUDITELJ 3
1. STOČAR KOJEM NEDOSTAJE POVRŠINA U ODNOSU NA BROJ UVJETNIH GRLANOSITELJ OPG-a/VLASNIK POLJOPRIVREDNOG OBRTA/ PRAVNA OSOBA U RANGU MIKRO I MALIH PODUZEĆA


POLJOPRIVREDA OSNOVNA DJELATNOST


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA VLASNIK ILI POSJEDNIK STOKE


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE /PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


BROJ UVJETNIH GRLA


POVRŠINE KOJE KORISTI


POVRŠINE KOJE NEDOSTAJU + 10 %


2. DOSADAŠNJI POSJEDNIKPOLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST


MIRNI POSJED NA TEMELJU UGOVORA KOJI SU ISTEKLI


MIRNI POSJED NAJMANJE 5 GODINA


ISPUNIO SVE OBVEZE IZ UGOVORA KOJI JE ISTEKAO


3. MLADI POLJOPRIVREDNIKNOSITELJ OPG-a/VLASNIK POLJOPRIVREDNOG OBRTA


DO OBJAVE NATJEČAJA NIJE NAVRŠIO 41 GODINU


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA PREBIVALIŠTA/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


4. POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOSTNOSITELJ OPG-a


POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST


UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


5. FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE S PODRUČJA JLS3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS


6. ZADRUGE I TRGOVAČKA DRUŠTVAREGISTRIRANI ZA OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI


3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA


7. FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM8. OSTALE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SE NAMJERAVAJU BAVITI POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOMDODATNI KRITERIJI
1. EKONOMSKA VRIJEDNOST PG 8 000-100.000 €2. VRSTA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJEPOVRTLARSTVO


VOĆARSTVO (OSIM ORAHA)


VINOGRADARSTVO


MASLINARSTVO


3. SJEMENSKA PROIZVODNJA4. OBRAZOVANJE IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE5. NOSITELJ OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KOJI JE HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA, ILI JE DIJETE SMRTNO STRADALOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA6. VEĆI BROJ ČLANOVA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA7. DULJE VRIJEME UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKACIJENANAPOMENAPRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Članovi Povjerenstva:
Tablica 2

R.br.DokazujeIzvor dokumentaNaziv dokumenta
1.Nositelj OPG-aPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PG (kopija)
2.Vlasnik obrta

Podnositelj ponude

Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra
3.Pravna osoba

Podnositelj ponude

Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra
4.Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzećaFINABON 1
5.Poljoprivreda primarna djelatnost

Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Nadležni trovački sud

Državni zavod za statistiku (DZS)

Transakcija 117 Ili Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
6.Vlasnik ili posjednik stoke

Područni ured Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA)

Podnositelj ponude

Potvrda HPA ili Potvrda HPA i

Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova)

7.Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt

Podnositelj ponude

MUP

Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji
8.Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi natječajuPodručni ured Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA)Potvrda HPA
9.Površine poljoprivrednog zemljišta koje ponuditelj koristiAgencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvojuPotvrda iz ARKOD upisnika
10.Dosadašnji posjednikPodnositelj ponudeUgovor ili nagodba za višegodišnje nasade
11.Mlađi od 41 god.Podnositelj ponudeOsobna iskaznica
12.Datum upisa u upisnik PGPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PG
13.Bavi poljoprivrednom proizvodnjomPodnositelj ponudeUpisnik poljoprivrednih proizvođača
14.Ekonomska vrijednost PGHrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna službaOčitovanje Hrvatske poljoprivredno – šumarska savjetodavna službe
15.Vrsta poljoprivredne proizvodnjePodnositelj ponudeGospodarski program
16.ObrazovanjePodnositelj ponudeDiploma ili svjedodžba
17.Hrvatski braniteljPodnositelj ponudePotvrda ministarstva branitelja
18.Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog braniteljaPodnositelj ponudePotvrda ministarstva branitelja
19.Broj članova OPG-aPodnositelj ponudeRješenje o upisu u upisnik PGTablica 3

ZAKUP RIBNJAKA
OPĆINA/GRAD
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD
K.O.
PTC/K.Č. BR.
KRITERIJDOKUMENTACIJAPONUDITELJ 1PONUDITELJ 2PONUDITELJ 3
1. DOSADAŠNJI POSJEDNIK U MIRNOM POSJEDUODGOVARAJUĆI UGOVOR SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM (UGOVOR O DUGOGODIŠNJEM ZAKUPU/UGOVOR O ZAKUPU/ UGOVOR O PRIVREMENOM KORIŠTENJU), ODNOSNO UGOVOR O KONCESIJI ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE KOPNENIH VODA ZA UZGOJ RIBA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O VODAMA (KOPIJA)


2. FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE KOJE SE NAJMANJE TRI GODINE DO OBJAVE JAVNOG NATJEČAJA BAVE DJELATNOŠĆU AKVAKULTURE TE SU U PROTEKLE TRI GODINE VIŠE RANGIRANE PO KRITERIJU UKUPNE PROIZVODNJEPOVLASTICA/DOZVOLA ZA AKVAKULTURU (KOPIJA)


PODACI O UKUPNOJ PROIZVODNJI (PROIZVEDENA RIBA PLASIRANA NA TRŽIŠTE) U PROTEKLE TRI GODINE KOJE SU OVLAŠTENICI POVLASTICE/ NOSITELJI DOZVOLE ZA AKVAKULTURU OBVEZNI DOSTAVLJATI MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA AKVAKULTURU


3. ZAINTERESIRANA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBAIZVADAK/RJEŠENJE O UPISU IZ ODGOVARAJUĆEG REGISTRA NADLEŽNOG TIJELA (KOPIJA)


DODATNI KRITERIJI (isto prvenstveno pravo)
1. VIŠI IZNOS PONUĐENE ZAKUPNINEPONUDA


2. VIŠA UKUPNA VRIJEDNOST PLANIRANE INVESTICIJE NA RIBNJAKU KOJI SE DAJE U ZAKUPGOSPODARSKI PROGRAM


3. VEĆI BROJ PLANIRANIH NOVOZAPOSLENIH RADNIKA NA RIBNJAKU KOJI SE DAJE U ZAKUPGOSPODARSKI PROGRAM


CIJENANAPOMENAPRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Članovi Povjerenstva:Tablica 4

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJAUG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI
Goveda starija od 24 mjeseca1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca0,3
Rasplodni bikovi1,4
Telad0,15
Konji1,2
Ždrebad0,5
Magarci1,0
Pulad0,5
Ovce i koze0,10
Janjad, jarad0,05
Krmače0,3
Nerasti0,4
Svinje u tovu od 25 do 130 kg0,15
Odojci0,02
Kokoši nesilice0,004
Tovni pilići0,0025
Purani0,02
Kunići i pernata divljač0,002