Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN 72/2018 (8.8.2018.), Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1473

Na temelju članka 66. i članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba izuzete državne potpore u okviru Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program), donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/18-04/211; urbroj: 50301-25/27-18-2; od 2. kolovoza 2018. godine.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika i koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Mladi poljoprivrednik je podnositelj zahtjeva tj. nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji u trenutku podnošenja zahtjeva nije navršio 41 godinu starosti.

(3) JRDŽ je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija.

(4) Kalendarska godina – za potrebe provedbe mjere iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika, obuhvaća kalendarsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine

(5) Programska godina – za potrebe provedbe mjere iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika, obuhvaća kalendarsko razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine.

(6) Mikro poduzeće je poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR.

(7) Malo poduzeće je poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR.

(8) Viša sila ili iznimne okolnosti i prirodne okolnosti kako je definirano u članku 4. i 32. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost.

Mjere u provedbi programa

Članak 3.

Mjere koje se provode tijekom trajanja Programa su:

1. Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda (u daljnjem tekstu: potpora za kupovinu junica)

2. Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga (u daljnjem tekstu: potpora za uzgoj junica).

II. POTPORA ZA KUPOVINU JUNICA

Potpora za kupovinu junica

Članak 4.

(1) Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

(2) Maksimalni iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka po korisniku iznosi 30.000,00 kuna u jednoj kalendarskoj godini.

(3) U jednoj kalendarskoj godini korisnik može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako je iznos kupovine tri steone junice manji od 30.000,00 kuna, korisniku će se isplatiti stvarno plaćen prihvatljiv trošak nastao za kupnju tri steone junice ako je korisnik udovoljio sve ostale uvjete propisane Programom, ovim Pravilnikom i Javnim pozivom (u daljnjem tekstu: Poziv).

(5) Za potrebe utvrđivanja kunske protuvrijednosti iznosa na predračunu izraženih u stranoj valuti koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izdavanja predračuna.

(6) U svrhu izračuna konačnog iznosa potpore za potrebe utvrđivanja kunske protuvrijednosti iznosa na računu izraženih u stranoj valuti koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore za kupovinu junica su poljoprivrednici:

– upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u, prije objave Javnog poziva

– koji nemaju dugovanja prema Državnom proračunu RH

– koji nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza

(2) Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti korisnik potpore za mjeru iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti grla za potporu

Članak 6.

Prihvatljiva grla su:

– uzgojno valjane životinje mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda navedenih u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika

– upisana u glavni dio matične knjige pasmine u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi iz koje dolaze

– steona

– osigurana od trenutka dolaska na gospodarstvo.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV)

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– bankovni troškovi, troškovi jamstava, troškovi osiguranja i slične naknade

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci

– plaćanja u naravi

– troškovi transporta, veterinarski troškovi i ostali povezani troškovi.

Javni poziv

Članak 8.

(1) Prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu za kupovinu junica provodi se na temelju Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) kojeg provodi Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA).

(2) Način prijave, potrebna dokumentacija, vremensko razdoblje trajanja Poziva te rokovi za provedbu mjere bit će propisani Javnim pozivom.

(3) Poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama HPA.

(4) Prednost pri dodjeli potpore ukoliko je ukupan iznos zaprimljenih zahtjeva veći od raspoloživih sredstava, ostvaruje se prema sljedećem redoslijedu:

a) mladi poljoprivrednik registriran kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednog obrta ili kao odgovorna osoba u drugim pravnim subjektima u rangu mikro i malih poduzeća (prema broju zaposlenih),

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo/poljoprivredni obrt,

c) pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća (prema broju zaposlenih),

d) korisnici prema redoslijedu prijave na Poziv.

(5) Ako se u prvom Pozivu ne iskoriste sva Programom predviđena godišnja financijska sredstva za potporu za kupovinu junica raspisuje se drugi Poziv.

(6) Sredstva koja nisu iskorištena nakon drugog Poziva preraspodjeljuju se za potporu za uzgoj junica.

Obveze korisnika potpore

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan kupljene steone junice dopremiti na vlastito gospodarstvo i upisati u JRDŽ u roku od najviše četiri mjeseca od datuma izdavanja Odluke o odobrenju isplate iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(2) Kupljene steone junice korisnik mora u proizvodnji zadržati minimalno tri godine od dopremanja na vlastito gospodarstvo i upisivanja u JRDŽ.

(3) Korisnik potpore dužan je za kupljene steone junice od trenutka dolaska na gospodarstvu ugovoriti policu osiguranja.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti te prirodnih okolnosti propisanih posebnim propisima, korisnik je dužan kupovinom nove steone junice nadomjestiti izlučeno grlo te o tome izvijestiti HPA u roku od 15 dana.

(5) Steona junica kojom će korisnik nadomjestiti izlučeno grlo mora zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti propisane u članku 6. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik je dužan nadomjestiti izlučeno grlo u roku tri mjeseca od isplate osigurane svote odnosno tri mjeseca od nastanka više sile i izvanrednih okolnosti te prirodnih okolnosti propisanih posebnim propisima ako to čini vlastitim financijskim sredstvima.

(7) Nakon plaćanja steonih junica korisnik je dužan u roku od 30 dana HPA dostaviti račun i dokaz o plaćanju, a najkasnije u roku od pet mjeseci od datuma izdavanja Odluke o odobrenju isplate.

III. POTPORA ZA UZGOJ JUNICA

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 10.

Prihvatljivi korisnici potpore za uzgoj junica su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Uvjeti prihvatljivosti grla za potporu

Članak 11.

Prihvatljiva grla su:

– uzgojno valjane životinje kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, navedenih u Prilogu I. ovog Pravilnika

– ona koja su upisana u JRDŽ

– ona koja su rođena i uzgajana u Republici Hrvatskoj

– ona grla koja pripadaju kategoriji rasplodnih junica, do 36 mjeseci starosti, a u programskoj godini su imale evidentirano prvo teljenje.

Podnošenje zahtjeva

Članak 12.

(1) Zahtjev za potporu za uzgoj junica (u daljnjem tekstu: Zah­tjev) u 2018. godini podnosi se od 1. rujna do 15. listopada 2018. godine HPA na obrascu iz Priloga II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev u 2019. i 2020. godini podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR).

(3) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

(4) Jedinični iznos potpore za uzgoj junica po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

(5) Za grlo koje ispunjava uvjete prihvatljivosti iz članka 11. ovoga Pravilnika može se ostvariti potpora za uzgoj junica samo jednom tijekom razdoblja trajanja Programa.

IV. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Administrativna kontrola

Članak 13.

(1) Administrativnu kontrolu provodi APPRRR.

(2) Zahtjev iz članka 12. ovoga Pravilnika te prijave na Poziv koje se podnose putem Javnog poziva iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni nakon propisanih rokova u ovom Pravilniku odnosno Pozivu, neće se razmatrati.

(3) U slučaju nepotpunih zahtjeva ili prijava na Poziv, podnositelj je dužan dostaviti dopunu zahtjeva/prijave u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(4) HPA na temelju administrativne obrade zaprimljenih prijava donosi:

– Odluku o prihvatljivim korisnicima s pripadajućim iznosima potpore

– Odluku o prihvatljivim korisnicima za potporu za uzgoj junica u 2018. godini.

(5) APPRRR na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika,

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Kontrola na terenu

Članak 14.

(1) Kontrolu na terenu provodi APPRRR.

(2) Kontrolom na terenu mora biti obuhvaćeno najmanje 5% korisnika potpore za kupovinu junice.

(3) Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu odabire se na podlozi slučajnog odabira, analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi APPRRR.

(4) Kontrolom na terenu provjerava se sljedeće:

– identitet uzgojnog grla

– ispunjavanje obveza propisanih ovim Pravilnikom

– dokazna dokumentacija.

Povrat sredstava

Članak 15.

(1) APPRRR će korisniku izdati Odluku o povratu isplaćenih sredstava, ako se utvrdi da korisnik nije ispunjavao propisane uvjete za dodjelu potpore te obveze propisane ovim Pravilnikom.

(2) Odlukom iz stavka 1. zatražit će se povrat iznosa koji odgovora iznosu potpore za grla za koja sredstva nisu bila namjenski utrošena ili je utvrđeno da sredstva nisu dodijeljena u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava utvrđen Odlukom iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava.

(4) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su Zakonom o poljoprivredi.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Zaštita podataka

Članak 16.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem Javnog poziva i zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i VIjeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-08/18-01/27
Urbroj: 525-07/1372-18-18
Zagreb, 3. kolovoza 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

Tablica 1. Šifre i nazivi pasmina prihvatljivih za potporu

ŠIFRANAZIV PASMINENAZIV SKUPINE
01SIMENTALSKAKOMBINIRANA
02KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PAS­MINOMKOMBINIRANA
03KRIŽANAC OSTALIH PASMINA ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKAKOMBINIRANA
06HOLSTEINMLIJEČNA
07SIVAKOMBINIRANA
08SMEĐAKOMBINIRANA
09SIVAKOMBINIRANA
11CRVENO ŠVEDSKO GOVEDOMLIJEČNA
14MONTBELIARDKOMBINIRANA
16PINZGAUERKOMBINIRANA
25KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINAMLIJEČNA
27JERSEYMLIJEČNA
28CIKASTAKOMBINIRANA
31NORVEŠKA CRVENAMLIJEČNA
33NORMANDEKOMBINIRANAPRILOG II.

Obrazac zahtjeva za Potporu za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga za 2018. godinu.


HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
48260 Križevci, Poljana Križevačka 185Zahtjev za potporu za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga za 2018. godinu


Osnovni podaci o korisniku potpore/podnositelju Zahtjeva

MIBPG
OIB nositelja
Ime i prezime/naziv nositelja
Ulica i broj
Mjesto
Poštanski broj
Telefon


Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da sam upoznat s odredbama Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine te odredbama pripadajućeg Pravilnika te da su podaci navedeni u Zahtjevu za potporu istiniti.

__________________

Mjesto, datum

_________________
Potpis podnositelja


Područni ured HPA
Ime i prezime djelatnika HPA
Potpis djelatnika HPA