Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Čileu, Višenacionalnoj Državi Boliviji, Republici Peruu i Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile

NN 73/2018 (10.8.2018.), Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Čileu, Višenacionalnoj Državi Boliviji, Republici Peruu i Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1493

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvat­ske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvat­ske, klasa: T-018-07/18-02/07, urbroj: 50301-15/07-18-08 od 24. srpnja 2018., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

NIVES MALENICA opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvat­ske u Republici Čileu, sa sjedištem u Santiagu de Chile, dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvat­ske u Višenacionalnoj Državi Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile, dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvat­ske u Republici Peruu, sa sjedištem u Santiagu de Chile i dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvat­ske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2018. godine.

Klasa: 018-07/18-02/23
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 26. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvat­ske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.