Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju

NN 73/2018 (10.8.2018.), Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1511

Na temelju članka 31. Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine« br. 110/15), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU, SADRŽAJU I VOĐENJU DOKUMENTACIJE U PROTUMINSKOM DJELOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se izgled, sadržaj i vođenje dokumentacije koju su dužni izrađivati Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu HCR) i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici prilikom obavljanja poslova općeg izvida – analize minski sumnjivog područja, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja i kontrole kvalitete (u daljnjem tekstu: dokumentacija u protuminskom djelovanju).

Članak 2.

Dokumentacija u protuminskom djelovanju je sustavno izrađen, prikupljen, organiziran i pohranjen skup podataka iz kojeg se moraju dobiti nedvosmislene i točne informacije o:

– veličini i granicama preostalog minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP),

– veličini i granicama područja i/ili građevina koje su, na temelju obavljenih poslova iz članka 1. ovog Pravilnika, isključene iz minski sumnjivog područja,

– poslovima iz članka 1. ovog Pravilnika te osobama koje su obavljale ili sudjelovale u obavljanju tih poslova, a koji su rezultirali isključivanjem područja i/ili građevine iz MSP-a.

– odlučujućim kriterijima na temelju kojih se donosi odluka o uvrštavanju nekog područja i/ili građevine u MSP ili isključivanju područja i/ili građevine iz MSP-a.

Članak 3.

Pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

cjelina radilišta – dio površine radilišta definiranog Idejnim ili Izvedbenim planom, koja je u fizičkom i organizacijskom smislu samostalna i nedjeljiva, odnosno, ne može se sastojati od više razdvojenih površina te mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom i provedbenim propisima

geografsko-informacijski sustav (GIS) – je sustav geoprostornih podataka koji se sastoji od poligonskih prostornih podataka i atributnih podataka o poligonima koji opisuju predmetni prostor i daju cjelovitu sliku o tom prostoru (granice poligona su koordinatno smještene u prostor, atributni dio geografski opisuje predmetno područje, vrstu tla, nagib, pripadnost katastarskoj općini te administrativnoj općini, gradu ili županiji, kao i ostale geografske, toponimske i administrativne atribute vezane za predmetni prostor)

hrvatska osnovna karta (u daljnjem tekstu: HOK) je osnovna, službena državna karta, izrađuje se u mjerilu 1 : 5 000

katastarski plan (u daljnjem tekstu: KP) u jednom od mjerila 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000, 1 : 2 500, 1 : 2 880, 1 : 1 440, 1 : 2 904 je geodetska podloga, koja sadrži horizontalnu predodžbu terena, objekte i numerirane čestice prema kulturama i posjedovnom stanju; ne sadrži visinsku predodžbu terena

lomna točka – zamišljena točka na tlu i/ili točka obilježena na terenu, koja označava promjenu smjera pružanja granice planske površine

minski informacijski sustav (MIS) – je specijalizirani GIS sustav u protuminskom djelovanju koji, uz podatke iz GIS-a za određeni prostor, sadrži i posebni skup podataka isključivo vezan za proces protuminskog djelovanja (podaci o MSP-u, izvidima, planovima, razminiranim prostorima, minskim stradavanjima i žrtvama, te ostalim atributima u vezi s protuminskim djelovanjem na predmetnom prostoru)

minskoeksplozivna zapreka (MEZ) – je zapreka izrađena od formacijskih protuoklopnih i protupješačkih mina i drugih eksplozivnih sredstava

sigurne pristupne površine i putevi – površine i putevi koji nisu zagađeni minsko eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu MES), neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS) i njihovim dijelovima i s kojih je omogućen siguran pristup u MSP, a HCR ih je kao takve dužan definirati u Idejnom planu razminiranja ili Izvedbenom planu tehničkog izvida

topografska karta (u daljnjem tekstu: TK) je karta u mjerilu
1 : 25 000, koja sadrži horizontalnu i visinsku predodžbu terena prikazanu nadmorskim visinama markantnih točaka terena i slojnicama.

II. VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Članak 4.

(1) Tehnička dokumentacija u protuminskom djelovanju izrađuje se prije početka, tijekom i nakon obavljanja poslova općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete u tijeku obaljanja poslova i završne kontrole kvalitete, a sastoji se od osnovne tehničke i popratne dokumentacije.

(2) Izvornike osnovne tehničke i popratne dokumentacije HCR čuva trajno.

Članak 5.

(1) Osnovna tehnička dokumentacija sastoji se od:

– Izvedbenog plana tehničkog izvida,

– Idejnog plana razminiranja,

– Izvedbenog plana razminiranja,

– Zapisnika o uvođenju u posao razminiranja,

– Djelovodnika voditelja skupine,

– Dnevnika radilišta tehničkog izvida/Dnevnika razminiranja, sa radnom kartom voditelja radilišta,

– Dnevnika kontrole kvalitete sa djelovodnicima kontrole kvalitete,

– Plana uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,

– Upisnika o uništavanju MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,

– Izjave o očišćenosti od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, sa završnim izvješćem razminiranja voditelja radilišta,

– Zapisnika o završnoj kontroli kvalitete,

– Potvrde o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

(2) Popratnu dokumentaciju izrađuju HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici prilikom obavljanja poslova iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, a čini je skup sustavno izrađenih, prikupljenih, organiziranih i pohranjenih službenih podataka koji su nastali prije ili tijekom izrade osnovne tehničke dokumentacije u protuminskom djelovanju u svrhu njene točnije i vjerodostojnije izrade i sastavni je dio osnovne tehničke dokumentacije.

Članak 6.

(1) Prije i tijekom obavljanja poslova općeg izvida – analize MSP-a, HCR izrađuje dokumentaciju koja mora sadržavati sve podatke koji omogućuju donošenje odluke o provedbi postupka isključivanja područja i/ili građevine iz MSP-a ili o proglašenju područja i/ili građevine minski sumnjivim.

(2) Dokumentacija općeg izvida – analize MSP-a sastoji se od informacija i podataka prikupljenih na terenu, podataka o osobama koje su davale informacije na terenu (ime i prezime, OIB), podataka iz minsko-informacijskog sustava, analize podataka dobivenih obavljanjem općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i/ili razminiranja.

(3) Na temelju dokumentacije iz stavka 2. ovog članka ravnatelj HCR-a izdaje Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a ili donosi odluku o izradi izvedbenog plana tehničkog izvida ili idejnog plana razminiranja, sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 7.

(1) Prilikom obavljanja poslova kontrolnog pregleda, kod naknadnog pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na područjima isključenima iz MSP-a, HCR izrađuje dokumentaciju koja mora sadržavati:

– opće podatke o naknadnom pronalasku – obavijest o naknadnom pronalasku (način saznanja, mjesto, vrijeme), naziv i oznaku projekta/plana područja i/ili građevine na kojem su obavljani poslovi općeg ili tehničkog izvida, pretraživanja ili razminiranja na kojem je pronađen MES, NUS ili njihovi dijelovi, mjere sigurnosti i zaštite na radu

– tehničke podatke – planski zadatak, metode i tehnički opis provođenja kontrolnog pregleda, minska situacija prethodno obavljenih poslova iz podstavka 1. ovog članka, popis djelatnika i materijalno-tehničkih sredstava za realizaciju planskog zadatka, zemljovidi (TK, HOK).

(2) Nakon obavljenih poslova kontrolnog pregleda HCR izrađuje Izvješće o obavljenom kontrolnom pregledu koje mora sadržavati podatke o površini (veličina, pozicija) na kojoj se obavljao kontrolni pregled, podatke o pronađenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima i načinu njihova uništavanja te podatke o djelatnicima koji su obavljali poslove kontrolnog pregleda.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovog članka HCR je dužan dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 8 dana od dana izrade.

III. IZGLED I SADRŽAJ OSNOVNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

(1) HCR izrađuje Idejni plan razminiranja, koji mora sadržavati sljedeće:

– opće podatke o planu – planski zadatak, sigurne pristup­ne površine i puteve, mjere sigurnosti i zaštite pri izvođenju radova,

– tehničke podatke – podaci o obavljenim poslovima općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, podaci o utvrđenoj zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, zemljišni uvjeti te sukladno tome primjenjive metode rada i njihove kombinacije, dubina do koje je potrebno razminirati,

– obveze i upute za izvoditelja,

– TK u mjerilu 1 : 25 000 s ucrtanom površinom za razminiranje, sigurnim pristupnim putovima (površinama), granicama radilišta, minskim zaprekama i mjestima minskih incidenata,

– HOK u mjerilu 1 : 5 000 s ucrtanom površinom za razminiranje, granicama radilišta, sigurnim pristupnim putovima (površinama), poligonima MEZ-a, mjestima minskih incidenata te ostalim indikatorima miniranosti i zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovima dijelovima i točkom uvođenja (u slučajevima kad za plansku površinu ne postoji HOK može ju zamijeniti uvećana TK u mjerilu 1: 5 000),

– KP u jednom od mjerila 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000, 1 : 2 500, 1 : 2 880, 1 : 1 440, 1 : 2 904 s ucrtanom površinom za razminiranje, granicama radilišta i sigurnim pristupnim putovima (površinama) ukoliko plansku površinu čine okućnice i građevine,

– zapisnike MEZ-a,

– dokumentaciju o razminiranju MEZ-a,

– ispis koordinata lomnih točaka granica radilišta u pripadajućoj zoni Gauss-Krügerove projekcije,

– TK i HOK u mjerilima 1 : 25 000, 1 : 5 000 ili KP.

(2) Podaci o utvrđenoj zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima i sigurnim pristup­nim površinama i putevima dobivaju se nakon obavljenih poslova općeg izvida-analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i poslova razminiranja.

(3) Obveze i upute za izvoditelja poslova razminiranja moraju biti izrađene na način da ograničenja i uvjeti primjene metoda razminiranja ne utječu na sigurnost, odnosno, ne dovode u pitanje zaštitu život i zdravlje izvoditelja poslova i trećih osoba.

Članak 9.

(1) HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izrađuju Izvedbeni plan tehničkog izvida i Izvedbeni plan razminiranja (u daljnjem tekstu: izvedbeni planovi) čiji je izgled i sadržaj propisan u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Opći dio izvedbenih planova iz stavka 1. ovog članka obuhvaća naslovnu stranu i sadržaj Izvedbenog plana, dok tehnički dio plana sadrži:

– tehnički opis načina obavljanja poslova tehničkog izvida/razminiranja – planski zadatak, razrada planiranog načina obavljanja poslova, uporabu planiranih metoda rada, faze obavljanja poslova i način provedbe interne kontrole u tekstualnom obliku,

– kartografske priloge koji moraju uz desni rub na vidljivom dijelu formatiranog lista imati sastavnicu pravne osobe (obrtnika) koja je izradila plan u koju se upisuje naziv i oznaka plana, naziv pravne osobe (obrtnika) koja je izradila plan, ime i potpis osobe koja je izradila plan, sadržaj priloga, oznaku priloga, datum izrade.

(3) Planski zadatak opisno definira osnovne podatke o planu: površinu, teren, sastav tla, minsku situaciju, minske incidente i druge podatke dobivene nakon obavljenih poslova općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida ili dodatno prikupljene, a značajne za izvršenje poslova tehničkog izvida/razminiranja.

(4) Izvedbeni plan tehničkog izvida mora sadržavati dokumentaciju koja ukazuje na zagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima područja i/ili građevine za koje je predviđeno obavljanje tehničkog izvida.

(5) Svi tekstualni dijelovi i kartografski prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a dokumentacija izdana na stranom jeziku mora biti u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 10.

Idejni i izvedbeni planovi sadrže opći i tehnički dio, a uvezuju se na minimalni format A4 (21x29,7 cm) na način da se numeriraju stranice (red.br./ukupno str.).

Članak 11.

(1) Izvedbeni planovi iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika u tehničkom dijelu, osim podataka iz članka 9. ovog Pravilnika moraju sadržavati sljedeće:

– odluku o imenovanju voditelja radilišta i/ili zamjenika voditelja radilišta za pojedine cjeline radilišta,

– shemu radilišta na HOK 1 : 5 000 s prikazom površina, dijelova radilišta, na kojima će poslove obavljati pravne osobe i/ili obrtnici pojedinim metodama na radilištu/cjelinama radilišta,

– shemu sustava veze,

– dinamički plan,

– način uništavanja pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, odobrenje za obavljanje poslova miniranja pri razminiranju ili ugovor o poslovnoj suradnji s ovlaštenom pravnom osobom koja posjeduje odobrenje za miniranje pri razminiranju

– mjere sigurnosti i zaštite na radu s prikazom puta do najbliže zdravstvene ustanove koja posjeduje kirurški odjel. Prikaz puta mora biti označen na TK u mjerilu 1 : 25 000 ili manjem. Listovi karata manjeg mjerila moraju biti označeni na način da je moguće jasno utvrditi put sanitetske evakuacije.

(2) HCR je dužan, nakon obavljenih poslova tehničkog izvida, u roku od 15 dana donijeti odluku o izradi Idejnog plana razminiranja ili izdati Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

(3) Dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka HCR je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od dana izrade.

Članak 12.

(1) Shema radilišta na HOK-u u mjerilu 1 : 5 000 mora sadržavati: sigurni pristupni put, granice radilišta, početnu liniju te oznake koje označavaju: poziciju kontrolne točke, mjesta postavljanja ploča upozorenja, prostora za parkiranje vozila, prostora za odlaganje opreme, prostora za pružanje hitne medicinske pomoći i smještaj vozila hitne medicinske intervencije, prostora za provjeru i podešavanje metaldetektora, prostora za privremeno odlaganje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova i poziciju sanitarnog čvora. Oznake na karti mogu biti uvećane radi preglednosti i postavljaju se orijentacijski.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovog članka, na shemi radilišta mora biti naznačeno:

– organizacija radilišta s planiranim početnim obilježavanjem,

– planirane metode obavljanja poslova razminiranja po izvoditeljima i cjelinama sa smjerovima napredovanja.

(3) Shema sustava veze mora biti izrađena na način da je vidljiv neprekidan i neposredan uspostavljeni sustav veze između svih sudionika na radilištu, a posebno između voditelja radilišta i zamjenika voditelja radilišta, kao odgovornih osoba za pojedine cjeline radilišta, s voditeljima skupina, medicinskim osobljem, rukovateljima strojeva za pripremu površine i vodičima pasa. Voditelji skupina moraju imati osiguran uspostavljen neprekidan i neposredan sustav veze s voditeljem radilišta/zamjenikom, medicinskim osobljem te pomoćnim djelatnicima koji obavljaju svoje poslove na području rada pirotehničke skupine.

(4) Iz sheme sustava veza mora biti vidljiv neposredan način uspostave veze između voditelja radilišta i nadležne policijske uprave, najbliže medicinske ustanove koja koja posjeduje kirurški odjel, Službe 112, HCR-a i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

(5) Redoslijed obavljanja poslova te uporaba propisanih metoda mora se prikazati u dinamičkom planu, koji je sastavni dio Izvedbenih planova iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika, sukladno obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 13.

(1) U slučajevima velike zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima nastalim eksplozijom skladišta MES-a i NUS-a ili napuštenim eksplozivnim sredstvima u količinama koje onemogućavaju primjenu propisanih metoda razminiranja te propisane opreme i sredstava za obavljanje poslova, HCR izrađuje poseban Idejni plan razminiranja za predmetno područje i/ili građevinu.

(2) Poseban Idejni plan razminiranja, osim podataka iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika, mora sadržavati i podatke na temelju kojih ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izrađuju poseban Izvedbeni plan razminiranja s podacima o materijalno-tehničkim sredstvima i metodama kojima bi se obavili poslovi razminiranja područja i/ili građevine iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

(1) HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izrađuju Izmjene i dopune Izvedbenog plana sukladno odredbama Zakona.

(2) Izmjene i dopune izvedbenih planova iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika i posebnog Izvedbenog plana razminiranja sadrže podatke propisane člancima 11. i 12. ovog Pravilnika, koji se odnose na novog partnera/podizvoditelja.

(3) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici izmjene i dopune izvedbenih planova iz stavka 2. ovog članka dostavljaju HCR-u na suglasnost. Na izmjene i dopune Izvedbenog plana razminiranja koje su izrađene sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika, HCR je dužan dati suglasnost u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja istih. Novi partneri/podizvoditelji mogu početi obavljati svoje poslove nakon dobivene suglasnosti.

(4) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su o svim ostalim promjenama u odnosu na izvedbene planove razminiranja, obavijestiti Ministarstvo i HCR pisanim putem odmah po njihovom nastanku. Kada se promjene odnose na angažiranje novih djelatnika ili uporabu novih sredstava i opreme, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su, uz obavijest o promjeni, dostaviti: za djelatnike brojeve iskaznica protuminskog djelovanja s dokazom o zapošljavanju, a za opremu i sredstva dokaz o vlasništvu s ocjenom o sukladnosti.

(5) Od planiranih metoda koje su utvrđene Izvedbenim planom razminiranja može se odstupiti, o čemu odluku donosi voditelj radilišta koji je dužan, prije promjene metode, o tome pisano, uz obrazloženje, obavijestiti Ministarstvo i HCR te odstupanje evidentirati u Dnevnik radilišta voditelja radilišta.

(6) Preslike obavijesti iz stavka 4. i 5. ovog članka voditelj radilišta dužan je priložiti Dnevniku radilišta voditelja radilišta.

(7) HCR je dužan izrađivati tjedni plan rada i realizacije za radiliša tehničkog izvida za naredni tjedan te ga dostaviti Ministarstvu najkasnije zadnjeg radnog dana u tjednu do 12,00 sati. Izgled i sadržaj obrasca tjedne obavijesti propisan je u Prilogu 10. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(8) Sve ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici, bez obzira na uvjete ugovora s naručiteljem, dužne su izrađivati tjednu obavijest o svojim angažiranim kapacitetima za svako radilište na kojima obavljaju poslove naredni tjedan te ju dostaviti Ministarstvu i HCR-u najkasnije zadnjeg radnog dana u tjednu do 9,00 sati. Izgled i sadržaj obrasca tjedne obavijesti propisan je u Prilogu 11. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(9) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici, zaduženi za komunikaciju s naručiteljem, dužni su izraditi plan aktivnosti za naredni tjedan te ga dostaviti HCR-u, koji izrađuje jedinstveni plan aktivnosti na način propisan pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja. Izgled i sadržaj obrasca tjedne obavijesti propisan je u Prilogu 12. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(10) Ako zbog vremenskih prilika ili drugih razloga, u tijeku obavljanja poslova, dođe do promjene u kapacitetima, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su tjednu obavijest i plan aktivnosti iz stavka 8. i 9. ovog članka, bez odgode dostaviti HCR-u i Ministarstvu, a prije otpočinjanja poslova s izmijenjenim kapacitetima.

Članak 15.

(1) Zapisnik o uvođenju u posao ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika izrađuje predstavnik HCR-a, na točki uvođenja radilišta, uz prisutnost voditelja radilišta ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji obavljaju poslove razminiranja. Zapisnik se izrađuje u dva primjerka, od kojega se jedan uručuje voditelju radilišta.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka supotpisuju predstavnik HCR-a koji izrađuje Zapisnik i voditelj radilišta, a mora sadržavati najmanje:

– datum, vrijeme i mjesto uvođenja u posao,

– naziv radilišta razminiranja i lokacija,

– primjedbe koje se odnose na radilište ili postupak uvođenja u posao uz potpis osobe koja je primjedbe iznijela,

– naziv i sjedište ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji će obavljati poslove razminiranja.

Članak 16.

(1) Voditelj pirotehničke skupine svakodnevno izrađuje djelovodnik voditelja pirotehničke skupine kojeg, na kraju radnog dana, daje voditelju radilišta. Djelovodnik voditelja pirotehničke skupine prilog je dnevniku radilišta voditelja radilišta.

(2) Prije početka obavljanja poslova, prilikom radnog dogovora s voditeljem pirotehničke skupine, pirotehničari su dužni, u djelovodnik voditelja pirotehničke skupine, vlastoručnim potpisom potvrditi svoju prisutnost na radilištu i da su upoznati sa svojom pozicijom rada.

(3) Nakon obavljenih poslova razminiranja za taj dan, voditelj pirotehničke skupine dužan je u djelovodnik voditelja skupine unijeti točne podatke o razminiranoj površini za svakog pirotehničara s prikazom njihovih pripadajućih pozicija, podatke o rukovateljima stroja i vodičima pasa, površinama tretiranim strojevima za pripremu površine ili pomoću pasa za detekciju mina te podatke o provedenoj dnevnoj internoj kontroli.

(4) Voditelj pirotehničke skupine dužan je u djelovodnik voditelja pirotehničke skupine unositi vjerodostojne podatke iz stavka 3. ovog članka te o pronađenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima na području rada pirotehničke skupine kojom rukovodi.

(5) Izgled i sadržaj obrasca Djelovodnika voditelja pirotehničke skupine propisan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 17.

(1) Pirotehničari pirotehničke skupine i pomoćni djelatnici dužni su u djelovodniku voditelja pirotehničke skupine, nakon obavljenih poslova, vlastoručnim potpisom ovjeriti podatke iz članka 16. stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Voditelj pirotehničke skupine dužan je pirotehničarima svoje skupine i pomoćnim djelatnicima, u osobnoj nadzornoj knjižici istinito ovjeriti podatke o obavljenim poslovima taj dan na površini rada njegove skupine.

(3) Voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta u djelovodnicima voditelja pirotehničkih skupina ovjerava istinitost podataka iz članka 16. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika i stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

(1) Voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta HCR-a/ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika dužan je tijekom obavljanja poslova na radilištu svakodnevno ispunjavati Dnevnik radilišta tehničkog izvida odnosno Dnevnik radilišta razminiranja.

(2) Dnevnik radilišta iz stavka 1. ovog članka sastoji se od numeriranih stranica (red.br./ukupno str.), a izgled i sadržaj obrasca Dnevnika radilišta tehničkog izvida odnosno Dnevnika radilišta razminiranja propisan je u Prilogu 3. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Dnevnik radilišta iz stavka 1. ovog članka mora u prilogu sadržavati:

– izvornike djelovodnika voditelja pirotehničkih skupina

– radne karte (TK i HOK) iz kojih moraju biti vidljive metode rada pojedinih izvoditelja na svim cjelinama radilišta te mjesta pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,

– Plan uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– Zapisnik o primopredaji MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,

– Upisnike o uništavanju MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(4) Za radilišta, koja se sastoje od više cjelina, voditelj radilišta HCR-a/ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika, dužan je koordinirati radom imenovanih zamjenika voditelja radilišta. Svaki zamjenik voditelja radilišta dužan je posjedovati Dnevnik radilišta za cjelinu za koju je odgovoran.

(5) Voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta dužan je svakodnevno, nakon obavljenih poslova, prikupiti primjerke djelovodnika voditelja pirotehničkih skupina i izraditi Dnevnik radilišta za taj dan. Djelovodnici voditelja pirotehničkih skupina prilog su Dnevnika radilišta.

(6) Zamjenici voditelja radilišta dužni su svakodnevno dostavljati primjerke izrađene dokumentacije voditelju radilišta koji objedinjava dokumentaciju za cjelokupno radilište, na temelju koje omogućava obavljanje kontrole kvalitete.

Članak 19.

(1) Izvornike dokumentacije iz članka 18. ovog članka voditelj radilišta predaje nadzorniku za kontrolu kvalitete prilikom obavljanja kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova.

(2) Svaka ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik koja je obavljala poslove na radilištima tehničkog izvida/razminiranja dužna je posjedovati preslike dokumentacije te ju čuva trajno u materijalnom obliku ili pohranjenu na elektroničkom mediju.

Članak 20.

(1) Nadzornik kontrole kvalitete HCR-a dužan je tijekom obavljanja poslova na radilištu ispunjavati Dnevnik kontrole kvalitete.

(2) Dnevnik kontrole kvalitete sastoji se od numeriranih stranica (red.br./ukupno str.), a izgled i sadržaj obrasca Dnevnika kontrole kvalitete propisan je u Prilogu 4. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Dnevnik kontrole kvalitete mora u prilogu sadržavati: radnu kartu iz koje mora biti vidljiva obavljena kontrola kvalitete na svim cjelinama radilišta i djelovodnike kontrole kvalitete s pozicijama kontrolnih uzoraka.

Članak 21.

(1) Pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete prilikom obavljanja svojih poslova izrađuje Djelovodnik kontrole kvalitete te primjerak Djelovodnika dostavlja nadzorniku HCR-a za kontrolu kvalitete.

(2) Izgled i sadržaj obrasca Djelovodnika kontrole kvalitete propisan je u Prilogu 5. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Ako pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ili nadzornik HCR-a za kontrolu kvalitete prilikom obavljanja svojih poslova utvrdi nepravilnosti u obavljanju poslova razminiranja, dužan je utvrđene nepravilnosti bez odgode unijeti u Djelovodnik kontrole kvalitete odnosno Dnevnik kontrole kvalitete te primjerak Djelovodnika odnosno Dnevnika dostaviti HCR-u koji postupa sukladno odredbama Zakona i provedbenih propisa.

(4) U slučaju utvrđivanja nepravilnosti jedan primjerak preslike Dnevnika kontrole kvalitete s pripadajućim Djelovodnikom kontrole kvalitete uručuje se i predstavniku ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika kod koje je utvrđena nepravilnost.

(5) Prilikom utvrđivanja nepravilnosti iz stavka 3. ovog članka, Djelovodnik kontrole kvalitete i Dnevnik kontrole kvalitete mora potpisati i predstavnik ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji je nazočan kontroli kvalitete, s mogućnošću davanja primjedbe na okolnosti utvrđivanja nepravilnosti.

Članak 22.

(1) Plan uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova izrađuje odgovorna osoba za uništavanje te je sastavni dio Dnevnika radilišta voditelja radilišta.

(2) Izgled i sadržaj obrasca Plana uništavanja propisan je u Prilogu 6. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Ako se obavlja primopredaja pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova između voditelja radilišta i odgovorne osobe za uništavanje, voditelj radilišta dužan je izraditi zapisnik o primopredaji MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, koji mora sadržavati podatke o vrsti i količini MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, mjestu i vremenu primopredaje te biti potpisan od voditelja radilišta i odgovorne osobe za uništavanje. Zapisnik o primopredaji sastavni je dio Dnevnika radilišta voditelja radilišta.

Članak 23.

(1) Upisnik o uništavanju pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova vodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari, a kojima je propisan izgled i sadržaj upisnika o količini i vrsti nabavljenih, prodanih, stavljenih u promet, uporabljenih, uništenih, vraćenih, predanih ili otuđenih eksplozivnih tvari.

(2) Upisnik o uništavanju sastavni je dio Dnevnika radilišta voditelja radilišta.

Članak 24.

(1) Izjavu o očišćenosti od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova izdaje ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik za područje i/ili građevinu na kojoj je obavljala poslove razminiranja te je uz nju dužna priložiti završno izvješće voditelja radilišta i ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom.

(2) Izgled i sadržaj završnog izvješća voditelja radilišta propisan je u Prilogu 7. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Izgled i sadržaj Izjave iz stavka 1. ovog članka, kojom ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik jamči da je područje i/ili građevina očišćena od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, propisan je u Prilogu 8. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 25.

(1) Nakon obavljenih poslova na radilištima tehničkog izvida, ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik daju Izjavu o obavljenim poslovima pojedinom metodom sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju.

(2) Izgled i sadržaj Izjave iz stavka 1. ovog članka, kojima ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik jamči da su poslovi obavljeni sukladno Zakonu, provedbenim propisima i Izvedbenom planu tehničkog izvida, propisan je u Prilogu 9. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(3) Izjava o obavljenim poslovima pojedinom metodom na tehničkom izvidu čini popratnu tehničku dokumentaciju i sastavni je dio osnovne tehničke dokumentacije.

Članak 26.

(1) Zapisnik o završnoj kontroli kvalitete izrađuje član Povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete koji je predstavnik HCR-a.

(2) Zapisnik o završnoj kontroli kvalitete mora sadržavati sljedeće:

– podatke o članovima Povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete,

– podatke o pirotehničarima za kontrolu kvalitete i nadzornicima za kontrolu kvalitete koji sudjeluju u završnoj kontroli kvalitete,

– podatke o predstavniku ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji je nazočan završnoj kontroli kvalitete,

– datum i vrijeme obavljanja završne kontrole kvalitete,

– podatke o zaprimljenim Izjavama iz članka 23. ovog Pravilnika i pripadajućoj dokumentaciji propisanoj Zakonom za područje i/ili građevinu koja je predmet završne kontrole kvalitete,

– podatke (vrsta, količina) o pronađenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima u tijeku obavljanja poslova razminiranja ili podatak da na radilištu nije bilo pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova,

– TK i HOK za područje i/ili građevinu koja je predmet završne kontrole kvalitete s ucrtanim pozicijama pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u tijeku obavljanja poslova razminiranja,

– TK ili HOK s pozicijama kontrolnih uzoraka i mjestima utvrđenih nesukladnosti,

– fotodokumentaciju utvrđenih nesukladnosti,

– podatke o potvrđenoj ili nepotvrđenoj kvaliteti obavljenih poslova s napomenama.

Članak 27.

(1) HCR, nakon obavljenih poslova općeg izvida – analize MSP-a, tehničkog izvida i/ili završne kontrole kvalitete izdaje Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

– podatke o nazivu i površini područja i/ili građevine koja se isključuje iz MSP-a,

– TK za područje i/ili građevinu koja se isključuje iz MSP-a.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« br. 40/17).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 001-02/17-01/6
Urbroj: 511-01-152-18-11
Zagreb, 1. kolovoza 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

PRILOG 8.

PRILOG 9.

PRILOG 10.

PRILOG 11.

PRILOG 12.