Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)

NN 73/2018 (10.8.2018.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1515

Na temelju članka 14. stavka 4. i članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE SREDOZEMNE VOĆNE MUHE – Ceratitis capitata (Wiedemann)

Sadržaj

Članak 1.

Ovom se Naredbom propisuju mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma, sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (u daljnjem tekstu: sredozemna voćna muha).

Biljke domaćini

Članak 2.

Biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: Citrus reticulata – mandarina, Citrus reticulata x Citrus aurantium – klementina, Citrus sinensis – naranča, Citrus paradisi – grejp­frut, Diospyros kaki – kaki, Eryobotria japonica – nešpula, Ficus carica – smokva, Fortunella japonica – kumkvat, Malus domestica – jabuka, Prunus armeniaca – marelica, Prunus domestica – šljiva, Prunus persica – breskva i nektarina, Prunus salicina – japanska šljiva, Pyrus communis – kruška, Pyrus pyrifolia – nashi.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Naredbe imaju sljedeće značenje:

a) ugrožena područja su uzgojna područja biljnih vrsta iz članka 2. ove Naredbe i to u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Istarskoj

b) područje od posebnog gospodarskog značaja je područje doline rijeke Neretve.

Mjere sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe

Članak 4.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima iz članka 3. točke a) ove Naredbe, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima i na granicama svojih posjeda

– zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivrednom zemljištu)

– provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili

2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili

3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

– omogućiti stručnjacima Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar) pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu praćenja populacije sredozemne voćne muhe.

Članak 5.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na području od posebnog gospodarskog značaja, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe upisani u Fitoupisnik koji obavljaju djelatnost proizvodnje, otkupa, pakiranja ili skladištenja s namjerom distribucije plodova agruma, obvezni su:

– provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe na svim mjestima proizvodnje, otkupa, pakiranja ili skladištenja te njihovog zbrinjavanja na učinkovit način sukladno članku 4. stavku 1. podstavku 3. ove Naredbe

– provoditi mjere propisane ovom Naredbom na svim mjestima proizvodnje, otkupa, pakiranja ili skladištenja te na svim mjestima zbrinjavanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova te

– obavijestiti pisanim putem nadležnog fitosanitarnog inspektora o mjestima (broj katastarske čestice/adresa) na kojima će se provoditi mjere propisane ovom Naredbom.

Članak 6.

Na svim mjestima otkupa i pakiranja plodova biljaka domaćina sredozemne voćne muhe koja se nalaze na području od posebnog gospodarskog značaja dopušteno je sortirati, pakirati ili prepakiravati samo plodove koji potječu iz područja na kojima se provode mjere propisane ovom Naredbom.

Članak 7.

O svim poduzetim mjerama propisanim člancima 4. i 5. ove Naredbe posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe dužni su voditi evidenciju.

Jedinice lokalne samouprave

Članak 8.

Jedinice lokalne samouprave obvezne su nadležnim inspekcijama pružiti pomoć pri utvrđivanju posjednika biljaka domaćina sredozemne voćne muhe na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu.

Akcijski plan

Članak 9.

(1) Ministar poljoprivrede donosi Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

(2) Akcijskim planom određuju se sve aktivnosti koje treba poduzeti radi provedbe fitosanitarnih mjera, nositelji i provoditelji Akcijskog plana, rokovi te nadležnost i odgovornost pojedinih sudionika.

(3) U slučaju potrebe, ministar poljoprivrede donosi izmjene i dopune Akcijskog plana.

Inspekcijski nadzor

Članak 10.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Troškovi provedbe mjera

Članak 11.

(1) Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe snose troškove provedbe mjera propisanih člankom 4. ove Naredbe.

(2) Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe upisani u Fitoupisnik koji obavljaju djelatnost proizvodnje, otkupa, pakiranja ili skladištenja s namjerom distribucije snose troškove provedbe mjera propisanih člankom 5. ove Naredbe.

Završne odredbe

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (»Narodne novine«, broj 34/15).

Članak 13.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/18-01/42
Urbroj: 525-09/1177-18-5
Zagreb, 27. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.