Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

NN 75/2018 (22.8.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Ministarstvo poljoprivrede

1549

Na temelju članka 17. stavka 10., članka 18. stavka 11. i članka 25. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/2017.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

Članak 1.

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, br. 116/2017 i 29/2017) članak 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka do 1. rujna 2018. godine dozvoljava se prijenos prava upisa ribolovnog alata »dredža rampon« na plovila veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW.«

U stavku 4. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi »osim prava na upis neaktivnog ribolovnog alata »dredža rampon« za kojeg je prijenos prava upisa dozvoljen do 1. rujna 2018. godine.«

U stavku 6. riječi »u pet godina u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2016.« zamjenjuju se riječima »tijekom prethodnih pet kalendarskih godina u odnosu na godinu u kojoj je podnesen zahtjev za prijenos prava na upis ribolovnog alata«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/56

Urbroj: 525-13/0340-18-5

Zagreb, 1. kolovoza 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.