Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

NN 76/2018 (24.8.2018.), Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

Vlada Republike Hrvatske

1552

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2018. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU
TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, br. 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15) iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

(1) Proizvođač toplinske energije u zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu odnosno kupac u samostalnom toplinskom sustavu koji se, u smislu pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj, smatra malim ili srednjim poduzećem i priključen je na plinski distribucijski sustav, ima pravo, do 31. ožujka 2021. godine, za potrebe proizvodnje toplinske energije za kućanstva, nabavljati plin od opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge.

(2) Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge dužan je opskrbljivati plinom proizvođače toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka po reguliranim uvjetima u količinama potrebnim za proizvodnju toplinske energije za opskrbu kupaca iz kategorije kućanstva.

(3) Za potrebe pružanja usluge iz stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan je opskrbljivačima plinom u obvezi javne usluge, prodavati plin pod istim uvjetima pod kojima prodaje plin za potrebe opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-44/03

Urbroj: 50301-25/14-18-3

Zagreb, 23. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.