Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

NN 76/2018 (24.8.2018.), Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1560

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 29/18) ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE INVESTICIJSKOG PROJEKTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:

1. način podnošenja prijave investicijskog projekta iz članka 9. stavka 4. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 29/18) (u daljnjem tekstu: Zakon)

2. način rada Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu: Agencija) te suradnja sa središnjim tijelima državne uprave za koja se utvrdi da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost

3. sadržaj i način podnošenja prijave investicijskog projekta iz članka 11. stavka 11. Zakona, podržanog od strane Republike Hrvatske, a kojeg je Europska unija proglasila projektom od zajedničkog interesa te uvrstila na Europsku listu projekata od zajedničkog interesa, a sukladno Uredbi (EU) br. 347/2013

4. sadržaj i način podnošenja prijave investicijskog projekta iz članka 11. stavka 12. Zakona, za koji postoji odluka da će biti financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji će se provoditi tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. kao i u budućoj financijskoj perspektivi u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Javni investicijski projekt investitor prijavljuje Ministarstvu.

(2) Privatni, javno-privatni investicijski projekt i javno-privatni investicijski projekt koji se provodi sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo investitor prijavljuje Agenciji.

(3) Kriteriji za odabir strateških projekata propisani su člankom 7. Zakona.

(4) Investitor projekt prijavljuje putem obrasca za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije, uz obrazac za prijavu investitor prilaže i sadržaj propisan člankom 9. Zakona.

Članak 3.

(1) Administrativnu provjeru zaprimljene prijave obavlja Ministarstvo ili Agencija sukladno djelokrugu utvrđenom Zakonom.

(2) Ministarstvo ili Agencija u administrativnu provjeru uključuje sva središnja tijela državne uprave i druga tijela za koja utvrdi da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost.

(3) Ministarstvo ili Agencija od središnjih tijela državne uprave uključenih u administrativnu provjeru traži, u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva, stručna mišljenja na zaprimljenu prijavu i predmetnu dokumentaciju te pisanu pozitivnu ili negativnu ocjenu o prihvatljivosti prijedloga strateškog projekta na obrascu iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Ako središnje tijelo državne uprave smatra da je prijavu potrebno nadopuniti i drugim podacima i dokazima na temelju kojih se procjenjuje udovoljavanje propisanim kriterijima iz članka 7. Zakona, Ministarstvo ili Agencija pozvat će dopisom investitora na dopunu prijave i predmetne dokumentacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja dopisa.

(5) Središnje tijelo državne uprave iz stavka 4. ovoga članka dužno se je voditi načelom učinkovitosti i ekonomičnosti te može zatražiti samo dopunu prijave i dokumentacije koja se tiče utvrđivanja činjeničnog stanja u trenutku podnošenja prijave.

(6) Ako investitor ne dostavi dopunu prijave i dokumentacije u roku iz stavka 4. ovoga članka, a po prijavi se ne može postupiti, Ministarstvo ili Agencija izvijestiti će investitora o nemogućnosti daljnjeg postupanja po prijavi.

(7) Ako investitor dostavi dopunu prijave i dokumentacije u roku iz stavka 4. ovoga članka, njegovu će dopunu Ministarstvo ili Agencija dostaviti središnjem tijelu državne uprave koje je zatražilo dopunu, radi davanja dodatnog stručnog mišljenja i ocjene o prihvatljivosti prijedloga strateškog projekta.

(8) Stručno mišljenje i ocjena iz stavka 3. ovoga članka predstavlja očitovanje o ispunjavanju ili neispunjavanju kriterija iz članka 7. Zakona te ni na koji način ne prejudicira kasnije postupanje središnjeg tijela državne uprave u budućim postupcima u okviru svoje nadležnosti.

(9) Na temelju stručnog mišljenja i ocjene Ministarstvo ili Agencija sastavljaju stručne podloge za potrebe Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(10) Nakon obavljene administrativne provjere uredna prijava upućuje se putem Ministarstva na razmatranje Povjerenstvu na čiji prijedlog Ministarstvo donosi odluku o uvrštenju ili odbijanju uvrštenja projekta na Listu strateških projekata.

Članak 4.

(1) Središnje tijelo državne uprave koje daje stručno mišljenje iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, posebno daje osvrt u okviru područja svoje nadležnosti na upravne i druge postupke i radnje koje je potrebno poduzeti u svrhu realizacije strateškog projekta, te na moguće prepreke u daljnjoj provedbi projekta.

(2) Ako iz prijave projekta proizlazi potreba za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili potreba za davanjem koncesije/a u vezi s provedbom strateškog projekta, središnje tijelo državne uprave u čiji okvir nadležnosti spada raspolaganje predmetnim nekretninama ili davanje koncesije/a u vezi s provedbom strateškog projekta, navest će u svom mišljenju načine i mogućnosti raspolaganja predmetnim nekretninama odnosno koncesijama, te sve propise kojima se uređuje raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno davanje koncesije/a.

Članak 5.

(1) Ako je investicijski projekt podržan od strane Republike Hrvatske i Europska unija ga proglasi projektom od zajedničkog interesa te uvrsti na Europsku listu projekata od zajedničkog interesa a sukladno Uredbi (EU) br. 347/2013, isti se na prijedlog Povjerenstva automatizmom uvrštava na Listu strateških projekata, uz prethodno podnošenje prijave investitora i dokaza da je investicijski projekt uvršten na Europsku listu projekata od zajedničkog interesa, koji podnosi investitor.

(2) Ako postoji odluka da će investicijski projekt biti financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji će se provoditi tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. kao i u budućoj financijskoj perspektivi u Republici Hrvatskoj, isti se na prijedlog Povjerenstva automatizmom uvrštava na Listu strateških projekata uz prethodno podnošenje prijave investitora i dokaza nadležnog tijela da će se investicijski projekt financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji podnosi investitor.

(3) Javni investicijski projekt iz stavka 1. i 2. ovoga članka investitor prijavljuje Ministarstvu putem obrasca za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Privatni, javno-privatni investicijski projekt i javno-privatni investicijski projekt koji se provodi sukladno s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo iz stavka 1. i 2. ovoga članka investitor prijavljuje Agenciji putem obrasca za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naputak o načinu provedbe postupka prijave i administrativne provjere temeljem odredbi Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13 i 152/14), objavljen u »Narodnim novinama«, broj 66/15.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/61
Urbroj: 526-03-02/1-18-1
Zagreb, 6. srpnja 2018.

Ministar
Darko Horvat, v .r.

PRILOG 1.

OBRAZAC – OCJENA O PRIHVATLJIVOSTI PRIJEDLOGA STRATEŠKOG PROJEKTA

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN br. 29/18), a sukladno zaprimljenoj prijavi te stručnoj analizi dostavljene dokumentacije dostavljamo popunjeni obrazac kao dio stručnog mišljenja na prijedlog strateškog projekta, a radi upućivanja projekta Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata na ocjenu;

Naziv i adresa sjedišta institucije
Datum sastavljanja ocjene
Je li uz ocjenu dostavljeno i stručno mišljenje* (obvezatno dostaviti)☐ Da☐ Ne


*potrebno je obilježiti jedan od ponuđenih odgovora

Naziv prijedloga strateškog projekta
Naziv i adresa sjedišta investitora


Ocjena o prihvatljivosti investicijskog projekta sukladno Zakonu**☐ Pozitivna☐ Negativna
Kratko objašnjenje


**potrebno je obilježiti jedan od ponuđenih odgovora

Osoba/osobe za kontakt
Funkcija
Organizacijska jedinica
Telefon, telefaks i e-pošta


Potpis čelnika tijela

_______________