Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

NN 77/2018 (29.8.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Ministarstvo zdravstva

1569

Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 131/17) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11, 128/12, 124/15 i 8/16) u članku 14. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ordinacije u kojima se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila i botulinum toksina tipa A, moraju imati doktora medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Hrvatska komora dentalne medicine utvrđuje popis medicinsko-tehničke opreme u ordinaciji dentalne medicine koja mora imati potvrdu o tehničkoj ispravnosti opreme koju izdaje ovlašteni servis.«.

Dosadašnji stavci 8. do 12. postaju stavci 9. do 13.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju riječi: »odnosno od Hrvatske komore dentalne medicine.«.

Članak 3.

U članku 17. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Specijalistička ordinacija u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila i botulinum toksina tipa A, mora imati doktora medicine specijalista koji je kompetencije za navedene zahvate stekao u okviru specijalističkog usavršavanja ili ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U članku 17. stavku 5. iza točke 21) dodaje se točka 22) koja glasi:

»22) Ordinacija za liječenje boli

– negatoskop, računalo s mogućnošću pohrane slikovnog materijala, pribor za punkciju i lokalne blokade, pribor za lokalnu analgeziju, jednokratni pribor za akupunkturu, perfuzor i infuzomat za iv i sc primjenu lijeka, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih puteva, maske i mjeh za umjetnu ventilaciju, kateter za jednokratnu upotrebu, kirurške rukavice.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalist drugih medicinskih specijalnosti s obvezatnom dodatnom edukacijom za liječenje boli koji je kompetencije stekao i ima dokaz o završenoj edukaciji izdanoj od nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol HLZ-a ili ima odgovarajući dokaz nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol HLZ-a o međunarodno stečenoj edukaciji, 1 stručna prvostupnica sestrinstva za 8 sati radnog vremena.«

Članak 4.

U članku 23. stavku 2. brišu se riječi: »zaštitne naočale za lijevanje,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako dentalni laboratorij ima ljevaonicu, ista mora imati: ljevač, peć za žarenje, ventilaciju i zaštitne naočale za lijevanje.«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi »odnosno pokretnom kadom za kupanje palijativnog bolesnika«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uz uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u stacionaru doma zdravlja potrebno je osigurati i bolesničku sobu, koja može imati najviše tri postelje, koje se mogu odijeliti paravanima i moraju biti opremljene sa antidekubitalnim madracima pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na svaka tri antidekubitalna madraca. Soba mora biti uređena na način da nalikuje prostorijama za stanovanje i mora imati ležaj ili naslonjač za rasklapanje ili naslonjač i podložak za noge, za noćni smještaj pacijentove obitelji.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Radnici: 2 medicinske sestre opće njege na 8 bolesnika (od čega 15% prvostupnica sestrinstva) s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi za 8 sati radnog vremena; na raspolaganju: 1 doktora medicine specijalistu s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 1 stručnog prvostupnika fizioterapije na 20 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, magistra socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktora medicine specijalistu psihijatrije ili magistra psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, radnog terapeuta s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi.«.

Članak 6.

Iza članka 35. dodaju se članci 35.a do 35.e s naslovima iznad njih koji glase:

»Djelatnost medicine spavanja (somnologija)

Članak 35.a

Djelatnost medicine spavanja obavlja se u centru za medicinu spavanja i specijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja.

Centar za medicinu spavanja

Članak 35.b

Za obavljanje djelatnosti medicine spavanja u centru za medicinu spavanja potrebno je osigurati sljedeće prostorije:

– prostoriju za 1 osobu za izvođenje cjelonoćnih polisomnografskih ili poligrafskih snimanja od najmanje 12 m2

– radni analitički prostor od najmanje 12 m2

– spremište od najmanje 2 m2

– prostoriju za prijam ispitanika i administrativne poslove od najmanje 9 m2 s time da širina ili dužina ne mogu biti manje od 3 m

– sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za ispitanike.

Centar za medicinu spavanja mora imati sljedeću obveznu opću opremu:

– uređaj za cjelonoćnu polisomnografiju s pripadajućom računalnom opremom i softverom za analizu i pisač

– video nadzor u prostorijama za izvođenje cijelonoćnih polisomnografskih snimanja

– uređaj za poligrafsko snimanje poremećaja disanja tijekom spavanja s pripadajućom računalnom opremom i softverom za analizu

– PAP uređaj (CPAP, APAP, BIPAP)

– pripadajuće maske različitih veličina.

Centar za medicinu spavanja može imati sljedeću specifičnu opremu:

– uređaj za aktigrafiju

– uređaj za pH-metriju, za ezofagealnu manometriju, mjerenje tjelesne temperature, neinvazivno mjerenje arterijskog krvnog tlaka, transkutano mjerenje O2 i CO2 i slično

– različiti dodatni uređaji specifični za dijagnostičke postupke u sklopu medicine spavanja i slično.

Radnici: 1 doktor medicine osposobljen za medicinu spavanja – somnolog sa završenim jednogodišnjim poslijediplomskim specijalističkim studijem Medicina spavanja na medicinskom fakultetu i 3 medicinske sestre opće njege (od čega 1 prvostupnik/ca sestrinstva) s dodatnim usavršavanjem iz medicine spavanja za 8 sati radnog vremena, a za rad u centru za medicinu spavanja za djecu: 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije osposobljen za medicinu spavanja – somnolog sa završenim jednogodišnjim poslijediplomskim specijalističkim studijem Medicina spavanja na medicinskom fakultetu i 3 medicinske sestre opće njege (od čega 1 prvostupnik/ca sestrinstva) s dodatnim usavršavanjem iz medicine spavanja za 8 sati radnog vremena.

Dijagnostički postupci koji se provode u centru za medicinu spavanja uključuju: uzimanje anamneze spavanja, cjelonoćnu polisomnografiju, cjelonoćnu poligrafiju, višestruki test latencije spavanja (MSLT), višestruki test održavanja budnosti (MWT), vođenje dnevnika spavanja, provođenje upitnika vezanih uz spavanje (primjerice Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworthova ljestvica pospanosti (ESS), Stanfordska ljestvica pospanosti (SSS), STOP i STOP-BANG upitnici i sl., provođenje psihologijskih upitnika, neuropsihologijsko testiranje i ostalo.

Dodatni dijagnostički postupci koji se mogu provoditi u centru za medicinu spavanja uključuju: ezofagealnu manometriju, ezofagealnu pH-metriju, penilnu tumescenciju, (ne)invazivno mjerenje arterijskoga krvnog tlaka, prošireni EEG, prošireni EMG, videometriju, pulsnu pletizmografiju ili tonometriju i slično.

Članak 35.c

Za obavljanje djelatnosti medicine spavanja u specijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja potrebno je osigurati sljedeće prostorije:

– prostoriju od najmanje 12 m2, za izvođenje cjelonoćnih polisomnografskih ili poligrafskih snimanja za jednu osobu

– radni analitički prostor od najmanje 12 m2

– spremište od najmanje 2 m2

– prostoriju za prijam ispitanika i administrativne poslove od najmanje 9 m2 s time da širina ili dužina ne mogu biti manje od 3 m

– sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za ispitanike.

Specijalizirani laboratorij za poremećaje disanja tijekom spavanja mora imati sljedeću obveznu opću opremu:

– uređaj za cjelonoćnu polisomnografiju s pripadajućom računalnom opremom i softverom za analizu, pisačem i video nadzorom s mogućnošću snimanja

– uređaj za poligrafsko snimanje poremećaja disanja tijekom spavanja s pripadajućom računalnom opremom i softverom za analizu

– PAP uređaj (CPAP, APAP, BIPAP)

– te pripadajuće maske različitih veličina.

Radnici: 1 doktor medicine osposobljen za medicinu spavanja – somnolog sa završenim jednogodišnjim poslijediplomskim specijalističkim studijem Medicina spavanja na medicinskom fakultetu i 1 medicinska sestra opće njege s dodatnim usavršavanjem iz medicine spavanja za 8 sati radnog vremena, a za rad u specijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja kod djece: 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije osposobljen za medicinu spavanja – somnolog sa završenim jednogodišnjim poslijediplomskim specijalističkim studijem Medicina spavanja na medicinskom fakultetu i 1 medicinska sestra opće njege s dodatnim usavršavanjem iz medicine spavanja za 8 sati radnog vremena.

Dijagnostički postupci koji se provode u specijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja uključuju: uzimanje anamneze spavanja, cjelonoćnu poligrafiju, vođenje dnevnika spavanja, provođenje upitnika vezanih uz spavanje, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworthova ljestvica pospanosti (ESS), Stanfordska ljestvica pospanosti (SSS), STOP i STOP-BANG upitnici, Berlinski upitnik, Bruxelleski upitnik i slično.

Dodatni dijagnostički postupci koji se mogu provoditi u specijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja uključuju: ezofagealnu manometriju, ezofagealnu pH-metriju i sl.

Članak 35.d

Minimalne tehničke mogućnosti uređaja za standardnu polisomnografiju u medicini spavanja čine: 3 EEG odvoda (frontalni, centralni i okcipitalni), 2 EOG odvoda, 1 EMG odvod (mentalis, submentalis), SaO2 (pulsna oksimetrija), signal za hrkanje (mikrofon), senzor položaja tijela, signali za nazalni tlak i protok zraka kroz usta i nos, senzori za respiracijska nastojanja grudne/trbušne muskulature, 2 EMG odvoda za noge (prednji tibijalni mišić), EKG (jedan odvod) te video nadzor.

Članak 35.e

Minimalne tehničke mogućnosti uređaja za standardnu poligrafiju u detekciji poremećaja disanja tijekom spavanja čine: signali za nazalni tlak i protok zraka kroz usta i nos, SaO2 (pulsna oksimetrija), signal za hrkanje (mikrofon), senzor položaja tijela, senzori za respiracijska nastojanja grudne/trbušne muskulature, EKG (jedan odvod).«.

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. riječi: »Djelatnosti koje su u sastavu doma zdravlja« zamjenjuju se riječima: »Ordinacije koje djelatnost obavljaju u prostoru doma zdravlja«.

Članak 8.

U članku 45. stavku 3. točki 16) stavak 3. mijenja se i glasi:

»U bolnici koja postelje za palijativnu skrb ima integrirane na drugim odjelima u okviru drugih djelatnosti, bolesnička soba za palijativnu skrb mora osigurati uvjete iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ove točke.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»U bolnici koja postelje za palijativnu skrb ima integrirane na drugim odjelima u okviru drugih djelatnosti u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 doktora medicine specijalistu s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 medicinsku sestru opće njege s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi za 8 sati radnog vremena. Magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na raspolaganju.«.

Članak 9.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga Hrvatski zavod za javno zdravstvo mora imati odgovarajući broj:

– prostorija za rad epidemiološke djelatnosti za zarazne bolesti, uključujući i vođenje pripadajućih državnih javnozdravstvenih registara

– prostorija za rad epidemiološke djelatnosti za kronične nezarazne i masovne bolesti uključujući i vođenje pripadajućih državnih javnozdravstvenih registara

– prostorija za djelatnost zdravstvene ekologije

– prostorija za djelatnost mikrobiologije

– prostorija za djelatnost javnog zdravstva uključujući i vođenje pripadajućih državnih javnozdravstvenih registara

– prostorija za djelatnost školske i adolescentne medicine

– prostorija za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i vođenje pripadajućih državnih javnozdravstvenih registara

– prostorija za djelatnost promicanja zdravlja i zdravstvenog prosvjećivanja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo za obavljanje djelatnosti propisanih zakonom mora imati uz navedene prostorije i laboratorije opremljene odgovarajućom medicinsko-tehničkom opremom za obavljanje djelatnosti humane mikrobiologije uključujući referentnu mikrobiološku djelatnost te djelatnost zdravstvene ekologije (mikrobiološki, kemijski, GMO) za praćenje, analizu, nadzor i znanstvena istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva, zdravstvene ispravnosti hrane za ljude i životinje i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju i drugih voda, uzroka pojava i širenja zaraznih i nezaraznih bolesti te utjecaja ekoloških faktora na zdravlje.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo mora osigurati odgovarajući prostor i medicinsko-tehničku i drugu opremu po pojedinim djelatnostima, sukladno ovom Pravilniku te dodatnu opremu prema stručnim zahtjevima.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo mora osigurati potreban broj radnika, odnosno stručnih timova ovisno o vrsti pojedinih djelatnosti te razmjerno opsegu svog djelovanja.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Doktor medicine koji je položio ispit za somnologa pred Europskim istraživačkim društvom za medicinu spavanja (engl. European Sleep Research Society) ili koji do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika najmanje deset godina aktivno radi u području medicine spavanja u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske može i nadalje provoditi djelatnost medicine spavanja – somnologiju, bez provođenja osposobljavanja propisanog odredbom članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

U specijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja može raditi i doktor medicine koji je položio odgovarajući ispit pred Europskim društvom za disanje (European Respiratory Society) ili u okviru Svjetskoga društva za spavanje (World Sleep Society) sukladno smjernicama Hrvatskoga somnološkog društva – Društva za medicinu spavanja Hrvatskoga liječničkog zbora (HSD-DMS HLZ-a).

Članak 11.

Zdravstveni radnici koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika rade najmanje tri godine u djelatnosti dentalne medicine u timu s doktorom dentalne medicine, nastavljaju obavljati poslove dentalnog asistenta.

Članak 12.

Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, a koja su započela s radom prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju uskladiti svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-04/04

Urbroj: 534-1/7-18-15

Zagreb, 20. kolovoza 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.