Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

NN 79/2018 (5.9.2018.), Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

Ministarstvo unutarnjih poslova

1604

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/11, 130/12, 89/14 – Vjerodostojno tumačenje, 151/14, 33/15 i 121/16), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POLICIJSKIM ČASNICIMA ZA VEZU

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način izbora, priprema i upućivanje policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo, njihova prava i obveze te nadzor nad njihovim radom.

Usklađenost propisa s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom stvaraju uvjeti za provedbu sljedećih odluka Vijeća Europske unije:

– Odluka Vijeća 2003/170/PUP od 27. veljače 2003. o zajedničkom korištenju časnika za veze koje su u inozemstvu postavila policijska tijela država članica (SL L 67, 12. 3. 2003.)

– Odluka Vijeća 2006/560/PUP od 24. srpnja 2006. o izmjeni Odluke 2003/170/PUP od 27. veljače 2003. o zajedničkom korištenju časnika za veze koje su u inozemstvu postavila policijska tijela država članica (SL L 219, 10. 8. 2006.).

II. UPUĆIVANJE POLICIJSKOG ČASNIKA ZA VEZU U INOZEMSTVO

Definicija policijskog časnika za vezu i potreba upućivanja

Članak 3.

(1) Policijski časnik za vezu je policijski službenik upućen u policijsko tijelo države primateljice, institucije, tijela i agencije Europske unije, međunarodnu organizaciju ili diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, radi učinkovite suradnje s policijom i drugim tijelima države primateljice.

(2) Odluku o potrebi upućivanja policijskog časnika za vezu na rad u inozemstvo donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), osim, za policijske časnike za vezu koji se upućuju u Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), o kojima odluku donosi ministar.

Kriteriji za donošenje Odluke o potrebi upućivanja

Članak 4.

(1) Odluka Vlade Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika temelji se na sljedećim kriterijima:

– odredbama međunarodnog pravnog akta ratificiranog u Republici Hrvatskoj

– strateškoj odluci Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o potrebi policije za učinkovitom suradnjom s državom primateljicom ili međunarodnom organizacijom

– analizi sigurnosnih i drugih društvenih događaja u državi primateljici koji utječu na stanje javnog reda u Republici Hrvatskoj

– posebnim potrebama policije

– sigurnosnim izazovima u međunarodnom okruženju koji utječu na stanje sigurnosti u Republici Hrvatskoj ili

– uzajamnom interesu države primateljice ili međunarodne organizacije i Republike Hrvatske.

(2) Prijedlog za donošenje Odluke iz stavka 1. ovoga članka sadrži obrazloženje kriterija iz stavka 1. ovoga članka, organizacijsko tehnički provedbeni plan s planiranim troškovima te izvore financiranja.

3) Odluku o potrebi upućivanja policijskog časnika za vezu koji se upućuju u Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), donosi ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije i državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove.

Vrijeme na koje se upućuje

Članak 5.

(1) Policijski časnik za vezu upućuje se na rad u inozemstvo na vrijeme od jedne godine.

(2) Po isteku ugovornog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, mandat se može produžiti za tri godine.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ako postoji potreba službe ili drugi opravdan razlog, rad policijskog časnika za vezu upućenog na rad u inozemstvo može se produžiti na vrijeme od još jedne godine, o čemu odluku donosi ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije i državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove.

Opseg djelovanja

Članak 6.

(1) Način i opseg djelovanja policijskog časnika za vezu temelji se na pozitivnim propisima te odredbama važećih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u Republici Hrvatskoj.

(2) Policijski časnik za vezu koji se upućuje na rad u inozemstvo dužan je poštivati pravni poredak države primateljice te poštivati Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima.

(3) Policijski časnik za vezu dužan je poštivati Etički kodeks policijskih službenika i čuvati ugled Republike Hrvatske.

(4) Policijski časnik za vezu u državi primateljici ne primjenjuje policijske ovlasti.

Djelokrug poslova

Članak 7.

Policijski časnik za vezu:

– zastupa interese hrvatske policije

– uspostavlja, potiče i razvija međunarodnu policijsku suradnju

– sudjeluje na radnim sastancima i prijemima u državi primateljici, posreduje prilikom dostave poziva i pripreme za radni posjet policijskog izaslanstva

– dogovara djelovanje, prikuplja, analizira, vrednuje i razmjenjuje informacije potrebne za postupanje policije

– prati stanje sigurnosti u državi ili regiji države primateljice te pribavlja i razmjenjuje informacije za potporu provedbe izvida kaznenih djela od strane hrvatske policije radi suzbijanju organiziranog i gospodarskog kriminaliteta i korupcije, krijumčarenja i zlouporabe opojnih droga, terorizma, ratnih zločina, kibernetičkog kriminaliteta, seksualnog iskorištavanja djece putem Interneta i drugih kaznenih djela

– prati stanje sigurnosti u državi ili regiji države primateljice te pribavlja i razmjenjuje informacije o događajima koji mogu utjecati na stanje sigurnosti u Republici Hrvatskoj, što uključuje i prekršaje na štetu hrvatskih državljana i onih koje su počinili hrvatski državljani;

– prati stanje sigurnosti u državi ili regiji države primateljice te pribavlja i razmjenjuje informacije u području poslova nadzora državne granice, suzbijanju nezakonitih migracija, stanja javnog reda i sigurnosti prometa

– djeluje na području prevencije iz djelokruga rada policije

– vodi brigu o redovitoj razmjeni informacija s nadležnim tijelima u državi primateljici

– pomaže u postupku međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima i po potrebi pomaže drugim tijelima za provedbu zakona

– sudjeluje i savjetuje pri pružanju materijalno-tehničke pomoći

– sudjeluje i savjetuje pri obrazovanju, usavršavanju i osposobljavanju iz svog djelokruga rada

– sudjeluje na konferencijama, radnim i strukovnim susretima u državi primateljici ili u drugoj državi

– prima i razmjenjuje službene dokumente, pravne akte i stručnu literaturu u vezi s policijskim djelovanjem

– razmjenjuje informacije i iskustva s područja rada policije

– razmjenjuje informacije s policijskim časnicima za vezu drugih država

– razmjenjuje informacije s drugim hrvatskim predstavništvima u inozemstvu

– pruža pomoć hrvatskim policijskim službenicima koji obavljaju policijske poslove u inozemstvu.

Članak 8.

(1) Policijski časnik za vezu može u državi primateljici odnosno međunarodnoj organizaciji, kada je to određeno važećim bilateralnim ili multilateralnim ugovorom, djelovati i u interesu druge države ili međunarodne organizacije koja u državi primateljici odnosno međunarodnoj organizaciji nema svog časnika za vezu.

(2) Policijski časnik za vezu će, na zahtjev druge države članice Europske unije, u državi primateljici odnosno međunarodnoj organizaciji djelovati i u njezinom interesu, sukladno uputama nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva.

(3) Policijski časnik za vezu u inozemstvu može predstavljati i drugo tijelo državne uprave.

(4) Troškove policijskog časnika za vezu iz stavka 1. i 3. ovog članka zajednički snose Ministarstvo i druga država ili međunarodna organizacija u čijem interesu policijski časnik za vezu djeluje, odnosno Ministarstvo i drugo tijelo državne uprave.

(5) Ako su u državu primateljicu, odnosno međunarodnu organizaciju, upućena dva ili više policijskih časnika za vezu, državni tajnik nadležan za europske i međunarodne poslove može odrediti voditelja Ureda časnika za vezu.

(6) Voditelj Ureda časnika za vezu iz stavka 5. ovoga članka zadužen je za organizaciju i nadzor nad provedbom redovnih dnevnih aktivnosti svih časnika za vezu u državi primateljici.

Članak 9.

Policijski časnik za vezu, u skladu s nacionalnim pravom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima te važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, pribavlja podatke o teškim kaznenim prijetnjama drugim državama članicama Europske unije koje ne zastupaju vlastiti časnici za vezu. Potrebu izvještavanja druge države članice o navedenim prijetnjama ocjenjuje Ministarstvo, u skladu s nacionalnim pravom i ozbiljnošću prijetnje. Pod istim uvjetima, Republika Hrvatska može zatražiti od druge države članice Europske unije koja ima časnike za vezu u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji razmjenu određenih podataka.

III. POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

Uvjeti

Članak 10.

(1) Policijski službenik može se kandidirati za policijskog časnika za vezu ako ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– ima odgovarajuće znanje i radno iskustvo od najmanje 7 godina u obavljanju policijskih poslova

– ima zadnje tri godišnje ocjene najmanje »dobar«

– nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti niti se protiv njega vodi postupak zbog teže povrede službene dužnosti

– ima znanje engleskog jezika zahtijevane razine u govoru i pismu, a za države primateljice njemačkog i francuskog govornog područja i poznavanje jezika države primateljice.

(2) Uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, poznavanje jezika zemlje primateljice koje nisu engleskog, njemačkog i francuskog govornog područja, uzet će se u obzir kao prednost prilikom izbora kandidata.

Natječaj

Članak 11.

(1) Radi odabira kandidata za policijskog časnika za vezu, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale raspisuje interni natječaj.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– podatke o državi primateljici, instituciji, tijelu i agenciji Europske unije, međunarodnoj organizaciji ili diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu u koju će se uputiti policijski časnik za vezu

– opis poslova koje će policijski časnik za vezu obavljati

– uvjete koje kandidat mora ispunjavati

– planirani datum upućivanja

– vrijeme na koje se upućuje

– rok i adresu za podnošenje prijave te rok u kojem će se dostaviti obavijest o izboru.

(3) Kandidat mora prijavu na natječaj iz stavka 1. ovoga članka podnijeti pisanim putem u natječajnom roku te priložiti životopis na engleskom jeziku.

Podnošenje prijava

Članak 12.

(1) Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale pregledava dostavljene prijave, izdvaja nepravodobne, nepotpune, kao i one koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

(2) Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale obavještava kandidate pisanim putem o razlozima izdvajanja prijava iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Valjane prijave, dopunjene podacima iz službene evidencije iz svoje nadležnosti, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale dostavlja Povjerenstvu za odabir kandidata u roku od 15 dana od isteka posljednjeg dana roka za podnošenje prijave.

Povjerenstvo za odabir kandidata

Članak 13.

(1) Povjerenstvo za odabir kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije i državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove.

(2) Povjerenstvo za odabir kandidata sastoji se od dva predstavnika Ravnateljstva policije, dva predstavnika ustrojstvene jedinice nadležne za europske i međunarodne poslove te jednog predstavnika Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, koji imaju svoje zamjenike.

(3) Za predsjednika Povjerenstva imenovat će se predstavnik ustrojstvene jedinice nadležne za europske i međunarodne poslove.

(4) Povjerenstvo, odluke iz svoga djelokruga rada, donosi većinom glasova.

(5) O obavljenim radnjama iz članka 14. stavka 1., članka 15., članka 16. stavka 1. kao i ostalim poduzetim radnjama i donesenim odlukama iz svog djelokruga rada, Povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Provjera

Članak 14.

(1) Povjerenstvo za odabir kandidata utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju opće uvjete iz natječaja.

(2) Na prijedlog Povjerenstva za odabir kandidata Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale kandidate iz stavka 1. upućuje na provjeru znanja stranog jezika.

(3) Provjera znanja stranog jezika obuhvaća:

– pisani test stranog jezika i

– razgovor na stranom jeziku.

(4) Provjera iz stavka 2. ovoga članka obavlja se pred osobom odgovarajuće struke u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za stručno usavršavanje i specijalizaciju Policijske akademije.

(5) Listu kandidata koji su ostvarili zadovoljavajući rezultat na provjeri znanja stranog jezika Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, Policijske akademije, dostavlja Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale.

Razgovor

Članak 15.

(1) S kandidatima koji su na provjeri znanja iz članka 14. ovoga Pravilnika pokazali zadovoljavajući rezultat, Povjerenstvo za odabir kandidata obavlja razgovor na koji ih upućuje Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale.

(2) Razgovor iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

– poznavanje relevantnih propisa Republike Hrvatske

– poznavanje europskog i međunarodnog prava

– poznavanje područja međunarodne policijske suradnje

– sposobnost prilagođavanja kompleksnim i otežanim situacijama koje mogu nastati za vrijeme rada u inozemstvu

– sposobnost uspostavljanja kontakata, vođenja pregovora, odgovarajućeg prosuđivanja

– sklonost timskom radu

– snalažljivost i sposobnost pronalaženja optimalnog rješenja u nesvakidašnjim situacijama

– sposobnost prilagođavanja posebnim uvjetima međunarodnog okruženja.

(3) Po obavljenom razgovoru iz stavka 1. ovoga članka svaki član Povjerenstva ocjenjuje kandidata ocjenom od najmanje 1 do najviše 10.

Sastavljanje liste

Članak 16.

(1) Rezultati provedene provjere iz članka 14. i provedenog razgovora iz članka 15. ovoga Pravilnika zbrajaju se te Povjerenstvo sastavlja listu kandidata, počevši redom od kandidata s najvišim rezultatima.

(2) Listu iz stavka 1. ovoga članka, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale dostavlja glavnom ravnatelju policije i državnom tajniku nadležnom za europske i međunarodne poslove.

(3) Glavni ravnatelj policije i državni tajnik nadležan za europske i međunarodne poslove, s liste iz stavka 1. ovoga članka, odabrat će kandidata koji će biti upućen na liječnički pregled.

Liječnički pregled

Članak 17.

(1) Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale upućuje odabranog kandidata na liječnički pregled, radi utvrđivanja potrebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

(2) O rezultatima obavljenog liječničkog pregleda Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale obavještava glavnog ravnatelja policije i državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove.

Izbor

Članak 18.

(1) Odluku o izboru policijskog časnika za vezu donosi ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije i državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove.

(2) Obavijest o izboru policijskog časnika za vezu Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale dostavit će kandidatima pisanim putem.

IV. ZAVRŠNE PRIPREME, UPUĆIVANJE,
PRAVA I OBVEZE

Osposobljavanje

Članak 19.

(1) Izabrani policijski časnik za vezu dužan je sudjelovati u svim oblicima osposobljavanja i drugim aktivnostima potrebnim za rad u inozemstvu, na koje ga upućuje Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, Policijske akademije.

(2) Osposobljavanja i druge aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ovise o konkretnim potrebama za dodatnim ili specijalističkim znanjima potrebnim za obavljanje poslova policijskog časnika za vezu.

(3) Program osposobljavanja i drugih potrebnih aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka provodi Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju Policijske akademije u suradnji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za europske i međunarodne poslove.

Ugovor

Članak 20.

(1) S izabranim policijskim časnikom za vezu Ministarstvo sklapa ugovor.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se prava i obveze policijskog službenika.

Plan aktivnosti

Članak 21.

(1) U svrhu uspješne pripreme i pravodobnog upućivanja policijskog časnika za vezu na rad u inozemstvo nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva provode sljedeće aktivnosti:

– akreditacijski postupak i dodjela diplomatskog zvanja,

– zaključivanje police osiguranja u slučaju nezgode,

– osiguravanje zdravstvene zaštite,

– preventivno cijepljenje,

– osiguravanje putne isprave i drugih dokumenata,

– materijalno-tehničko opremanje,

– pripreme za djelovanje u inozemstvu,

– medijsku potporu.

(2) Koordinaciju aktivnosti pripreme i upućivanja policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo provodi ustrojstvena jedinica nadležna za europske i međunarodne poslove.

(3) U trenutku upućivanja na rad u inozemstvo, policijski službenik mora posjedovati uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima.

(4) Policijski časnik za vezu 15 dana prije odlaska na rad u inozemstvo razdužuje se u ustrojstvenoj jedinici iz koje je upućen na rad u inozemstvo.

Akreditacijski postupak i dodjela diplomatskog zvanja

Članak 22.

(1) Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika i Odluke o izboru policijskog časnika za vezu iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika Ministarstvo će obavijestiti Ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove o osobi koja se upućuje kao policijski časnik za vezu na rad u inozemstvo, s prijedlogom o postavljenju u određeno diplomatsko odnosno konzularno zvanje.

(2) Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu može imati diplomatsko zvanje: prvi tajnik, savjetnik ili ministar savjetnik odnosno odgovarajuće konzularno zvanje, ovisno o godinama staža i radnom iskustvu na poslovima policijskog službenika, stupnju obrazovanja, osobnom policijskom zvanju, težini poslova koje će obavljati, kao i drugim specifičnostima koje utječu na profesionalno i kvalitetno obavljanje poslova, što je potrebno obrazložiti u prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za vanjske i europske poslove donosi odgovarajuću odluku o postavljenju u diplomatsko odnosno konzularno zvanje.

(4) Ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove notificirat će policijskog časnika za vezu kod nadležnog tijela za vanjske poslove države primateljice.

Polica osiguranja

Članak 23.

Za policijske časnike za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu Uprava nadležna za materijalno-financijske poslove zaključuje policu osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode).

Zdravstvena zaštita

Članak 24.

(1) Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu te članovi njegove uže obitelji koji borave s njim u inozemstvu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

(2) Ako država primateljica s Republikom Hrvatskom nema sklopljen odgovarajući ugovor o socijalnom (zdravstvenom) osiguranju sukladno standardima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili bez obzira na sklopljeni ugovor ne pokriva socijalno (zdravstveno) osiguranje članovima diplomatskog osoblja, policijski časnik za vezu ima pravo na ugovaranje police zdravstvenog osiguranja preko osiguravajućeg društva u državi primateljici na trošak Ministarstva.

Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u državi primateljici

Članak 25.

(1) Policijski časnik za vezu koji je na radu u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu i članovi njegove obitelji koji s njim borave u inozemstvu, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u državi primateljici na temelju:

– međunarodnih ugovora,

– ugovora o pružanju zdravstvenih usluga.

(2) Iznimno, u državi u kojoj nije moguće ostvariti zdravstvenu zaštitu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zdravstvena zaštita ostvaruje se u skladu sa člankom 28. ovoga Pravilnika.

(3) Djeca osoba iz stavka 1. ovoga članka zadržavaju status člana obitelji do kraja redovnog obrazovanja, odnosno najdulje do navršene 26. godine života.

Pravo na zdravstvenu zaštitu na temelju međunarodnih ugovora

Članak 26.

U državi primateljici s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ili sukcesijom preuzet ugovor o socijalnom osiguranju, koji uključuje korištenje zdravstvene zaštite za diplomatsko osoblje u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, ili s istom primjenjuje poseban dvostrani sporazum o načinu korištenja zdravstvene zaštite, policijski časnik za vezu koji se nalazi na radu u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, kao i članovi njegove obitelji koji s njim borave u inozemstvu, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na način i u opsegu propisanom odredbama toga međunarodnog ugovora.

Pravo na zdravstvenu zaštitu na temelju ugovora o pružanju zdravstvenih usluga

Članak 27.

(1) U državi primateljici s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen ili preuzet međunarodni ugovor iz članka 26. ovoga Pravilnika, osobe iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na temelju ugovora o pružanju zdravstvenih usluga sklopljenog između policijskog časnika za vezu i odgovarajućeg osiguravajućeg društva ili zdravstvene ustanove u državi primateljici (u daljnjem tekstu: ugovor o pružanju zdravstvenih usluga).

(2) Za sklapanje novog, te izmjene i dopune postojećeg ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, policijski časnik za vezu pribavlja prethodnu suglasnost Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti i visini troškova iz članka 35. ovoga Pravilnika.

(3) Za sklapanje novog ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, policijski časnik za vezu dostavlja najmanje tri ponude.

(4) Troškove premije osiguranja, po ugovoru o pružanju zdravstvenih usluga iz stavka 1. ovoga članka, snosi Ministarstvo.

Razina zdravstvene zaštite u državi primateljici

Članak 28.

(1) Osobama iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika osigurava se pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koja se ne može odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku.

(2) Osobe iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, u slučaju potrebe dugotrajnog liječenja, odnosno liječenja koje izaziva velike troškove za Ministarstvo, obvezne su s navedenim upoznati nadležne službe Ministarstva, radi ocjenjivanja potrebe povratka ili dolaska na liječenje u Republiku Hrvatsku.

(3) Osobe iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na način i u opsegu koji je predviđen člancima 26. i 27. ovoga Pravilnika, bez prava na naknadu dodatnih troškova.

Pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite korištene u inozemstvu na temelju predočenog računa

Članak 29.

Osobama iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, raspoređenim u državu primateljicu, u kojoj zdravstvena zaštita nije osigurana u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika, a istu nije moguće osigurati u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika, iznimno se osigurava pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na temelju predočenog računa o plaćenim uslugama, do razine predviđene člankom 28. ovoga Pravilnika.

Korištenje bolovanja u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu

Članak 30.

(1) Policijski časnik za vezu koji se nalazi na radu u inozemstvu, obvezan je prijaviti bolovanje te dostaviti obavijest o početku i završetku bolovanja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za europske i međunarodne poslove, koja obavijest prosljeđuje ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za materijalno-financijske poslove radi obračuna doprinosa i poreza iz plaće i isplate plaće.

(2) Ako policijski časnik za vezu koji se nalazi na radu u inozemstvu koristi bolovanje dulje od 42 dana neprekidno, ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka nadležna za europske i međunarodne poslove dužna je o tome izvijestiti Upravu za pravne poslove i ljudske potencijale, radi reguliranja pitanja ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj.

Putna isprava i drugi dokumenti

Članak 31.

(1) Policijskom časniku za vezu i članovima njegove uže obitelji ako s njim trajno borave u inozemstvu, Ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove, izdat će diplomatsku putovnicu, sukladno odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana.

(2) Po povratku s rada u inozemstvu, putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka policijski časnik za vezu predaje Ministarstvu nadležnom za vanjske i europske poslove.

Materijalno-tehničko opremanje

Članak 32.

(1) Policijski časnik za vezu oprema se materijalno-tehničkim sredstvima u skladu s potrebama poslova koje će obavljati u državi primateljici.

(2) Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, ima pravo na naknadu troškova uporabe materijalno-tehničkih sredstava, troškova uporabe sredstava za komunikaciju, kao i pravo na naknadu svih troškova nastalih za potrebe službe za vrijeme trajanja rada u inozemstvu.

(3) Službeno vozilo te druga materijalno-tehnička sredstva koja su policijskom časniku za vezu potrebna za obavljanje poslova osigurava i brine o njihovu održavanju Ministarstvo.

(4) Odluku o pravu na korištenje službenog vozila policijskom časniku za vezu donosi ministar, na prijedlog Povjerenstva iz članka 35. ovoga Pravilnika.

Pripreme

Članak 33.

(1) Priprema policijskog časnika za vezu obuhvaća:

– osposobljavanje u Ministarstvu, a po potrebi i u drugim državnim tijelima

– upoznavanje s operativnim planom, ovlaštenjima, mandatom i zadaćama koje će obavljati

– informiranje o državi i sigurnosnim prilikama u državi u koju se upućuje

– upoznavanje s osnovama diplomatskog protokola i pravilima ponašanja u državi u koju se upućuje

– upoznavanje s načinom komuniciranja s Ministarstvom i diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Hrvatske nadležnim za državu primateljicu.

(2) Policijska akademija u suradnji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za europske i međunarodne poslove izrađuje i provodi program pripreme predviđen stavkom 1. ovoga članka, o čemu pravovremeno obavještava policijskog časnika za vezu.

Preventivna cijepljenja

Članak 34.

(1) Prije upućivanja na rad u inozemstvo Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale uputit će policijskog časnika za vezu na obavljanje potrebne imunizacije, seroprofilaksacije ili kemoprofilaksacije u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i epidemiološkom situacijom u državi (regiji) u koju se upućuje.

(2) Policijski časnik za vezu može odbiti cijepljenje na vlastitu odgovornost uz vlastoručno potpisanu izjavu, koju dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima.

(3) Sve nastale troškove liječenja koji su nastali kao posljedica odbijanja cijepljenja snosi policijski časnik za vezu.

Povjerenstvo za podršku policijskim časnicima za vezu tijekom upućivanja na rad u inozemstvo i trajanja mandata

Članak 35.

(1) Povjerenstvo za podršku policijskim časnicima za vezu tijekom upućivanja na rad u inozemstvo i trajanja mandata imenuje ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije i državnog tajnika za europske i međunarodne poslove.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od predsjednika Povjerenstva iz Ravnateljstva policije, jednog predstavnika ustrojstvene jedinice nadležne za europske i međunarodne poslove i jednog predstavnika iz ustrojstvene jedinice nadležne za materijalno-financijske poslove.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka donosi odluke o opravdanosti i visini iznosa nastalih troškova.

(4) Odluku o visini protokolarnih troškova, za svaku godinu, donosi Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog ustrojstvene jedinice nadležne za materijalno-financijske poslove u skladu s proračunskim sredstvima te sukladno potrebama i ovisno o državi u koju je policijski časnik za vezu upućen na rad.

Nalog za službena putovanja

Članak 36.

(1) Za sva službena putovanja policijski časnik za vezu mora imati putni nalog.

(2) Putni nalog iz stavka 1. ovoga članka priprema ustrojstvena jedinica nadležna za europske i međunarodne poslove.

Prava iz radnog odnosa

Članak 37.

(1) Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu smatra se članom diplomatskog odnosno konzularnog osoblja te ima sva prava dodijeljenog mu diplomatskog odnosno konzularnog zvanja sukladno važećoj Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih i europskih poslova.

(2) Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu ima pravo na plaću radnog mjesta s kojeg je upućen te pravo na razliku plaće do iznosa plaće dodijeljenog diplomatskog zvanja sukladno Uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu ostvaruje sva prava iz radnog odnosa sukladno propisima o državnim službenicima.

(4) Prava iz stavka 2. ovoga članka ostvaruju se danom stupanja na rad u inozemstvu, a ukupni iznos se isplaćuju mjesečno, na račun policijskog časnika za vezu.

(5) Sve troškove valutnih konverzija i prebacivanja novčanih sredstava u inozemstvo snosit će Ministarstvo.

Odsutnost s rada

Članak 38.

(1) Policijski časnik za vezu dužan je svaku odsutnost s rada prethodno javiti šefu diplomatske misije ili konzularnog ureda i ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za europske i međunarodne poslove, koja o tome obavještava Ravnateljstvo policije.

(2) Prilikom svakog dolaska u Republiku Hrvatsku policijski časnik za vezu dužan se javiti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za europske i međunarodne poslove.

Nadzor

Članak 39.

(1) Nadzor nad operativnim radom policijskih časnika za vezu u inozemstvu provodi Ravnateljstvo policije.

(2) Nadzor nad strateškim i ostalim aktivnostima, korištenje financijskih i materijalno-tehničkih sredstava policijskih časnika za vezu provodi ustrojstvena jedinice nadležna za europske i međunarodne poslove.

Izvješćivanje i komuniciranje

Članak 40.

(1) Voditelj Ureda iz članka 8. ovoga Pravilnika odnosno policijski časnik za vezu, za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, o svim svojim operativnim aktivnostima u državi primateljici odnosno međunarodnoj organizaciji, dužan je izvještavati Ravnateljstvo policije, koje će mu dati uputu o daljnjem postupanju.

(2) O provođenju strateških aktivnosti i projekata s državom primateljicom odnosno međunarodnom organizacijom, policijski časnik za vezu dužan je izvijestiti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za europske i međunarodne poslove, koja će prije davanja upute o daljnjem postupanju obavijestiti Ravnateljstvo policije.

(3) Voditelj Ureda odnosno policijski časnik za vezu, za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, podnosi redovito mjesečno izvješće o svom radu, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Voditelj Ureda odnosno policijski časnik za vezu, za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, podnosi redovito godišnje pisano izvješće o svom radu, najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Izvješća iz stavka 3. i 4. ovoga članka podnose se ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za europske i međunarodne poslove i Ravnateljstvu policije.

Članak 41.

(1) Voditelj ureda odnosno policijski časnik za vezu, za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, bez odgode će izvijestiti Operativno-komunikacijski centar policije, ustrojstvenu jedinicu nadležnu za europske i međunarodne poslove te šefa diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu o svim izvanrednim sigurnosnim događanjima.

(2) O događajima iz stavka 1. ovoga članka Operativno-komunikacijski centar policije izvijestit će glavnog ravnatelja policije i njegove zamjenike.

Konzultacije

Članak 42.

(1) Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu može biti pozvan u Republiku Hrvatsku na konzultacije ili zatražiti suglasnost za dolazak u Republiku Hrvatsku radi obavljanja konzultacija.

(2) Poziv na konzultacije iz stavka 1. ovoga članka policijskom časniku za vezu upućuje ustrojstvena jedinica nadležna za europske i međunarodne poslove te daje suglasnost za dolazak iz stavka 1. ovoga članka.

Prestanak rada u inozemstvu

Članak 43.

(1) Policijskom časniku za vezu rad u inozemstvu prestaje:

– istekom ugovorenog roka,

– raskidom ugovora,

– sporazumom između ugovornih stranaka.

(2) Ministarstvo će jednostrano raskinuti ugovor ako:

– država primateljica, međunarodna organizacija, institucija ili tijelo Europske unije u koje je upućen na rad zatraži opoziv policijskog službenika

– je to neophodno potrebno zbog funkcioniranja službi u Ministarstvu

– su prestale potrebe Ministarstva iz članka 4. ovoga Pravilnika

– policijski službenik zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti obavljati poslove radi kojih je upućen na rad u inozemstvo

– je protiv policijskog službenika pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti

– je protiv policijskog službenika pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti

– policijskom službeniku prestane državna služba ili

– policijski službenik ne izvršava ugovorne obveze.

(3) Raskid ugovora može iz opravdanih razloga zatražiti i policijski službenik.

Povratak

Članak 44.

Policijski časnik za vezu u roku od 30 dana od dana povratka iz inozemstva obavlja zaključne aktivnosti, i to:

– podnosi zaključno pisano izvješće o svom radu

– obavlja završni obračun primljenih novčanih sredstava te

– vraća materijalno-tehnička sredstva koja je zadužio za rad u inozemstvu.

Raspored

Članak 45.

(1) Po povratku s rada u inozemstvu policijski službenik rasporedit će se na slobodno radno mjesto u Ministarstvu za koje ispunjava propisane uvjete sukladno odredbama Zakona o policiji i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je policijski službenik upućen na rad u inozemstvu u trajanju do godine dana, po povratku s rada u inozemstvu može se rasporediti na radno mjesto s kojeg je upućen.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Ugovori zaključeni s policijskim časnicima za vezu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjivat će se do njihovog isteka.

Članak 47.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (»Narodne novine« broj 10/12 i 49/15).

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/195

Urbroj: 511-01-152-18-19

Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.