Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

NN 80/2018 (7.9.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1610

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. rujna 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA

Članak 1.

U Uredbi o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16) članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini izrazi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

1. bioakumulacija je svojstvo tvari da se ulaskom u žive organizme trajno ugrađuju i nakupljaju u staničnim tkivima te se ulaskom u hranidbene lance organizama višeg reda trajno ugrađuju i nakupljaju u tim organizmima, uključujući i čovjeka

2. granica detekcije je izlazni signal ili koncentracija iznad koje se, s određenim stupnjem pouzdanosti, može potvrditi da se uzorak razlikuje od slijepog uzorka koji ne sadrži zadani analit

3. granica kvantifikacije je određeni višekratnik granice detekcije pri koncentraciji analita koji je moguće objektivno odrediti s prihvatljivim stupnjem točnosti i preciznosti, a određuje se upotrebom odgovarajućeg standarda ili uzorka. Ako se koristi standard, granica kvantifikacije se izračunava iz najnižeg standarda na baždarnoj krivulji isključujući slijepi uzorak

4. granična vrijednost pokazatelja kemijskog stanja podzemnih voda označava standard kakvoće podzemnih voda koji se utvrđuje sukladno članku 39. i 40. ove Uredbe

5. medij označava dio vodnoga okoliša koji može biti voda, sediment ili biota

6. nerazgradljivost je svojstvo neke tvari da se sporo razgrađuje ili uopće ne razgrađuje u vodama

7. oblak onečišćenja je masa onečišćujuće tvari otopljene u podzemnoj vodi, čija je koncentracija viša od granične vrijednosti ili standarda kakvoće utvrđenih u Prilogu 6. ove Uredbe za promatranu onečišćujuću tvar i koja se kreće u smjeru tečenja podzemne vode pod utjecajem hidrauličkog gradijenta, a čiji oblik i veličina ovise o geološkim i hidrogeološkim značajkama tijela podzemne vode, tipu izvora onečišćenja (točkasti ili raspršeni) te vrsti i koncentraciji onečišćujuće tvari otopljene u podzemnoj vodi

8. osnovna razina označava prosječnu vrijednost koncentracije pokazatelja izmjerenu minimalno tijekom referentnih godina (2007. odnosno 2008.). Osnovna razina utvrdit će se i u slučaju pojavljivanja novih onečišćujućih tvari nakon navedenih referentnih godina tijekom prvog razdoblja praćenja za koje su dostupni takvi podaci

9. ostale (druge) onečišćujuće tvari su one onečišćujuće tvari (sintetske i nesintetske) navedene u Prilogu 4. ove Uredbe, koje se ne nalaze na listi prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari. Među tim tvarima su utvrđene »specifične onečišćujuće tvari«, koje se ispuštaju u značajnim količinama, navedene u Prilozima 2.A i 6. ove Uredbe

10. planski ciklus (ciklus Plana upravljanja vodnim područjima) je šestogodišnje razdoblje u kojemu je na snazi Plan upravljanja vodnim područjima

11. podzemne vode su sve vode, uključujući mineralne i geotermalne vode, ispod površine tla u zoni zasićenja i u izravnom dodiru s površinom tla ili podzemnim slojem

12. popis praćenja je popis tvari koje bi mogle predstavljati značajan rizik za vode, a za koje se provodi monitoring sukladno članku 31.a ove Uredbe te se ovisno o rezultatima monitoringa dodaju na popis prioritetnih tvari

13. prioritetne tvari su tvari ili skupine tvari iz Priloga 5.A ove Uredbe koje predstavljaju značajan rizik za vode, uključujući i rizik za vode za ljudsku potrošnju. Za prioritetne tvari se planiraju mjere s ciljem postupnog ograničenja njihovog ispuštanja, emisija i rasipanja. Među tim tvarima su utvrđene »prioritetne opasne tvari«, označene oznakom »x« u Prilogu 5.A ove Uredbe, za koje se planiraju mjere zabrane ili ograničenja ispuštanja, emisija i rasipanja

14. takson biote označava određeni vodeni takson koji može pripadati sljedećim taksonomskim kategorijama: potkoljeno‚ razred ili njihov ekvivalent

15. toksičnost označava svojstvo neke tvari da u živom organizmu izaziva bolest, nenormalno ponašanje, kancerogene i/ili mutagene promjene, fiziološke smetnje, fizičke deformacije, odnosno smrt

16. značajan i trajno rastući trend je svaki statistički i, u pogledu okoliša, značajan porast koncentracije onečišćujuće tvari, skupine onečišćujućih tvari ili pokazatelja onečišćenja u podzemnoj vodi za koji je, u skladu s člancima 4., 45., 46. i Prilogom 6. ove Uredbe, utvrđeno da je preokretanje trenda nužno.«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 3. riječ: »navedne« zamjenjuje se riječju: »navedene«.

Članak 3.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Stanje podzemnih voda, osim mineralnih i geotermalnih voda, određuje se na temelju njihova količinskog i kemijskog stanja.

Elementi za ocjenu količinskog stanja tijela podzemnih voda su:

– razina podzemne vode i

– izdašnost.

Elementi za ocjenu kemijskog stanja tijela podzemnih voda su:

– općenito – električna vodljivost, otopljeni kisik i pH vrijednost i

– onečišćujuće tvari – nitrati, pesticidi i specifične onečišćujuće tvari.

Stanje mineralnih i geotermalnih voda određuje se na temelju njihova količinskog stanja.

Elementi za ocjenu količinskog stanja mineralnih voda su:

– razina mineralnih voda i

– izdašnost.

Elementi za ocjenu količinskog stanja geotermalnih voda su:

– razina geotermalnih voda

– izdašnost i

– temperatura.«.

Članak 4.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Tijelo podzemne vode razvrstava se na temelju njegovog količinskog i kemijskog stanja odnosno njegovog količinskog stanja za mineralne i geotermalne vode u kategoriju:

1. dobro stanje odnosno

2. loše stanje.

Definicije kategorija dobrog količinskog i kemijskog stanja tijela podzemnih voda i dobrog količinskog stanja mineralnih i geotermalnih voda navedene su u Prilogu 1.F. ove Uredbe.«.

Članak 5.

U članku 38. stavku 1. riječ: »stanja« briše se, a iza riječi: »podzemnih voda« dodaju se riječi: »sukladno metodologijama iz Plana upravljanja vodnim područjima«.

U stavku 3. točki 2. riječi: »nije postignuto dobro« zamjenjuju se riječju: »loše«.

Članak 6.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Kemijsko stanje tijela podzemnih voda, osim mineralnih i geotermalnih voda, ocjenjuje se na temelju:

1. standarda kakvoće podzemnih voda iz Tablice 2. Priloga 6. ove Uredbe i

2. graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari iz Tablice 3. Priloga 6. ove Uredbe, sukladno postupku utvrđenom u članku 43. ove Uredbe za onečišćujuće tvari za koje je analizom značajki vodnoga područja iz članka 45. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) utvrđeno da je tijelo podzemne vode u stanju rizika. Za procjenu rizika nepostizanja dobrog stanja uzimaju se u obzir najmanje pokazatelji iz Priloga 6. ove Uredbe za koje su utvrđeni standardi kakvoće podzemnih voda (SKPV).

Kemijsko stanje tijela podzemne vode ocjenjuje se sukladno Metodologiji ocjene kemijskog stanja tijela podzemnih voda, koja osobito sadrži postupak određivanja pozadinskih i graničnih vrijednosti, testiranja za ocjenu kemijskog stanja, određivanja statistički značajnog trenda i točke promjene trenda.

Metodologiju iz stavka 2. ovoga članka donose Hrvatske vode i ista se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.«.

Članak 7.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Popis specifičnih onečišćujućih tvari, uključujući i njihove važeće granične vrijednosti za ocjenu kemijskog stanja tijela podzemnih voda iz Tablice 3. Priloga 6. ove Uredbe, dopunjava se odnosno mijenja kada se na temelju nadzornog monitoringa dobiju nove informacije o postojećim i/ili novim onečišćujućim tvarima, skupinama onečišćujućih tvari ili pokazateljima onečišćenja s ciljem sprječavanja dovođenja tijela podzemne vode u rizik nepostizanja dobrog kemijskog stanja i radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari u podzemnim vodama određuju se sukladno članku 43. stavku 3. ove Uredbe, osobito imajući u vidu međusobnu povezanost tijela podzemne vode s tijelom površinske vode i utjecaj tijela podzemne vode na stanje tijela površinske vode te na izravno ovisne kopnene ekosustave i močvare te uzimajući u obzir ekotoksikološke i toksikološke podatke.«.

Članak 8.

U članku 41. stavku 3. iza riječi: »vrijednost standarda kakvoće podzemnih voda« dodaju se riječi: »i/ili granična vrijednost specifičnih onečišćujućih tvari«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»U ograničenim dijelovima tijela podzemne vode u kojima je prekoračena vrijednost standarda kakvoće podzemne vode i/ili granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari iz Priloga 6. ove Uredbe, a nalaze se unutar tijela podzemne vode koja su u dobrom kemijskom stanju, poduzimaju se mjere potrebne za zaštitu vodnih ekosustava, kopnenih ekosustava i vode za ljudsku potrošnju i uspostavlja se operativni monitoring.«.

Članak 9.

U članku 43. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. prirodni uvjeti i način korištenja voda:

– povezanost podzemnih voda, vodnim i o vodi ovisnim kopnenim ekosustavima

– međuovisnost sa stvarnim ili mogućim zakonski dopuštenim korištenjima i/ili funkcijama podzemnih voda

– sve onečišćujuće tvari koje dovode tijelo podzemne vode u stanje rizika, uzimajući u obzir najmanje one iz Priloga 6. ove Uredbe i

– hidrogeološke karakteristike, uključujući podatke o pozadinskim razinama i vodnoj bilanci podzemnih voda.«.

U točki 3. podtočki 1. riječi: »uzdužno i okomito« zamjenjuju se riječima: »lateralno i po dubini«.

Članak 10.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Za tijela podzemnih voda za koja je analizom značajki vodnoga područja iz članka 45. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) utvrđeno da su u stanju rizika, utvrđuje se i svaki značajan i trajno rastući trend u koncentraciji onečišćujućih tvari uzimajući u obzir odredbe stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

Plan monitoringa, sukladno člancima 47. do 52. ove Uredbe, treba omogućiti utvrđivanje značajnih i trajno rastućih trendova koncentracija onečišćujućih tvari iz Priloga 6. ove Uredbe.

Postupak za utvrđivanje značajnih i trajno rastućih trendova koncentracija onečišćujućih tvari temelji se na sljedećim elementima:

1.1. učestalosti monitoringa i odabiru mjernih postaja, koje se odabiru tako da:

– daju informacije neophodne za razlikovanje značajnog i trajno rastućeg trenda onečišćujuće tvari od prirodnog raspona njihovih vrijednosti s odgovarajućim stupnjem pouzdanosti i točnosti

– se značajni i trajno rastući trendovi koncentracija onečišćujućih tvari mogu pravovremeno utvrditi, a kako bi se mogle provesti mjere za sprječavanje ili barem za ublažavanje pogoršanja kakvoće podzemnih voda koje imaju značajan utjecaj na okoliš

– se uzimaju u obzir promjenjive fizikalne i kemijske karakteristike tijela podzemnih voda u vremenu, uključujući tok podzemnih voda, koeficijent hidrauličke vodljivosti, protjecanje i vrijeme infiltracije

1.2. korištenim metodama uzorkovanja i ispitivanja, u skladu s propisom iz članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), kako bi se osigurala istovrijedna znanstvena razina i usporedivost dobivenih rezultata i dostupnih informacija

1.3. procjeni statističkim metodama, uključujući regresijske analize trendova u vremenskom nizu pojedinačnih mjernih postaja i na vodnom tijelu

1.4. granici kvantifikacije svih mjerenja postavljenoj na polovicu vrijednosti najviše granice kvantifikacije koja se pojavljuje u vremenskom nizu, osim za ukupne pesticide, kako bi se izbjegla sistematska pogreška u utvrđivanju trendova i

Pri izvještavanju u okviru Plana upravljanja vodnim područjima o utvrđivanju značajnih i trajno rastućih trendova koncentracija tvari koje se javljaju prirodno ili kao rezultat utjecaja ljudskih aktivnosti, treba uzeti u obzir pozadinske razine i podatke prikupljene prije početka monitoringa, ako su dostupni.

Hrvatske vode sukladno članku 36.c Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) izvještavaju o utvrđenom značajnom i trajno rastućem trendu u okviru Plana upravljanja vodnim područjima, odnosno najmanje svakih šest godina.«.

Članak 11.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»U tijelima podzemnih voda u kojima je utvrđen značajan i trajno rastući trend koncentracija onečišćujućih tvari utvrđuju se polazne točke za praćenje i utvrđivanje tog trenda, njegove promjene te polazne točke za preokretanje trenda.

Polazna točka za promjenu značajnog i trajno rastućeg trenda određuje se kao postotak vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda i/ili graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari utvrđenih u Prilogu 6. ove Uredbe. Kada je potrebno procijeniti utjecaj postojećih oblaka onečišćenja u tijelima podzemnih voda, koja mogu dovesti u pitanje postizanje ciljeva iz članka 4. ove Uredbe, a osobito oblaka onečišćenja koji potječu iz točkastih i raspršenih izvora, provode se dodatne procjene trendova za utvrđene onečišćujuće tvari kako bi se potvrdilo da se oblaci onečišćenja ne šire, ne pogoršavaju kemijsko stanje tijela podzemnih voda i ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.

Rezultati procjena iz stavka 2. ovoga članka se objavljuju u Planu upravljanja vodnim područjima.«.

Članak 12.

U članku 46. stavku 1. točki 1. podtočka 2. mijenja se i glasi: « – je drugačija polazna točka opravdana kada granica detekcije ne dopušta da se prisutnost značajnog i trajno rastućeg trenda utvrdi pri 75% vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda i/ili graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari utvrđenih u Prilogu 6. ove Uredbe,«.

U podtočki 3. riječ: »stopa« zamjenjuje se riječju: »intenzitet«.

U stavku 2. riječ: »smanjenjenjem« zamjenjuje se riječju: »smanjenjem«.

Članak 13.

U članku 48. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Monitoring količinskog stanja mineralnih i geotermalnih voda provodi se na svim mjestima korištenja.«.

Članak 14.

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Članak 52.a

Monitoring utjecaja opterećenja na vode provodi korisnik vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim je regulirano ispuštanje otpadnih voda, utvrđen propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), prema programu monitoringa utjecaja opterećenja na vode određenog tim aktom.

Monitoring utjecaja opterećenja na vode određuje se prema Prilogu 7.A Tablici 2. odnosno Prilogu 7.B Tablici 6. ove Uredbe.

Originalna analitička izvješća o rezultatima monitoringa iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Hrvatskim vodama, u roku od mjesec dana od dana provedenog monitoringa, u obliku i na način propisani propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).«.

Članak 15.

U članku 63. stavku 2. riječ: »uzrkovanog« zamjenjuje se riječju: »uzrokovanog«.

Članak 16.

U Prilogu 1. NORMATIVNE DEFINICIJE STANJA VODA točki 1.A. OPĆE NORMATIVNE DEFINICIJE KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA ZA RIJEKE, JEZERA, PRIJELAZNE I PRIOBALNE VODE stupcu 4. Umjereno stanje riječ: »djalatnosti« zamjenjuje se riječju: »djelatnosti«.

Točka 1.F. DEFINICIJE KATEGORIJA DOBROG KOLIČINSKOG I KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA mijenja se i glasi:

»1.F. DEFINICIJE KATEGORIJA DOBROG KOLIČINSKOG I KEMIJSKOG STANJA TIJELA PODZEMNIH VODA I DOBROG KOLIČINSKOG STANJA MINERALNIH I GEOTERMALNIH VODA

Definicija kategorije dobrog količinskog stanja tijela podzemnih voda, osim mineralnih i geotermalnih voda

ElementDobro stanje
razina podzemnih voda

Razina podzemnih voda je takva da se raspoloživi resurs ne smanjuje uz dugoročnu godišnju količinu crpljenja, a razina podzemne vode nije pod utjecajem antropogenih aktivnosti koje bi mogle dovesti do:

– nepostizanja ciljeva zaštite vodnoga okoliša iz članka 4. ove Uredbe za pridružene površinske vode;

– značajnog pogoršanja stanja tih voda;

– bilo kakve značajnije štete po kopnene ekosustave ovisne o podzemnoj vodi,

a promjene smjera toka uslijed promjene razine mogu biti povremene ili stalne na ograničenom području, ali ne izazivaju prodiranje slane vode ili drugih voda, i ne pokazuju stalan i jasan antropogeni trend u smjeru toka koji može dovesti do takvih prodora.


Definicija kategorije dobrog kemijskog stanja tijela podzemnih voda

ElementDobro stanje
opći

Kemijski sastav tijela podzemnih voda je takav da koncentracije onečišćujućih tvari:

– ne pokazuju utjecaje prodora slane vode, ili drugih prodora,

– ne prelaze granice standarda kakvoće koje se odnose na zaštićena područja iz članaka 55. i 61. ove Uredbe,

– nisu takve da bi mogle spriječiti postizanje ciljeva vodnog okoliša za pridružene površinske vode, niti značajno smanjenje ekološke ili kemijske kakvoće tih voda, kao ni značajnije štete u obalnom ekosustavu koje izravno ovise o predmetnim podzemnim vodama.

električna vodljivostPromjene električne vodljivosti ne ukazuju na prodor slane vode ili nekog drugog onečišćenja u podzemne vode.«


Definicija kategorije dobrog količinskog stanja mineralnih voda

ElementDobro stanje
razina mineralnih vodaRazina mineralnih voda je takva da se raspoloživi resurs ne smanjuje uz dugoročnu godišnju količinu crpljenja.


Definicija kategorije dobrog količinskog stanja geotermalnih voda

ElementDobro stanje
razina
geotermalnih voda
Razina geotermalnih voda je takva da se raspoloživi resurs ne smanjuje uz dugoročnu godišnju količinu crpljenja.
temperaturaTemperatura geotermalne vode se ne mijenja uz dugoročnu godišnju količinu crpljenja.


Članak 17.

U Prilogu 2. STANDARDI ZA OCJENU EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA točki 2.C. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA podtočki 5. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja kemijskih elemenata kakvoće za površinske vode – specifične onečišćujuće tvari Tablici 14. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA ZA SPECIFIČNE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI stupcima 4. i 5. riječ: »kocnentracija« zamjenjuje se riječju: »koncentracija«.

Članak 18.

U Prilogu 6. STANDARDI KAKVOĆE ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA Tablica 2. STANDARDI KAKVOĆE PODZEMNIH VODA mijenja se i glasi:

»Tablica 2. STANDARDI KAKVOĆE PODZEMNIH VODA

PokazateljMjerna jedinicaStandard
kakvoće
nitrati (NO3)*mg/l50
aktivne tvari u pesticidima** uključujući njihove relevantne metabolite, produkte razgradnje i reakcijeμg/l

0,1 pojedinačno

0,5 ukupno***


*Ako se za određeno vodno tijelo utvrdi da bi standardi kakvoće mogli onemogućiti postizanje ciljeva zaštite voda iz članka 4. ove Uredbe ili bi mogli znatno ugroziti funkcioniranje ekosustava, za to određeno vodno tijelo Uredbom se utvrđuju strože granične vrijednosti, a Planom upravljanja vodnim područjima koji će se donijeti nakon važećeg Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2021. propisat će se program mjera koji će uključivati i aktivnosti vezane uz zaštitu voda od nitrata poljoprivrednog podrijetla.

** pesticid označava sredstva za zaštitu bilja i biocide u skladu s propisima o dopuštenim aktivnim tvarima u njima. Rezultati primjene SKPV za pesticide primjenjuju se ne dovodeći u pitanje primjenu posebnih propisa kojima je utvrđeno stavljanje na tržište i upotreba biocidnih pripravaka.

*** ukupno označava sumu svih pojedinačnih pesticida izmjerenih u monitoringu, uključivo njihove odgovarajuće metabolite i produkte razgradnje i reakcija.«.

Tablica 3. GRANIČNE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI mijenja se i glasi:

»Tablica 3. GRANIČNE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

PokazateljMjerna
jedinica
Granična vrijednost
1. koji se može pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti
arsen (As)*μg/l10
kadmij (Cd)μg/l5
olovo (Pb)*μg/l10
živa (Hg)μg/l1
amonij (NH4)*mg/l0,5
kloridi (Cl)mg/l250
sulfati (SO4)*mg/l250
ortofosfati (PO4)mg/l0,2
nitriti (NO2)mg/l0,5
ukupni fosfor (P)*/**mg/l0,35
2. umjetne sintetičke tvari
suma trikloretilena i tetrakloretilenaμg/l10
3. koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore
vodljivostμS/cm2 500* granična vrijednost se ne odnosi na sljedeća tijela podzemne vode koja zbog geološkog podrijetla sadrže više koncentracije arsena, olova, fosfora i amonija:

Naziv tijela podzemne vodePokazatelj / Mjerna jedinica
arsen (As) / μg/lamonij (NH4) / mg/lFosfor (P) mg/lOlovo (Pb) / μg/l
Istočna Slavonija sliv Drave i Dunava20052
Istočna Slavonija sliv Save15010
Legrad – Slatina352,5
Lekenik – Lužani101,5
Lonja – Ilova – Pakra6015
Zagreb520


** granična vrijednost će se izmijeniti/potvrditi do kraja 2018. godine.«.

Članak 19.

U Prilogu 7. UČESTALOST MONITORINGA STANJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA točki 7.B PODZEMNE VODE Tablica 4. UČESTALOST OPERATIVNOG MONITORINGA ELEMENATA KOLIČINSKOG STANJA mijenja se i glasi:

»Tablica 4. UČESTALOST OPERATIVNOG MONITORINGA ELEMENATA KOLIČINSKOG STANJA

Učestalost monitoringa podzemnih voda
razina podzemnih vodaizdašnost
aluvijalni vodonosnici1 mjesečno
(preporuka jednom dnevno)
x
krški vodonosnicix1 mjesečno
(preporuka jednom dnevno)
Učestalost monitoringa mineralnih i geotermalnih voda
razina podzemnih vodaizdašnosttemperatura
mineralne vode1 mjesečno
(preporuka jednom dnevno)
1 mjesečno
(preporuka jednom dnevno)
x
geotermalne vode1 mjesečno
(preporuka jednom dnevno)
1 mjesečno
(preporuka jednom dnevno)
1 mjesečno
(preporuka jednom dnevno)


«.

Iza Tablice 5. UČESTALOST OPERATIVNOG MONITORINGA ELEMENATA KEMIJSKOG STANJA dodaje se Tablica 6. s naslovom koji glase:

»Tablica 6. UČESTALOST MONITORINGA UTJECAJA OPTEREĆENJA NA PODZEMNE VODE

zone sanitarne zaštite izvorišta vodonosnikaprirodna ranjivost*
međuzrnska poroznostpukotinska i pukotinsko-kavernozna poroznostpanonski
vodonosnik
krški
vodonosnik
IIIIIII i IIIIVvrlo visoka i visokapovišena, umjerena, niska i vrlo niskavrlo velika i velikasrednja, slaba i vrlo slaba
6 mj.1 god.3 mj.6 mj.6 mj.1 god.3 mj.6 mj.


* Prirodna ranjivost prikazana je u Planu upravljanja vodnim područjima.«.

Izmjena izraza

Članak 20.

U cijelom tekstu Uredbe o standardu kakvoće voda riječi: »znatni i trajno rastući trend« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »značajan i trajno rastući trend« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »voda namijenjena ljudskoj potrošnji« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »voda za ljudsku potrošnju« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »Zakon o vodama« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Zakon o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)« u odgovarajućem padežu.

Članak 21.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe Hrvatske vode će donijeti Metodologiju iz članka 39. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 6. ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/41

Urbroj: 50301-25/14-18-6

Zagreb, 6. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.