Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

NN 80/2018 (7.9.2018.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

1613

Na temelju članka 125. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), ministar hrvatskih branitelja uz suglasnost ministrice znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za osobe iz članka 125. stavaka 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Članak 3.

Udžbenici, u smislu ovoga Pravilnika, za koje se ostvaruje novčana naknada su:

a) obvezni udžbenici za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama prema Konačnoj listi odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstva (u daljnjem tekstu: Konačna lista) iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, koje odobrava ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje ili

b) obvezni udžbenici za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima prema nastavnome programu koji utvrđuje visoko učilište.

Članak 4.

(1) Članovima kućanstva, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenome prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

(2) Sastav kućanstva se utvrđuje izjavom korisnika (Obrazac broj 3).

(3) Radi razjašnjenja bitnih okolnosti u svezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid.

(4) Zapisnik o očevidu mora sadržavati sve činjenice i izjave iz kojih se nesporno može utvrditi sastav kućanstva.

(5) Kod jednog stambenog prostora odvojeno kućanstvo može se utvrditi ako postoje najmanje jedna soba koju korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

(6) Kod dva i više stambena prostora koji se nalaze na istoj adresi prebivališta, može se utvrditi odvojeno kućanstvo ako postoji najmanje jedan stambeni prostor koji korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste iste stambene prostore.

Članak 5.

Pod redovitim novčanim prihodima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

a) mjesečna neto plaća

b) naknada plaće

c) naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

d) naknada na osnovi nezaposlenosti

e) mirovina i naknada mirovine

f) rodiljna i roditeljska potpora

g) naknada za rad u zatvoru/kaznionici

h) prihod od prodaje motornog vozila, motornog plovila i nekretnina i

i) drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji su služili za osnovicu pri određivanju poreza.

3. KORISNICI

Članak 6.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u osnovnim i srednjim školama mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Članak 7.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

4. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Članak 8.

(1) Osobe iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u njihovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene redovite mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini mogu ostvariti sljedeće osobe:

a) djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

b) djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i

c) djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Članak 9.

(1) Osoba iz članka 6., 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik osnovne ili srednje škole te student, pravo na besplatne udžbenike može koristiti za isti razred odnosno istu godinu studija samo jedanput.

(2) Osoba iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, student koji ponavlja godinu (stari studijski program) i apsolvent, ne može ostvariti pravo na besplatne udžbenike.

(3) Osobi iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, studentu koji studira na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon o znanstvenoj djelatnosti) i koji ispunjava uvjete predviđene ovim Pravilnikom može se priznati pravo na besplatne udžbenike ako:

a) od prvog upisa prve godine studija stekne minimalno onoliko ECTS bodova koliko je navedeno u Tablici minimalno stečenih ECTS bodova, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Tablica broj 1) i

b) je imao priznato mirovanje studija na temelju članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti, a u akademskoj godini za koju je priznato mirovanje studija nije mu priznato pravo na besplatne udžbenike.

Članak 10.

(1) Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnome uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnome upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u razdoblju:

a) za osobe iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenike osnovne ili srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine u kojoj započinje školska godina ili

b) za osobe iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, studente, od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine.

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz popunjeni zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 1) priložiti sljedeće:

a) izjavu o korištenju prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 2)

b) izjavu o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva (Obrazac broj 3)

c) preslika osobne iskaznice korisnika

d) preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

e) broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva i naziv banke kod koje se račun vodi

f) originalni račun za kupljene udžbenike sukladno Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan, ako ga podnositelj zahtjeva ima i

g) pravomoćnu presudu o razvodu braka roditelja, ako su roditelji razvedeni.

(2) Dokazi koje je službena osoba dužna pribaviti službenim putem:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika

b) potvrda o prvome upisu u određeni razred tekuće školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola

c) potvrda o prvome upisu u određenu godinu studija tekuće akademske godine i potvrda o broju ukupno stečenih ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija zaključno s 31. listopadom prethodne kalendarske godine

d) izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata (u slučaju iz članka 6. točke a), članka 7. točke a) i članka 8. stavka 2. točke a) i b) ovoga Pravilnika)

e) izvršno rješenje o statusu hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata (u slučaju iz članka 6. točke b) i d) i članka 7. točke b) i d) ovoga Pravilnika)

f) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (u slučaju iz članka 6. točke c) i e), članka 7. točke c) i e) i članka 8. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika)

g) potvrda o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju iz članka 6. točke e) i članka 7. točke e) ovoga Pravilnika)

h) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ili smrti drugog roditelja (u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika)

i) potvrda o prebivalištu za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru kada nije moguće pribaviti njihovu osobnu iskaznicu ili iz drugog opravdanog razloga

j) verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu

k) dokaz jesu li korisnik i nezaposleni članovi njegovog kućanstva, koji su stariji od 15 godina, korisnici novčanog primanja zbog nezaposlenosti

l) utvrditi jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu te u kojem iznosu

m) pribaviti izvod o vrsti osiguranja na temelju kojeg je osoba prijavljena na mirovinsko osiguranje kako bi se utvrdilo jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, zaposleni

n) potvrda HZZO-a o primanju naknade za bolovanje dulje od 42 dana u prethodnoj godini

o) potvrda HZZO-a o primanju rodiljne i roditeljske potpore u prethodnoj godini

p) ovjeren popis udžbenika prema Konačnoj listi koji sadrži: ime i prezime korisnika, školsku godinu, razred, odjeljenje, naziv i sjedište škole, naziv udžbenika i autore udžbenika (pribaviti od osnovne, odnosno srednje škole u koju je korisnik upisan) i

q) prema potrebi druge dokaze.

(3) Dokaze iz stavka 1. točke b) i d) i stavka 2. točke i) do o) ovoga članka nije potrebno pribavljati u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

5. UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE

Članak 12.

Osobe iz članka 6., 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika pravo na besplatne udžbenike ostvaruju u obliku novčane naknade.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za učenika osnovne ili srednje škole, prema računu iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 13.

(1) Osoba iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik osnovne ili srednje škole, ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike.

(2) Prilikom utvrđivanja iznosa novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka, iz priloženog računa, uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.

(3) U slučaju kada udžbenici s liste odabranih udžbenika za školu, razred i odjeljenje u koju je korisnik upisan nisu kupljeni u isto vrijeme ili od istog prodavatelja, korisnik prilaže sve račune iz kojih je vidljiva kupnja udžbenika.

(4) Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od iznosa maksimalne cijene kompleta udžbenika za pojedini razred svih osnovnih škola, svih srednjih škola-gimnazijski program ili svih srednjih škola-strukovni program u koji je korisnik upisan.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za učenika osnovne ili srednje škole, bez priloženog računa iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 14.

(1) Osoba iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik osnovne škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za osnovne škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve osnovne škole za razred u koji je upisan.

(2) Osoba iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik srednje škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za srednje škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve srednje škole-gimnazijski program ili sve srednje škole – strukovni program za razred i program u koji je upisan.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za studenta

Članak 15.

Osoba iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, student pravo na besplatne udžbenike ostvaruje u iznosu novčane naknade koja odgovara iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20%.

Članak 16.

(1) Maksimalne cijene kompleta udžbenika iz članka 13. stavka 4., članka 14. i članka 15. ovoga Pravilnika utvrđuje ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostavlja nadležnim prvostupanjskim tijelima tijekom mjeseca lipnja za sljedeću školsku odnosno akademsku godinu, nakon zaprimanja istih od ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

6. NAČIN ISPLATE I VOĐENJE EVIDENCIJA

Članak 17.

Novčani iznos utvrđen sukladno člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika Ministarstvo isplaćuje na tekući račun podnositelja zahtjeva sukladno Pravilniku o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava.

Članak 18.

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vodi evidenciju zahtjeva, rješenja i korisnika prava na besplatne udžbenike.

Članak 19.

Ministarstvo vodi evidenciju korisnika i isplata novčane naknade za besplatne udžbenike.

7. PRIVICI UZ PRAVILNIK

Članak 20.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

Obrazac broj 1 – zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava

Obrazac broj 2 – izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike

Obrazac broj 3 – izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu korisnika i članova kućanstva

Tablica broj 1 – tablica minimalno stečenih ECTS bodova.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Postupci započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nisu okončani pravomoćnim rješenjem, okončat će se prema odredbama ovoga Pravilnika ako je to za korisnika povoljnije.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 73/14).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom početka akademske godine 2018./2019.

Klasa: 011-02/18-02/13

Urbroj: 522-02/2-18-3

Zagreb, 5. rujna 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

REPUBLIKA HRVATSKA

 


Ured državne uprave/upravno tijelo Grada Zagreba

ZAHTJEV
za priznavanje prava na besplatne udžbenike[1](Zahtjev popunjavati za svakog korisnika posebno)

OPĆI PODACI O KORISNIKU
Ime i prezime korisnika
JMBG korisnika
OIB korisnika
Ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te odnos s korisnikom (ukoliko se razlikuje od korisnika)
Prebivalište korisnika
Datum i mjesto rođenja korisnika
Tel.:
Status korisnika

1. dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja

2. dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

3. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

4. hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

5. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

6. dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru

7. dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

8. dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

9. dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

Ime i prezime osobe od koje se izvodi pravo (u slučaju da je prethodno zaokružena točka 1.,2.,5., 6., 7., 8. ili 9.)
Za kupljene udžbenike prilažem račun/eDANE


1. za šk.god. _________ razred ____________ odjeljenje ____________ OSNOVNA škola ____________________________­______

Naziv, sjedište i adresa

2. za šk.god. _________ razred ___________ odjeljenje ____________ SREDNJA škola ______________________________­______

Naziv, sjedište i adresa

3. za akademsku godinu ____________ semestar ___________ VISOKO UČILIŠTE ________________________________________

__________________________________________________________,____________________________________________
Naziv, sjedište i adresaredovni ili izvanredni studij


Molim da mi se novčana naknada za kupnju udžbenika uplati na tekući račun:

_____________________________________________________,_______________________________________________
Naziv i sjedište bankebroj tekućeg računa


IZJAVA O SUGLASNOSTI

Upoznat/a sam da se moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva za priznavanje prava na besplatne udžbenike, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) i podaci članova moga kućanstva, prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava, te da se u druge svrhe ne koristiti. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova svoga kućanstva, te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U______________________________, _____________ god._______________________
Potpis podnositelja zahtjeva


POPIS PRILOŽENIH ISPRAVA UZ ZAHTJEV

1. izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 2)

2. izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva (Obrazac broj 3)

3. preslika osobne iskaznice korisnika

4. preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

5. dokaz iz kojeg je vidljiv broj tekućeg računa i naziv banke kod koje se isti vodi

6. pravomoćna presuda o razvodu braka roditelja, ukoliko su roditelji razvedeni

7. originalan račun/i za kupljene udžbenike, ukoliko ga podnositelj zahtjeva ima

8. __________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________________

11. __________________________________________________________________________________


Podnositelj zahtjeva ovjerava svojim potpisom popis priloženih dokumenta.

OVJERA PRIMITKA

___________________________

(potpis službene osobe)

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

_________________________

(potpis podnositelja zahtjeva)


U ________________________, _______________god.

Obrazac broj 2

REPUBLIKA HRVATSKA

 


Ured državne uprave/upravno tijelo Grada Zagreba

IZJAVA
O KORIŠTENJU PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Ime i prezime korisnika


Izjavljujem da pravo na besplatne udžbenike za školsku/akademsku godinu[2](2 Upisati školsku/akademsku godinu za koju se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17)) _______ nisam ostvario po drugim propisima.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

_______________________________


______________________________________

(Ime i prezime – štampanim slovima)(potpis podnositelja zahtjeva)


U ________________________, _______________ god.


Obrazac broj 3

REPUBLIKA HRVATSKA

 


Ured državne uprave/upravno tijelo Grada Zagreba

PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU KORISNIKA I ČLANOVA KUĆANSTVA
U PRETHODNOJ GODINI

BR.IME I PREZIME KORISNIKA I ČLANOVA KUĆANSTVAKorisnik/ Srodstvo ili odnos s korisnikomOIBNeto plaća
(ili naknada plaće)
Naknada za stručno osposobljavanjeMirovina i naknada mirovineNaknada po osnovi nezaposlenostiRodiljna ili roditeljska potporaNaknada za rad u zatvoru/kaznioniciPrihod od prodaje motornog vozila, plovila ili nekretninaOstali prihodi3Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRIHODI KUĆANSTAVA UKUPNO


3 Drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji su služili za osnovicu pri određivanju poreza

Za istinitost i točnost navedenih podataka snosim materijalnu i kaznenu odgovornost, te se obvezujem da ću o svakoj promjeni odmah izvijestiti.

U ____________, _____________ god._______________________
Potpis podnositelja zahtjeva

Tablica broj 1

Tablica broja minimalno stečenih ECTS bodova

2-godišnji studij3-godišnji studij4-godišnji studij5-godišnji studij6-godišnji studij
Najmanje ukupno stečenih bodovaNajmanje ukupno stečenih bodovaNajmanje ukupno stečenih bodovaNajmanje ukupno stečenih bodovaNajmanje ukupno stečenih bodova
Po završetku 1. godine studiranja1818181818
Po završetku 2. godine studiranja6060363636
Po završetku 3. godine studiranja120120606060
Po završetku 4. godine studiranja180120120120
Po završetku 5. godine studiranja180180180
Po završetku 6. godine studiranja240240240
Po završetku 7. godine studiranja300300
Po završetku 8. godine studiranja360