Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije

NN 81/2018 (12.9.2018.), Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije

Ministarstvo državne imovine

1635

Na temelju članka 57. stavka 5. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« br. 52/2018) ministar državne imovine donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NEKRETNINAMA PROCIJENJENIM U POSTUPKU PRETVORBE ILI PRIVATIZACIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade koja pripada Centru za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu – Centar) za izdavanje uvjerenja kojim se utvrđuju nekretnine koje su procijenjene u vrijednost društvenog kapitala društvenog poduzeća odnosno koje su unesene u vrijednost društvenog kapitala društvenog poduzeća po knjigovodstvenoj vrijednosti i u protuvrijednosti kojih je određena rezervacija dionica ili poslovnih udjela u postupku pretvorbe na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« broj 19/91, 83/92, 94/93, 2/94, 9/95 i 118/99), te za nekretnine koje su unesene u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije na temelju Zakona o privatizaciji (»Narodne novine« broj 21/96, 71/97, 16/98 i 73/00).

Članak 2.

Naknada za izdavanje uvjerenja kojim se utvrđuju nekretnine iz članka 1. ovog Pravilnika iznosi:

(1) jedan promil (1‰) od ukupne procijenjene vrijednosti nekretnina uključenih u vrijednost društvenog kapitala ili temeljnog kapitala u postupku pretvorbe ili privatizacije odnosno knjigovodstvene vrijednosti nekretnina unesenih u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe u protuvrijednosti kojih je određena rezervacija dionica ili poslovnih udjela, ali ne manje od 3.500,00 kuna niti više od 35.000,00 kuna ukoliko se uvjerenje izdaje na zahtjev trgovačkog društva subjekta pretvorbe odnosno privatizacije na koju se zahtjev odnosi ili njegovog univerzalnog statusnopravnog sljednika,

(2) jedan promil (1‰) od procijenjene vrijednosti lokacije u sastavu koje se nalazi nekretnina odnosno knjigovodstvene vrijednosti lokacije u protuvrijednosti koje je određena rezervacija dionica ili poslovnih udjela u sastavu koje se nalazi nekretnina, ali ne manje od 1.750,00 kuna niti više od 17.500,00 kuna ukoliko se uvjerenje izdaje na zahtjev stranke koja dokaže pravni interes za njegovim izdavanjem.

Članak 3.

(1) Za izdavanje uvjerenja kojim se uvjerenje iz prethodnog članka mijenja odnosno dopunjava, naknada se utvrđuje u iznosu od 0,5 promila (0,5‰) od procijenjene vrijednosti lokacije u sastavu koje se nalazi nekretnina odnosno knjigovodstvene vrijednosti lokacije u protuvrijednosti koje je određena rezervacija dionica ili poslovnih udjela u sastavu koje se nalazi nekretnina na koju se zahtjev odnosi, ali ne manje od 1.750,00 kuna niti više od 17.500,00 kuna.

(2) Ukoliko je zahtjev za izmjenama odnosno dopunama uvjerenja podnijet unutar roka od 30 dana od dana dostave uvjerenja stranci na čiji je zahtjev to uvjerenje izdano, ne plaća se naknada iz stavka (1) ovoga članka.

Članak 4.

Naknada iz članka 2. i 3. ovog Pravilnika ne naplaćuje se ukoliko se uvjerenje izdaje na zahtjev Republike Hrvatske podnijet po mjerodavnom državnom odvjetništvu odnosno na zahtjev tijela državne uprave.

Članak 5.

Naknada se plaća na temelju računa Centra ispostavljenog nakon izdavanja uvjerenja iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/09
Urbroj: 536-04/01-18-02
Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Ministar
doc. dr. sc. Goran Marić, v. r.