Odluka o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje »Jadranske autoceste« – dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji

NN 83/2018 (19.9.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje »Jadranske autoceste« – dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji

Vlada Republike Hrvatske

1648

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 78. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. rujna 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 5 UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, GRAĐENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE »JADRANSKE AUTOCESTE« – DIONICA: DRAGONJA – PULA I KANFANAR – PAZIN – MATULJI

I.

Republika Hrvatska, kao davatelj koncesije, i društvo Bina – Istra d.d., Lupoglav, Zrinščak 57, kao Koncesionar, sklopit će Ugovor o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje »Jadranske autoceste« – dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji, sklopljenog 25. rujna 1995. i izmijenjenog i dopunjenog 18. rujna 1997., 27. kolovoza 1999., 25. veljače 2003. i 25. kolovoza 2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 5), u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klase: 340-03/03-01/3, urbroja: 530-06-2-1-18-949, od 10. rujna 2018. godine.

II.

Ugovorom br. 5 trajanje koncesije se mijenja i Izmijenjen i dopunjen i konsolidiran Ugovor o koncesiji, odnosno koncesija ističe najkasnije 18 mjeseci nakon datuma planirane otplate duga za Fazu 2B1, odnosno ističe najkasnije 15. lipnja 2034. godine.

U slučaju ako Koncesionar u cijelosti ispuni sve svoje obveze prema Financijskim dokumentima Faze 2B1 na planirani datum otplate duga za Fazu 2B1, odnosno 15. prosinca 2032. godine ili nakon toga, trajanje Izmijenjenog i dopunjenog i konsolidiranog Ugovora o koncesiji, odnosno koncesije skratit će se i isteći će na datum koji nastupi 90 dana nakon datuma takvog ispunjenja obveza Koncesionara.

III.

Ministar mora, prometa i infrastrukture potpisat će Ugovor br. 5, kao i sve druge ugovore predviđene Ugovorom br. 5 ili potrebne za izvršavanje Ugovora br. 5, uključujući Izravni ugovor o financijskom doprinosu koji je Prilog 20. Izmijenjenog i dopunjenog i konsolidiranog Ugovora o koncesiji i Tripartitni ugovor koji je Prilog 21. Izmijenjenog i dopunjenog i konsolidiranog Ugovora o koncesiji.

IV.

Ugovor br. 5 te Izravni ugovor o financijskom doprinosu i Tripartitni ugovor sklopit će se nakon isteka razdoblja mirovanja od 15 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/254

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 13. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.