Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga

NN 83/2018 (19.9.2018.), Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1659

Na temelju članka 99. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. rujna 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O KVALIFIKACIJAMA I KADROVSKIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljno se uređuju:

1. kategorije osoba i poslova iz članka 96. stavka 2. Zakona,

2. kriteriji za ispunjavanje uvjeta iz članka 97. pod kojima se mogu obavljati poslovi iz članka 96. Zakona,

3. obaveze investicijskog društva iz članka 98. Zakona u odnosu na način vođenja i sadržaj registra, sadržaj i način obavljanja obrazovanja i način obavljanja nadzora nad pridržavanjem tih obaveza,

4. minimalne kvalifikacije, kompetencije i radno iskustvo za kategorije i poslove iz članaka 96. stavka 2. Zakona,

5. postupak priznavanja stručnih kvalifikacija za određene vrste poslova iz članaka 96. stavka 2. Zakona.

Definicije

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. savjetovanje pružanje osobne preporuke određenoj osobi, bilo na inicijativu te osobe ili na inicijativu društva, tijekom obavljanja relevantne funkcije

3. korisnik pravna ili fizička osoba koja nastupa kao klijent, potencijalni klijent ili potrošač u kontekstu financijskih proizvoda i usluga

4. informiranje pružanje informacija o proizvodima i uslugama korisniku na zahtjev ili na inicijativu Društva. Informiranje u smislu ovog Pravilnika ne uključuje:

a. aktivnosti zaposlenika Društva koji samo upućuje gdje se mogu dobiti informacije

b. pružanje informacija općenite naravi, pod uvjetom da je moguće dokazati da svrha takvih aktivnosti nije pomoć korisniku pri odabiru ili korištenju financijskog proizvoda, usluga ili aktivnosti

c. dostava odnosno ponuda, brošura ili sličnog informativnog odnosno marketinškog materijala bez davanja dodatnih informacija u odnosu na sadržaj tog materija ili naknadno pružanje savjeta ili druge usluge u odnosu na financijski proizvod, uslugu ili aktivnost

d. pružanje informacija u tiskanim ili elektroničkim publikacijama kada je moguće dokazati da osnovna svrha publikacije nije usmjeravanje korisnika na određeni proizvod ili pružatelja usluga /distributera financijskog proizvoda

e. pružanje informacija na predavanjima, seminarima i sličnim događanjima, kada je moguće dokazati da osnovna svrha takvog događanja nije navođenje korisnika na korištenje usluge određenog društva ili financijskog proizvoda i kada osobe koje su sudjeluju u organizaciji ili prezentiranju tih informacija ne stječu naknadu koja ovisi o interesu sudionika događanja za određeni financijski proizvod, uslugu ili aktivnost.

f. pružanje informacija u medijima poput radija i televizije ako je jasno vidljivo da osnovna svrha prijenosa sadržaja nije navođenje korisnika na korištenje određenog financijskog proizvoda ili određenog pružatelja usluga

g. povremeno pružanje informacija u sklopu druge profesionalne aktivnosti na koju se ne primjenjuje Zakon i ovaj Pravilnik, ako svrha informiranja nije da se korisniku pruži pomoć pri odabiru ili korištenju financijskog proizvoda, usluga ili aktivnosti

5. kandidat je osoba koja sudjeluje u obavljanju relevantne funkcije a koja nema priznate kvalifikacije za obavljanje relevantne funkcije i/ili nema šest mjeseci iskustva potrebnih za obavljanje relevantne funkcije

6. funkcija po predlošku/scenariju je funkcija koja se obavlja pod strogo određenim i ograničenim uvjetima u skladu s propisanim predloškom postupanja(scenarijem) koje je donijelo i odobrilo društvo, bez mogućnosti obavljanja te funkcije izvan scenarija/predloška

7. priznata kvalifikacija je odgovarajuća kvalifikacija za relevantnu funkciju kako je propisano Prilogom I ovog pravilnika

8. društvo je investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje koje u skladu s člankom 8. Zakona pruža investicijske usluge i aktivnosti na području Republike Hrvatske

9. ESMA smjernica je Smjernica za procjenu znanja i stručnosti, ESMA/2015/1886

Ostali pojmovi imaju značenje kao u Zakonu o tržištu kapitala.

II. RELEVANTNE FUNKCIJE I OVLAŠTENE OSOBE

Opći zahtjevi za društvo

Članak 3.

(1) Društvo je dužno osigurati da osobe koje obavljaju relevantne funkcije u smislu članka 4. ovoga Pravilnika za račun društva, uključujući i sve treće osobe, vezane zastupnike i osobe na koje su relevantne funkcije izdvojene (dalje: ovlaštene osobe) ispunjavaju uvjete propisane Zakonom, ESMA smjernicom i ovim Pravilnikom.

(2) Društvo je dužno osigurati da ovlaštene osobe imaju odgovarajuće znanje i stručnost primjerene pojedinoj relevantnoj funkciji, regulatornim zahtjevima i pravilima poslovne etike koja se na tu funkciju odnose te da se kompetencije i stručnost stječu i održavaju sustavno kroz radno iskustvo i obuku tijekom radnog ili drugog ugovornog odnosa s društvom.

(3) Društvo je dužno organizacijskom strukturom jasno i dosljedno predvidjeti koje radno mjesto podrazumijeva obavljanje pojedinih relevantnih funkcija.

(4) Prilikom izvršavanja obaveze iz stavka 3. ovoga članka, društvo je dužno osigurati primjenu ESMA Smjernica i Smjernica Hanfe o prodajnim kanalima investicijskih proizvoda.

Relevantne funkcije

Članak 4.

(1) Relevantne funkcije u odnosu na koje se ovim Pravilnikom propisuju kadrovski uvjeti u smislu stavka 1. članka 96. Zakona su sljedeći poslovi za obavljanje kojih su ovim Pravilnikom propisani minimalni zahtjevi vezeni za primjerenu razinu znanja i stručnosti:

a. pružanje informacija korisnicima vezano za usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 1. do 5. i stavka 2. točke 1. i 2. Zakona (informiranje o uslugama, nuđenje usluga)

b. pružanje informacija korisnicima vezano za financijske instrumente ili strukturirane depozite (informiranje o instrumentima)

c. pružanje usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona (brokerski poslovi)

d. obavljanje aktivnosti iz članaka 5. stavka 1. točke 3. Zakona (poslovi riznice)

e. pružanje osobnih preporuka korisnicima vezano za investicijske proizvode u smislu članka 5. stavka 1. točke 5. (investicijsko savjetovanje)

f. pružanje usluge upravljanja portfeljem iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona (upravljanje portfeljem)

(2) Relevantne funkcije u društvu mogu obavljati samo ovlaštene osobe iz članka 5. ovoga Pravilnika, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Ovlaštena osoba može obavljati jednu ili više relevantnih funkcija, kao i ostale poslove u društvu, ako je društvo u mogućnosti adekvatno upravljati sukobima interesa koji iz toga proizlaze.

(4) Ovlaštena osoba koja obavlja više relevantnih funkcija mora imati stručne kvalifikacije za sve funkcije koje obavlja, osim ako pojedina stručna kvalifikacija ne obuhvaća više relevantnih funkcija.

(5) Više relevantnih funkcija može obavljati samo ovlaštena osoba koja ima priznate kvalifikacije u skladu s ovim Pravilnikom.

(6) Relevantnim funkcijama u smislu ovoga pravilnika ne smatraju se poslovi koji ne obuhvaćaju informiranje ili savjetovanje klijenata o investicijskim proizvodima ili uslugama, kao što su primjerice:

a. upućivanje korisnika gdje može naći tražene informacije,

b. dijeljenje brošura i letaka bez pružanja dodatnih informacija u pogledu sadržaja ili pružanja investicijskih usluga,

c. pružanje ključnih informacija za klijente na zahtjev klijenata, bez pružanja dodatnih informacija u pogledu sadržaja ili pružanja investicijskih usluga

d. pozadinski poslovi koji ne obuhvaćaju izravan kontakt s klijentima

e. pozadinski poslovi koji obuhvaćaju izravan kontakt s klijentima u svrhu koja nije izravno vezana za pružanje investicijskih usluga, kao što su dodatno prikupljanje dokumentacije, pružanje informacija vezanih uz namiru, pozivi klijentu na uplatu po margin call-u, pružanje informacija o korporativnim akcijama, poslove kontrole izračuna vrijednosti udjela u investicijskih fondovima kod obavljanja poslova depozitara i slično

f. poslovi ugovaranja internetskog bankarstva koji ne uključuju pružanje informacija o proizvodima i uslugama, već se odnose samo na korisničku podršku vezano za funkcionalnosti sustava

g. poslovi skrbništva, kad se ti poslovi obavljaju na zahtjev klijenta.

(7) Ovlaštena osoba koja osim relevantnih funkcija obavlja i druge poslove za koje su potrebne kvalifikacije sukladno primjenjivim propisima, ili ako u sklopu obavljanja relevantne funkcije usluge i proizvode nudi kao dio paketa ili uvjet za isti paket, mora ispunjavati i uvjete iz drugih primjenjivih propisa.

Ovlaštene osobe

Članak 5.

(1) Relevantne funkcije iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu obavljati samo sljedeće osobe, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (ovlaštene osobe):

a. osobe koje imaju jednu ili više priznatih kvalifikacija i barem šest mjeseci radnog iskustva primjereno relevantnoj funkciji iz Priloga I. ovoga Pravilnika (kvalificirane osobe)

b. kandidati za stjecanje kvalifikacije u smislu članka 11. ovoga Pravilnika (kandidati)

c. osobe koje relevantnu funkciju obavljaju po scenariju/predlošku, pod uvjetima iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) U smislu stavka 1. točke a. ovoga članka, priznata kvalifikacija je primjerena relevantnoj funkciji ako je uključena u listu priznatih kvalifikacija sukladno Prilogu I ovoga Pravilnika.

Obaveza vođenja registra ovlaštenih osoba

Članak 6.

(1) Društvo je obavezno uspostaviti i redovno ažurirati registar koji će sadržavati najmanje sljedeće podatke vezano za ovlaštene osobe iz stavka 1. članka 5. ovoga Pravilnika:

a. ime, prezime i OIB ovlaštene osobe koja obavlja relevantnu funkciju;

b. naznaku o tome radi li se o kvalificiranoj osobi, kandidatu ili osobi koja obavlja funkciju po predlošku/scenariju;

c. relevantna funkcija i financijski proizvodi/usluge u odnosu na koje je osoba ovlaštena obavljati relevantnu funkciju;

d. datum stjecanja priznate kvalifikacije i potrebnog iskustva

(2) Ako je ovlaštena osoba kandidat, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka:

a. datum početka obavljanja funkcije;

b. naznaka kvalifikacije koja se stječe.

(3) Društvo će iz registra bez odgode ukloniti one osobe koje:

a. izgube kvalifikaciju, ako im je ista uklonjena ili suspendirana

b. ako u roku od 4 godine kandidat ne stekne priznatu kvalifikaciju

c. ako na temelju interne kontrole ili revizije ili na drugi način utvrdi da je navedena osoba ozbiljnije kršila obaveze propisane Zakonom, ovim Pravilnikom ili internim aktima iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika;

d. u svim drugim slučajevima koje društvo propiše, kada osoba iz bilo kojeg razloga više nije ovlaštena od strane društva za obavljanje relevantne funkcije (na primjer prekid radnog odnosa, preraspodjela na radno mjesto na kojemu nije ovlaštena obavljati relevantne funkcije i slično)

e. ako je isto posljedica nadzornih mjera koje je Hanfa izrekla u okviru svojih zakonskih ovlasti.

(4) Osobe koje su na temelju stavka 3. ovoga članka uklonjene iz registra te druge osobe koje nisu u registru ne smiju obavljati relevantne funkcije.

(5) Svaka osoba upisana u registar ima pravo uvida u registar u dijelu u kojemu se podaci odnose na tu osobu.

(6) Društvo je dužno svakoj osobi koja je bila ili je upisana u registar na zahtjev izdati potvrdu sa podacima propisanim ovim člankom i člankom 12. kada je to primjenjivo.

(7) Društvo je dužno podatke iz registra čuvati najmanje pet godina od dana kada je po bilo kojoj osnovi podatak unesen u registar.

Dokazivanje statusa ovlaštene osobe

Članak 7.

(1) Društvo će korisniku na njegov zahtjev predočiti odnosno izdati potvrdu ispisanu na memorandumu društva koja potvrđuje da je osoba koja obavlja relevantnu funkciju za koju je odgovorno i nadležno Društvo, ovlaštena osoba u odnosu na relevantnu funkciju koju obavlja.

(2) Društvo je dužno u okviru općih informacija za klijente na način i u obliku kako je Zakonom propisano za pružanje općih informacija klijentima, na jasan i nedvosmislen način obavijestiti klijenta o obavezi iz stavka 1. ovoga članka.

Posebni zahtjevi vezani za upravljanje proizvodima

Članak 8.

(1) Društvo koje proizvodi ili distribuira financijske proizvode dužno je osigurati da je barem jedna osoba uključena u postupak donošenja odluka ispunjava uvjete za obavljanje primjerene relevantne funkcije u smislu Priloga I ovoga Pravilnika.

(2) Društvo je dužno na zahtjev Hanfe dokazati da ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Posebni zahtjevi vezani za pružanje usluga putem automatiziranih sustava

Članak 9.

(1) Društvo koje investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točaka 4. ili 5. Zakona pruža putem automatiziranih ili djelomično automatiziranih sustava dužno je osigurati da barem jedna osoba u postupku odabira proizvoda, kreiranja sadržaja preporuke ili informacije koja je rezultat savjetovanja ili pružanja informacije ispunjava uvjete za investicijskog savjetnika u smislu ovoga Pravilnika.

(2) Društvo je dužno na zahtjev Hanfe dokazati da ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Posebni zahtjevi vezani za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju

Članak 10.

(1) Društvo može organizirati obavljanje relevantne funkcije iz članka 4. ovoga Pravilnika na način da ovlaštene osobe postupaju u skladu sa unaprijed usvojenim predloškom/scenarijem ako su u odnosu na relevantnu funkciju ispunjeni sljedeći uvjeti:

a. kriterije, scenarij/predložak i postupanje po istome donijela je i odobrila osoba koja ima priznate kvalifikacije za obavljanje relevantne funkcije;

b. društvo je osiguralo da su postupanja navedenih osoba predmet redovnih internih kontrola;

c. osoba koja postupa po predlošku/scenariju prošla je prethodnu odgovarajuću obuku u organizaciji društva, a koja sadržajno odgovara potrebama obavljanja relevantne funkcije;

d. kada je to potrebno radi održavanja odgovarajuće razine znanja u odnosu na proizvod ili uslugu, osoba koja postupa po predlošku/scenariju prošla je dodatne edukacije u svrhu održavanja odgovarajuće razine znanja u odnosu na uslugu ili proizvod;

e. društvo vodi odgovarajuće dokumentirane evidencije kojima dokazuje da postupa u skladu s ovim člankom te zahtjevima iz primjenjivih propisa.

(2) Osobe koje obavljaju relevantnu funkciju po predlošku/scenariju dužne su:

a. postupati u skladu sa scenarijem koje je donijelo društvo u skladu sa stavkom 1. ovoga Pravilnika

b. uspješno završiti obuku iz točke d. stavka 1. ovoga članaka

c. uspješno završiti svaku dodatnu edukaciju u organizaciji društva iz stavka 1. točke e. ovoga članka

(3) Osoba u odnosi na koju su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne mora imati priznate kvalifikacije za obavljanje relevantne funkcije u smislu Priloga I ovoga Pravilnika.

(4) Društvo je dužno uspostaviti, održavati i unapređivati postupke koji osiguravaju adekvatan nadzor rada osoba iz stavka 1. ovoga članka, primjeren opsegu i kompleksnosti usluga i financijskih instrumenata u odnosu na koje se postupanje po unaprijed definiranom predlošku/scenariju odnosi.

(5) Postupanje prema predlošku/scenariju može se odnositi na one financijske instrumente koje društvo ocijeni primjerenim odnosno prikladnim za klijenta.

(6) Osobe koje su u pružanje investicijskih usluga uključene na način da postupaju u skladu s ovim člankom, neće se smatrati relevantnim osobama u smislu Zakona.

(7) Interne kontrole iz točke c. stavka 1. ovoga članka potrebno je provoditi u skladu s procijenjenim rizikom neusklađenosti.

Kandidati

Članak 11.

(1) Društvo za obavljanje relevantnih funkcija može kao ovlaštene osobe zadužiti i kandidate, ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga članka.

(2) Prije nego što kandidat počne obavljati poslove obuhvaćene relevantnom funkcijom, društvo ga je dužno informirati o tome da je unutar četiri godine od početka rada dužan steći šest mjeseci relevantnog radnog iskustva i relevantnu priznatu kvalifikaciju da bi samostalno obavljao relevantnu funkciju.

(3) U svrhu postizanja cilja iz stavka 2. ovoga članka, društvo je dužno uspostaviti plan stjecanja priznate kvalifikacije i relevantnog iskustva i pratiti periodički postupanje u skladu sa planom.

(4) Društvo je dužno osigurati da kandidat prođe barem odgovarajuću internu obuku prije nego mu se odobri kontakt s korisnicima.

(5) Društvo je dužno uspostaviti postupke koji osiguravaju adekvatno mentoriranje kandidata.

(6) Postupci iz stavka 5. ovoga članka moraju osiguravati najmanje sljedeće:

1. do stjecanja kvalifikacije i potrebnog radnog iskustva za samostalno obavljanje relevantne funkcije dokumentaciju koja se odnosi na relevantnu funkciju periodički provjerava osoba koja ima odgovarajuće kvalifikacije (dalje: mentor),

2. u unaprijed definiranom razdoblju koje ne može biti manje od mjesec dana, kontakte s klijentima nadzire mentor,

3. da jedan mentor prati najviše 15 kandidata u istom razdoblju.

(7) Društvo je dužno u roku od tri mjeseca od početka rada kandidata na relevantnoj funkciji napraviti procjenu kandidata koja uključuje najmanje:

1. podatke o prirodi i kompleksnosti funkcija koje obavlja,

2. procjena znanja i primjene znanja vezano za regulatorne zahtjeve, primjenjivo funkciji koju obavlja, te

3. etičnost i odnos prema klijentima.

(8) Ako je kandidat vezani zastupnik ili radnik vezanog zastupnika pravne osobe, mentoritanje zaposlenika vezanog zastupnika mora obavljati osoba koja ima odgovarajuće kvalifikacije, neovisno o tome da li je ta osoba zaposlenik društva ili vezanog zastupnika.

(9) Društvo je s vezanim zastupnikom iz stavka 8. ovoga članka dužno sklopiti ugovor koji sadrži odredbe o načinu i odgovornosti za mentoriranje kandidata i o uspostavljenim mehanizmima iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(10) Odredbe ovoga članka o mentoriranju kandidata ne primjenjuju se na kandidate koji imaju barem 4 godine relevantnog iskustva u Republici Hrvatskoj ili u drugim članicama EU, ako za to postoje valjani dokazi. Pod relevantnim iskustvom smatra se obavljanje poslova koji su usporedivi s poslovima za koje se kvalifikacija stječe.

(11) Kandidat je dužan steći uvjete za odgovarajuću kvalifikaciju u roku od 4 godine od početka rada.

(12) Društvo je dužno definirati prekide radnih odnosa koji se ne uračunavaju u rok od 4 godine u smislu stavka 11. točke 4. ovoga članka.

Evidencije kandidata

Članak 12.

(1) Osim registra iz članka 6. ovoga Pravilnika, Društvo je dužno voditi dodatne evidencije o kandidatima koji su uključeni u obavljanje relevantnih funkcija.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka trebaju sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a. datum početka obavljanja relevantne funkcije

b. pojedinosti o završenim treninzima, edukacijama ili obuci ili stečenom dijelu priznate kvalifikacije prije početka komunikacije s korisnicima

c. stečene kvalifikacije i radno iskustvo

d. ime i prezime mentora i njegove kvalifikacije, kada je primjenjivo.

Praćenje ispunjavanja obveza

Članak 13.

(1) Društvo je dužno napraviti barem jednom godišnje, a po potrebi i češće godišnju reviziju kvalifikacija ovlaštenih osoba u svrhu provjere točnosti podataka u registrima i evidencijama.

(2) Revizija iz stavka 1. ovoga članka posebno obuhvaća provjeru jesu li priznate i stečene kvalifikacije ovlaštenih osoba primjerene relevantnim funkcijama koje obavljaju.

(3) Revizija iz stavka 1. obuhvaća i razvojne i poslovne potrebe ovlaštenih osoba uzimajući u obzir razvoj regulative i nove proizvode koje prodaje ili nudi društvo te načine usklađivanja s istima.

(4) Reviziju iz stavka 1. ovoga članka dužna je provesti neka od kontrolnih funkcija društva i o tome izraditi izvještaj koji dostavlja upravi društva.

(5) Hanfa može u sklopu svojih nadzornih aktivnosti nad društvom kao nadzornu mjeru zatražiti izradu i dostavu takvog izvještaja i prije isteka godine dana iz stavka 1. ovoga članka.

Ostale obaveze društva

Članak 14.

(1) Društvo je dužno osigurati da su ovlaštene osobe društva upoznate s internim politikama i pravilima društva, da iste razumije i primjenjuje u svom radu kako bi se osigurala usklađenost s relevantnom propisima.

(2) Društvo je posebno dužno internim politikama i pravilima, utvrditi odgovornosti i pravila ponašanja određene relevantne funkcije, iz koje će posebno biti jasna razlika u opisu postupanja i odgovornosti između pojedinih relevantnih funkcija i načina obavljanja istih.

(3) Iz internih politike i pravila iz stavka 2. ovoga članka mora biti jasno vidljivo u kojim se organizacijskim jedinicama i na koji način obavljaju relevantne funkcije.

Provođenje obuke za obavljanje funkcije po predlošku/scenariju

Članak 15.

(1) Obuka koju društvo organizira u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom d. ovoga Pravilnika (interna kvalifikacija) smatrat će se adekvatnom za potrebe obavljanja relevantne funkcije po predlošku/scenariju samo ako je organizirana i sadržajno usklađena s odredbama ovog članka i Priloga III ovoga Pravilnika.

(2) Obuka iz stavka 1. ovoga članka mora biti primjerena kompleksnosti usluga i proizvoda na koje se obavljanje relevantne funkcije odnosi i obuhvatiti minimalno teme propisane u Prilogu III ovoga Pravilnika, u minimalnom trajanju od 7,5 sati, u obliku i na način koji osigurava adekvatno prenošenje sadržaja (npr. predavanja, alati za elektroničko učenje i slično).

(3) Društvo je dužno provesti provjeru znanja u strogo kontroliranim uvjetima te uspostaviti način ocjenjivanja koji će nepristrano i objektivno odraziti sposobnost osoba za zakonito i kvalitetno pružanje usluga korisnicima.

(4) Društvo je dužno voditi evidencije o provedenim obukama koje obuhvaćaju minimalno edukativne materijale, dokaze o prisutnosti osoba na obukama i postignute rezultate na provjeri znanja iz stavka 4. ovoga članka najmanje 5 godina.

(5) Već provedena obuka za obavljanje relevantne funkcije koja je po svome sadržaju identična obuci ili dijelu obuke iz Priloga III ovoga Pravilnika, priznaje se ako o tome postoje odgovarajuće evidencije u smislu stavka 4. ovoga članka.

(6) Društvo je dužno Hanfi podnijeti zahtjev za mišljenjem o usklađenosti interne kvalifikacije s odredbama ovoga Pravilnika, o čemu će Hanfa odlučiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije.

(7) Uz zahtjev za izdavanjem mišljenja investicijsko društvo Hanfi dostavlja sljedeće dokaze o tome da je obuka organizirana u skladu odredbama ovoga Pravilnika:

a. edukativne materijale koji sadržajno pokrivaju teme iz Priloga III ovoga Pravilnika,

b. proceduru provjere znanja i primjere ispitnih pitanja za internu obuku

c. podatke o osobama odgovornima za proces interne edukacije

d. plan edukacije za tekuću kalendarsku godinu.

(8) Interna kvalifikacija koja ispunjava uvjete iz ovoga članka, priznaje se kao dio kvalifikacije za obavljanje poslova iz članka 4. stavka 1. točke e. ovoga pravilnika.

(9) Stjecanjem interne kvalifikacije u smislu ovoga članka ne stječu se priznate kvalifikacije u smislu Zakona i Pravilnika.

Kontinuirano provođenje edukacija i obuka od strane društva

Članak 16.

(1) Društvo je dužno uspostaviti sustav kontinuiranog obrazovanja svih ovlaštenih osoba primjeren kompleksnosti i opsegu relevantnih funkcija koje ovlaštene osobe u društvu obavljaju u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika i ESMA smjernice.

(2) Društvo je dužno osigurati da se sustav kontinuiranog obrazovanja provodi na način da isti uključuje aktualnosti vezano na teme koje su obuhvaćene minimalnim kompetencijama iz Priloga II ovoga Pravilnika te razvojne i poslovne potrebe ovlaštenih osoba uzimajući u obzir razvoj regulative i nove proizvode koje prodaje ili nudi Društvo, a koje su utvrđene provođenjem revizije iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Društvo može u svrhu ispunjavanja obaveze iz ovoga Pravilnika ustrojiti metodologiju praćenja kontinuiranog obrazovanja.

(4) Kada Društvo ustroji metodologiju praćenja kontinuiranog obrazovanja, da bi se kao takva uzela u obzir ona uključuje:

a. obuku u obliku tečaja, seminara, samostalnog istraživanja ili učenja

b. provjeru kojom se dokazuje potrebno znanje i stručnost

c. provjeru relevantnosti obuke iz točke a. za obavljanje relevantne funkcije.

III. PRIZNATE KVALIFIKACIJE I MINIMALNE KOMPETENCIJE

Članak 17.

(1) Priznate kvalifikacije za pojedine relevantne funkcije propisane su Prilogom I ovoga Pravilnika.

(2) Hanfa će na svojim internetskim stranicama objaviti popis priznatih kvalifikacija.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka će se ažurirati kvalifikacijama koje ispunjavaju uvjete iz ovoga Pravilnika.

Postupak priznavanja drugih kvalifikacija

Članak 18.

(1) Osobama koje imaju druge kvalifikacije koje sadržajno pokrivaju neke od kompetencija navedenih u Prilogu II ovoga Pravilnika, te se kvalifikacije mogu se priznati kao kvalifikacija ili dio kvalifikacije iz članka 17. ovoga Pravilnika, pod uvjetima propisanim ovim člankom.

(2) Ako je kvalifikacija iz stavka 1. ovoga članka stečena u drugoj državi članici ili trećoj državi, osoba sa stečenom kvalifikacijom može od Hanfe tražiti priznavanje druge kvalifikacije.

(3) Hanfa na zahtjev osobe iz stavka 1. izdaje mišljenje o usklađenosti druge kvalifikacije, ako ima saznanja da kvalifikaciju u skladu sa ESMA smjernicom priznaje regulator države članice ili ako ista odgovara minimalnim kompetencijama iz Priloga II ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Osim Hanfe i društva, organiziranje stjecanja kvalifikacija kojima se stječu kompetencije iz Priloga II ovoga članka može organizirati i treći subjekt ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga članka.

(2) Da bi se u smislu ovoga Pravilnika kvalifikacije iz stavka 1. smatrale priznatim kvalifikacijama, osim sadržajnog obuhvata kompetencija iz Priloga II ovoga Pravilnika moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a. osoba, institucija ili organizacija koja organizira stjecanje kvalifikacije mora imati dovoljno dobar poslovni ugled, iskustvo u organizaciji edukativnih programa i biti u mogućnosti dokazati da predstavlja interese različitih zainteresiranih strana (relevantne industrije, potrošača, regulatornih tijela, međunarodnih organizacija)

b. standard znanja koji se osigurava kvalifikacijom na razini je postojećih priznatih kvalifikacija

c. uključuje sustav kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, obavezno uključujući modul od barem 3 priznata sata godišnje koje se odnosi na etiku u poslovanju financijskih institucija.

d. uključuje učinkovit i nepristran sustav vrednovanja, procjene i provjere znanja.

(3) Hanfa može prije odlučivanja o priznavanju kvalifikaciju iz stavka 1. staviti na javnu raspravu i dati je na reviziju neovisnom vanjskom stručnjaku.

(4) Niti jedna kvalifikacija ne može se smatrati da je u skladu s ovim Pravilnikom dok nije formalno prepoznata kao takva u Prilogu I ovoga Pravilnika i na internetskoj stranici Hanfe.

(5) U skladu s ESMA smjernicama, isključiva je nadležnost Hanfe da procjenjuje ispunjavanje uvjeta iz ovoga članka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Društva su se dužna uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku iz stavka 1. članka 727. Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobe zaposlene u društvu koje su obavljale relevantne funkcije kontinuirano barem 6 mjeseci, a za koje, prije početka primjene ovog Pravilnika, nije bilo nužno stjecanje kvalifikacija propisanih za ovlaštene osobe člankom 5. ovoga Pravilnika, mogu u prijelaznom roku iz stavka 4. ovoga članka nastaviti obavljati relevantne funkcije bez prelaska u status kandidata iz članka 5. stavka 1. točke b. ovoga Pravilnika. Do isteka trajanja prijelaznog roka, osoblje društva dužno je steći kvalifikacije propisane ovim Pravilnikom.

(4) Prijelazni rok za stjecanje kvalifikacije u skladu sa stavkom 3. ovoga članka je godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/18-01/05

Urbroj: 326-01-330-18-3

Zagreb, 12. rujna 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

PRIZNATE KVALIFIKACIJE


Nuđenje usluga

Informiranje o uslugama/instrumentima

Brokerski posloviPoslovi rizniceInvesticijsko savjetovanje na nesamost. osnovi

Neovisno

investicijsko savjetovanje/upravljanje portfeljem

Hanfa ispit B (prije 2009.)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet: – 6 mj. radnog iskustva

– polaganje razlike iz M3/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet: 6 mj. radnog iskustva + polaganje razlike iz M3

VŠS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

Hanfa ispit IS (prije 2009.)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet: 6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet: 6 mj. radnog iskustva

Hanfa ispit B

(nakon 2009.)

U potpunosti.

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3

VŠS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

Hanfa ispit IS (nakon 2009.)U potpunosti.

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.U potpunosti.

U potpunosti.

VSS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

Hanfa ispit MOD/MF

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M1/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M1/interna edukacija

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike (HANFA ispit za investicijskog savjetnika)

VŠS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

ACI certifikatU potpunosti, ako se informiranje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije.N/A

U potpunosti.

Dodatni uvjet: – interna edukacija razlika (zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja, etički standardi iz Priloga III)

U potpunosti ako se savjetovanje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije (zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja, etički standardi iz Priloga III) ili razlike iz M3

Djelomično

Dodatni uvjeti:

– polaganje razlike iz M3

– VŠS ili 180 ETCS ili 4 godine iskustva u financijskoj industriji

ACI diplomaU potpunosti ako se informiranje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije.N/A

U potpunosti.

Dodatni uvjet: – interna edukacija razlika(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja, etički standardi iz Priloga III)

U potpunosti ako se savjetovanje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije ili razlike iz M3

Djelomično.

Dodatni uvjeti:

– polaganje razlike iz M3

– VŠS ili 180 ETCS ili 4 godine iskustva u financijskoj industriji

CFA

L 1

U potpunosti

U potpunosti.

Dodatni uvjet:interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

interna edukacija razlika (zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz Razine 3 (nakon 2019)

CFA

L 2

U potpunosti

U potpunosti.

Dodatni uvjet: interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet: interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet: interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3

CFA charterU potpunosti.U potpunosti.U potpunosti.U potpunosti.U potpunosti.

CFA

Inv.

Foundation

U potpunosti.

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M2

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3

Djelomično.

Dodatni uvjeti:

– polaganje razlike iz M3

– VŠS ili 180 ETCS ili 4 godine iskustva u financijskoj industrijiPRILOG II.

MINIMALNE KOMPETENCIJE U SMISLU ČLANKA 18. PRAVILNIKA

Razine kompetencija:

Razumjeti (podrazumijeva znanje činjenica i njihovo razumijevanje) – Razina kompetencije I iz tablice

Analizirati Razina kompetencije II iz tablice

Primijeniti Razina kompetencije III iz tablice

UVJETITEMEDETALJNIJA PODRUČJA KOJA JE POTREBNO OBUHVATITIINFORMIRANJE (L1)BROKERSKI POSLOVI (L2)INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE (L3)nuđenje usluga

informiranje o uslugama/instrumentima

brokerski posloviupravljanje portfeljem, investicijsko savjetovanje
razina

prva razinadruga razinatreća razina
minimalno trajanje

minimalno 30 školskih sati edukacijeminimalno 50 školskih sati ili 20 sati nadogradnje na L1minimalno 70 školskih sati obuke ili 20 sati nadogradnje na L2
modularnost


opcija: nadogradnja na prvu razinu ili samostalnoopcija: nadogradnja na drugu razinu ili samostalno
kriteriji prolaznosti

ispit znanja:

prolaznost minimalno 60% iz svakog obaveznog modula

ispit znanja:

prolaznost minimalno

60% iz svakog obaveznog modula

ispit znanja:

prolaznost minimalno 60 %iz svakog obaveznog modula

uvjeti za pristupanje ispitu

6 mjeseci iskustva na sličnim/usporedivim poslovima6 mjeseci iskustva na sličnim/usporedivim poslovimaECTS 180 i 6 mjeseci iskustva na sličnim/usporedivim poslovima ili 4 godine rada u financijskoj industriji na poslovima L2
EKONOMSKO OKRUŽENJEOsnove ekonomije

Osnovni ekonomski pojmovi i koncepti (BDP, stopa nezaposlenosti, deficit, indeks potrošačkih cijena, itd.)

Definicija ekonomske politike, monetarne politike i glavni ciljevi

Razina kompetencije: IRazina kompetencije: IRazina kompetencije: II
Utjecaj ekonomskih pokazatelja na financijska tržišta

Utjecaj ekonomskih pokazatelja, nacionalnih/globalnih i regionalnih događaja na tržišta i vrijednost investicijskih i drugih financijskih proizvoda

Utjecaj na izdavanje državnih obveznica(utjecaj na izdavanje državnih obveznica i sl.

FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Financijski sustav Strukture financijskih tržišta

Sustavi trgovanja financijskim instrumentima

Financijska imovina, tržišta, institucija

Strukture financijskih tržišta prema instrumentima(tržište novca, dužničkih vrijednosnih papira, dionica, izvedenica)

Primarno i sekundarno tržište

Izdavanje financijskih instrumenata

Vrste tržišta

Vrste naloga

Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj

Razina kompetencije: IRazina kompetencije: IIRazina kompetencije: II
INVESTICIJSKI PROIZVODI

Osnove investiranja

Osnove oporezivanja različitih vrsta investicija

Ključne karakteristike, rizici i značajke te načela vrednovanja pojedinih instrumenata:

Depoziti i instrumenti tržišta novca

Dužnički vrijednosni papiri

Vlasnički vrijednosni papiri

Izvedenice

Trgovanje devizama

Investicijski fondovi

Certifikati, ETF-ovi, i ostali kompleksni proizvodi

Sadašnja i buduća vrijednost kapitala

Oporezivanje različitih vrsta investicija

Depozit; kako funkcionira, trošak i povrat za investitora, pravna ograničenja, porez

Komercijalni i trezorski zapisi: kako se izdaju, trošak i povrat za investitora, pravna ograničenja, porez

Indeksi tržišta novca

Osnovne karakteristike obveznica;kategorije, vrste, funkcioniranje obveznice

Rizici ulaganja u dužničke papire

Oporezivanje

Karakteristike, vrednovanje, povrat, rizik, oporezivanje drugih FI(izvedenice-futures, opcije)

Trgovanje valutama

Fondovi: otvoreni izatvoreni

NAV

Trošak investicije u investicijske fondove i kako se ti troškovi mijenjaju i o čemu ovise

Osnovne investicijske politike otvorenih fondova

KIID

Prednosti ulaganja u investiicjske fondove

Razina kompetencije: IRazina kompetencije: IIRazina kompetencije: III

Investicijske politike investicijskih fondova

Analiza i odabir fondova

Mjerenje prinosa

Mjerenje rizika

Oporezivanje

Općenito o certifikatima,glavne kategorije certifikata

ETC vs. ETF, robe, strategije

Kompleksni (ESMA smjernice)

PRAVILA POSLOVNOG PONAŠANJAInformacije za klijenta

Podaci koji se prikupljaju od klijenta

Ključni elementi dobrog upitnika

Primjerenost i prikladnost

Utvrđivanje profila rizika

Minimalno trajanje: 2 sata

Razina kompetencije: I

Minimalno trajanje: 4 sata

Razina kompetencije: II

Minimalno trajanje: 6 sati

Razina kompetencije: III

PORTFELJITeorija portfelja

Analiza povrata i rizika(na razini klase imovine)

Diversifikacija

Principi konstrukecije portfelja

Principi odabira portfelja

Elementi procjene učinka portfelja

Kamatna imunizacija

n/an/aRazina kompetencije: III
OSTALI FINANCIJSKI PROIZVODI

Investicijski proizvodi s obilježjem osiguranja

Mirovinski fondovi

– dobrovoljni

– obavezni

Dobrovoljna mirovinska štednja

Državna poticajna sredstva

Zatvoreni DMF

Razina kompetencije: IRazina kompetencije: IRazina kompetencije: II
ZAKONODAVNI OKVIR I PRINCIPI ETIČNOSTI

Regulacija investicijskih usluga

Zakonodavni okvir regulacije sekundarnog tržišta

Etičnost u financijskoj industriji; reputacijski rizik

Investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge

Regulacija investicijskih usluga(pravila poslovnog ponašanja ZTK)

Investicijski savjet vs informiranje (inducementi, neovisni i obični savjet)

Izvještavanje klijenta o uslugama i instrumentima

ESMA smjernice za procjenu znanja i stručnosti

Sveobuhvatna regulacija funkcioniranja sekundarnog tržišta

Zlouporaba tržišta

AML

Izvori reputacijskog rizika za pružatelja investicijskih usluga

Posljedice reputacijskog rizika

Razina kompetencije: IRazina kompetencije: IIRazina kmpetencije: III
PRILOG III.

OBAVEZNI SADRŽAJ OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJA PO PREDLOŠKU/SCENARIJU

PodručjeSadržaj
Zakonodavni okvir

Zakon o tržištu kapitala

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Uredba (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta

Pravila poslovnog ponašanja

1. Uvod

Cilj MiFID II i odnos s drugom primjenjivom EU regulativom; Zašto je potrebna posebna edukacija na temu MiFID-a II

2. Primjenjivost pravila MiFID II

Opseg primjene (Financijski instrumenti, usluge, platforme, pomoćne usluge

3. Kategorizacija ulagatelja/klijenata

Mali ulagatelji, profesionalni ulagatelji, kvalificirani nalogodavatelji; značajke pojedinih kategorija

4. Investicijske usluge

Podjela investicijskih usluga, razlika između savjetodavnih i nesavjetodavnih usluga; uvjeti za pružanje tzv. execution only usluga; ovisno i neovisno savjetovanje; osnovne načela investicijskog savjetovanja s jedne strane i execution only pristupa s druge strane; kada se investicijska usluga smatra investicijskim savjetovanjem; primjeri iz prakse za savjetovanje i nesavjetodavne usluge

5. Profiliranje klijenata

Zahtjevi profiliranja klijenata te procjena primjerenosti i prikladnosti; primjeri iz svakodnevne prakse; osnovni dijelovi investicijskog dokumenta za male ulagatelje, profesionalne ulagatelje odnosno kvalificirane nalogodavatelje; test prikladnosti i primjeri iz prakse

6. Informacije za klijente prilikom zasnivanja poslovnog odnosa

koje informacije treba pružiti klijentu prije investicijske usluge; općenite informacije o investicijskom društvu i njegovim uslugama

7. Investicijsko istraživanje

Distribucija investicijskih istraživanja

8. Informacije za klijente (Opći zahtjevi)

Opći zahtjevi za pružanje informacija; marketinški materijal; opće informacije o financijskim instrumentima i uslugama; informacije o rezultatima financijskih instrumenata i usluga

9. Informacije za klijente (Informacije o troškovima i povezanim naknadama)

Informacije o troškovima i povezanim naknadama; minimum podataka koji se trebaju dostaviti klijentu; moguća ograničenja

10. Informacije za klijente (Poticaji)

Dodatni poticaji (novčani, nenovčani i manji nenovčani)

11. Obveza izvješćivanja klijenta

Redovno izvješćivanje; Ad-Hoc izvješćivanje

12. Obveza dokumentiranja i evidentiranja

Snimanje i evidentiranje; Zahtjevi vezani uz dokumentiranje; periodična procjena primjerenosti

13. PRIIP – KID

Dokument s ključnim informacijama; sadržaj i organizacijski zahtjevi

Osnovni ekonomski pojmoviOsnovne definicije sljedećih pojmova: osnovni pojmovi ekonomske politike, makroekonomika i makroekonomski pokazatelji (BDP, tržište rada, novac i cijene, platna bilanca) monetarna i fiskalna politika (kamatne stope, inflacija, zaposlenost, utjecaj tečaja u financijskoj industriji, javni dug i deficit)
Tržište kapitala i investicijski proizvodi

Osnovne informacije o financijskom sustavu, strukturi tržišta kapitala, te sustavu trgovanja financijskim instrumentima.

Uvodni pojmovi: prinos, rizik, vremenska vrijednost novca, portfelj.

Osnovne informacije o tržištu kapitala:

1. Financijskim tržištima

· Financijski sustav (financijska imovina, tržišta, institucija)

2. Strukturi financijskih tržišta

· Struktura financijskih tržišta prema instrumentima (tržište novca, dužničkih vrijednosnih papira, dionica)

3. Sustavima trgovanja financijskim instrumentima

· Primarno i sekundarno tržište

· Izdavanje financijskih instrumenata

· Vrste tržišta

· Vrste naloga

· Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj

Osnovne informacije o investicijskim proizvodima:

Osnovna obilježja, vrste, prinos/povrat, troškovi, rizici, izdavanje, porezni tretman, pravna regulativa i značajke te načela vrednovanja pojedinih instrumenata – jednostavnih proizvoda: vlasnički vrijednosni papiri, dužnički vrijednosni papiri (komercijalni i trezorski zapisi, obveznice, dužnički papiri), udjeli u investicijskim fondovima, te instrumenti novčanog tržišta (depoziti):

· Depoziti i instrumenti tržišta novca – kako funkcioniraju, trošak i povrat za investitora, pravna ograničenja, porez, te indeksi tržišta novca

· Komercijalni i trezorski zapisi – kako se izdaju, trošak i povrat za investitora, pravna ograničenja, porez

· Osnovne karakteristike obveznica; kategorije, vrste, funkcioniranje obveznice

· Rizici ulaganja u dužničke papire

· Osnovne karakteristike i rizici vlasničkih vrijednosnih papira

· Investicijski fondovi:

– UCITS fondovi/AIFovi

– Trošak investicije u investicijske fondove, kako se mijenjaju i o čemu ovise

– Osnovne strategije ulaganja UCITS fondova

– Prednosti ulaganja u investicijske fondove

– prinosi

– Mjerenje rizika

– Oporezivanje

Etički standardi u financijskoj industriji

1. ETIČKI STANDARDI U FINANCIJSKOJ INDUSTRIJI

– norme profesionalnog etičkog postupanja te posljedice nepoštivanja istih

– odgovarajuće radnje koje je potrebno provoditi u skladu s normama (npr. Etički kodeks banke)

– uputu o prijavi bili kakve zabrinutosti ili sumnje u štetno ili neprihvatljivo postupanje (whisleblowing procedura)

– definiciju pranja novca i financiranja terorizma

– pravila i postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

– način provedba mjera dubinske analize klijenta

– provođenje detaljne provjere klijenta na osnovu rizika

– prepoznavanje uobičajenih “znakova upozorenja” i radnje koje je potrebno poduzeti

– uputu kada i kako potražiti savjet i izvijestiti ako djelatnik sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma

– uputu djelatniku kako ispuniti obavezu da neće obavijestiti nikoga koga se sumnjiči za pranje novca ili financiranje terorizma

– odgovornost vezana uz sprječavanje pranja novca prema ulogama u procesu

– informaciju što su financijske sankcije

– odgovornosti na organizacijskoj i osobnoj razini

2. ZLOUPORABA TRŽIŠTA

Edukacija o zlouporabi tržišta daje jasna pravila kako postupati u skladu s njom i sadrži:

– što je zlouporaba tržišta

– nezakonito objavljivanje, trgovanje i preporuka odnosno poticanje na trgovanje na temelju povlaštenih informacija

– popisi upućenih osoba na razini organizacije

– Izuzeća, administrativne i kaznene sankcije