Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima

NN 83/2018 (19.9.2018.), Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1660

Na temelju članka 160. stavka 3. i članka 165. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18; dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. rujna 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU REVIZIJE U INVESTICIJSKIM DRUŠTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje sadržaj revizije u investicijskim društvima, razlozi za odbijanje i/ili odbacivanje revidiranih godišnjih financijskih izvještaja te ocjena revizorskog društva o pridržavanju pravila o upravljanju rizicima i zaštiti financijske imovine klijenata.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na investicijska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) koja su od Hanfe dobila odobrenje za rad.

(3) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i na podružnice investicijskih društava iz trećih zemalja koje su od Hanfe dobile odobrenje za rad.

(4) Odredbe članka 4. stavka 2., članaka 6., 8. i 9. te članka 11. stavka 3. primjenjuju se na kreditne institucije i društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koja imaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga.

II. SADRŽAJ REVIZIJE

Revizija

Članak 2.

(1) U smislu ovog Pravilnika revizijom se smatra:

1. revizija godišnjih financijskih izvještaja i

2. revizija za potrebe Hanfe.

(2) Na temelju revizije iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo dužno je izraditi:

1. revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i

2. revizorsko izvješće (izvješće po posebnim zahtjevima i/ili izvješće sa izražavanjem uvjerenja) o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe.

III. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Revizija financijskih izvještaja

Članak 3.

(1) U smislu ovog Pravilnika revizija godišnjih financijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene godišnjih financijskih izvještaja investicijskog društva, godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja grupe odnosno grupe investicijskih društava u RH.

(2) Godišnji financijski izvještaji investicijskog društva, godišnji konsolidirani financijski izvještaji grupe odnosno grupe investicijskih društava u RH moraju se revidirati za svaku poslovnu godinu.

(3) Revizija financijskih izvještaja investicijskog društva obavlja se u skladu sa zakonima koji uređuju računovodstvo i reviziju, Međunarodnim revizijskim standardima i pravilima struke te Zakonom i propisima koji uređuju tržište kapitala.

IV. REVIZIJA ZA POTREBE HANFE

Revizija za potrebe Hanfe

Članak 4.

U smislu ovog Pravilnika revizija za potrebe Hanfe je postupak provjere i ocjene:

1. pridržavanja pravila o upravljanju rizicima te adekvatnosti obavljanja poslova funkcije upravljanja rizicima kad je to primjenjivo

2. stanja i postupaka zaštite financijske imovine klijenata te operativne usklađenosti.

V. OPSEG I SADRŽAJ REVIZORSKIH IZVJEŠĆA

Revizija financijskih izvještaja

Članak 5.

(1) Na temelju obavljene revizije iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika revizorsko društvo sastavlja revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim revizijskim standardima.

(2) U revizorskom izvješću iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo je dužno iskazati mišljenje:

1. kojim se jasno izražava pružaju li godišnji financijski izvještaji istinit i objektivan prikaz financijskog položaja investicijskog društva u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo odnosno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja,

2. o usklađenosti godišnjeg izvješća s godišnjim financijskim izvještajima za istu poslovnu godinu.

(3) Revizorskim izvješćima iz ovog članka prilažu se i financijski izvještaji koji su bili predmetom revidiranja.

Revizija za potrebe Hanfe

Članak 6.

(1) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe sastavlja se u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima, Zakonom, propisima koji uređuju tržište kapitala i pravilima struke.

(2) Revizorska izvješća iz ovog članka sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik u ime revizorskog društva.

Revizija pridržavanja pravila o upravljanju rizicima

Članak 7.

(1) Temeljem provedenog postupka revizije sustava upravljanja rizicima revizor je dužan izraditi Izvješće o revizijskom angažmanu posebne namjene, koje mora sadržavati mišljenje o usklađenosti izvještaja o adekvatnosti kapitala sa važećim propisima te usklađenosti financijskih podataka iskazanih u izvještaju o adekvatnosti kapitala sa podacima iskazanim u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama investicijskih društva.

(2) Revizorsko društvo dužno je ocijeniti adekvatnost upravljanja sljedećim rizicima:

1. kreditnim rizikom

2. tržišnim rizicima

3. operativnim rizikom i

4. rizikom likvidnosti.

(3) Ocjenu adekvatnosti upravljanja rizicima iz stavka 2. ovog članka revizorsko društvo donosi na temelju procjene:

1. ispunjavanja organizacijskih zahtjeva vezanih za upravljanje pojedinim rizikom

2. politika i procedura koje se odnose na upravljanje pojedinim rizikom

3. provođenja donesenih politika i procedura

4. adekvatnosti identificiranja, mjerenja i praćenja pojedinog rizika i

5. adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola vezano uz upravljanje pojedinim rizikom.

Revizija stanja i postupaka zaštite financijske imovine klijenta

Članak 8.

(1) Temeljem provedenog postupka revizije stanja i postupaka zaštite financijske imovine klijenta revizor je dužan izraditi Izvješće o uvjerenju u svezi prikladnosti mjera za zaštitu financijske imovine klijenata u odnosu na usklađenost i učinkovitost tih mjera.

(2) U izvješću iz stavka 1. ovog članka revizor daje i zasebnu ocjenu stanja i postupaka zaštite financijske imovine klijenta temeljem provjere i/ili procijene kontrolnih funkcija ispitivanjem:

1. je li investicijsko društvo uspostavilo stalne i djelotvorne interne kontrole za zaštitu financijske imovine klijenta sukladno Zakonu

2. je li investicijsko društvo, uspostavilo funkciju unutarnje revizije kao poseban organizacijski dio, funkcionalno i organizacijski neovisnu o aktivnostima koje revidira i o drugim organizacijskim dijelovima investicijskog društva, u slučajevima kada je to dužno

3. je li investicijsko društvo uspostavilo funkciju praćenja usklađenosti,

4. je li investicijsko društvo uspostavilo interne kontrole tako da se izbjegne sukob interesa

5. je li investicijsko društvo, razmjerno svojoj veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, za obavljanje poslova kontrolnih funkcija osiguralo dovoljan broj osoba koje imaju odgovarajuće stručno znanje i iskustvo

6. jesu li godišnji planovi rada kontrolnih funkcija primjereni te jesu li doneseni u skladu s podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona

7. sastavljaju li kontrolne funkcije izvješća o radu na način i u rokovima u skladu s pravilima struke

8. obavljaju li kontrolne funkcije poslove u skladu s podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 9.

(1) Hanfa može zahtijevati od revizorskog društva da Izvješća o revizijama za potrebe Hanfe ispravi odnosno dopuni.

(2) Ukoliko revizorsko društvo ne ispravi ili dopuni Izvješće o revizijama za potrebe Hanfe ili isto ne učini na adekvatan način, Hanfa će odbiti Izvješće revizora.

(3) Hanfa će rješenjem o odbijanju revizorskog izvješća utvrditi rok za dostavu novog revizorskog izvješća odnosno nove ocjene revizora.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka investicijsko društvo dužno je ponovo osigurati obavljanje revizije za potrebe Hanfe te dostavu izvješća Hanfi u roku koji je svojim rješenjem odredila Hanfa.

(5) Novu reviziju po zahtjevu Hanfe ne smije obaviti revizor čiji je revizorski izvještaj odbijen.

VI. ODBACIVANJE I ODBIJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Razlozi

Članak 10.

(1) Ako revizor obavi zakonsku reviziju investicijskog društva suprotno članku 162. Zakona, Hanfa će odbaciti godišnje financijske izvještaje investicijskog društva odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje za tu godinu.

(2) Ako Hanfa utvrdi da su godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni suprotno propisima ili da oni ne pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja investicijskog društva odnosno grupe ili grupe investicijskih društava, o kojima je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, odbit će godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

(3) Hanfa može odbiti godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje u slučajevima ako bi takvi financijski izvještaji mogli korisnika navesti na pogrešnu poslovnu odluku, ili ako postoje značajna odstupanja između prihoda utvrđenih revidiranim računom dobiti i gubitka i stanja koje je utvrdila Hanfa, odnosno, ako postoje značajna odstupanja između revidirane bilance i stanja koje je obavljenim nadzorom utvrdila Hanfa.

(4) U slučaju iz stavaka 1., 2.,3., ovoga članka investicijsko društvo dužno je ponovo izraditi godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne financijske izvještaje, dostaviti Hanfi u roku koji je svojim rješenjem odredila Hanfa.

(5) Novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizor koji je izdao mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima odnosno godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima koji su odbijeni odnosno odbačeni.

(6) O odbacivanju iz stavka 1. ovoga članka odnosno odbijanju iz stavka 2. i 3. ovoga članka Hanfa će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(7) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorsko izvješće ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojima se uređuje revizija i iz Uredbe (EU) br. 537/2014, Hanfa može odbiti ili odbaciti revizorsko izvješće.

(8) Investicijsko društvo ne smije objaviti godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužno osigurati da godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni ne budu javno objavljeni.

(9) Ako su godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni već objavljeni, investicijsko društvo dužno je osigurati da se ti izvještaji povuku iz javne objave.

Članak 11.

Investicijsko društvo obvezno je Hanfi u roku od petnaest dana od primitka revizorskog izvješća, a najkasnije u roku četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose revidirani godišnji financijski izvještaji i dostaviti sljedeće:

1. revidirane godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće

2. revizorsko izvješće o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja iz točke 1. ovoga stavka i

3. izvješća o reviziji za potrebe Hanfe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Prva revizija u investicijskim društvima u skladu s ovim Pravilnikom obavit će se za poslovnu 2018. godinu.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/05

Urbroj: 326-01-330-18-1

Zagreb, 12. rujna 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.