Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

NN 84/2018 (21.9.2018.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

Vlada Republike Hrvatske

1665

Na temelju članka 53. stavka 2. i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama (u daljnjem tekstu: ured državne uprave), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana te druga pitanja značajna za rad ureda državne uprave.

Članak 2.

(1) Sjedište ureda državne uprave je u sjedištu županije.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sjedište ureda državne uprave može se utvrditi i izvan sjedišta županije.

(3) Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

II. NADLEŽNOST I DJELOKRUG UREDA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 3.

(1) Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova.

(2) Ured državne uprave obavlja i zajedničke poslove za potrebe ureda te druge upravne i stručne poslove u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje.

Poslovi iz područja gospodarstva

Članak 4.

(1) U području gospodarstva ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike

– utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje

– izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče

– utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara

– izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom; provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke; sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru

– izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama

– utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;

– obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice

– izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

(2) Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Poslovi iz područja društvenih djelatnosti

Članak 5.

(1) U području društvenih djelatnosti ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

– vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra; obavljanje inspekcijskog nadzora u prvom stupnju u skladu sa posebnim zakonom o sportu; postupanje po predstavkama i pritužbama na nezakonita postupanja i radnje pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta koje podliježu nadzoru inspekcije; vođenje očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama

– obavljanje upravnog nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama; utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik; obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova; donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati; utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih

– obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata ustanova u kulturi; utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta;

– evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji

– priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz

– davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć

– ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

(2) Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja društvenih djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Poslovi iz područja opće uprave

Članak 6.

(1) U području opće uprave ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama; vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske

– vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste

– osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz istih

– traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog; traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i evidenciju o državljanstvu, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog

– provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju

– davanje podataka iz evidencije nadležnim službama

– prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu

– prosljeđivanje podataka, odnosno zahtjeva za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje; prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete

– nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– obavljanje poslova upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu (inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti)

– nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor).

(2) Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja opće uprave koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Imovinsko-pravni poslovi

Članak 7.

(1) U području imovinsko-pravnih poslova ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište; utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

– područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

– obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu

– rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi.

(2) Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz imovinsko-pravnog područja koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Zajednički poslovi

Članak 8.

Zajednički poslovi za potrebe ureda jesu opći, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi javne nabave, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe ureda.

Ostali poslovi

Članak 9.

Ured državne uprave obavlja i druge upravne i stručne poslove kao što su:

– nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i ovjera statuta koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih u istim ili različitim jedinicama lokalne samouprave odnosno u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave

– određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije

– odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći

– donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima

– vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača

– praćenje stanja, te predlaganje središnjim tijelima državne uprave mjera za unaprjeđenje stanja u pojedinim upravnim područjima

– davanje mišljenja na prijedloge propisa koje predlažu središnja tijela državne uprave

– administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma

– rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora

– obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi.

Članak 10.

Ured državne uprave može na zahtjev središnjih tijela državne uprave obaviti određene poslove ili radnje u postupcima iz njihovog djelokruga (osobito u poslovima upravnog nadzora te prvostupanjskih upravnih postupaka iz djelokruga središnjih tijela državne uprave).

Članak 11.

U uredu državne uprave može se organizirati obavljanje poslova jedinstvenog upravnog mjesta kad je za ostvarenje nekog prava potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka.

III. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE, UVJETI ZA NJIHOVO USTROJAVANJE I NAČIN UPRAVLJANJA

Članak 12.

(1) U uredu državne uprave mogu se ustrojiti sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: službe, odjeli i odsjeci.

(2) Izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se ispostave.

(3) Kao unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave ustrojavaju se i matični uredi sukladno uredbi kojom se uređuju matična područja.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sjedištu ureda

Članak 13.

(1) Služba se ustrojava u sjedištu ureda državne uprave, kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja.

(2) U Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Osječko-baranjskoj županiji, ustrojavaju se: Služba za gospodarstvo, Služba za društvene djelatnosti, Služba za opću upravu, Služba za imovinsko-pravne poslove i Služba za zajedničke poslove.

(3) U ostalim uredima državne uprave ustrojavaju se: Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Služba za društvene djelatnosti, Služba za opću upravu i Služba za zajedničke poslove.

(4) U okviru službe mogu se ustrojiti odjeli.

(5) Radom službe upravlja voditelj službe.

(6) Voditelj službe usklađuje obavljanje poslova u odgovarajućem upravnom području u sjedištu ureda državne uprave i u ispostavama i odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave u odgovarajućem upravnom području na prostoru cijele županije.

(7) Voditelj službe je za svoj rad i rad službe odgovoran predstojniku ureda državne uprave.

Članak 14.

(1) Odjel se ustrojava kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru službe za pojedino upravno područje manjeg opsega ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova državne uprave, te općih, pomoćno-tehničkih poslova čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu.

(2) Radom odjela upravlja voditelj odjela.

(3) Za ustrojavanje odjela potrebno je najmanje pet (5) izvršitelja uključujući i voditelja.

(4) Iznimno, ako postoji nerazmjer broja izvršitelja i upravnih područja u djelokrugu službe, u okviru službe poslovi se mogu obavljati u jednoj ustrojstvenoj jedinici, te kao poslovi neposrednih izvršitelja, uz posebnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ispostave ureda državne uprave

Članak 15.

(1) Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti ureda državne uprave izvan njegovog sjedišta, ovom Uredbom osnivaju se ispostave u gradovima i općinama, na prijedlog predstojnika ureda.

(2) Ispostavom ureda državne uprave upravlja voditelj ispostave.

(3) Voditelj ispostave ureda državne uprave može biti jedan od službenika koji upravlja pojedinom ustrojstvenom jedinicom u toj ispostavi ili jedan od službenika koji obavlja poslove državne uprave u uredu.

Članak 16.

(1) U ispostavi koja ima više od petnaest (15) izvršitelja mogu se ustrojiti odsjeci.

(2) Odsjek se ustrojava za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti pojedine službe.

(3) Odsjek se može ustrojiti samo ako je pravilnikom o unutarnjem redu pojedinog ureda državne uprave za obavljanje određenih poslova u odsjeku predviđeno najmanje pet (5) izvršitelja uključujući i voditelja odsjeka te ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odsjeka za obavljanje poslova iz nadležnosti pojedinih službi.

Način upravljanja

Članak 17.

Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica ureda državne uprave za svoj rad odgovaraju predstojniku i osobama koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Članak 18.

Voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice, a naročito:

– neposredno obavljaju najsloženije poslove iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice

– upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice

– planiraju poslove koje će izvršavati unutarnja ustrojstvena jedinica

– raspoređuju poslove na pojedine službenike i namještenike

– daju upute službenicima i namještenicima za izvršavanje određenog posla

– prate izvršavanje poslova u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici

– obavljaju nadzor nad radom pojedinih službenika i namještenika

– supotpisuju nacrte neupravnih akata iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice

– ukazuju na probleme koji se pojavljuju u radu unutarnje ustrojstvene jedinice te predlažu načine izvršavanja pojedinih poslova.

Članak 19.

(1) U uredima državne uprave osniva se stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo predstojnika ureda državne uprave.

(2) Stručni kolegij u pravilu čine predstojnik, zamjenik predstojnika, voditelji službi i voditelji ispostava.

(3) Pitanja koja će se raspravljati na stručnom kolegiju, mjesto i vrijeme održavanja utvrđuje predstojnik.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika

Članak 20.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave prikazan je u tablicama (I. – XX.) u prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe.

IV. MEĐUSOBNA SURADNJA UREDA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 21.

(1) Za raspravljanja o pitanjima značajnim za rad ureda državne uprave, praćenje stanja u njihovom djelokrugu, predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja, rješavanje pojedinih pitanja te osiguravanje standardiziranog i jednakog postupanja u istovrsnim predmetima na cijelom državnom teritoriju, osniva se Kolegij predstojnika (u daljnjem tekstu: Kolegij).

(2) Članovi Kolegija su predstojnici ureda državne uprave u županijama. Sjednicama Kolegija po potrebi mogu prisustvovati i voditelji službi ureda državne uprave.

(3) Kolegij se sastaje po potrebi, a redovno jednom u dva mjeseca.

(4) Kolegijem predsjedava jedan od predstojnika ureda, na način da se predsjedavajući dvomjesečno izmjenjuju po abecednom redu naziva županija.

(5) Redovne sastanke Kolegija saziva predstojnik ureda koji u odnosnom mjesecu predsjedava Kolegijem, a sastanci se u pravilu održavaju u uredu državne uprave čiji predstojnik predsjedava Kolegijem.

(6) Sastancima Kolegija prisustvuju predstavnici Ministarstva uprave, a po potrebi, prisustvuju i predstavnici središnjih tijela državne uprave u čijem djelokrugu su pitanja o kojima se raspravlja na Kolegiju.

(7) Zaključci s Kolegija dostavljaju se Ministarstvu uprave, nadležnim središnjim tijelima državne uprave i Vladi Republike Hrvatske.

(8) O poduzetim mjerama, temeljem zaključka s Kolegija, nadležno središnje tijelo državne uprave podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 22.

(1) U uredu državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada.

(2) Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova ureda državne uprave u određenoj godini.

(3) Godišnji plan rada donosi predstojnik.

(4) Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

(5) Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA I UREDOVNI DANI

Članak 23.

(1) Tjedno radno vrijeme ureda državne uprave raspoređuje se u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

(2) Iznimno, predstojnik može, ovisno o potrebama određenih službi, za te službe, odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih službi, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.

Članak 24.

(1) Ured državne uprave dužan je raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.

(2) Ured državne uprave radi u pravilu dnevno od 8 do 16 sati.

(3) Predstojnik ureda državne uprave može, ovisno o potrebama službe i lokalnim prilikama, odrediti početak redovitog radnog vremena između 7 i 9 sati.

Članak 25.

(1) Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

(2) Dnevni odmor mora se u pravilu organizirati tako da ured državne uprave, gdje je to moguće, ne prekida rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.

Članak 26.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se sukladno lokalnim prilikama tako da se građanima i drugim strankama omogući obavljanje poslova u uredu državne uprave.

Članak 27.

(1) Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama pobliže se uređuju pravilnikom o unutarnjem redu ureda državne uprave.

(2) Ured državne uprave dužan je putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama ureda, odnosno na drugi prikladan način, obavijestiti javnost o radnom vremenu ureda državne uprave, odnosno uredovnom vremenu za rad s građanima i drugim strankama.

Članak 28.

(1) Uredovne dane ureda državne uprave određuje predstojnik ureda posebnom odlukom.

(2) Uredovni dani su određeni dani u tjednu u kojima se određeni poslovi državne uprave obavljaju u mjestima izvan sjedišta ureda državne uprave, odnosno izvan sjedišta ispostave.

(3) Odlukom o održavanju uredovnih dana utvrdit će se poslovi koji će se obavljati na uredovne dane te mjesto i vrijeme održavanja uredovnih dana.

(4) Odluka o održavanju uredovnih dana objavljuje se na mrežnim stranicama ureda i na drugi prikladan način.

VII. USTROJSTVO UREDA DRŽAVNE UPRAVE I NJIHOVIH ISPOSTAVA, TE OKVIRNI BROJ POTREBNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 29.

Sjedište Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji je u Zagrebu.

Članak 30.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Zagrebu:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 31.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 32.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

Članak 33.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Članak 34.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 35.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 36.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Dugom Selu za područje Grada Dugog Sela, te općina Brckovljani i Rugvica.

Ispostava u Ivanić-Gradu za područje Grada Ivanić-Grada, te općina Kloštar Ivanić i Križ.

Ispostava u Jastrebarskom za područje Grada Jastrebarskog, te općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak.

Ispostava u Samoboru za područje gradova Samobor i Sveta Nedelja, te Općine Stupnik.

Ispostava u Svetom Ivanu Zelini za područje Grada Svetog Ivana Zeline, te Općine Bedenica.

Ispostava u Velikoj Gorici za područje Grada Velika Gorica, te općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.

Ispostava u Vrbovcu za područje Grada Vrbovca, te općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Ispostava u Zaprešiću za područje Grada Zaprešića, te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća.

Članak 37.

(1) Ispostave Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 38.

Sjedište Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji je u Krapini.

Članak 39.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Krapini:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 40.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 41.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 42.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, vođenje evidencije o političkim strankama u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Članak 43.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 44.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Donjoj Stubici za područje gradova Donja Stubica i Oroslavje, te općina Marija Bistrica, Stubičke Toplice i Gornja Stubica.

Ispostava u Klanjcu za područje Grada Klanjca, te općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela i Tuhelj.

Ispostava u Pregradi za područje Grada Pregrade, te općina Hum na Sutli i Desinić.

Ispostava u Zaboku za područje Grada Zaboka, te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

Ispostava u Zlataru za područje Grada Zlatara, te općina Budinšćina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica.

Članak 45.

(1) Ispostave u Donjoj Stubici, Zaboku i Zlataru obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, opću upravu i društvene djelatnosti.

(2) Ispostava u Klanjcu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, opću upravu i društvene djelatnosti.

(3) Ispostava u Pregradi obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, društvene djelatnosti te imovinsko-pravne poslove za područje grada Klanjca i općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela i Tuhelj.

(4) Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 46.

Sjedište Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji je u Sisku.

Članak 47.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Sisku:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 48.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 49.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 50.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 51.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 52.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Kutini za područje gradova Kutine i Popovače, te Općine Velika Ludina.

Ispostava u Novskoj za područje Grada Novske, te općina Jasenovac i Lipovljani.

Ispostava u Petrinji za područje Grada Petrinje.

Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici za područje Grada Hrvatske Kostajnice, te općina Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Dvor.

Ispostava u Glini za područje Grada Gline i Općine Gvozd.

Ispostava u Topuskom za područje Općine Topusko.

Članak 53.

(1) Ispostave u Kutini i Novskoj obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave.

(2) Ispostave u Petrinji i Glini obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti i opću upravu.

(3) Ispostava u Topuskom i Hrvatskoj Kostajnici obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i opću upravu.

(4) Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 54.

Sjedište Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji je u Karlovcu.

Članak 55.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Karlovcu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 56.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 57.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 58.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.

Članak 59.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 60.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Ogulinu za područje Grada Ogulina, te općina Saborsko, Josipdol, Tounj i Plaški.

Ispostava u Dugoj Resi za područje Grada Duge Rese, te općina Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić i Barilović.

Ispostava u Slunju za područje Grada Slunja, te općina Cetingrad i Rakovica.

Ispostava u Ozlju za područje Grada Ozlja, te općina Ribnik, Žakanje i Kamanje.

Ispostava u Vojniću za područje Općine Vojnić.

Članak 61.

(1) Ispostave u Ogulinu i Dugoj Resi obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

(2) Ispostave u Ozlju i Slunju obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti i opću upravu.

(3) Ispostava u Vojniću obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i opću upravu.

(4) Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 62.

Sjedište Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji je u Varaždinu.

Članak 63.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Varaždinu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 64.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 65.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 66.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji.

Članak 67.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 68.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Ivancu za područje gradova Ivanec i Lepoglava, te općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.

Ispostava u Ludbregu za područje Grada Ludbrega, te općina Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.

Ispostava u Novom Marofu za područje gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice, te općina Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko.

Članak 69.

(1) Ispostave Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji u pravilu obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 70.

Sjedište Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji je u Koprivnici.

Članak 71.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Koprivnici:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 72.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 73.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 74.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Članak 75.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 76.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Đurđevcu za područje Grada Đurđevca, te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

Ispostava u Križevcima za područje Grada Križevaca, te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

Članak 77.

(1) Ispostave Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te opću upravu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 78.

Sjedište Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je u Bjelovaru.

Članak 79.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Bjelovaru:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 80.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 81.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 82.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Članak 83.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Članak 84.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Daruvaru za područje Grada Daruvara, te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.

Ispostava u Garešnici za područje Grada Garešnice, te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

Ispostava u Grubišnom Polju za područje Grada Grubišnog Polja, te Općine Veliki Grđevac.

Ispostava u Čazmi za područje Grada Čazme, te općina Ivanska i Štefanje.

Članak 85.

(1) Ispostave Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 86.

Sjedište Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji je u Rijeci.

Članak 87.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Rijeci:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 88.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 89.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 90.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 91.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 92.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 93.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Crikvenici za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog, te Vinodolske općine.

Ispostava u Čabru za područje Grada Čabra.

Ispostava u Delnicama za područje Grada Delnica, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora. Ispostava u Delnicama obavlja i imovinsko-pravne poslova na području Grada Čabra.

Ispostava u Krku za područje Grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.

Ispostava u Malom Lošinju za područje gradova Mali Lošinj i Cres.

Ispostava u Opatiji za područje Grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.

Ispostava u Rabu za područje Grada Raba i Općine Lopar.

Ispostava u Vrbovskom za područje Grada Vrbovskog.

Članak 94.

(1) Ispostave u Delnicama, Malom Lošinju i Rabu obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne poslove te poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

(2) Ispostave u Crikvenici, Krku, Opatiji i Vrbovskom obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, opću upravu te imovinsko-pravne poslove.

(3) Ispostava u Čabru obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti te opću upravu.

(4) Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 95.

Sjedište Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji je u Gospiću.

Članak 96.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Gospiću:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 97.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 98.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 99.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji.

Članak 100.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 101.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Otočcu za područje Grada Otočca, te općina Vrhovine i Brinje.

Ispostava u Senju za područje Grada Senja.

Ispostava u Novalji za područje Grada Novalje.

Ispostava u Korenici za područje općina Plitvička Jezera, Udbina i Donji Lapac.

Članak 102.

(1) U ispostavama Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 103.

Sjedište Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji je u Virovitici.

Članak 104.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Virovitici:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 105.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 106.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 107.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne), nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i ovjera statuta koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih u istim ili različitim jedinicama lokalne samouprave odnosno u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave, vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

Članak 108.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 109.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Orahovici za područje Grada Orahovice, te općina Zdenci, Crnac i Čačinci.

Ispostava u Slatini za područje Grada Slatine, te općina Nova Bukovica, Čađavica, Voćin, Sopje i Mikleuš.

Ispostava u Pitomači za područje Općine Pitomača.

Članak 110.

(1) Ispostave u Orahovici i Slatini obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti, opću upravu i odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

(2) Ispostava u Pitomači obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, opću upravu i odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći.

(3) Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 111.

Sjedište Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji je u Požegi.

Članak 112.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Požegi:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 113.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 114.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 115.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji.

Članak 116.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 117.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se:

Ispostava u Pakracu za područje gradova Pakrac i Lipik.

Članak 118.

(1) Ispostava ureda državne uprave u Pakracu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u Ispostavi u Pakracu obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 119.

Sjedište Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji je u Slavonskom Brodu.

Članak 120.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Slavonskom Brodu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 121.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 122.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 123.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji.

Članak 124.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 125.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se:

Ispostava u Novoj Gradiški za područje Grada Nove Gradiške, te općina Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

Članak 126.

(1) Ispostava u Novoj Gradiški obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u Ispostavi u Novoj Gradiški obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 127.

Sjedište Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji je u Zadru.

Članak 128.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Zadru:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 129.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 130.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 131.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji.

Članak 132.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 133.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Benkovcu za područje Grada Benkovca, te općina Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci.

Ispostava u Biogradu na Moru za područje Grada Biograda na Moru, te općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon.

Ispostava u Obrovcu za područje Grada Obrovca, te Općine Jasenice.

Ispostava u Pagu za područje Grada Paga te općina Povljana i Kolan.

Ispostava u Gračacu za područje Općine Gračac.

Članak 134.

(1) Ispostave Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu. Ispostave u Benkovcu i Gračacu obavljaju i poslove besplatne pravne pomoći.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 135.

Sjedište Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji je u Osijeku.

Članak 136.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Osijeku:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 137.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 138.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 139.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.

Članak 140.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 141.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 142.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Belom Manastiru za područje Grada Belog Manastira, te općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac.

Ispostava u Donjem Miholjcu za područje Grada Donjeg Miholjca, te općina Magadenovac, Marjanci, Podravska Moslavina i Viljevo.

Ispostava u Đakovu za područje Grada Đakova, te općina Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci.

Ispostava u Našicama za područje Grada Našica, te općina Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška i Podgorač.

Ispostava u Valpovu za područje gradova Valpovo i Belišće, te općina Bizovac i Petrijevci.

Članak 143.

(1) Ispostave Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 144.

Sjedište Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji je u Šibeniku.

Članak 145.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Šibeniku:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 146.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 147.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 148.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

Članak 149.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 150.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Kninu za područje Grada Knina, te općina Ervenik, Kistanje, Biskupija, Kijevo i Civljani.

Ispostava u Drnišu za područje Grada Drniša, te općina Promina, Ružić i Unešić.

Članak 151.

Ispostave Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, te opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 152.

Sjedište Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je u Vukovaru.

Članak 153.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Vukovaru:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 154.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 155.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 156.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Članak 157.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 158.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Vinkovcima za područje Grada Vinkovaca, te općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nuštar, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci.

Ispostava u Županji za područje Grada Županje, te općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Vrbanja i Štitar.

Ispostava u Iloku za područje Grada Iloka.

Ispostava u Otoku za područje Grada Otoka, te općina Nijemci i Privlaka.

Članak 159.

(1) U ispostavama Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te opću upravu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, u ispostavama Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 160.

Sjedište Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji je u Splitu.

Članak 161.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Splitu:

1. Služba za gospodarstvo

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zajedničke poslove.

Članak 162.

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

Članak 163.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 164.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Članak 165.

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

Članak 166.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 167.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Hvaru za područje gradova Hvar i Stari Grad, te općina Jelsa i Sućuraj.

Ispostava u Imotskom za područje Grada Imotskog, te općina Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci.

Ispostava u Kaštelima za područje Grada Kaštele, te općina Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.

Ispostava u Makarskoj za područje Grada Makarske, te općina Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi.

Ispostava u Omišu za područje Grada Omiša, te općina Šestanovac, Dugi Rat i Zadvarje.

Ispostava u Sinju za područje gradova Sinj, Trilj i Vrlika, te općina Dicmo, Hrvace i Otok.

Ispostava u Solinu za područje Grada Solina, te općina Klis, Dugopolje i Muć.

Ispostava u Supetru za područje Grada Supetra, te općina Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.

Ispostava u Trogiru za područje Grada Trogira, te općina Marina, Okrug i Seget.

Ispostava u Visu za područje gradova Vis i Komiža.

Ispostava u Vrgorcu za područje Grada Vrgorca.

Članak 168.

(1) U ispostavama Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 169.

Sjedište Ureda državne uprave u Istarskoj županiji je u Puli – Pola.

Članak 170.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Puli – Pola:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 171.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 172.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 173.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.

Članak 174.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 175.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Bujama – Buie za područje gradova Buje – Buie, Novigrad – Cittanova, Umag – Umago, te općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.

Ispostava u Buzetu za područje Grada Buzeta, te Općine Lanišće.

Ispostava u Labinu za područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Ispostava u Pazinu za područje Grada Pazina, te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun – Montona, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

Ispostava u Poreču – Parenzo za područje Grada Poreča – Parenzo, te općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Sv. Lovreč, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera, Tar – Vabriga – Torre – Abrega i Funtana – Fontane.

Ispostava u Rovinju – Rovigno za područje Grada Rovinja – Rovigno, te općina Bale – Valle, Kanfanar i Žminj.

Ispostava u Umagu – Umago za obavljanje poslova gospodarstva za područje gradova Umag – Umago, Buje – Buie, Novigrad – Cittanova, te općina Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.

Članak 176.

(1) Ispostava u Bujama – Buie obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te poslove opće uprave.

(2) Ispostave u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču – Parenzo i Rovinju – Rovigno obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te poslove opće uprave.

(3) Ispostava u Umagu – Umago obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.

(4) Osim poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Istarskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 177.

Sjedište Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je u Dubrovniku.

Članak 178.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Dubrovniku:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 179.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 180.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 181.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Članak 182.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 183.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:

Ispostava u Korčuli za područje Grada Korčule, te općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Orebić i Trpanj.

Ispostava u Lastovu za područje Općine Lastovo.

Ispostava u Metkoviću za područje gradova Metković i Opuzen, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.

Ispostava u Pločama za područje Grada Ploča.

Članak 184.

(1) Ispostave u Korčuli, Metkoviću i Pločama obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i poslove opće uprave.

(2) Ispostava u Lastovu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti i poslove opće uprave.

(3) Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug

Članak 185.

Sjedište Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji je u Čakovcu.

Članak 186.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Čakovcu:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

2. Služba za društvene djelatnosti

3. Služba za opću upravu

4. Služba za zajedničke poslove.

Članak 187.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 188.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

Članak 189.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji.

Članak 190.

Služba za zajedničke poslove obavlja opće, upravne i stručne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije.

Članak 191.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji izvan sjedišta Ureda državne uprave osniva se:

Ispostava u Prelogu za područje Grada Preloga, te općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

Članak 192.

(1) Ispostava u Prelogu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te poslove opće uprave.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u Ispostavi u Prelogu obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi za potrebe Ispostave.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 193.

(1) Pravilnikom o unutarnjem redu ureda državne uprave odredit će se broj potrebnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti. Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se ustrojstvene jedinice, kao i broj samostalnih izvršitelja po službama i ispostavama.

(2) Predstojnik ureda državne uprave donijet će pravilnik o unutarnjem redu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(3) Na temelju pravilnika o unutarnjem redu, predstojnik ureda državne uprave donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu te u istom roku zaključiti ugovore o radu s namještenicima.

(4) Na državne službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa o državnim službenicima o stavljanju na raspolaganje.

Članak 194.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 40/12, 51/12 i 90/13).

Članak 195.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/63

Urbroj: 50301-25/14-18-3

Zagreb, 20. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

I.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO43
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI45
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU66
SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE20
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE68
UKUPNO244


II.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


24

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI17
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU33
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE30
UKUPNO106


III.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
43
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI30
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU45
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE38
UKUPNO158


IV.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


40

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI24
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU35
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE43
UKUPNO144V.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
34
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI24
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU46
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE38
UKUPNO144VI.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


22

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI20
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU34
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE26
UKUPNO104VII.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
21
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI26
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU33
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE27
UKUPNO109


VIII.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO54
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI28
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU66
SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE28
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE61
UKUPNO239IX.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
28
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI18
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU25
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE23
UKUPNO96X.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


22

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI20
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU23
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE25
UKUPNO92XI.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


19

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI20
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU27
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE22
UKUPNO90


XII.

URED DRŽAVNE UPRAVE

U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
34
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI32
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU39
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE44
UKUPNO151XIII.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
53
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI30
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU41
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE37
UKUPNO163XIV.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO37
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI58
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU75
SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE30
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE67
UKUPNO269XV.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
39
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI20
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU33
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE25
UKUPNO119


XVI.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
39
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI44
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU58
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE57
UKUPNO200XVII.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO90
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI79
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU77
SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE40
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE78
UKUPNO366XVIII.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
72
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI25
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU46
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE46
UKUPNO191XIX.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
53
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI22
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU37
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE38
UKUPNO152


XX.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Broj službenika i namještenika u sjedištu i
ispostavama
PREDSTOJNIK1
ZAMJENIK PREDSTOJNIKA1
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
13
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI13
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU33
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE19
UKUPNO80