Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

NN 84/2018 (21.9.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1666

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Državne škole za javnu upravu (»Narodne novine«, br. 144/10, 62/12, 112/12 i 72/15) članak 4. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.«.

Članak 2.

Upravno vijeće Državne škole za javnu upravu će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti Statut Državne škole za javnu upravu s odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/42

Urbroj: 50301-25/27-18-5

Zagreb, 20. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.