Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

NN 84/2018 (21.9.2018.), Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1669

Na temelju članka 26. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/10 i 55/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine donijela

ODLUKU

O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA POTREBE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji na temelju kojih se ostvaruje pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

II.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: učenici) koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo na sufinanciranje iz stavka 1. ove točke priznaje se u obliku novčane naknade u visini 50% od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za svaku pojedinu školu, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koji je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnim stranicama.

Pravo na sufinanciranje iz stavka 1. ove točke može se ostvariti do 31. siječnja 2019. godine.

Pravo na sufinanciranje iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

– koji po drugoj osnovi ostvaruju pravo na obvezne besplatne udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstava

– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavu

– koji ostvaruju pravo na sufinanciranje po drugoj osnovi u iznosu koji je veći od novčane naknade iz stavka 2. ove točke

– koji ponavljaju razred.

III.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na aktivnosti A578045 Sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje će donijeti upute o njenom provođenju.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/262

Urbroj: 50301-27/25-18-2

Zagreb, 20. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.