Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

NN 86/2018 (26.9.2018.), Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1696

Na temelju članka 12. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18) ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

NAPUTAK

O NAČINU KORIŠTENJA JEDINSTVENOG REGISTRA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Cilj

Članak 1.

Cilj ovog Naputka je:

– osigurati jedinstvenu metodologiju korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu JRPI);

– sukladno članku 10., stavak 2. i 3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu Zakon), osigurati evidentiranje i sistematiziranje svih subjekata poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica odobrenih od strane nadležnog ministarstva za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt (u daljnjem tekstu Ministarstvo) u Republici Hrvatskoj, ostalih tijela državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, ostalih tijela nadležnih za odobravanje potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica iz Republike Hrvatske, Europske unije ili drugih inozemnih, odnosno međunarodnih tijela koja odobravaju potpore, poticajne mjere, darovnice ili povlastice.

Struktura JRPI-a

Članak 2.

JRPI je integrirana elektronička baza podataka subjekata poduzetničke infrastrukture koja se sastoji od:

– Registra poduzetničkih zona, i

– Registra poduzetničkih potpornih institucija.

Kategorije podataka u JRPI-u

Članak 3.

Sukladno članku 11. Zakona, JRPI za svaki subjekt poduzetničke infrastrukture sadrži sljedeće kategorije podataka:

1. OPĆI PODACI O SUBJEKTU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE: osobni identifikacijski broj (OIB), matični broj subjekta, godina osnivanja subjekta, osnivač subjekta, odluka o osnivanju odnosno osnivački akt, kraći i duži naziv subjekta, županija, općina ili grad, adresa subjekta, djelatnost, podaci za kontakt (telefon, faks, e-pošta);

2. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM ZONAMA: veličina površine poduzetničke zone (ha), broj poduzetnika prisutnih u poduzetničkoj zoni, površina zauzetosti poduzetničke zone po pojedinom poduzetniku u poduzetničkoj zoni, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj zoni;

3. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA: vrsta poduzetničke potporne institucije, broj zaposlenih u poduzetničkoj potpornoj instituciji, vrste usluga koje pruža poduzetnička potporna institucija, veličina površine/prostora poduzetničke potporne institucije (m²), broj prisutnih poduzetnika u poduzetničkoj potpornoj instituciji, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj potpornoj instituciji, površina zauzetosti poduzetničke potporne institucije po pojedinom poduzetniku.

Aplikacija JRPI-a u dijelu koji se odnosi na poduzetničke zone, sadrži i obrazac »Dodatni podatci« u koji se unose podatci o izgrađenosti infrastrukture do poduzetničke zone, opremljenosti infrastrukturom unutar obuhvata poduzetničke zone te vlasništvu zemljišta unutar obuhvata poduzetničke zone.

Prijava u JRPI

Članak 4.

Sukladno članku 12. Zakona, osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture prijavu vrši elektronskim putem ispunjavanjem obrazaca koji su sastavni dio aplikacije JRPI-a i dostavom Ministarstvu dokumentacije temeljem koje je upis izvršen, a koja je neophodna za obradu izvršenog upisa u svrhu objave podataka.

Podnošenje prijave sa svim traženim podatcima u aplikaciji smatra se upisom subjekta poduzetničke infrastrukture u JRPI.

Podnošenje nepotpune prijave ne smatra se upisom u JRPI.

Osoba koja u ime osnivača subjekta poduzetničke infrastrukture vrši prijavu u JRPI-u, dužna je korisničko ime i lozinku korištenu pri podnošenju prijave, staviti na raspolaganje odgovornoj osobi osnivača subjekta poduzetničke infrastrukture i odgovornoj osobi prijavljenog subjekta poduzetničke infrastrukture.

Dostava podataka i dokumentacije

Članak 5.

Sukladno članku 12. Zakona, osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture dužan je dostaviti Ministarstvu za potrebe JRPI-a odluku o osnivanju odnosno osnivački akt subjekta poduzetničke infrastrukture.

Osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture dužan je dostaviti Ministarstvu za potrebe JRPI-a i drugu dokumentaciju na kojoj se temelje podatci sadržani u prijavi u JRPI.

Druga dokumentacija vezana za prijavu poduzetničke zone u JRPI koja se dostavlja Ministarstvu uključuje, ali nije ograničena na:

– prostorno-plansku dokumentaciju – tekstualni dio koji se odnosi na prijavljenu poduzetničku zonu ako je za istu rađena, te kartografski prikaz prostorno-planske dokumentacije s uvjetima korištenja i namjenom površina u obuhvatu te poduzetničke zone;

– zemljišno-knjižne i katastarske izvatke za sve katastarske čestice u obuhvatu poduzetničke zone sukladno odluci o osnivanju odnosno osnivačkom aktu zone;

– popis katastarskih čestica u obuhvatu poduzetničke zone, njihovu površinu, vlasništvo i namjenu;

– izvadak katastarskog plana sa svim katastarskim česticama u poduzetničkoj zoni te označenim obuhvatom poduzetničke zone;

– potvrdu kojom podnositelj zahtjeva iskazuje broj poduzetničkih zona na području jedinice lokalne ili područne (regionalne)) samouprave na kojemu se nalazi poduzetnička zona za koju je izvršena prijava u JRPI;

– izračun aktivacije prijavljene poduzetničke zone sukladno članku 23. Zakona.

Sukladno članku 2. stavak 2. Zakona, osnivač poduzetničke potporne institucije dužan je jednom godišnje, a prema potrebi i češće, Ministarstvu za potrebe JRPI-a dostaviti programe usmjerene na razvoj poduzetništva koje provode (ili informaciju o programima usmjerenim na razvoj poduzetništva koje planiraju i provode, uključujući i izvješće o provedbi).

Osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture dužan je dostaviti Ministarstvu za potrebe JRPI-a i drugu dokumentaciju na zahtjev Ministarstva, neophodnu za obradu i verifikaciju izvršene prijave.

Obrada i verifikacija podataka u JRPI-u

Članak 6.

Ministarstvo obrađuje i analizira prijave u JRPI-u, upisane i dostavljene podatke te pripadajuću dokumentaciju koja je temelj prijave u JRPI.

Završetkom obrade odnosno verifikacijom podataka smatra se objava općih podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture sukladno članku 11. Zakona u aplikaciji JRPI-a na mrežnoj stranici Ministarstva.

Ministarstvo ima pravo zatražiti subjekte poduzetničke infrastrukture upisane i/ili verificirane u JRPI-u potvrdu točnosti upisanih podataka, najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće.

Ministarstvo zadržava pravo brisati upisane i/ili verificirane subjekte poduzetničke infrastrukture iz JRPI-a u slučaju kada upisani podatci ne odgovaraju stvarnom stanju ili kada u zatraženom roku ne zaprimi očitovanja subjekata poduzetničke infrastrukture.

Izmjene podataka u JRPI-u

Članak 7.

Osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture obvezan je skrbiti o podatcima koji su prijavljeni u JRPI i pravovremeno ih mijenjati i/ili dopunjavati.

Izmjene i/ili dopune podataka vrši osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture elektronskim putem u aplikaciji JRPI-a na mrežnoj stranici Ministarstva.

Nakon provedene izmjene i/ili dopune podataka u JRPI-u, osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture obvezan je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju koja je temelj izmjene i/ili dopune podataka u JRPI-u.

Rokovi

Članak 8.

Osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture obvezan je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju koja je temelj prijave u JRPI u roku od 15 dana od dana izvršene prijave.

Osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture obvezan je dostaviti Ministarstvu sve izmjene i/ili dopune podataka i pripadajuću dokumentaciju u roku od 30 dana od dana nastale promjene vezane uz prijavljeni subjekt poduzetničke infrastrukture.

Osnivač subjekta poduzetničke infrastrukture obvezan je dostaviti Ministarstvu potvrdu točnosti upisanih podataka u JRPI do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu koja sadrži prikaz podataka u JRPI-u, s datumom snimke prikaza podataka.

Korištenje podataka iz JRPI-a

Članak 9.

Opći podatci o subjektima poduzetničke infrastrukture sukladno članku 11. Zakona su javno dostupni podatci u aplikaciji JRPI-a na mrežnoj stranici Ministarstva, u formatu za preuzimanje u strojno čitljivom obliku.

Korištenje i objavljivanje podataka iz JRPI, dozvoljeno je samo uz obavezno navođenje izvora podataka.

Svaki drugi način korištenja podataka iz JRPI, suprotan gore navedenim odredbama predstavlja povredu zaštićenog prava, sukladno odredbama članka 15. Zakona.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/18-01/115

Urbroj: 526-03-01-02/1-18-1

Zagreb, 3. rujna 2018.

Ministar
Darko Horvat, v. r.