Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

NN 86/2018 (26.9.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1703

Na temelju članka 52. stavka 7. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. rujna 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU UGOVORA O LEASINGU TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope (»Narodne novine« br. 66/14; dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Davatelj leasinga je obvezan važeće opće uvjete ugovora o leasingu učiniti javno dostupnim objavom na internetskoj stranici davatelja leasinga.«

Članak 2.

(1) U članku 8. Pravilnika stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osim naknada iz stavka 2. ovoga članka u Ugovoru moraju biti pojedinačno navedene sve vrste ostalih naknada (posebne naknade, ostali unaprijed poznati troškovi davatelju leasinga) za koje davatelj leasinga može teretiti primatelja leasinga.«

(2) U članku 8. Pravilnika dopunjuje se stavak 7. na način da se iza riječi »visinu« dodaje riječ »važećih«.

Članak 3.

(1) U članku 9. stavku 2. Pravilnika riječ »prijevremeno« briše se.

(2) U članku 9. stavku 3. Pravilnika riječ »prijevremenog« briše se.

(3) U članku 9. stavak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju raskida Ugovora davatelj leasinga dužan je u ugovornim odredbama jasno odrediti sve elemente izračuna konačnog obračuna po Ugovoru te naznačiti rok u kojem će konačni obračun dostaviti primatelju leasinga. U slučaju ostvarivanja pozitivne razlike po sačinjenom konačnom obračunu Davatelj leasinga je u ugovornim odredbama dužan propisati postupanje s istom.«

(4) U članku 9. Pravilnika dopunjuje se stavak 5. na način da se iza sklopa riječi »dužan je« dodaju riječi: »u ugovornim odredbama propisati da će«.

(5) U članku 9. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ukoliko prilikom vršenja povrata instrumenata osiguranja u rokovima i na način određenim ovim člankom primatelj leasinga ne zaprimi instrumente osiguranja, a davatelj leasinga je vršio povrat istih u skladu s ugovornim odredbama (primjerice neposredna dostava, dostava putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom koja se uslijed ne zaprimanja vrati davatelju leasinga i sl.) davatelj leasinga ima pravo izvršiti poništenje i fizičko uništenje instrumenata osiguranja, o čemu je dužan sastaviti odgovarajuću službenu zabilješku.«

Članak 4.

U članku 11. stavku 2. Pravilnika riječ »mjesečnih« briše se.

Članak 5.

Članak 12. Pravilnika mijena se na način da se iza riječi »sadržavati« dodaje riječ »iznos«, a riječ »ostatak« zamjenjuje se u riječju »ostatka« te se riječ »mjesečnih« briše.

Članak 6.

Članak 14. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor o financijskom leasingu mora sadržavati efektivnu kamatnu stopu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ugovor o financijskom leasingu koji se sklapa s primateljem leasinga koji nije potrošač ne mora sadržavati odredbu o efektivnoj kamatnoj stopi.

(3) Efektivnu kamatnu stopu iz stavka 1. ovoga članka za ugovor o financijskom leasingu koji se sklapa s potrošačem, davatelj leasinga dužan je izračunavati po metodologiji propisanoj zakonom kojim je regulirano potrošačko kreditiranje.«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-05/03
Urbroj: 326-01-550-18-1
Zagreb, 20. rujna 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.