Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN 86/2018 (26.9.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1704

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 91. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15 i 64/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. rujna 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA I MIROVINSKIH DRUŠTAVA PREMA ČLANOVIMA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« 60/14 i 135/15) članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) REGOS će osiguraniku dostaviti obavijest o potrebi izbora fonda iz članka 91. stavka 5. Zakona, u kojoj će jasnim, jednostavnim, nedvosmislenim i osiguraniku razumljivim jezikom opisati:

a) vrste fondova koje može izabrati,

b) njihove bitne karakteristike – kategorije fondova, osnovne podatke o njihovoj rizičnosti i ulaganjima

c) prava osiguranika – rok, način i mjesto izbora mirovinskog fonda te posljedice neodabira mirovinskog fonda

d) podatak o tome gdje se mogu pribaviti detaljniji podaci o pojedinoj vrsti mirovinskog fonda i mirovinskog društva – naziv, telefonski broj i mrežna stranica mirovinskog društva.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka REGOS neće navoditi podatke o prinosu mirovinskih fondova.

(3) Podatke iz obrazaca prijava propisanih člankom 3. stavcima 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, REGOS je dužan učiniti dostupnim mirovinskom društvu.

(4) REGOS je dužan drugog radnog dana u mjesecu podatke o članovima mirovinskog fonda koje je rasporedio u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika učiniti dostupnim mirovinskom društvu koje upravlja mirovinskim fondom u koji su raspoređeni.

(5) REGOS je dužan bez odgode u slučaju promjene mirovinskog fonda, mirovinskom društvu koje upravlja mirovinskim fondom u koji se prenosi osobni račun člana mirovinskog fonda, učiniti dostupnim izvještaj o ukupnom stanju na osobnom računu (podatke o vrijednosti iznosa sredstava i broju obračunskih jedinica na osobnim računima umanjenima za naknadu za izlaz ako se ista naplaćuje) i izvještaj o svim dosadašnjim uplatama na osobnom računu člana.

(6) REGOS je dužan najkasnije u roku od 15 dana od izvršenog raspoređivanja, svakom osiguraniku iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika učiniti dostupnom informaciju o mirovinskom društvu u čiji je fond kategorije B učlanjen.

(7) Informacija iz stavka 6. ovog članka mora sadržavati najmanje:

a) naziv mirovinskog fonda u koji je osiguranik raspoređen,

b) naziv mirovinskog društva i osnovne podatke o mirovinskom društvu koje upravlja tim mirovinskim fondom (naziv, poslovna adresa, mrežna stranica),

c) informacije o mogućnostima prelaska u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, odnosno o mogućnostima promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju kojim upravlja isto ili drugo mirovinsko društvo.

(8) Potvrdu iz članka 193. stavka 1. Zakona, REGOS je dužan najmanje jednom godišnje najkasnije do 30. lipnja tekuće godine učiniti dostupnim članovima mirovinskih fondova, kao i mirovinskom društvu za svakog člana mirovinskog fonda kojim to društvo upravlja.

(9) Podatke o vrijednostima obračunskih jedinica potvrđenih od depozitara iz članka 111. stavka 8. Zakona, mirovinsko društvo dužno je dostaviti REGOS-u u pisanoj formi (telefaks) i elektroničkoj formi u standardiziranom formatu koji omogućava nepromjenjivost sadržaja.

(10) Podatke iz stavka 9. ovog članka po primitku istih, REGOS je dužan sukladno članku 193. stavku 5. Zakona, svakog radnog dana do 17:00 sati objaviti na vlastitoj mrežnoj stranici, na vidljivom mjestu.

(11) Agencija će odlukom propisati postupanje REGOS-a i mirovinskih društava u slučaju nedostavljanja podataka iz stavka 9. ovog članka i nemogućnosti objavljivanja u roku iz stavka 10. ovog članka.

(12) Podatke i informacije iz stavaka 3., 4., 5., 6. i 8. ovog članka, REGOS je dužan učiniti dostupnim na način propisan člankom 194. Zakona.

(13) REGOS je dužan izvještavati Agenciju o rezultatima obrade podataka o obračunatom i uplaćenom doprinosu prikupljenih tijekom kalendarske godine u skladu s Odlukom o obliku, sadržaju i roku dostavljanja izvještaja koju donosi Agencija.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/36
Urbroj: 326-01-440-443-18-7
Zagreb, 20. rujna 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.