Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

NN 87/2018 (28.9.2018.), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

Vlada Republike Hrvatske

1706

Na temelju članka 32. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15), a u vezi s točkom 1.3.6.6. Nacionalnog programa reformi 2018., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela

UREDBU

O TROŠKOVIMA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija, opravdani troškovi koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju cjenika i izračuna naknade troškova te provedba revizije načina izračuna naknade troškova na godišnjoj razini.

Primjena Uredbe

Članak 2.

(1) Ova Uredba primjenjuje se isključivo na određivanje nak­nade troškova nastalih temeljem zahtjeva korisnika za ponovnu uporabu informacija ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili

2. korisnik zahtijeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave.

(2) Uvjet iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatra se ispunjenim ako je tako propisano zakonom ili na zakonu utemeljenom propisu odnosno ako takva dužnost proizlazi iz zajedničke upravne prakse.

(3) Ova Uredba primjenjuje se na tijelo javne vlasti koje koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova.

Isključenje primjene Uredbe

Članak 3.

(1) Ova Uredba ne primjenjuje se na informacije koje se objavljuju za slobodnu uporabu na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili službenim portalima.

(2) Ova Uredba ne primjenjuje se na razmjenu informacija za ponovnu uporabu između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

II. NAČIN I KRITERIJI ZA IZRAČUN TROŠKOVA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA

Način izračuna troškova

Članak 4.

(1) Tijelo javne vlasti dužno je utvrditi neto trošak informacije (baze podataka) na godišnjoj razini uzimajući u obzir kriterije za utvrđivanje opravdanih troškova iz članka 5. ove Uredbe, umanjene za eventualne prihode ostvarene u postupku prikupljanja ili izrade informacije (naknade, pristojbe i parafiskalni nameti, proračunska i s njima izjednačena sredstva, donacije i slično) te uvećane za iznos koji odgovara razumnom povratu ulaganja.

(2) Temeljem godišnjeg neto troška informacije (baze podataka) i procjene godišnje potražnje za ponovnu uporabu informacije (baze podataka) tijelo javne vlasti određuje trošak ponovne uporabe informacije (baze podataka) koji čini osnovu za izradu cjenika iz članka 6. ove Uredbe.

(3) Za svaki skup podataka tijelo javne vlasti može naplatiti troškove ponovne uporabe na temelju cjenika utvrđenog temeljem odredbi ove Uredbe.

(4) Zabranjeno je stavljanje korisnika u nejednak položaj naplatom troškova različitog iznosa za isti skup podataka.

Kriteriji za utvrđivanje opravdanih troškova

Članak 5.

(1) Opravdanim troškovima informacije (baze podataka) smatraju se:

a) troškovi koji se odnose na stvaranje informacije:

– izrada: generiranje podataka i metapodataka, kontrola kvalitete, kodiranje

– prikupljanje: skupljanje i sortiranje podataka

– anonimizacija: brisanje, skrivanje, osiromašivanje baza podataka

b) troškovi koji se odnose na distribuciju podataka:

– infrastruktura: trošak razvoja, održavanje softvera, održavanje hardvera, povezivanja u mjeri u kojoj je to potrebno u svrhu stavljanja dokumenata na raspolaganje za pristup i ponovnu uporabu

– kopiranje: trošak dodatnog primjerka medija za pohranu (DVD-a, USB ključa, SD kartice itd.)

– rukovanje: ambalaža, priprema narudžbe

– savjetovanje: telefonski razgovori i korespondencija elektroničkom poštom s korisnicima, troškovi službe za korisnike

– isporuka: troškovi poštarine, uključujući standardnu poštarinu ili usluge ekspresne dostave

– posebni zahtjevi: troškovi pripreme i formatiranja na zahtjev.

(2) Režijski troškovi smatraju se opravdanima samo ako su usko povezani s troškovima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na troškove medija za pohranu i isporuke iz stavka 1. točke b) ovoga članka primjenjuju se Kriteriji koje donosi Povjerenik za informiranje temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, osim ako se radi o vrsti medija za pohranu ili načinu dostave koji nije predviđen tim Kriterijima, u kojem slučaju tijelo javne vlasti može naplatiti troškove po tržišnoj cijeni.

III. CJENIK I REVIZIJA IZRAČUNA NAKNADE TROŠKOVA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA

Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija

Članak 6.

(1) Tijela javne vlasti obvezna su primjenom kriterija utvrđenih ovom Uredbom utvrditi cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija.

(2) Pri izradi cjenika iz stavka 1. ovoga članka tijela javne vlasti u obzir uzimaju troškove koji se izravno odnose na održavanje i funkcioniranje elektroničke baze podataka, u skladu s načinom i kriterijima za utvrđivanje opravdanih troškova iz članaka 4. i 5. ove Uredbe.

(3) Cjenik iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži uvjete primjene, jasne, provjerljive i objektivne iznose za izračun troškova, iznos standardnih cijena za određene skupove podataka ili njihove dijelove, te čimbenike za određivanje nestandardnih cijena.

(4) Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenoj internetskoj stranici tijela javne vlasti na lako dostupan način i u strojno čitljivom obliku najkasnije pet dana od donošenja cjenika.

Revizija načina izračuna naknade troškova
ponovne uporabe informacija

Članak 7.

(1) Ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ponovne uporabe informacija ne smije prelaziti troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

(2) Tijelo javne vlasti dužno je na godišnjoj razini provesti reviziju načina izračuna naknade troškova utvrđenih cjenikom iz članka 6. ove Uredbe do 31. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

(3) Ako se revizijom iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ponovne uporabe prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacija, uključujući razuman povrat ulaganja, tijelo javne vlasti dužno je uskladiti način izračuna naknade troškova.

(4) U slučaju usklađivanja načina izračuna naknade troškova iz stavka 3. ovoga članka, tijelo javne vlasti dužno je revidirani cjenik izraditi i objaviti najkasnije 30 dana od revizije.

(5) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti ukupnu visinu prihoda ostvarenih po osnovi naknade troškova sukladno ovoj Uredbi u prethodnoj godini.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Tijela javne vlasti dužna su donijeti odnosno uskladiti postojeće cjenike za naknadu troškova ponovne uporabe informacija s ovom Uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/31

Urbroj: 50301-25/27-18-8

Zagreb, 27. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.