Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

NN 87/2018 (28.9.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

Hrvatska gospodarska komora

1728

Na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91 i 77/93) i članka 28. točka 20. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 32. sjednici 13. rujna 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TROŠKOVIMA
U POSTUPCIMA ARBITRAŽE

Članak 1.

U Odluci o troškovima u postupcima arbitraže (»Narodne novine« broj 142/11, 37/15 i 109/16) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prilikom podnošenja tužbe, protutužbe, prigovora radi prebijanja odnosno prijedloga za određivanje privremene mjere tužitelj, protutužitelj odnosno predlagatelj osiguranja dužan je uplatiti u korist Sudišta upisnu pristojbu prema tarifi Sudišta koja je sastavni dio ove odluke.«

Članak 2.

U članku 5. u stavku 2. broj »30« zamjenjuje se brojem »15«.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prije uplate svote iz stavka 1. ovog članka tužba, protutužba, prigovor radi prebijanja odnosno prijedlog za određivanje privremene mjere neće se proslijediti arbitražnom sudu i suprotnoj strani.«

U članku 5. u stavku 4. riječ »ukoliko« zamjenjuje se s »ako«.

U članku 5. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Predsjednik Sudišta može, na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva stranke, uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja, produžiti rok za uplatu predujma iz stavka 2. ovog članka.«

Članak 3.

U članku 6. stavcima 1. i 2. iza riječi »tužba« stavlja se zarez i dodaju riječi »odnosno protutužba«.

Članak 4.

U članku 8. Tbr. 2. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Ako je nadležni sud po zahtjevu vjerovnika u stečajnom postupku donio rješenje kojim je odlučio da se rješavanje spora povjeri Sudištu, svota honorara iz stavaka 1. i 2. ovoga Tbr. (osnovica C + postotak D za svotu iznad A – u EUR) umanjuje se za 50%.«

Članak 5.

Ova Odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna pristojba.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/18-02/12
Urbroj: 311-05-18-03
Zagreb, 13. rujna 2018.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.