Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

NN 89/2018 (5.10.2018.), Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Vlada Republike Hrvatske

1747

Na temelju članka 37. stavka 2. i članka 54. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2018. donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA POČETNE ZAKUPNINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE TE NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI AKVAKULTURE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se način utvrđivanja početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište) za zakup, zakup zajedničkih pašnjaka i zakup za ribnjake, te osnovica, visina i način obračuna naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: naknada za korištenje voda).

Članak 2.

(1) Početna zakupnina za zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema površini i kulturi katastarske čestice, te jediničnoj zakupnini/ha u kunama za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: jedinična zakupnina) koja je navedena u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

(2) Jedinična zakupnina za zakup poljoprivrednog zemljišta prikazana je po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama.

(3) Početna zakupnina za zakup poljoprivrednog zemljišta izračunava se na temelju formule:

PZ = JZ × p

gdje je:

PZ – početna zakupnina u kunama

JZ – jedinična zakupnina/ha u kunama

p – površina u ha.

(4) Katastarske kulture poljoprivrednog zemljišta za utvrđivanje početne zakupnine su:

– oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i maslinici

– livade

– pašnjaci

– trstici, močvare i neplodno.

Članak 3.

Početna zakupnina iz članka 2. ove Uredbe uvećava se za 20% ako su katastarske čestice obuhvaćene sustavom javnog navodnjavanja.

Članak 4.

Početna zakupnina za ribnjake određena je kao jedinstvena na području Republike Hrvatske i iznosi 100,00 kn/ha.

Članak 5.

Početna zakupnina za zakup zajedničkih pašnjaka određena je kao jedinstvena na području Republike Hrvatske i iznosi 250,00
kn/ha.

Članak 6.

Naknada za korištenje voda obračunava se na ukupnu dozvoljenu količinu zahvaćene vode godišnje (m3/god.) temeljem odgovarajućeg Ugovora sklopljenog sukladno posebnim propisima o vodama i poljoprivrednom zemljištu kojim je regulirano pravo korištenja kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Ugovor), a prema formulama:

– za toplovodna (šaranska) i ostala uzgajališta vodenih organizama

NKV = UKV (m3/god.) x 1,00 kn/m3 x 0,0006

– za hladnovodna (pastrvska) uzgajališta

NKV = UKV (m3/god.) x 1,00 kn/m3 x 0,0001

gdje je

NKV – naknada za korištenje voda

UKV – ukupna dozvoljena količina zahvaćene vode godišnje (m3/god.) temeljem Ugovora.

Članak 7.

Ako pojedine katastarske općine nisu navedene u prilogu ove Uredbe, jedinična zakupnina utvrđuje se prema jediničnoj zakupnini za susjednu katastarsku općinu koja ima najvišu jediničnu zakupninu iste kulture katastarske čestice.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake (»Narodne novine«, br. 107/13 i 98/15).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/73

Urbroj: 50301-25/27-18-2

Zagreb, 4. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

JEDINIČNA ZAKUPNINA/ha U KUNAMA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Jedinična zakupnina za zakup (kn/ha)
katastarska općinaoranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, maslinicilivadepašnjacitrstici, močvare, neplodno

GRAD ZAGREB

Područni ured za katastar Zagreb


Adamovec435336253138
Blaguša435336253138
Blato446336248138
Brezovica446336248138
Centar457358303138
Čehi451336248138
Črnomerec457358303138
Čučerje457358303138
Demerje446336248138
Dragonožec451336248138
Dubrava457358303138
Đurđekovec435336253138
Glavnica435336253138
Goranec435336253138
Gornje Vrapče451336248138
Gornji Stenjevec451336248138
Gračani457358303138
Granešina457358303138
Horvati429319264138
Jakuševec451336248138
Kašina435336253138
Klara451336248138
Kupinečki Kraljevec429319264138
Lužan435336253138
Maksimir457358303138
Markuševec457358303138
Mikulići457358303138
Odra451336248138
Odranski Obrež451336248138
Peščenica457358303138
Planina435336253138
Podsused451336248138
Remete457358303138
Resnik457358303138
Rudeš457358303138
Sesvete435336253138
Sesvetski Kraljevec435336253138
Starjak451336248138
Stenjevec451336248138
Šašinovec435336253138
Šestine457358303138
Trešnjevka457358303138
Trnje457358303138
Trpuci451336248138
Vrapče451336248138
Vugrovec435336253138
Vurnovec435336253138
Žitnjak457358303138BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Područni ured za katastar Bjelovar

Bačkovica365336118118
Bedenička365336118118
Bedenik365336118118
Bjelovar365336118118
Bjelovar – Sredice365336118118
Brezovac365336118118
Ciglena365336118118
Čađavac365336118118
Dautan365336118118
Diklenica362318118118
Drljanovac365336118118
Galovac362318118118
Gornje Plavnice365336118118
Gornje Rovišće365336118118
Gudovac365336118118
Kakinac365336118118
Kapela365336118118
Klokočevac365336118118
Kobasičari365336118118
Kozarevac Račanski362318118118
Kraljevac494281118118
Križ Gornji365336118118
Lasovac365336118118
Malo Trojstvo365336118118
Međurača362318118118
Mosti365336118118
Nevinac362318118118
Nova Rača362318118118
Nove Plavnice – Hrgovljani365336118118
Obrovnica365336118118
Orlovac362318118118
Orovac365336118118
Pavlin Kloštar365336118118
Podgorci365336118118
Predavac365336118118
Prespa365336118118
Prgomelje365336118118
Pupelica365336118118
Rajić Gudovački365336118118
Ravneš365336118118
Ribnjačka365336118118
Rovišće494256118118
Sasovac362318118118
Severin365336118118
Slovinska Kovačica362318118118
Sredice Gornje365336118118
Stare Plavnice365336118118
Šandrovac365336118118
Tomaš365336118118
Trojstveni Markovac365336118118
Velika Pisanica365336118118
Veliko Korenovo365336118118
Veliko Trojstvo365336118118
Višnjevac365336118118
Zdelice365336118118
Zrinski Topolovac365336118118
Žabjak365336118118
Ždralovi365336118118
Ispostava Čazma
Blatnica380251118118
Bojana345224118118
Bosiljevo345224118118
Cerina345224118118
Čazma345224118118
Dapci345224118118
Daskatica345224118118
Dereza345224118118
Draganec345224118118
Đurđic380251118118
Ivanska380251118118
Križic380251118118
Laminac380251118118
Lipovčani345224118118
Martinac380251118118
Miklouš345224118118
Narta380251118118
Petrička380251118118
Pobjenik345224118118
Samarica380251118118
Sišćani345224118118
Srijedska380251118118
Stara Plošćica380251118118
Štefanje380251118118
Šušnjara380251118118
Vagovina345224118118
Vrtlinska345224118118
Ispostava Daruvar
Bastajski Brđani347291118118
Bijela347291118118
Blagorodovac347291118118
Borki347291118118
Brestovac347291118118
Cjepidlake347291118118
Daruvar347291118118
Dežanovac347291118118
Dobra Kuća347291118118
Doljani347291118118
Donji Daruvar347291118118
Donji Sređani347291118118
Đulovac347291118118
Golubinjak347291118118
Gornji Daruvar347291118118
Gornji Sređani347291118118
Goveđe Polje347291118118
Imsovac347291118118
Kip347291118118
Klisa347291118118
Končanica347291118118
Koreničani347291118118
Kreštelovac347291118118
Krivaja313286118118
Mali Bastaji347291118118
Markovac347291118118
Miljanovac347291118118
Pakrani347291118118
Potočani347291118118
Puklica347291118118
Removac347291118118
Sirač347291118118
Sokolovac347291118118
Šibovac347291118118
Trojeglava347291118118
Veliki Bastaji347291118118
Vrbovac347291118118
Vrijeska347291118118
Vukovije347291118118
Zaile347291118118
Ispostava Garešnica
Berek374185118118
Bršljanica374185118118
Ciglenica374185118118
Dišnik374185118118
Garešnica374185118118
Gornja Garešnica374185118118
Hercegovac374185118118
Hrastovac373210118118
Ilovski Klokočevac374185118118
Kajgana374185118118
Kaniška Iva374185118118
Kapelica374185118118
Kostanjevac374185118118
Ladislav374185118118
Mlinska374185118118
Nova Ploščica374185118118
Palešnik374185118118
Pašijan374185118118
Ruškovac374185118118
Šimljana374185118118
Šimljanik374185118118
Tomašica374185118118
Trnovitica374185118118
Trnovitički Popovac374185118118
Uljanik374185118118
Velika Trnava374185118118
Veliki Prokop374185118118
Vukovje374185118118
Ispostava Grubišno Polje
Brzaja419252118118
Cremušina419252118118
Dapčevica419252118118
Donja Kovačica419252118118
Dražica419252118118
Gornja Kovačica419252118118
Grbavac419252118118
Grubišno Polje419252118118
Mala Barna419252118118
Mala Jasenovača419252118118
Mala Peratovica419252118118
Mala Pisanica419252118118
Mali Grđevac419252118118
Mali Zdenci419252118118
Pavlovac419252118118
Rašenica419252118118
Sibenik419252118118
Topolovica419252118118
Turčević Polje419252118118
Velika Barna419252118118
Velika Peratovica419252118118
Veliki Grđevac419252118118
Veliki Zdenci419252118118
Zrinska419252118118
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Ispostava Nova Gradiška
Adžamovci337258126126
Baćin Dol227182126126
Banićevac227182126126
Batrina235188126126
Benkovac337258126126
Bijela Stijena337258126126
Bili Brig235188126126
Bobare337258126126
Bodegraj337258126126
Bodovaljci337258126126
Brđani337258126126
Cage337258126126
Cernik227182126126
Crnogovci337258126126
Čaprginci337258126126
Čovac337258126126
Davor337258126126
Dolina337258126126
Donji Bogićevci337258126126
Donji Lipovac235188126126
Donji Varoš337258126126
Dragalić337258126126
Dragovci235188126126
Drežnik227182126126
Dubovac337258126126
Giletinci227182126126
Godinjak337258126126
Golobrdac227182126126
Gorice337258126126
Gornji Bogićevci337258126126
Gornji Lipovac235188126126
Gornji Varoš337258126126
Gređani337258126126
Gunjavci337258126126
Komarnica235188126126
Kosovac337258126126
Kovačevac337258126126
Lađevac337258126126
Laze337258126126
Lještani337258126126
Ljupina337258126126
Mačkovac337258126126
Magić Mala235188126126
Mašić337258126126
Medari337258126126
Nova Gradiška337258126126
Nova Kapela235188126126
Novi Varoš337258126126
Okučani337258126126
Opatovac227182126126
Orubica337258126126
Oštri Vrh337258126126
Podvrško227182126126
Poljane337258126126
Prvča337258126126
Ratkovac337258126126
Rešetari337258126126
Rogolji337258126126
Seoce235188126126
Siče235188126126
Sičice337258126126
Smrtić337258126126
Srednji Lipovac235188126126
Stara Kapela235188126126
Staro Petrovo Selo337258126126
Šagovina Cernička227182126126
Šagovina Mašićka337258126126
Širinci337258126126
Štivica337258126126
Šumetlica227182126126
Tisovac337258126126
Trnakovac337258126126
Trnava337258126126
Uskoci337258126126
Vrbje337258126126
Vrbova337258126126
Vrbovljani337258126126
Žuberkovac337258126126
Područni ured za katastar Slavonski Brod
Banovci351201126126
Bebrina351201126126
Bečic351201126126
Beravci351201126126
Bicko Selo351201126126
Brodski Stupnik351201126126
Brodski Varoš351201126126
Brodski Zdenci351201126126
Brodsko Vinogorje351201126126
Bukovlje351201126126
Ciglenik351201126126
Crni Potok351201126126
Čajkovci351201126126
Divoševci351201126126
Donja Bebrina351201126126
Donji Andrijevci351201126126
Dubočac351201126126
Dubovik351201126126
Garčin351201126126
Glogovica351201126126
Gornja Bebrina351201126126
Gornji Andrijevci351201126126
Grabarje351201126126
Gromačnik351201126126
Gundinci337245126126
Jaruge337245126126
Ježevik351201126126
Kaniža351201126126
Kindrovo351201126126
Klakar351201126126
Klokočevik351201126126
Korduševci351201126126
Kruševica337245126126
Kujnik351201126126
Kupina351201126126
Lovčić351201126126
Lužani351201126126
Mala Kopanica351201126126
Malino351201126126
Matković Mala351201126126
Novi Grad351201126126
Novo Topolje351201126126
Odvorci351201126126
Oprisavci351201126126
Oriovac351201126126
Oriovčić351201126126
Podcrkavlje351201126126
Podvinje351201126126
Poljanci351201126126
Pričac351201126126
Prnjavor351201126126
Radovanje351201126126
Rastušje351201126126
Ruščica351201126126
Sapci351201126126
Selna351201126126
Sibinj351201126126
Sikirevci337245126126
Slatinik Mali351201126126
Slavonski Brod351201126126
Slavonski Kobaš351201126126
Slavonski Šamac337245126126
Slobodnica351201126126
Sredanci351201126126
Stari Perkovci351201126126
Stari Slatinik351201126126
Staro Topolje351201126126
Stružani351201126126
Stupnički Kuti351201126126
Svilaj351201126126
Šumeće351201126126
Šušnjevci351201126126
Tomica351201126126
Trnjani351201126126
Trnjanski Kuti351201126126
Velika Kopanica351201126126
Vranovci351201126126
Vrba351201126126
Vrhovina351201126126
Vrpolje351201126126
Zadubravlje351201126126
Zbjeg351201126126
Zoljani351201126126
Živike351201126126
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Dubrovnik
Babino Polje434333226157
Banići434333226157
Blato434333226157
Boljenovići434333226157
Brašina434333226157
Brijesta427327201157
Broce434333226157
Brotnice371321201157
Brsečine434333226157
Buići434333226157
Cavtat434333226157
Čajkovica434333226157
Čelopeci434333226157
Čepikuće371321201157
Česvinica434333226157
Čibača434333226157
Čilipi434333226157
Dančanje434333226157
Doli434333226157
Donji Brgat434333226157
Drvenik434333226157
Duba Konavoska371321201157
Duba Stonska434333226157
Dubravica434333226157
Dubravka434333226157
Dubrovnik434333226157
Dunave434333226157
Đonta Doli434333226157
Đurinići434333226157
Gabrili434333226157
Gornji Brgat434333226157
Goveđari434333226157
Grbavac434333226157
Gromača434333226157
Gruda434333226157
Hodilje434333226157
Imotica371321201157
Janjina427327201157
Jasenice371321201157
Kliševo371321201157
Knežica434333226157
Koločep434333226157
Komaji434333226157
Komolac434333226157
Korita434333226157
Kuna Konavoska371321201157
Lisac371321201157
Lopud434333226157
Lovorno434333226157
Ljubač434333226157
Ljuta434333226157
Majkovi Donji434333226157
Majkovi Gornji434333226157
Makoše434333226157
Maranovići434333226157
Martinovići434333226157
Mihanići434333226157
Močići434333226157
Mokošica434333226157
Mravinjac371321201157
Mravinjica371321201157
Mrčevo371321201157
Obod434333226157
Obuljeno434333226157
Orašac434333226157
Osobjava371321201157
Osojnik371321201157
Ošlje371321201157
Palje Brdo434333226157
Petrača434333226157
Petrovo Selo434333226157
Plat434333226157
Pločice434333226157
Podimoč371321201157
Poljice434333226157
Popova Luka371321201157
Popovići434333226157
Pridvorje434333226157
Prijevor434333226157
Prožura434333226157
Putniković371321201157
Radovčići434333226157
Rožat434333226157
Slano434333226157
Smokovljani371321201157
Soline434333226157
Sparagovići434333226157
Sreser371321201157
Ston434333226157
Stravča371321201157
Stupa371321201157
Suđurađ434333226157
Sustjepan434333226157
Šilješki371321201157
Šipanska Luka434333226157
Šumet434333226157
Točionik371321201157
Tomislavovac434333226157
Topolo371321201157
Trnova371321201157
Trnovica371321201157
Trsteno434333226157
Uskoplje434333226157
Visočani371321201157
Vitaljina434333226157
Vodovađa434333226157
Zabrđe434333226157
Zastolje434333226157
Zaton434333226157
Zaton Doli434333226157
Zavrelje434333226157
Žuljana427327201157
Ispostava Blato
Blato4460207157
Lastovo4460207157
Smokvica4460207157
Vela Luka4460207157
Ispostava Korčula
Čara4460214157
Donja Vrućica409321207157
Duba Pelješka409321207157
Gornja Vrućica409321207157
Korčula4460214157
Kučište4270214157
Kuna Pelješka409321207157
Lumbarda4460214157
Nakovanj4270214157
Orebić4270214157
Oskorušno409321207157
Pijavičino409321207157
Podgorje4270214157
Podobuće409321207157
Potomje409321207157
Prizdrina409321207157
Pupnat4460214157
Račišće4460214157
Stanković4270214157
Trpanj409321207157
Trstenik409321207157
Viganj4270214157
Žrnovo4460214157
Ispostava Metković
Borovci5090226157
Desne5090226157
Dobranje5090226157
Kobiljača8020374275
Krvavac II5090226157
Metković5090226157
Opuzen8900396275
Opuzen I8900396275
Opuzen II8900396275
Otrić – Seoci8020374275
Slivno8900396275
Struge5090226157
Vid5090226157
Vidonje5090226157
Ispostava Ploče
Baćina8020374275
Brist4590214157
Gradac4590214157
Komin8020374275
Pasičina8020374275
Plina8020374275
Ploče8020374275
Podaca4590214157
Rogotin8020374275
ISTARSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Pazin
Belaj469363284165
Beram469363284165
Boljun469363284165
Borut469363284165
Brest pod Učkom469363284165
Brkač469363284165
Butoniga469363284165
Cerovlje469363284165
Dolenja Vas469363284165
Draguć469363284165
Gologorica469363284165
Gorenja Vas469363284165
Gračišće469363284165
Gradinje469363284165
Grdoselo469363284165
Grimalda469363284165
Kaldir469363284165
Karojba469363284165
Kašćerga469363284165
Kringa469363284165
Kršikla469363284165
Lesišćina469363284165
Lindar469363284165
Motovun469363284165
Muntrilj469363284165
Novaki Motovunski469363284165
Novaki Pazinski469363284165
Paz469363284165
Pazin469363284165
Previž469363284165
Rakotule469363284165
Semić469363284165
Sveti Petar u Šumi469363284165
Škopljak469363284165
Tibole469363284165
Tinjan469363284165
Trviž469363284165
Vranja469363284165
Zabrežani469363284165
Zamask469363284165
Zarečje469363284165
Zumesk469363284165
Ispostava Buje
Brdo462350284165
Brtonigla462350284165
Buje462350284165
Čepić462350284165
Donja Mirna462350284165
Grožnjan462350284165
Kaštel462350284165
Kostanjica462350284165
Krasica462350284165
Kršete462350284165
Kuberton462350284165
Kućibreg462350284165
Lovrečica462350284165
Materada462350284165
Merišće462350284165
Momjan462350284165
Nova Vas462350284165
Novigrad462350284165
Oprtalj462350284165
Petrovija462350284165
Savudrija462350284165
Šterna462350284165
Triban462350284165
Umag462350284165
Završje462350284165
Zrenj462350284165
Ispostava Buzet
Brgudac508337277165
Buzet508337277165
Buzet – Stari grad508337277165
Črnica508337277165
Dane508337277165
Hum508337277165
Jelovice508337277165
Lanišće508337277165
Marčenegla508337277165
Račice508337277165
Roč508337277165
Salež508337277165
Senj508337277165
Slum508337277165
Sovinjak508337277165
Sovišćina508337277165
Svi Sveti508337277165
Trstenik508337277165
Vodice508337277165
Vrh508337277165
Ispostava Labin
Brdo429330257165
Cere429330257165
Čepić429330257165
Diminići429330257165
Grobnik429330257165
Jesenovik429330257165
Kožljak429330257165
Krbune429330257165
Kršan429330257165
Kunj429330257165
Labin – Presika429330257165
Letaj429330257165
Mala Kraska429330257165
Martinski429330257165
Most Raša429330257165
Nedešćina429330257165
Nova Vas429330257165
Novi Labin429330257165
Pićan429330257165
Plomin429330257165
Prkušnica429330257165
Rabac429330257165
Ripenda429330257165
Santalezi429330257165
Skitača429330257165
Šumber429330257165
Šušnjevica429330257165
Trget429330257165
Tupljak429330257165
Ispostava Poreč
Bačva521396284165
Baderna521396284165
Dračevac521396284165
Frata521396284165
Funtana521396284165
Fuškulin521396284165
Gradina521396284165
Kaštelir521396284165
Labinci521396284165
Lim521396284165
Lovreč521396284165
Mugeba521396284165
Mušalež521396284165
Nova Vas521396284165
Poreč521396284165
Sveti Ivan521396284165
Sveti Vital521396284165
Tar521396284165
Vabriga521396284165
Varvari521396284165
Višnjan521396284165
Vižinada521396284165
Vrsar521396284165
Žbandaj521396284165
Ispostava Pula
Barban508403271165
Bokordići508403271165
Brioni508403271165
Fažana508403271165
Filipana508403271165
Galižana508403271165
Gočan508403271165
Juršići508403271165
Kavran508403271165
Krnica508403271165
Ližnjan508403271165
Loborika508403271165
Marčana508403271165
Medulin508403271165
Muntić508403271165
Peroj508403271165
Pomer508403271165
Premantura508403271165
Prnjani508403271165
Pula508403271165
Rakalj508403271165
Smoljanci508403271165
Sutivanac508403271165
Svetvinčenat508403271165
Šajini508403271165
Šišan508403271165
Štinjan508403271165
Štokovci508403271165
Valtura508403271165
Vodnjan508403271165
Ispostava Rovinj
Bale502389271165
Kanfanar502389271165
Krajcar Breg502389271165
Mrgani502389271165
Rovinj502389271165
Rovinjsko Selo502389271165
Sošići502389271165
Žminj502389271165

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar KARLOVAC
Banska Selnica297198127118
Banski Kovačevac297198127118
Banski Moravci297198127118
Blatnica Pokupska302203132118
Budačka Rijeka311193123118
Burić Selo311193123118
Cerovac Vukmanički311193123118
Desni Štefanki288165118118
Desno Sredičko288165118118
Donje Mekušje302203132118
Donje Pokupje302203132118
Donji Budački311193123118
Donji Sjeničak297198127118
Draganić302203132118
Gornje Mekušje311193123118
Gornje Stative316189132118
Gornji Budački311193123118
Gornji Sjeničak297198127118
Gornji Skrad316174127118
Kamensko311193123118
Karlovac I302203132118
Karlovac II302203132118
Krnjak311193123118
Lasinja288165118118
Luka Pokupska302203132118
Mahično302203132118
Mala Švarča311193123118
Poljana Vojnićka311193123118
Popović Brdo311193123118
Rečica302203132118
Sjeničak Lasinjski297198127118
Skakavac311193123118
Šišljavić321193127118
Trebinja311193123118
Turanj311193123118
Tušilović311193123118
Utinja311193123118
Velika Crkvina316174127118
Velika Jelsa302203132118
Vukmanić311193123118
Zadobarje316189132118
Zagorje311193123118
Zagrad302203132118
Zimić311193123118
Ispostava Duga Resa
Barilović283165127118
Belaj283165127118
Bosiljevo292160123118
Brajakovo Brdo292160123118
Bukovlje283165127118
Cerovac Barilovićki283165127118
Donji Skrad283165127118
Donji Zvečaj283165127118
Duga Resa 2283165127118
Erdelj288160127118
Generalski Stol288160127118
Glavica292160123118
Gornje Prilišće292160123118
Gornji Zvečaj283165127118
Grabrk292160123118
Gršćaki283165127118
Hrsina292160123118
Jarče Polje292160123118
Koransko Selo288160127118
Korenić Brdo292160123118
Kosijersko Selo283165127118
Kozalj Vrh292160123118
Ladešići292160123118
Lešće292160123118
Lipa292160123118
Lišnica292160123118
Maletići292160123118
Mateško Selo288160127118
Modruš Potok292160123118
Mračin292160123118
Mrežnica288160127118
Mrežnički Novaki283165127118
Mrzlo Polje Mrežničko283165127118
Mrzljaki292160123118
Novo Selo Bosiljevsko292160123118
Otok na Dobri292160123118
Perjasica288160127118
Piščetke292160123118
Podrebar292160123118
Poloj288160127118
Potok Bosiljevski292160123118
Pribanjci292160123118
Radočaji292160123118
Rosopajnik292160123118
Svojić288160127118
Umol292160123118
Vinski Vrh292160123118
Vodena Draga292160123118
Vukova Gorica292160123118
Zagradci292160123118
Žubrinci292160123118
Ispostava Ogulin
Blata270165123118
Carevo Polje270165123118
Cerovnik270165123118
Čorkova Uvala270165123118
Donje Dubrave270165123118
Drežnica278160127118
Gornje Dubrave302165123118
Hreljin Ogulinski302165123118
Janja Gora302165123118
Jasenak302165123118
Jezero302165123118
Josipdol302165123118
Kunić279165127118
Latin279165127118
Lička Jesenica279165127118
Međeđak279165127118
Modruš279165127118
Ogulin279165127118
Oštarije279165127118
Otok Oštarijski279165127118
Plaški279165127118
Ponikve279165127118
Ponikve279165127118
Popovo Selo279165127118
Pothum Plaščanski279165127118
Potok Musulinski279165127118
Saborsko279165127118
Skradnik279165127118
Sveti Petar302165123118
Tounj279165127118
Trojvrh279165127118
Tržić Tounjski279165127118
Vajin Vrh279165127118
Vitunj279165127118
Zagorje279165127118
Zdenac279165127118
Ispostava Ozalj
Brašljevica325179123118
Bratovanci316203127118
Breznik316203127118
Brlog Ozaljski316203127118
Bubnjarci316203127118
Donji Lović325198123118
Dvorište Vivodinsko325198123118
Ferenci325198123118
Griče316203127118
Ilovac316203127118
Jaškovo316203127118
Jurovo316203127118
Lipnik316203127118
Lović Prekriški316203127118
Malinci325179123118
Martinski Vrh316203127118
Novaki Ozaljski316203127118
Oštri Vrh Ozaljski316203127118
Ozalj316203127118
Podbrežje325198123118
Pokupje321203123118
Police Pirišće316203127118
Pravutina316203127118
Ribnik316203127118
Sekulići325179123118
Slapno316203127118
Sračak316203127118
Svetice316203127118
Svetičko Hrašće316203127118
Tomašnica316203127118
Trg316203127118
Vivodina325198123118
Vrhovac325198123118
Zajačko Selo325198123118
Zaluka325198123118
Zorkovac316203127118
Žakanje316203127118
Ispostava Slunj
Blagaj231156127118
Bogovolja231156127118
Broćanac231156127118
Cetingrad222160123118
Cetinski Varoš231156127118
Cvijanović Brdo231156127118
Cvitović231156127118
Donje Primišlje231156127118
Donji Lađevac231156127118
Drežnik22615682118
Furjan231156127118
Glinice222160123118
Gnojnice231156127118
Gojkovac222160123118
Gornja Močila231156127118
Gornje Primišlje231156127118
Gornji Lađevac231156127118
Kremen231156127118
Kruškovača231156127118
Kuzma22615682118
Maljevac222160123118
Mašvina22615682118
Nikšić231156127118
Nova Kršlja22615682118
Ponor222160123118
Popovac231156127118
Radovica222160123118
Rakovica22615682118
Sadilovac22615682118
Slunj231156127118
Slunj 1231156127118
Šljivnjak22615682118
Tobolić231156127118
Točak222160123118
Tržić Primišljanski231156127118
Veljun22615682118
Zbjeg Močilski231156127118
Ispostava Vojnić
Bukovica Utinjska24516082118
Kestenovac24516082118
Klokoč24516082118
Kolarić24516082118
Krstinja24516082118
Kupljensko24516082118
Miholjsko24516082118
Radonja24516082118
Selakova Poljana24516082118
Svinica Krstinjska24516082118
Široka Rijeka24516082118
Utinja Vrelo24516082118
Vojnić24516082118

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Koprivnica
Bakovčica377245170118
Botinovac377245170118
Botovo377245170118
Branjska372240193118
Delovi377245170118
Drnje377245170118
Duga Rijeka377245170118
Đelekovec377245170118
Glogovac377245170118
Gola377245170118
Gorica377245170118
Gotalovo377245170118
Herešin377245170118
Hlebine377245170118
Hudovljani382259184118
Imbriovec377245170118
Jagnjedovec377245170118
Jagnjedovec – grad


118
Javorovac377245170118
Koledinec377245170118
Koprivnica377245170118
Koprivnički Bregi377245170118
Koprivnički Ivanec377245170118
Kunovec377245170118
Kunovec Breg377245170118
Kutnjak377245170118
Kuzminec377245170118
Legrad377245170118
Lepavina377245170118
Mala Mučna377245170118
Novačka377245170118
Novigrad Podravski377245170118
Peteranec377245170118
Plavšinac377245170118
Prkos377245170118
Rasinja377245170118
Reka377245170118
Selnica Podravska377245170118
Sigetec377245170118
Sokolovac377245170118
Srijem377245170118
Subotica Podravska377245170118
Torčec377245170118
Velika Mučna377245170118
Veliki Grabičani377245170118
Veliki Otok377245170118
Veliki Poganac377245170118
Zablatje377245170118
Ždala363212198118
Ispostava Đurđevac
Budančevica372226207118
Budrovac372226207118
Čepelovac372226207118
Đurđevac I372226207118
Đurđevac II372226207118
Ferdinandovac372226207118
Hampovica363212198118
Kalinovac372226207118
Kloštar Podravski372226207118
Kozarevac372226207118
Lepa Greda372226207118
Mičetinac372226207118
Miholjanec363212198118
Molve363212198118
Novo Virje363212198118
Podravske Sesvete372226207118
Prugovac372226207118
Severovci372226207118
Sirova Katalena372226207118
Suha Katalena372226207118
Sveta Ana363212198118
Šemovci363212198118
Virje363212198118
Ispostava Križevci
Apatovec344278165118
Bočkovec344278165118
Bojnikovec344278165118
Borje344278165118
Carevdar344278165118
Cirkvena344278165118
Cubinec344278165118
Dijankovec344278165118
Donja Brckovčina344278165118
Dubovec344278165118
Đurđic344278165118
Erdovec344278165118
Finčevec344278165118
Fodrovec344278165118
Glogovnica344278165118
Gornja Rijeka344278165118
Gregurovec344278165118
Guščerovec344278165118
Hrsovo344278165118
Kalnik344278165118
Kamešnica344278165118
Kloštar Vojakovački344278165118
Križevci344278165118
Lemeš344278165118
Lukačevec344278165118
Majurec344278165118
Marinovec344278165118
Međa344278165118
Miholec344278165118
Mikovec344278165118
Novi Glog344278165118
Osijek Vojakovački344278165118
Podvinje Miholečko344278165118
Pofuki344278165118
Potočec344278165118
Potok Kalnički344278165118
Rašćani344278165118
Raven344278165118
Ruševac354283160118
Sveta Helena344278165118
Sveti Ivan Žabno344278165118
Sveti Petar Čvrstec344278165118
Sveti Petar Orehovec344278165118
Špiranec344278165118
Štrigovec344278165118
Trema344278165118
Vojakovac344278165118
Vojakovačke Sesvete344278165118
Vojnovec Kalnički344278165118
Zaistovec344278165118KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Krapina
Donja Šemnica292226151118
Đurmanec316245170118
Gornja Pačetina316245170118
Hlevnica316245170118
Jesenje316245170118
Krapina316245170118
Krapina – grad316245170118
Petrovsko316245170118
Putkovec316245170118
Radoboj311240160118
Svedruža316245170118
Šemnica311240160118
Škarićevo316245170118
Velika Ves311240160118
Ispostava Donja Stubica
Andraševec292226151118
Donja Stubica292226151118
Dubovec292226151118
Globočec292226151118
Gornja Stubica292226151118
Gusakovec292226151118
Hum Stubički292226151118
Kraljev Vrh292226151118
Laz Bistrički292226151118
Lepa Ves292226151118
Marija Bistrica292226151118
Modrovec292226151118
Mokrice292226151118
Oroslavje292226151118
Poljanica Bistrička292226151118
Pustodol292226151118
Selnica292226151118
Slani Potok292226151118
Strmec Stubički292226151118
Stubička Slatina292226151118
Stubičko Podgorje292226151118
Sveti Matej292226151118
Ispostava Klanjec
Črešnjevec283231160118
Gornji Čemehovec283231160118
Klanjec283231160118
Kraljevec na Sutli283231160118
Miljana283231160118
Novi Dvori Klanječki283231160118
Poljana Sutlanska283231160118
Radakovo283231160118
Ravno Brezje283231160118
Razvor283231160118
Sveti Križ283231160118
Tomaševec283231160118
Tuhelj283231160118
Zagorska Sela283231160118
Ispostava Pregrada
Brezno278212165118
Cigrovec278212165118
Desinić278212165118
Druškovec Humski278212165118
Gorjakovo278212165118
Hum na Sutli278212165118
Jelenjak278212165118
Kostel278212165118
Košnica278212165118
Lupinjak278212165118
Plemenšćina278212165118
Pregrada278212165118
Prišlin278212165118
Sopot278212165118
Velika Horvatska278212165118
Vinagora278212165118
Vrbanec278212165118
Ispostava Zabok
Bedekovčina278231156118
Čret273226156118
Donja Pačetina273226156118
Dubrovčan273226156118
Gubaševo273226156118
Jezero Klanječko273226156118
Klokovec273226156118
Krapinske Toplice273226156118
Mala Erpenja273226156118
Mirkovec273226156118
Poznanovec278231156118
Pustodol273226156118
Selno273226156118
Strmec273226156118
Sveti Križ Začretje273226156118
Špičkovina278231156118
Švaljkovec273226156118
Velika Erpenja273226156118
Veliko Trgovišće273226156118
Vrtnjakovec273226156118
Zabok273226156118
Ispostava Zlatar
Belec292222151118
Budinščina292222151118
Donja Batina292222151118
Gotalovec292222151118
Hrašćina292222151118
Hrašćinski Kraljevec292222151118
Jertovec292222151118
Komor278231156118
Konjščina292222151118
Lovrečan292222151118
Mače292222151118
Martinci Zlatarski292222151118
Mihovljan292222151118
Oštrc292222151118
Peršaves292222151118
Pešćeno292222151118
Petrova Gora292222151118
Podgrađe Bistričko292222151118
Purga292222151118
Sušobreg292222151118
Tugonica292222151118
Veleškovec292222151118
Veternica292222151118
Vojnovec Loborski292222151118
Zajezda292222151118
Zlatar292222151118LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Gospić
Barlete261255196126
Baške Oštarije261255196126
Bilaj261255196126
Brezik261255196126
Brušane261255196126
Bužim261255196126
Cesarica261255196126
Debelo Brdo261255196126
Divoselo261255196126
Donje Pazarište261255196126
Donji Kosinj261255196126
Drenovac Radučki261255196126
Gornje Pazarište261255196126
Gornji Kosinj261255196126
Gospić261255196126
Kaluđerovac261255196126
Karlobag261255196126
Klanac261255196126
Konjsko Brdo261255196126
Kruščica261255196126
Kruškovac261255196126
Kukljić261255196126
Kvarte261255196126
Lički Čitluk261255196126
Lički Novi261255196126
Lički Osik261255196126
Lički Ribnik261255196126
Lipe261255196126
Lipovo Polje261255196126
Lukovo Šugarje261255196126
Medak261255196126
Mlakva261255196126
Mogorić261255196126
Mušaluk261255196126
Ostrvica261255196126
Pavlovac Vrebački261255196126
Perušić261255196126
Perušić I261255196126
Počitelj261255196126
Smiljan261255196126
Studenci261255196126
Široka Kula261255196126
Trnovac261255196126
Vrebac261255196126
Ispostava Donji Lapac
Boričevac228186141126
Bušević228186141126
Dnopolje228186141126
Dobroselo228186141126
Doljani228186141126
Donji Lapac228186141126
Gornji Lapac228186141126
Kestenovac228186141126
Kruge231191146126
Melinovac231191146126
Nebljusi231191146126
Oraovac228186141126
Seoce228186141126
Štrbci228186141126
Ispostava Gračac
Begluci228186141126
Brotnja228186141126
Dabašnica228186141126
Drenovac Lički228186141126
Dugopolje228186141126
Kaldrma228186141126
Kupirovo228186141126
Neteka228186141126
Osredci228186141126
Srb228186141126
Suvaja228186141126
Tiškovac228186141126
Zaklopac228186141126
Ispostava Korenica
Bjelopolje267206141126
Bunić267206141126
Čanak267206141126
Debelo Brdo267206141126
Jošan256196151126
Komić256196151126
Korenica267206141126
Kozjan256196151126
Krbava267206141126
Krbavica256196151126
Kurjak267206141126
Ličko Petrovo Selo256196151126
Mekinjar256196151126
Mutilić267206141126
Plitvička Jezera256196151126
Podlapača267206141126
Prijeboj256196146126
Smoljanac256196151126
Srednja Gora256196151126
Svračkovo Selo267206141126
Šalamunić267206141126
Trnavac267206141126
Udbina256196151126
Vaganac256196146126
Visuć256196151126
Ispostava Lovinac
Gornja Ploča261186136126
Kik261186136126
Ličko Cerje261186136126
Lovinac261186136126
Raduč261186136126
Ričice261186136126
Smokrić261186136126
Sveti Rok261186136126
Vranik261186136126
Ispostava Novalja
Barbati267191146126
Lun267191146126
Novalja267191146126
Ispostava Otočac
Babin Potok261186141126
Brinje261186141126
Brlog261186141126
Brloška Dubrava261186141126
Čovići261186141126
Dabar261186141126
Doljani261186141126
Hrvatsko Polje261186141126
Jezerane261186141126
Kompolje261186141126
Križpolje261186141126
Kuterevo261186141126
Letinac261186141126
Ličko Lešće261186141126
Lipice261186141126
Otočac261186141126
Prokike261186141126
Prozor261186141126
Ramljani261186141126
Rudopolje261186141126
Sinac261186141126
Stajnica261186141126
Škare261186141126
Švica261186141126
Turjanski261186141126
Vodoteč261186141126
Vojvoduša261186141126
Vrhovine261186141126
Zalužnica261186141126
Ispostava Senj
Jablanac272206146126
Klada272206146126
Krasno272206146126
Krivi Put272206146126
Melnice272206146126
Prizna272206146126
Senj272206146126
Starigrad272206146126
Stinica272206146126
Sveti Juraj272206146126
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Čakovec
Badličan390272198134
Belica342315208134
Benkovec422294203134
Bogdanovec390272198134
Čakovec422294203134
Črečan390272198134
Dekanovec342315208134
Domašinec342315208134
Dragoslavec390272198134
Držimurec422294203134
Dunjkovec390272198134
Ferketinec342315208134
Gardinovec342315208134
Gornja Dubrava390272198134
Gornji Hrašćan390272198134
Gornji Kraljevec342315208134
Gornji Mihaljevec390272198134
Gornji Pustakovec422294203134
Gornji Vidovec422294203134
Gradiščak390272198134
Hlapičina342315208134
Ivanovec422294203134
Jurčevec422294203134
Krištanovec342315208134
Križovec342315208134
Kuršanec422294203134
Lopatinec390272198134
Macinec390272198134
Mačkovec342315208134
Mala Subotica422294203134
Martinuševec390272198134
Mihovljan342315208134
Mursko Središće342315208134
Nedelišće422294203134
Novakovec342315208134
Novo Selo Rok342315208134
Orehovica422294203134
Palovec422294203134
Peklenica342315208134
Podbrest422294203134
Podturen342315208134
Preseka390272198134
Pretetinec390272198134
Prhovec390272198134
Pribislavec422294203134
Pušćine422294203134
Robadje390272198134
Savska Ves422294203134
Selnica390272198134
Sivica342315208134
Slakovec390272198134
Stanetinec390272198134
Strahoninec422294203134
Strelec422294203134
Sveti Martin na Muri342315208134
Sveti Urban342315208134
Šandorovec406305219134
Šenkovec422294203134
Štefanec422294203134
Štrigova390272198134
Štrukovec342315208134
Totovec422294203134
Trnovec390272198134
Turčišće422294203134
Vratišinec342315208134
Vukanovec390272198134
Vularija422294203134
Zasadbreg390272198134
Zebanec390272198134
Železna Gora390272198134
Žiškovec342315208134
Ispostava Čakovec (Prelog)
Cirkovljan422289203134
Čehovec422289203134
Čukovec422289203134
Donja Dubrava422289203134
Donji Hrašćan422289203134
Donji Kraljevec422289203134
Donji Mihaljevec422289203134
Donji Pustakovec422289203134
Donji Vidovec422289203134
Draškovec422289203134
Goričan422289203134
Hemuševec422289203134
Hodošan422289203134
Kotoriba422289203134
Oporovec422289203134
Palinovec422289203134
Prelog422289203134
Sveta Marija422289203134
Sveti Juraj u Trnju422289203134OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Osijek
Ada467189134134
Aljmaš467189134134
Antunovac467189134134
Beketinci463170134134
Bijelo Brdo467189134134
Briješće467189134134
Čepin467189134134
Čepinski Martinci471217134134
Čokadinci471217134134
Dalj467189134134
Dopsin467189134134
Erdut467189134134
Ernestinovo467189134134
Hrastin467189134134
Ivanovac467189134134
Josipovac467189134134
Klisa467189134134
Koprivna467189134134
Laslovo467189134134
Orlovnjak467189134134
Osijek467189134134
Palača467189134134
Paulin Dvor467189134134
Sarvaš467189134134
Šodolovci467189134134
Tenja467189134134
Tvrđavica – Podravlje486200134134
Vladislavci467189134134
Vuka463170134134
Ispostava Beli Manastir
Baranjsko Petrovo Selo485262134134
Batina485262134134
Beli Manastir499228172134
Bilje485262134134
Bolman485262134134
Branjin Vrh499228172134
Branjina499228172134
Čeminac499228172134
Darda485262134134
Draž485262134134
Duboševica499228172134
Gajić485262134134
Grabovac499228172134
Jagodnjak485262134134
Kamenac499228172134
Karanac499228172134
Kneževi Vinogradi485262134134
Kopačevo485262134134
Kotlina499228172134
Kozarac499228172134
Luč485262134134
Lug485262134134
Petlovac485262134134
Podolje499228172134
Popovac499228172134
Suza485262134134
Šumarina485262134134
Topolje499228172134
Torjanci485262134134
Vardarac485262134134
Zmajevac I485262134134
Zmajevac II485262134134
Ispostava Donji Miholjac
Beničanci393313134134
Bočkinci393313134134
Čamagajevci393313134134
Črnkovci393313134134
Donji Miholjac393313134134
Golinci393313134134
Kapelna393313134134
Kućanci393313134134
Kunišinci393313134134
Lacići393313134134
Marijanci393313134134
Miholjački Poreč393313134134
Moslavina Podravska393313134134
Podgajci Podravski393313134134
Radikovci393313134134
Rakitovica393313134134
Sveti Đurađ393313134134
Šljivoševci393313134134
Števkovica393313134134
Viljevo393313134134
Ispostava Đakovo
Bračevci389275134134
Breznica Đakovačka389275134134
Bučje389275134134
Budrovci389275134134
Čenkovo389275134134
Dragotin389275134134
Drenje389275134134
Đakovo389275134134
Đurđanci389275134134
Forkuševci389275134134
Gašinci389275134134
Gorjani389275134134
Hrkanovci Đakovački389275134134
Ivanovci Đakovački389275134134
Kešinci389275134134
Kondrić389275134134
Koritna389275134134
Krndija389275134134
Lapovci389275134134
Levanjska Varoš389275134134
Majar389275134134
Mandićevac389275134134
Merolino Sikirevačko389275134134
Mrzović389275134134
Musić389275134134
Nabrđe389275134134
Novi Perkovci389275134134
Paučje389275134134
Piškorevci389275134134
Podgorje Bračevačko389275134134
Potnjani389275134134
Preslatinci389275134134
Pridvorje389275134134
Punitovci389275134134
Satnica Đakovačka389275134134
Selci Đakovački389275134134
Semeljci389275134134
Slatinik Drenjski389275134134
Slobodna Vlast389275134134
Strizivojna389275134134
Svetoblažje389275134134
Široko Polje389275134134
Tomašanci389275134134
Trnava389275134134
Viškovci389275134134
Vrbica389275134134
Vučevci389275134134
Ispostava Našice
Andrijevac405246134134
Beljevina367178134134
Bijela Loza405246134134
Bokšić367178134134
Breznica Našička367178134134
Budimci405246134134
Ceremošnjak367178134134
Donja Motičina367178134134
Đurđenovac367178134134
Feričanci367178134134
Gazije367178134134
Gornja Motičina367178134134
Gradac Našički367178134134
Granice397250134134
Kelešinka367178134134
Klokočevci367178134134
Koška405246134134
Kršinci367178134134
Ledenik405246134134
Londžica397250134134
Lug Subotički405246134134
Martin367178134134
Našice367178134134
Niza405246134134
Normanci397250134134
Ostrošinci367178134134
Podgorač367178134134
Poganovci405246134134
Pribiševci367178134134
Razbojište367178134134
Seona367178134134
Stipanovci367178134134
Šaptinovci367178134134
Topoline397250134134
Vukojevci367178134134
Zoljan367178134134
Ispostava Valpovo
Belišće457165134134
Bistrinci457165134134
Bizovac457165134134
Bocanjevci457165134134
Brođanci457165134134
Gat457165134134
Habjanovci457165134134
Harkanovci457165134134
Ivanovci457165134134
Ladimirevci471217134134
Marjančaci457165134134
Nard457165134134
Petrijevci471217134134
Satnica471217134134
Šag457165134134
Tiborjanci457165134134
Valpovo457165134134
Veliškovci457165134134
Vinogradci457165134134
Zelčin457165134134

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Požega
Alilovci391200118118
Ašikovci391200118118
Bektež391200118118
Bertelovci391200118118
Blacko391200118118
Bolomače391200118118
Bratuljevci391200118118
Brestovac391200118118
Brodski Drenovac361169118118
Bučje361169118118
Buk391200118118
Busnovi391200118118
Cerovac391200118118
Ciglenik391200118118
Čaglin391200118118
Čečavački Vučjak367222118118
Češljakovci391200118118
Ćosine Laze367222118118
Daranovci391200118118
Dervišaga391200118118
Deževci391200118118
Djedina Rijeka391200118118
Dolac391200118118
Doljanovci391200118118
Donji Emovci391200118118
Draga391200118118
Drškovci391200118118
Duboka391200118118
Eminovci391200118118
Frkljevci391200118118
Gornji Gučani391200118118
Gornji Vrhovci391200118118
Grabarje391200118118
Gradac391200118118
Gradište391200118118
Gradski Vrhovci367222118118
Imrijevci391200118118
Ivandol391200118118
Jaguplije391200118118
Jakšić391200118118
Jurkovac391200118118
Kalinić391200118118
Kaptol391200118118
Knežci367222118118
Komorica391200118118
Komušina391200118118
Koprivna391200118118
Kujnik391200118118
Kula367222118118
Kutjevo367222118118
Kuzmica367222118118
Lakušija367222118118
Latinovac367222118118
Lukač367222118118
Migalovci367222118118
Mihaljevci367222118118
Mijači342198118118
Mitrovac367222118118
Novo Selo367222118118
Novo Zvečevo367222118118
Nurkovac367222118118
Oljasi367222118118
Orljavac367222118118
Paka367222118118
Perenci367222118118
Pleternica367222118118
Podgorje367222118118
Podsreće367222118118
Poljanska367222118118
Poreč367222118118
Požega367222118118
Požeška Koprivnica391200118118
Radovanci367222118118
Ratkovica361169118118
Ruševo367222118118
Sapna367222118118
Sažije342198118118
Seoci367222118118
Sesvete367222118118
Sibokovac367222118118
Skenderovci250222118118
Sloboština367222118118
Sovski Dol367222118118
Stara Lipa367222118118
Stražeman367222118118
Sulkovci367222118118
Svetinja391200118118
Šeovci367222118118
Škrabutnik367222118118
Šnjegavić367222118118
Štitnjak367222118118
Tominovac367222118118
Toranj367222118118
Trapari367222118118
Trenkovo367222118118
Treštanovci367222118118
Tulnik367222118118
Ugarci367222118118
Velika367222118118
Veliki Bilač367222118118
Venje367222118118
Vetovo367222118118
Vidovci367222118118
Vilić Selo367222118118
Vranić367222118118
Zagrađe361169118118
Zakorenje367222118118
Zarilac367222118118
Završje367222118118
Ispostava Pakrac
Antunovac272260118118
Badljevina272260118118
Banovac272260118118
Batinjani272260118118
Bjelajci272260118118
Bjelanovac250222118118
Branešci272260118118
Brekinska272260118118
Brezine250222118118
Budići272260118118
Bujavica250222118118
Bukovčani250222118118
Cikote272260118118
Čaglić250222118118
Dereza272260118118
Dobrovac272260118118
Donja Obrijež272260118118
Dragović272260118118
Filipovac272260118118
Gaj272260118118
Gornja Obrijež272260118118
Grahovljani272260118118
Grđevica272260118118
Jagma250222118118
Kapetanovo Polje272260118118
Klisa272260118118
Korita250222118118
Kovačevac250222118118
Kraguj272260118118
Kričke272260118118
Kukunjevac250222118118
Kusonje272260118118
Lipik272260118118
Lipovac272260118118
Livađani250222118118
Marino Selo272260118118
Omanovac272260118118
Ožegovci272260118118
Pakrac272260118118
Ploštine272260118118
Poljana272260118118
Prekopakra272260118118
Prgomelje272260118118
Rogulje272260118118
Skenderovci250222118118
Strižičevac272260118118
Subocka250222118118
Šeovica272260118118
Španovica272260118118
Šumetlica272260118118
Tisovac272260118118
Toranj272260118118
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Rijeka
Bakar292207132118
Bakarac292207132118
Breza288207132118
Cernik – Čavle292207132118
Draga292207132118
Dražice292207132118
Drenova292207132118
Grobnik292207132118
Hreljin292207132118
Jelenje292207132118
Jelenje – Lepenice302212132118
Kastav288207132118
Klana288207132118
Kostrena – Barbara292207132118
Kostrena – Lucija292207132118
Kraljevica292207132118
Krasica292207132118
Kukuljanovo292207132118
Lisac288207132118
Marčelji288207132118
Marinići292207132118
Pašac292207132118
Podhum292207132118
Podrvanj292207132118
Praputnjak292207132118
Rečina288207132118
Ružić Selo292207132118
Srdoči288207132118
Stari Grad292207132118
Studena288207132118
Sušak292207132118
Škalnica288207132118
Škrljevo292207132118
Šmrika292207132118
Veli Dol292207132118
Viškovo292207132118
Zamet288207132118
Zlobin292207132118
Ispostava Cres
Beli292203137118
Cres292203137118
Cres – grad292203137118
Dragozetići292203137118
Lubenice292203137118
Martinšćica292203137118
Orlec292203137118
Pernat292203137118
Podol292203137118
Predošćica292203137118
Stivan292203137118
Valun292203137118
Vrana292203137118
Ispostava Crikvenica
Belgrad288207137118
Bribir288207137118
Crikvenica288207137118
Dramalj288207137118
Drivenik288207137118
Grižane288207137118
Jadranovo288207137118
Krmpote288207127118
Ledenice288207127118
Novi288212137118
Selce288212137118
Ispostava Čabar
Čabar288203132118
Gerovo288203132118
Gorači288203132118
Hrib288203132118
Plešce288203132118
Prezid288203132118
Ispostava Delnice
Begovo Razdolje288198127118
Belo292198127118
Brod Moravice292198127118
Brod na Kupi292198127118
Bukov Vrh292198127118
Crni Lug292198127118
Delnice292198127118
Divjake292198127118
Fužine292198127118
Grbajel292198127118
Lič292198127118
Lokve292198127118
Mrkopalj292198127118
Mrzla Vodica292198127118
Ravna Gora292198127118
Razdrto288193127118
Razloge292198127118
Stara Sušica292198127118
Stari Laz292198127118
Sunger292198127118
Turke292198127118
Vrata292198127118
Završje292198127118
Ispostava Krk
Baška297203132118
Batomalj297203132118
Bogovići297203132118
Dobrinj297203132118
Draga Bašćanska297203132118
Garica297203132118
Kornić297203132118
Krk297203132118
Krk – grad297203132118
Linardići297203132118
Miholjice297203132118
Omišalj297203132118
Poljica292198132118
Punat292198132118
Skrbčići292198132118
Soline292198132118
Stara Baška292198132118
Sužan292198132118
Sveti Anton292198132118
Vrbnik292198132118
Vrh292198132118
Ispostava Mali Lošinj
Belej297203137118
Ćunski297203137118
Mali Lošinj297203137118
Mali Lošinj – grad297203137118
Nerezine297203137118
Osor297203137118
Punta Križa297203137118
Susak297203137118
Sveti Jakov297203137118
Unije297203137118
Ustrine297203137118
Veli Lošinj297203137118
Ispostava Opatija
Brdce335217137118
Bregi335217137118
Brgud335217137118
Brseč335217137118
Ičići335217137118
Ika – Oprić335217137118
Jurdani335217137118
Jušići335217137118
Kalac335217137118
Kraj335217137118
Kućeli335217137118
Lipa335217137118
Lovran335217137118
Martina335217137118
Matulji335217137118
Mihotići335217137118
Mošćenice335217137118
Mošćenička Draga335217137118
Mune335217137118
Opatija335217137118
Oprić335217137118
Pasjak335217137118
Pobri335217137118
Poljane335217137118
Puharska335217137118
Puži335217137118
Rukavac Donji335217137118
Rukavac Gornji335217137118
Rupa335217137118
Šapjane335217137118
Tuliševica335217137118
Vasanska335217137118
Veprinac335217137118
Volosko335217137118
Zvoneća335217137118
Žejane335212137118
Ispostava Rab
Banjol292207132118
Barbat292207132118
Goli Otok292207132118
Kampor292207132118
Lopar292207132118
Rab – Mundanije292207132118
Supetarska Draga292207132118
Sveti Grgur292207132118
Ispostava Vrbovsko
Blaževci292193123118
Draga Lukovdolska292193123118
Gomirje292198123118
Gomirsko Vrbovsko292198123118
Klanac292193123118
Lukovdol292193123118
Mali Jadrč292193123118
Moravice292189123118
Osojnik292193123118
Plemenitaš292193123118
Rim292193123118
Severin na Kupi292193123118
Veliki Jadrč292193123118
Vrbovsko292189123118
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Sisak
Bestrma219158118118
Bistrač219158118118
Blinjski Kut219158118118
Bobovac219158118118
Bok Palanječki271170118118
Brđani219158118118
Brkiševina315172118118
Budaševo – Topolovac271170118118
Cerje Letovanićko245164118118
Crkveni Bok219158118118
Crnac219158118118
Čapljani219158118118
Čigoč271170118118
Desno Trebarjevo271170118118
Desno Željezno271170118118
Donje Komarevo219158118118
Donji Hrastovac219158118118
Drljača219158118118
Dužica245164118118
Farkašić245164118118
Galdovo271170118118
Gornje Komarevo219158118118
Gradusa Posavska219158118118
Greda245164118118
Greda Sunjska219158118118
Gušće271170118118
Hrastelnica271170118118
Ivanjski Bok219158118118
Jasenovčani219158118118
Jazvenik245164118118
Jezero Posavsko329170118118
Kinjačka219158118118
Kostreši Šaški219158118118
Kratečko271170118118
Krivaj Sunjski219158118118
Lekenik245164118118
Letina219158118118
Letovanić245164118118
Lijeva Luka271170118118
Lonja219158118118
Mahovo271170118118
Mala Gradusa219158118118
Mala Paukova219158118118
Martinska Ves271170118118
Martinska Ves Lijeva271170118118
Mužilovčica271170118118
Novi Sisak271170118118
Novo Selo219158118118
Novoselci219158118118
Odra245164118118
Palanjek271170118118
Papići219158118118
Pešćenica245164118118
Petrinjci219158118118
Pobrđani219158118118
Poljana Lekenička245164118118
Pračno219158118118
Prelošćica271170118118
Radonja Luka219158118118
Sela245164118118
Selišće219158118118
Setuš271170118118
Sisak Stari271170118118
Sjeverovac219158118118
Slovinci219158118118
Stara Drenčina245164118118
Staro Selo219158118118
Staza219158118118
Strmen219158118118
Stupno245164118118
Sunja219158118118
Svinjičko271170118118
Šaš219158118118
Šišinec315172118118
Timarci219158118118
Tišina Erdedska271170118118
Turopoljski Lekenik245164118118
Vedro Polje219158118118
Velika Gradusa219158118118
Vukoševac219158118118
Žažina245164118118
Žirčica219158118118
Žreme219158118118
Ispostava Dvor
Brđani218118118118
Buinja218118118118
Čavlovica245118118118
Ćore218118118118
Divuša218118118118
Dobretin218118118118
Draga218118118118
Draškovac218118118118
Dvor218118118118
Gage218118118118
Glavičani218118118118
Golubovac218118118118
Gorička218118118118
Grabovica218118118118
Grmušani218118118118
Gvozdansko218118118118
Javnica218118118118
Javoranj218118118118
Javornik218118118118
Kobiljak245118118118
Komora218118118118
Kosna218118118118
Kozibrod218118118118
Kuljani218118118118
Lotine218118118118
Ljeskovac218118118118
Ljubina218118118118
Majdan218118118118
Matijevići218118118118
Oraovica218118118118
Pedalj218118118118
Rogulje218118118118
Rujevac218118118118
Sočanica218118118118
Stanić Polje218118118118
Struga218118118118
Stupnica218118118118
Šakanlije218118118118
Šegestin218118118118
Švrakarica218118118118
Udetin218118118118
Unčani218118118118
Volinja218118118118
Vrpolje218118118118
Zakopa218118118118
Zamlača218118118118
Zrin218118118118
Zut218118118118
Žirovac245118118118
Ispostava Glina
Balinac258118118118
Baturi258118118118
Bijele Vode258118118118
Bišćanovo258118118118
Bojna258118118118
Borovita258118118118
Brestik258118118118
Brezovo Polje258118118118
Brnjeuška258118118118
Brubno258118118118
Bučica258118118118
Buzeta258118118118
Dabrina258118118118
Desni Degoj258118118118
Dolnjaki258118118118
Donja Trstenica258118118118
Donje Selište258118118118
Donji Selkovac258118118118
Dragotina258118118118
Drenovac Banski258118118118
Dvorišće258118118118
Glina258118118118
Gornje Selište258118118118
Gornji Selkovac258118118118
Gračanica Šišinečka258118118118
Hađer241118118118
Hajtić241118118118
Ilovačak241118118118
Jame241118118118
Joševica241118118118
Kihalac241118118118
Klasnić241118118118
Kozaperovica241118118118
Maja241118118118
Majske Poljane241118118118
Majski Trtnik241118118118
Mala Solina241118118118
Mali Gradac241118118118
Marinbrod241118118118
Martinovići241118118118
Novo Selo Glinsko241118118118
Obljaj241118118118
Pokupska Slatina241118118118
Prekopa241118118118
Prijeka241118118118
Ravno Rašće241118118118
Roviška241118118118
Skela241118118118
Stankovac241118118118
Svračica241118118118
Šaševa241118118118
Šatornja241118118118
Šibine241118118118
Taborište241118118118
Trtnik Glinski241118118118
Turčenica241118118118
Velika Solina241118118118
Veliki Gradac241118118118
Viduševac241118118118
Vlahović241118118118
Zaloj241118118118
Ispostava Hrvatska Kostajnica
Babina Rijeka241118118118
Baćin241118118118
Bjelovac241118118118
Borojevići241118118118
Cerovljani241118118118
Čukur241118118118
Donja Velešnja241118118118
Dubica241118118118
Gornja Velešnja241118118118
Gornji Hrastovac241118118118
Graboštani241118118118
Knezovljani241118118118
Komogovina241118118118
Kostajnica241118118118
Krčevo241118118118
Kukuruzari241118118118
Lovča241118118118
Majur241118118118
Mečenčani241118118118
Meminska241118118118
Mračaj241118118118
Panjani241118118118
Prevršac241118118118
Rausovac241118118118
Selište Kostajničko241118118118
Slabinja241118118118
Stubalj241118118118
Svinica241118118118
Umetić241118118118
Utolica241118118118
Živaja241118118118
Ispostava Kutina
Banova Jaruga312212118118
Batina347176118118
Čaire332197118118
Gornja Jelenska338199118118
Grabrov Potok338199118118
Gračenica347176118118
Husain347176118118
Ilova347176118118
Jamarica312212118118
Janja Lipa312212118118
Katoličko Selišće338199118118
Kutina347176118118
Kutinica332197118118
Ludina338199118118
Međurić312212118118
Mikleuška347176118118
Okoli338199118118
Osekovo347176118118
Popovača347176118118
Potok338199118118
Repušnica347176118118
Ruškovica338199118118
Selište347176118118
Stružec338199118118
Stupovača332197118118
Šartovac347176118118
Vidrenjak338199118118
Voloder347176118118
Zbjegovača347176118118
Ispostava Novska
Borovac299230118118
Brestača299230118118
Bročice299230118118
Drenov Bok256205118118
Goleši299230118118
Jablanac299230118118
Jasenovac256205118118
Jazavica299230118118
Košutarica299230118118
Kozarice299230118118
Kraljeva Velika299230118118
Krapje256205118118
Kričke299230118118
Krivaj299230118118
Lipovljani299230118118
Lovska299230118118
Mlaka299230118118
Novi Grabovac299230118118
Novska299230118118
Paklenica299230118118
Piljenice299230118118
Plesmo299230118118
Puska256205118118
Rajić Donji299230118118
Rajić Gornji299230118118
Roždanik299230118118
Stari Grabovac299230118118
Subocka299230118118
Subocki Grad299230118118
Uštica256205118118
Voćarica299230118118
Ispostava Petrinja
Bačuga236118118118
Begovići215118118118
Bijelnik215118118118
Blinja215118118118
Brest Pokupski233118118118
Cepeliš215118118118
Čuntić215118118118
Deanovići215118118118
Dolčani215118118118
Donja Budičina236118118118
Dragotinci236118118118
Glinska Poljana236118118118
Gora236118118118
Gorske Mokrice236118118118
Graberje236118118118
Grabovac Banski236118118118
Hrastovica215118118118
Jabukovac215118118118
Jošavica215118118118
Klinac215118118118
Kraljevčani236118118118
Križ Hrastovački236118118118
Letovanci215118118118
Luščani236118118118
Mačkovo Selo215118118118
Madžari215118118118
Međurače236118118118
Mlinoga215118118118
Mošćenica215118118118
Moštanica215118118118
Nova Drenčina215118118118
Novo Selište236118118118
Pastuša215118118118
Pecki236118118118
Petkovac215118118118
Petrinja215118118118
Prnjavor Čuntićki236118118118
Sibić236118118118
Slana236118118118
Strašnik236118118118
Stražbenica215118118118
Taborište215118118118
Tremušnjak215118118118
Veliki Šušnjar236118118118
Vratečko236118118118
Ispostava Topusko
Batinova Kosa291118118118
Blatuša291118118118
Bović291118118118
Brnjavac291118118118
Bukovica291118118118
Crni Potok291118118118
Čemernica291118118118
Čremušnica291118118118
Dugo Selo Lasinjsko291118118118
Golinja291118118118
Gornja Trstenica291118118118
Gređani291118118118
Hrvatsko Selo291118118118
Katinovac291118118118
Kirin291118118118
Kozarac291118118118
Mala Vranovina291118118118
Malička291118118118
Ostrožin291118118118
Pecka291118118118
Perna291118118118
Pješčanica291118118118
Podgorje291118118118
Ponikvari291118118118
Slavsko Polje291118118118
Staro Selo Topusko291118118118
Stipan291118118118
Šljivovac291118118118
Topusko291118118118
Trepča291118118118
Velika Vranovina291118118118
Vorkapić291118118118
Vrginmost291118118118
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Split
Donja Podstrana2380134134
Donje Selo2080134134
Gornja Podstrana2380134134
Gornje Selo2080134134
Grohote2080134134
Sitno2560134134
Slatine2380134134
Split2380134134
Srednje Selo2080134134
Srinjine2560134134
Stobreč2380134134
Žrnovnica2380134134
Ispostava Hvar
Brusje2720134134
Grablje272
134134
Hvar272
134134
Ispostava Imotski
Aržano256264134134
Biorine256
134134
Cista256
134134
Dobranje256
134134
Glavina Gornja256
134134
Imotski – Glavina256
134134
Krstatice256
134134
Lokvičić256
134134
Lovreć256
134134
Medovdolac256
134134
Opanci208264134134
Podbablje256
134134
Poljica256
134134
Postranje256
134134
Proložac256
134134
Ričice256
134134
Runović256
134134
Slivno256
134134
Studenci256
134134
Svib256
134134
Vinjani256
134134
Zagvozd256
134134
Župa256
134134
Ispostava Kaštela
Bogdanovići2720134134
Divojevići2480134134
Kaštel Gomilica2780134134
Kaštel Kambelovac2780134134
Kaštel Lukšić2780134134
Kaštel Novi2780134134
Kaštel Stari2780134134
Kaštel Sućurac2780134134
Kaštel Štafilić2780134134
Kladnjice2480134134
Labin2480134134
Lećevica2480134134
Prgomet2480134134
Primorski Dolac2480134134
Radošić2480134134
Sitno2480134134
Trolokve2480134134
Ispostava Makarska
Bast – Baška Voda3470192134
Brela3470192134
Drašnice3470192134
Drvenik3470192134
Igrane3470192134
Kotišina3470192134
Makarska – Makar3470192134
Podgora3470192134
Tučepi3470192134
Veliko Brdo3470192134
Zaostrog3470192134
Živogošće3470192134
Ispostava Omiš
Blato na Cetini347230155134
Čisla347230155134
Donji Dolac347230155134
Dubrava347230155134
Duće347230155134
Gata347230155134
Gornji Dolac347230155134
Grabovac347230155134
Jesenice347230155134
Katuni347230155134
Kostanje347230155134
Kreševo347230155134
Kučiće347230155134
Nova Sela347230155134
Omiš347230155134
Podgrađe347230155134
Rogoznica347230155134
Slime347230155134
Srijane347230155134
Svinišće347230155134
Trnbusi347230155134
Tugare347230155134
Zakučac347230155134
Zvečanje347230155134
Žeževica347230155134
Ispostava Sinj
Bajagić240176139134
Bisko240176139134
Brnaze240176139134
Budimiri240176139134
Čaporice240176139134
Dabar240176139134
Donji Bitelić240176139134
Ercegovci240176139134
Gala240176139134
Garjak240176139134
Glavice240176139134
Gljev240176139134
Gornji Bitelić240176139134
Grab240176139134
Hrvace240176139134
Ježević240176139134
Kamensko240176139134
Karakašica240176139134
Koljane240176139134
Kosore240176139134
Košute240176139134
Kraj240176139134
Krušvar240176139134
Lučane240176139134
Maovice240176139134
Obrovac Sinjski240176139134
Otišić240176139134
Otok240176139134
Podosoje240176139134
Potravlje240176139134
Prisoje240176139134
Radošić240176139134
Ruda240176139134
Satrić240176139134
Sićane240176139134
Sinj240176139134
Strizirep240176139134
Sušci240176139134
Tijarica240176139134
Turjaci240176139134
Udovičići240176139134
Ugljane240176139134
Vedrine240176139134
Velić240176139134
Vinalić240176139134
Vojnić Sinjski240176139134
Voštane240176139134
Vrlika240176139134
Vrpolje240176139134
Vučipolje240176139134
Ispostava Solin
Blaca219203155134
Bračević219203150134
Brštanovo219203150134
Crivac219203150134
Donje Ogorje219203150134
Donje Postinje219203150134
Donji Muć219203150134
Dugobabe219203150134
Dugopolje219203150134
Gizdavac219203150134
Gornje Ogorje219203150134
Gornje Postinje219203150134
Gornji Muć219203150134
Klis219203155134
Konjsko219203150134
Koprivno219203150134
Korušce219203150134
Kotlenice219203150134
Kučine219203155134
Milešine219203150134
Mravince219203155134
Neorić219203150134
Nisko219203150134
Pribude219203150134
Prugovo219203150134
Ramljane219203150134
Solin219203155134
Sutina219203150134
Veliki Bročanac219203150134
Vučevica219203150134
Ispostava Stari Grad
Bogomolje2780155134
Dol2780155134
Gdinj2780155134
Jelsa2780155134
Pitve2780155134
Stari Grad2780155134
Sućuraj2780155134
Svirče2780155134
Vrbanj2780155134
Vrboska2780155134
Vrisnik2780155134
Zastražišće2780155134
Ispostava Supetar
Bobovišća3260155134
Bol3260155134
Dol3260155134
Donji Humac3260155134
Dračevica3260155134
Gornji Humac3260155134
Milna3260155134
Mirca3260155134
Nerežišća3260155134
Novo Selo3260155134
Postira3260155134
Povlja3260155134
Pražnica3260155134
Pučišća3260155134
Selca3260155134
Splitska3260155134
Sumartin3260155134
Supetar3260155134
Sutivan3260155134
Škrip3260155134
Ispostava Trogir
Blizna00150134
Bristivica00150134
Drvenik00150134
Ljubitovica00150134
Marina00150134
Mitlo – Vinovac00150134
Okrug00150134
Prapatnica00150134
Seget Donji00150134
Seget Gornji00150134
Trogir00150134
Vinišće00150134
Žedno00150134
Ispostava Vis
Komiža2240144134
Vis2240144134
Ispostava Vrgorac
Dragljane2560134134
Dusina2560134134
Kozica2560134134
Orah2560134134
Poljica Kozička2560134134
Rašćane3630134134
Ravča2560134134
Stilja2560134134
Vrgorac2560134134
Vrgorac I2560134134
Zavojane2560134134


ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Šibenik
Bilice221186166126
Boraja221186166126
Bratiškovci206186156126
Bribir221186166126
Crnica221186166126
Čista206186156126
Danilo Biranj221186166126
Danilo Kraljice221186166126
Donje Polje221186166126
Dubrava221186166126
Dubravice221186166126
Gorica221186166126
Grebaštica221186166126
Jadrtovac221186166126
Jezera261196166126
Konjevrate221186166126
Kornati261196166126
Krapanj221186166126
Lepenica221186156126
Lozovac221186166126
Mandalina221186166126
Martinska221186166126
Murter Betina261196166126
Ostrovica206186156126
Piramatovci206186156126
Pirovac221186166126
Primošten261196166126
Prvić261196166126
Račice197186166126
Rogoznica261196166126
Rupe206186156126
Sevid216186166126
Sitno Donje206191156126
Skradin206186156126
Slivno221186166126
Srima221186166126
Šibenik221186166126
Tisno221186166126
Tribunj221186166126
Vaćani206186156126
Velika Glava206186156126
Vodice221186166126
Vrpolje221186166126
Zaton – Raslina221186166126
Zlarin261196166126
Žirje261196166126
Ispostava Drniš
Badanj231136136126
Baljci221136131126
Biočić221136131126
Bogatić Miljevački221136131126
Bogatić Prominski221136131126
Brištani221136131126
Čavoglave221136131126
Čitluk221136131126
Čvrljevo211141131126
Donje Utore211141131126
Donje Vinovo221136131126
Drinovci221136131126
Drniš231136136126
Gornje Utore211141131126
Gornje Vinovo211141131126
Gradac231136136126
Kadina Glavica231136136126
Kaočine221136131126
Karalić221136131126
Kljake221136131126
Ključ221136131126
Kričke231136136126
Lukar221136131126
Ljubostinje221136131126
Matase221136131126
Miočić231136136126
Mirlović Polje221136131126
Mirlović Zagora221136131126
Moseć221136131126
Mratovo221136131126
Nevest221136131126
Oklaj221136131126
Ostrogašica221136131126
Otavice231136136126
Pakovo Selo221136131126
Parčić231136136126
Planjane221136131126
Podumci221136131126
Pokrovnik221136131126
Puljane221136131126
Radonić221136131126
Razvođe221136131126
Ružić231136136126
Sedramić221136131126
Siverić231136136126
Suknovci221136131126
Širitovci221136131126
Štikovo221136131126
Tepljuh221136131126
Trbounje221136131126
Umljanović221136131126
Unešić221136131126
Velušić221136131126
Visoka211141131126
Žitnić221136131126
Ispostava Knin
Biovičino Selo206156131126
Biskupija216161136126
Cetina206156131126
Civljane206156131126
Đevrske206156131126
Ervenik Donji206156131126
Ervenik Gornji206156131126
Golubić216161136126
Ivoševci206156131126
Kijevo206156131126
Kistanje206156131126
Knin216161136126
Kninsko Polje216161136126
Kolašac206156131126
Modrino Selo206156131126
Mokro Polje211156131126
Nunić206156131126
Oćestovo211156131126
Orlić216161136126
Oton211156131126
Pađene211156131126
Parčić206156131126
Plavno211156131126
Polača211156131126
Radljevac211156131126
Radučić211156131126
Ramljane216161136126
Riđane211156131126
Smrdelje206156131126
Strmica211156131126
Turić211156131126
Uzdolje216161136126
Vrbnik216161136126
Zvjerinac216161136126
Žagrović216161136126VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Varaždin
Babinec372255174118
Beletinec372255174118
Beretinec372255174118
Biškupec372255174118
Biškupec – II372255174118
Črešnjevo372255174118
Črnec Biškupečki372255174118
Donji Kućan372255174118
Družbinec372255174118
Dubrava Križovljanska372255174118
Gojanec372255174118
Gornje Ladanje372255174118
Gornji Kućan372255174118
Jakopovec372255174118
Jalkovec372255174118
Jalžabet372255174118
Kaštelanec372255174118
Kelemen372255174118
Kneginec372255174118
Kućan Marof372255174118
Majerje372255174118
Marčan372255174118
Natkrižovljan372255174118
Nedeljanec372255174118
Nova Ves Petrijanečka372255174118
Novakovec372255174118
Petrijanec372255174118
Poljan Biškupečka372255174118
Radovec372255174118
Sračinec372255174118
Sveti Ilija372255174118
Šemovec372255174118
Trnovec372255174118
Tužno372255174118
Varaždin372255174118
Varaždin Breg372255174118
Vidovec372255174118
Vinica372255174118
Vinica Breg372255174118
Vratno372255174118
Zamlača372255174118
Zbelava372255174118
Žabnik372255174118
Ispostava Ivanec
Bednja354212170118
Cerje Tužno354212170118
Čalinec354212170118
Donja Višnjica354212170118
Donja Voća354212170118
Donje Ladanje354212170118
Druškovec354212170118
Gornja Višnjica354212170118
Gornja Voća354212170118
Ivanec354212170118
Jerovec354212170118
Kamenica354212170118
Kaniža354212170118
Klenovnik354212170118
Lepoglava354212170118
Maruševec354212170118
Očura354212170118
Radovan354212170118
Rinkovec354212170118
Šaša354212170118
Trakošćan354212170118
Ispostava Ludbreg
Bolfan335245184118
Čukovec335245184118
Gornji Martijanec330212179118
Hrastovljan330212179118
Hrastovsko335245184118
Hrženica335245184118
Kapela Podravska335245184118
Karlovec Ludbreški335245184118
Komarnica Ludbreška335245184118
Križovljan335245184118
Ludbreg335245184118
Lunjkovec335245184118
Mali Bukovec335245184118
Martijanec330212179118
Novo Selo Podravsko335245184118
Segovina335245184118
Selnik335245184118
Sesvete Ludbreške335245184118
Sigetec Ludbreški335245184118
Slanje335245184118
Slokovec335245184118
Struga335245184118
Sveti Đurđ335245184118
Sveti Petar335245184118
Veliki Bukovec335245184118
Vinogradi Ludbreški335245184118
Ispostava Novi Marof
Bela321245165118
Bisag311231160118
Breznica316226160118
Butkovec316226160118
Čanjevo311231160118
Donje Makojišće321245165118
Drašković321245165118
Drenovec321245165118
Đurinovec311231160118
Grana321245165118
Hrastovec Toplički321245165118
Kamena Gorica316226160118
Kapela Kalnička321245165118
Ključ321245165118
Leskovec Toplički321245165118
Ljubelj Kalnički321245165118
Ljubešćica321245165118
Novi Marof321245165118
Podevčevo321245165118
Poljana321245165118
Remetinec321245165118
Sudovec321245165118
Svibovec321245165118
Šćepanje316226160118
Tuhovec321245165118
Varaždinske Toplice321245165118
Vinično311231160118
Visoko311231160118
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Virovitica
Antunovac373160128118
Bačevac373160128118
Borova373160128118
Brezovica373160128118
Budanica373160128118
Budrovac Lukački373160128118
Bušetina373160128118
Cabuna373160128118
Detkovac373160128118
Dugo Selo Lukačko373160128118
Gaćište373160128118
Gornje Bazje373160128118
Gradina373160128118
Gvozdanska305185148118
Jasenaš397192154118
Kapan373160128118
Levinovac305185148118
Lozan373160128118
Lukač373160128118
Naudovac373160128118
Orešac373160128118
Pčelić373160128118
Pivnica305185148118
Požari373160128118
Rezovac373160128118
Rogovac373160128118
Rušani373160128118
Suhopolje373160128118
Špišić Bukovica373160128118
Turanovac373160128118
Virovitica373160128118
Virovitica – centar373160128118
Virovitica – grad373160128118
Vukosavljevica373160128118
Ispostava Orahovica
Bankovci323184160118
Brezovljani307184145118
Crnac323184160118
Čačinci323184160118
Dinjevac317223161118
Dolci323184160118
Donja Pištana323184160118
Donje Predrijevo323184160118
Duga Međa323184160118
Duzluk323184160118
Gornja Pištana323184160118
Grabrovnica317223161118
Ispostava PitomačaKladare317223161118
Kokočak323184160118
Krajna323184160118
Krasković307184145118
Kutovi323184160118
Mala Črešnjevica317223161118
Manastir Orahovica323184160118
Nova Jošava323184160118
Obradovci323184160118
Orahovica323184160118
Otrovanec317223161118
Paušinci323184160118
Pitomača I317223161118
Pitomača II317223161118
Pušina307184145118
Sedlarica317223161118
Slatinski Drenovac307184145118
Slavonske Bare323184160118
Stara Jošava323184145118
Stari Gradac288197149118
Suha Mlaka307184145118
Šumeđe323184145118
Turnašica288197149118
Velika Črešnjevica317223161118
Zdenci323184145118
Ispostava Slatina
Bakić313173155118
Bistrica313173155118
Bokane313173155118
Čađavica359175166118
Ćeralije313173155118
Dobrović313173155118
Donja Bukovica313173155118
Donje Bazije313173155118
Donje Kusonje313173155118
Donji Meljani313173155118
Đuričić313173155118
Gornja Bukovica313173155118
Gornje Kusonje313173155118
Gornje Predrijevo313173155118
Gornje Viljevo313173155118
Gornji Meljani313173155118
Gornji Miholjac313173155118
Hum Varoš313173155118
Hum Voćinski313173155118
Ivanbrijeg313173155118
Kapinci313173155118
Kometnik313173155118
Kozice313173155118
Kuzma313173155118
Lisičine313173155118
Lukavac313173155118
Macute313173155118
Medinci313173155118
Mikleuš313173155118
Miljevci313173155118
Noskovci313173155118
Nova Bukovica313173155118
Novaki313173155118
Podravska Slatina313173155118
Popovac313173155118
Radosavci313173155118
Rijenci313173155118
Sekulinci313173155118
Sladojevci313173155118
Slatinski Lipovac313173155118
Smude313173155118
Sopje313173155118
Starin313173155118
Vaška313173155118
Voćin313173155118
Vraneševci313173155118

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Ispostava Vinkovci
Andrijaševci526230200200
Antin575229200200
Apševci526230200200
Banovci515265200200
Cerić515265200200
Donje Novo Selo526230200200
Đeletovci526230200200
Gaboš575229200200
Ivankovo526230200200
Jarmina575229200200
Karadžićevo575229200200
Komletinci526230200200
Korođ575229200200
Lipovac526230200200
Marinci515265200200
Markušica575229200200
Mirkovci526230200200
Nijemci526230200200
Novi Jankovci526230200200
Novi Mikanovci526230200200
Nuštar515265200200
Orolik526230200200
Ostrovo515265200200
Otok526230200200
Podgrađe526230200200
Privlaka526230200200
Prkovci526230200200
Retkovci526230200200
Rokovci526230200200
Slakovci526230200200
Srijemske Laze526230200200
Stari Jankovci515265200200
Stari Mikanovci526230200200
Tordinci575229200200
Vinkovački Banovci526230200200
Vinkovačko Novo Selo526230200200
Vinkovci I526230200200
Vinkovci II526230200200
Vođinci526230200200
Ispostava Vukovar
Berak549400200200
Bobota614341200200
Bogdanovci549400200200
Borovo614341200200
Borovo Naselje614341200200
Bršadin614341200200
Čakovci549400200200
Grabovo549400200200
Klisa614341200200
Lipovača614341200200
Ludvinci614341200200
Mikluševci549400200200
Negoslavci549400200200
Pačetin614341200200
Petrovci549400200200
Sotin549400200200
Svinjarevci549400200200
Tompojevci549400200200
Trpinja614341200200
Vera614341200200
Vukovar549400200200
Ispostava Ilok
Bapska549400200200
Ilača515265200200
Ilok549400200200
Lovas549400200200
Mohovo549400200200
Opatovac549400200200
Šarengrad549400200200
Tovarnik549400200200
Ispostava Županja
Babina Greda442303200200
Bošnjaci442303200200
Cerna442303200200
Drenovci442303200200
Đurići442303200200
Gradište442303200200
Gunja442303200200
Posavski Podgajci442303200200
Račinovci442303200200
Rajevo Selo442303200200
Soljani442303200200
Strošinci442303200200
Šiškovci442303200200
Štitar442303200200
Vrbanja442303200200
Županja442303200200ZADARSKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Zadar
Bibinje307246141126
Bokanjac307246141126
Božava297236136126
Brbinj297236136126
Briševo307246141126
Crno307246141126
Diklo307246141126
Dračevac Ninski307246141126
Dragove297236136126
Galovac307246141126
Gorica307246141126
Grbe297236136126
Islam Latinski307246141126
Ist307236131126
Kali297236136126
Kukljica297236136126
Luka297236136126
Lukoran297236136126
Mali Iž297236136126
Molat307236131126
Murvica297236136126
Ninski Stanovi307236131126
Nin – Zaton307246141126
Novigrad307246141126
Olib307236131126
Petrčane307246141126
Poličnik307246141126
Poljana297236136126
Poljica307246141126
Poljica Brig307246141126
Posedarje307246141126
Preko297236136126
Premuda307236131126
Pridraga307246141126
Privlaka307246141126
Radovin307246141126
Rava297236136126
Ražanac307246141126
Sali297236136126
Savar297236136126
Seline297211141126
Sestrunj297236136126
Silba307236131126
Slivnica307246141126
Smoković307246141126
Soline297236136126
Starigrad297211141126
Suhovare307246141126
Sukošan307246141126
Sutomišćica297236136126
Škabrnja307246141126
Tribanj297211141126
Ugljan297236136126
Veli Iž297236136126
Veli Rat297236136126
Vinjerac307246141126
Vir307236131126
Visočane307246141126
Vrsi307246141126
Zadar307246141126
Zapuntel307236131126
Zemunik307246141126
Zverinac297236136126
Žerava297236136126
Žman297236136126
Ispostava Benkovac
Banjevci216186131126
Benkovac216186131126
Bjelina216186131126
Brgud216186131126
Bruška216186131126
Buković216186131126
Ceranje216186131126
Dobropoljci216186131126
Donja Jagodnja216186131126
Donje Biljane216186131126
Donji Karin216186131126
Gornja Jagodnja216186131126
Gornje Biljane216186131126
Gornji Karin231161126126
Islam Grčki216186131126
Kolarina216186131126
Korlat216186131126
Kula Atlagić216186131126
Lepuri216186131126
Lisičić216186131126
Lišane Ostrovičke216186131126
Nadin216186131126
Perušić216186131126
Polača216186131126
Popovići216186131126
Pristeg216186131126
Radašinovci216186131126
Raštević216186131126
Smilčić216186131126
Stankovci216186131126
Šopot216186131126
Tinj216186131126
Velim216186131126
Vukšić216186131126
Ispostava Biograd na Moru
Banj256221171126
Biograd na Moru261226171126
Dobropoljana256221171126
Mrljane256221171126
Neviđane256221171126
Pakoštane261226171126
Pašman256221171126
Raštane261226171126
Sveti Filip i Jakov261226171126
Tkon256221171126
Turanj261226171126
Vrana261226171126
Vrgada256221171126
Ždrelac256221171126
Ispostava Gračac
Begluci228186141126
Brotnja228186141126
Bruvno211166126126
Dabašnica228186141126
Deringaj211166126126
Drenovac Lički228186141126
Duboki Dol211166126126
Glogovo211166126126
Grab211166126126
Gračac211166126126
Kaldrma228186141126
Kijani211166126126
Kom211166126126
Kupirovo228186141126
Mazin211166126126
Neteka228186141126
Omsica211166126126
Osredci228186141126
Palanka211166126126
Pribudić211166126126
Prljevo211166126126
Rudopolje Bruvanjsko211166126126
Srb228186141126
Suvaja228186141126
Tiškovac228186141126
Zaklopac228186141126
Zrmanja211166126126
Ispostava Obrovac
Bilišane231161126126
Golubić231161126126
Jasenice231161126126
Krupa231161126126
Kruševo231161126126
Medviđa231161126126
Muškovci231161126126
Obrovac231161126126
Zaton Obrovački231161126126
Zelengrad231161126126
Žegar231161126126
Ispostava Pag
Dinjiška267211126126
Kolan267211126126
Pag267211126126
Povljana267211126126

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Područni ured za katastar Dugo Selo
Andrilovec368288179118
Brckovljani368288179118
Dugo Selo I368288179118
Dugo Selo I368288179118
Hrebinec368288179118
Hrušćica368288179118
Ježevo368288179118
Leprovica368288179118
Lupoglav368288179118
Novaki Oborovski368288179118
Oborovo368288179118
Okunšćak368288179118
Ostrna368288179118
Prečec363283174118
Prozorje368288179118
Rugvica368288179118
Ispostava Ivanić Grad
Bešlinec363207151118
Breška Greda363207151118
Caginec363207151118
Hrastilnica363207151118
Ivanić-Grad363207151118
Kloštar Ivanić363207151118
Križ363207151118
Lepšić363207151118
Lijevi Dubrovčak334198160118
Nova Marča363207151118
Novoselec363207151118
Obreška363207151118
Okešinec363207151118
Opatinec363207151118
Posavski Bregi363207151118
Prečno334198160118
Šarampov363207151118
Širinec363207151118
Šumećani363207151118
Šušnjari363207151118
Topolje363207151118
Trebovec334203156118
Ispostava Jastrebarsko
Brlenić363212141118
Cvetković363212141118
Čeglje358207124118
Desinec363212141118
Domagović363212141118
Donja Kupčina363212141118
Gornja Kupčina363212141118
Jastrebarsko363212141118
Kalje358203132118
Klinča Sela363212141118
Kostanjevac358203132118
Krašić I363212141118
Krašić II363212141118
Kupinec363212141118
Lijevo Sredičko363212141118
Lučelnica363212141118
Mahovljić358203132118
Mirkopolje363212141118
Mrzlo Polje Žumberačko358203132118
Okić363211141118
Pećno358203132118
Petrovina363212141118
Pisarovina363212141118
Pisarovina I363212141118
Plešivica363212141118
Plešivička Reka363212141118
Prekrižje363212141118
Pribić363212141118
Slavetić363212141118
Sošice358203132118
Sveta Jana363212141118
Velika Jamnička363212141118
Volavje363212141118
Zdenčina363212141118
Željezno Žumberačko358203132118
Žumberak358203132118
Ispostava Samobor
Bregana363212141118
Budinjak358222141118
Cerje Samoborsko363217137118
Domaslovec363217137118
Drežnik Podokićki363217137118
Galgovo363217137118
Grabar358222141118
Jazbina – Lug363212141118
Kalinovica363217137118
Kerestinec363217137118
Kerestinec – zona I363217137118
Klokočevec363217137118
Klokočevec Samoborski363217137118
Konšćica363217137118
Mala Gorica363217137118
Molvice363217137118
Noršić Selo363217137118
Otok Samoborski363217137118
Otruševec363217137118
Perivoj363217137118
Podvrh363217137118
Poklek363217137118
Rakitje363217137118
Rakov Potok363217137118
Rakovica363217137118
Rude363217137118
Samobor363217137118
Slani Dol363217137118
Strmec Samoborski363217137118
Stupnik363217137118
Sveta Nedelja363217137118
Sveta Nedelja – zona I363217137118
Šipački Breg363217137118
Vrbovec363217137118
Vrhovčak363217137118
Ispostava Sveti Ivan Zelina
Bedenica339245151118
Blaškovec344240156118
Blaževdol344240156118
Donja ZelinaGornji Vinkovec335255165118
Helena344240156118
Hrastje339245151118
Hrnjanec344240156118
Komin339245151118
Laktec344240156118
Novo Mjesto330250160118
Obrež339245156118
Orešje339245156118
Paukovec344240156118
Psarjevo344240156118
Radoišće330250160118
Salnik335255165118
Tomaševec330250160118
Zelina344240156118
Žitomir335255165118
Ispostava Velika Gorica
Auguštanovec349226141118
Bukevje363231146118
Bukovčak363231146118
Buševec363231146118
Cerovski Vrh363231146118
Cvetković Brdo363231146118
Črnkovec363231146118
Donja Lomnica363231146118
Donje Podotočje363231146118
Drnek363231146118
Dubranec363231146118
Gornje Podotočje363231146118
Gornji Hruševec349226141118
Gradići363231146118
Gustelnica363231146118
Hotnja349226141118
Kosnica363231146118
Kozjača363231146118
Kravarsko363231146118
Kuče363231146118
Kurilovec363231146118
Lazina Čička363231146118
Lekneno363231146118
Lijevi Štefanki349226141118
Lukavec363231146118
Lukinić Brdo349226141118
Mičevec363231146118
Mraclin363231146118
Novo Brdo363231146118
Novo Čiče363231146118
Obrezina363231146118
Pleso363231146118
Podvornica363231146118
Pokupsko349226141118
Poljana Čička363231146118
Ribnica363231146118
Roženica349226141118
Ruča363231146118
Staro Čiče363231146118
Strmec Bukevski363231146118
Šćitarjevo363231146118
Šiljakovina363231146118
Turopoljski Lug339226137118
Veleševec363231146118
Velika Buna363231146118
Velika Gorica363231146118
Velika Mlaka363231146118
Vukojevac363231146118
Vukomerić358231146118
Vukovina358231146118
Zgurić Brdo349226141118
Ispostava Vrbovec
Bađinec349273152118
Bolč349273152118
Brčevec339264179118
Brezine349273152118
Brezje349273152118
Cugovec349273152118
Dijaneš344264179118
Dubrava349273152118
Farkaševac349273152118
Fuka349273152118
Gostović344264179118
Gradec344264179118
Habjanovac349273152118
Haganj349273152118
Hruškovica344264179118
Hudovo344264179118
Kabal349273152118
Lonjica344264179118
Lovrečka Varoš344264179118
Luka339264179118
Marinkovac349273152118
Mlaka344264179118
Negovec344264179118
Nova Kapela349273152118
Novaki349273152118
Paruževac349273152118
Pirakovec344264179118
Podjales344264179118
Poljana344264179118
Poljanski Lug339264179118
Preseka344264179118
Rakovec344264179118
Samoborec344264179118
Stari Glog344264179118
Tkalec344264179118
Tučenik344264179118
Valetić339264179118
Velika344264179118
Vinkovec339264179118
Vrbovec344264179118
Vrbovec 1349273152118
Vukšinac349273152118
Zabrđe349273152118
Zetkan349273152118
Zvonik349273152118
Ispostava Zaprešić
Bistransko Podgorje344198137118
Brdovec344198137118
Donja Bistra344198137118
Dubravica344198132118
Gornja Bistra344198137118
Jakovlje344198137118
Kraj344198137118
Kupljenovo344198137118
Laduč344198137118
Pluska344198132118
Pojatno344198132118
Prosinec344198132118
Pušća344198137118
Zaprešić344198137118