Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 90/2018 (10.10.2018.), Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

1757

Na temelju članka 35. stavka 7. i članka 63. stavka 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj obrazaca Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji je sastavni dio ponude na javnom natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište).

Članak 2.

(1) Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na javnom natječaju za zakup prilaže se na obrascu 1. koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na javnom natječaju za prodaju prilaže se na obrascu 2. koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/18
Urbroj: 525-07/0362-18-7
Zagreb, 13. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

Obrazac 1.

GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD (DATUM OBJAVE)

OPĆINA/GRAD
K.O.
K.Č.BR./PTC
PODACI O PONUDITELJU
NAZIV PONUDITELJA
OIB
MIBPG
ADRESA
KONTAKT OSOBA
KONTAKT TEL.
KONTAKT E-MAIL
OPIS GOPODARSTVAPOVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U VLASNIŠTVU U ha
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U KORIŠTENJU u ha
POVRŠINE POD IZGRAĐENIM ILI PLANIRANIM SUSTAVIMA JAVNOG NAVODNJAVANJA
DOSADAŠNJA VRSTA PROIZVODNJE
BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA
PRAVNI OBLIK
VRSTA PROIZVODNJE KOJOM SE NAMJERAVA BAVITI NA ZEMLJIŠTU KOJE JE PREDMET ZAKUPA
LOKALITET ZEMLJIŠTAUdaljenost (km) k.č.br./PTC koja je predmet ponude od prebivališta/sjedišta/proizvodnog objekta
PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMAObjekti, mehanizacija i dr.
PODACI O NOVOM ZAPOŠLJAVANJUObrazac 2.

GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OD (DATUM OBJAVE)

OPĆINA/GRAD
K.O.
K.Č.BR.
PODACI O PONUDITELJU
NAZIV PONUDITELJA
OIB
MIBPG
ADRESA
KONTAKT OSOBA
KONTAKT TEL
KONTAKT E MAIL
OPIS GOPODARSTVAPOVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U VLASNIŠTVU U ha
POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U KORIŠTENJU u ha
DOSADAŠNJA VRSTA PROIZVODNJE
BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA
PRAVNI OBLIK
VRSTA PROIZVODNJE KOJOM SE NAMJERAVA BAVITI NA ZEMLJIŠTU KOJE JE PREDMET PRODAJE
LOKALITET ZEMLJIŠTAUdaljenost (km) k.č.br./PTC koja je predmet ponude od prebivališta/sjedišta/proizvodnog objekta
PODACI O PLANIRANIM INVESTICIJAMAObjekti, mehanizacija i dr.
EKOLOŠKA PROIVODNJADA/NE