Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

NN 90/2018 (10.10.2018.), Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Državna geodetska uprava

1758

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PODATAKA EVIDENCIJE OBAVLJANJA STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (u daljnjem tekstu: Evidencija) iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

U skladu s ovim Pravilnikom, Evidencija sadrži:

1. redni broj

2. podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, OIB ovlaštenog inženjera geodezije) koja ima suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 19. stavka 2. Zakona odnosno fizičkoj osobi iz članka 103. Zakona

3. podatke o pravnoj osobi (naziv, OIB, adresu sjedišta) odnosno podatke o zajedničkom geodetskom uredu, koji imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 19. stavka 5. Zakona

4. stručni geodetski posao iz članka 5. Zakona

5. podatke o naručitelju stručnog geodetskog posla

6. datum početka obavljanja stručnog geodetskog posla

7. datum završetka obavljanja stručnog geodetskog posla

8. klasifikacijsku oznaku predmeta postupka u kojem se u Državnoj geodetskoj upravi vodi stručni geodetski posao.

Članak 3.

(1) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku putem e-aplikacije koja je dostupna na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

(2) Fizičke i pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu, a koriste sustav Državne geodetske uprave za izradu geodetskog elaborata, podaci iz članka 2. ovoga Pravilnika, upisuju se u Evidenciju automatski prilikom predaje na pregled i potvrđivanje elaborata u digitalnom obliku.

(3) Pristup e-aplikaciji iz stavka 1. ovoga članka imaju fizičke i pravne osobe koje su ishodile korisničko ime i lozinku za dohvat podataka i korištenje sustava Državne geodetske uprave za izradu geodetskog elaborata, sukladno pravilniku kojim se uređuje određivanje visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina.

Članak 4.

(1) Fizičke i pravne osobe iz članka 20. stavka 1. Zakona, obvezne su osigurati ažurno unošenje podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika u Evidenciju.

(2) Rok za unošenje podataka u Evidenciju je 30 dana od dana započinjanja obavljanja stručnog geodetskog posla.

(3) Danom započinjanja obavljanja stručnog geodetskog posla smatra se dan kada je stručnom geodetskom poslu u postupku Državne geodetske uprave dodijeljena klasifikacijska oznaka predmeta.

Članak 5.

Podaci iz Evidencije iz članka 2. ovoga Pravilnika, čuvaju se trajno u Državnoj geodetskoj upravi.

Članak 6.

Podatke iz Evidencije iz članka 2. ovoga Pravilnika, Državna geodetska uprava koristi u svrhu praćenja i usmjeravanja geodetske djelatnosti i vođenja dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina.

Članak 7.

Smatra se da fizičke i pravne osobe iz članka 20. stavka 1. Zakona, ne vode Evidenciju obavljanja stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona, ukoliko ne osiguraju ažurno unošenje podataka iz članka 2. ovoga Pravilnika u Evidenciju iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, u skladu i u roku propisanom člankom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 080-01/18-01/08
Urbroj: 541-1-18-9
Zagreb, 11. rujna 2018.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.